İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3102
  • Toplantı No: 2007/054
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/054
Gündem No :42
Karar Tarihi:24.09.2007
Karar No :2007/UH.Z-3102
Şikayetçi:
 Öz Doğa Peyzaj Temizlik İnşaat Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti., Cumhuriyet Cad. Saraçoğlu İşmerkezi Kat.2 VAN
 İhaleyi yapan idare:
 Gevaş İlçe Hastanesi Baştabipliği, Karşıyaka Mah. 100. Yıl Cad. No: 1 65700 Gevaş/VAN
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.08.2007 / 24694
Başvuruya konu ihale:
 2007/89190 İhale Kayıt Numaralı “Hastane Genel Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

18.09.2007 tarih ve 08.16.37.G014/2007-58E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Gevaş İlçe Hastanesi Baştabipliği’nce  18.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hastane Genel Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Öz Doğa Peyzaj Temizlik İnşaat Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 13.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 17.08.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  28.08.2007 tarih ve 24694 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Yapılan aşırı düşük açıklamaları dikkate alınarak geçerli tekliflerin yeniden değerlendirilmesi  hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; üzerinde ihale kalan firmanın teklifi ile giyim ve malzeme hariç asgari işçilik maliyeti arasında sadece 89,45 YTL olduğu, bu bedelle giyim ve 35 kalem malzeme maliyetinin karşılanmasının mümkün olmadığı,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdari şartnamenin 26.2 maddesinde; “İdaremizce her bir işçiye ihale süresi içerisinde ayni olarak 1 (bir) adet forma bedeli verilecektir.” düzenlemesi,

 

Aynı şartnamenin 26.3 maddesinde; “personele asgari ücretin dışında ödeme yapılmayacaktır. Yol bedeli hastane idaresince öngörülmemektedir. Yemek idaremizce öngörülmediğinden, yemek bedeli teklif fiyata dahil edilmeyecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Teknik şartnamenin 4 üncü maddesinde de; “temizlik görevlilerinin kıyafetleri müteahhit firma tarafından verilir. Görevliler; bu kıyafetlerle iş yapmak mecburiyetinde olup, müteahhit firma kıyafetleri temiz ve muntazam bir şekilde bulundurmakla mükelleftir. Firma çalışan elemanlarına 1 yılda 2 dönem olmak üzere yılda iki takım forma vermek mecburiyetindedir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            İşin konusunun malzemeli temizlik ve 10 işçi ile görülecek işin süresinin beş ay olduğu, anılan düzenlemelere göre yüklenici tarafından her bir işçiye bir adet forma verilmesi gerektiği ve giyimin teklif fiyata dahil olduğu tespit edilmiştir.

 

            Yukarıdaki düzenlemeler çerçevesinde yapılan asgari işçilik maliyetinin giyim, malzeme hariç ve sözleşme gideri dahil  36.755,55 YTL  olduğu, üzerinde ihale kalan firmanın teklif fiyatı ile aradaki farkın yani giyim ve malzemeye denk gelen maliyetin 4,95 YTL olduğu tespit edilmiştir.

 

            tespit edilmiştir.

 

            İdarece bütün tekliflerin aşırı düşük sorgulamasına tabi tutulduğu, İstanbul Müz. ve Erma firmalarının aşırı düşük açıklamasında bulunmadıkları tespit edilmiştir. Diğer firmaların açıklamaları değerlendirildiğinde;

 

            Üzerinde ihale kalan İpekyolu firmasının, malzemelerin stoklarında bulunduğu, mevcut stoklarla hizmeti, yürütebileceklerini belirtip, malzemenin depoda bulunduğuna dair faturaları sunduğu tespit edilmiştir. Sunulan faturalardaki bedelin teklife yansıtılmadığı anlaşılmıştır.

 

            ENS temizlik firmasının, malzemelerin stoklarında bulunduğunu, bu malzemeleri kullanacaklarını beyan ettiği ve sadece işçilik hesaplama cetvelini sunduğu tespit edilmiştir.

 

            Meta temizlik firmasının, teklif cetvelinde 200 YTL malzeme bedeli öngördüğü, açıklamasında malzemelerin stoklarında bulunduğunu belirtip, stokta bulunduğuna dair faturalar, bilanço ve gelir tablosu sunduğu tespit edilmiştir.

 

            Enka firmasının ise işçilik maliyeti, 700 YTL malzeme maliyeti ve 84,45 amortisman bedeli öngördüğü, giyim bedeli öngörmediği tespit edilmiştir.

 

            Temizdoğa firmasının 100 YTL giyim bedeli, 2.741,45 YTL malzeme bedeli ve asgari işçilik maliyeti öngördüğü tespit edilmiştir.

 

            Cansu firmasının giyim bedeli öngörmediği, teklif bedelinden asgari işçilik maliyeti çıktıktan sonra geriye kalan 89,45 YTL’yi malzeme bedeli olarak hesapladıkları, ancak açıklamada malzemenin firma envanterinden karşılanacağını belirttiği ve malzemelerin stokta bulunduğuna dair belgeler ibraz ettiği tespit edilmiştir.

 

            İlke temizlik firmasının 150 YTL giyim, 3.089,90 YTL malzeme bedeli öngördüğü ve buna ilişkin belgeleri sunduğu tespit edilmiştir.

 

Özdoğa firmasının (şikayetçi) 50 YTL giyim bedeli, 2.460,85 YTL malzeme bedeli öngördüğü ve ilgili belgeleri sunduğu tespit edilmiştir.

 

Yapılan inceleme sonucunda,

           

            Stokta bulunan malzemelerin de ilgili firmaya mutlaka bir maliyeti bulunduğu, bedelsiz malzeme temininin mümkün olmadığı, bu nedenle stoktaki malzeme bedelini teklifine yansıtmayan firmaların açıklamalarının yeterli olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (a, b, c, ç, d, e, f, g, ğ, h, ı) bentleri yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

           

İdarece hazırlanan yaklaşık maliyet cetveli incelendiğinde; giyim bedelinin yapılan araştırma sonucu tespit edildiği ancak “ihale süresi içerisinde bir adet formanın bedelinin ayni olarak idarece karşılanacağı” belirtilerek yaklaşık maliyet hesabında cetvele dahil edilmediği tespit edilmiştir.

 

İdari şartnamenin 26.2 maddesinde; “İdaremizce her bir işçiye ihale süresi içerisinde ayni olarak 1 (bir) adet forma bedeli verilecektir.” düzenlemesi ile, teknik şartnamenin 4 üncü maddesinde yer alan; “Temizlik görevlilerinin kıyafetleri müteahhit firma tarafından verilir. Görevliler; bu kıyafetlerle iş yapmak mecburiyetinde olup, müteahhit firma kıyafetleri temiz ve muntazam bir şekilde bulundurmakla mükelleftir. Firma çalışan elemanlarına 1 yılda 2 dönem olmak üzere yılda iki takım forma vermek mecburiyetindedir.” düzenlemesi birlikte incelendiğinde; işçilere verilecek bir adet formanın idarece ayni olarak mı karşılanacağı yoksa istekliler tarafından ayni olarak karşılanıp bedelinin teklife mi dahil edileceği anlaşılamadığından ve  idari şartnamede yer alan “ayni olarak 1 (bir) adet forma bedeli verilecektir” ifadesinin hem ayni hem de nakdi düzenleme içermesi nedeniyle çelişkiye yol açtığı görüldüğünden bu ihalede, idarece yapılan düzenlemelerin isteklilerce sağlıklı bir şekilde teklif hazırlanması ve idarece objektif bir değerlendirme yapılabilmesi imkanını ortadan kaldırdığı anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul