İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3103
  • Toplantı No: 2007/054
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/054
Gündem No :43
Karar Tarihi:24.09.2007
Karar No :2007/UH.Z-3103
Şikayetçi:
 Vip Temizlik Yem. Taş. Otom. ve Yön. Sis. Tic. Ltd. Şti., Hürriyet Mah. Atatürk Cad. Nu:105/b İncirlik/ADANA
 İhaleyi yapan idare:
 Kozan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Cumhuriyet Mah. Hükümet Konağı Zemin Kat Kozan/ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.09.2007 / 25808
Başvuruya konu ihale:
 2007/98193 İhale Kayıt Numaralı “13 Taşımalı İlköğretim Okuluna Taşınan Öğrencilerin Öğle Yemeği Yapma ve Dağıtım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.09.2007 tarih ve 08.16.81.0203/2007-30E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kozan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce 28.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “13 Taşımalı İlköğretim Okuluna Taşınan Öğrencilerin Öğle Yemeği Yapma ve Dağıtım İşi” ihalesine ilişkin olarak Vip Temizlik Yem. Taş. Otom. ve Yön. Sis. Tic. Ltd. Şti.’nin 31.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 06.09.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  10.09.2007 tarih ve 25808 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari şartnamenin “Kalite ve Standarda İlişkin Belgeler” başlıklı maddesinde ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi belgesinin istenilmesinin ihalede rekabet ortamının oluşmasını engellediği,

 

            2) İhale dokümanı eki standart formlar arasında mali durum bildirimi (KİK030.0/H) ile banka referans mektubuna (KİK030.1/H) yer verildiği, ancak bu iki belgenin birlikte istenildiğine yönelik olarak ihale dokümanında herhangi bir düzenleme yapılmamasının mevzuata aykırı olduğu, 

 

iddialarına yer verilmiştir.

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 7.3.4 maddesinde; “…h) TS EN ISO 22000: Gıda Güvenliği Yönetim Sistem belgesidüzenlemesi yer almaktadır.

 

            Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi (ISO 22000) belgesine ilişkin olarak 05.03.2007 tarihli Kurum yazısıyla ile görüş talep edilmesi üzerine,  Türk Akreditasyon Kurumu 13.03.2007 tarihli cevap yazısında “…ISO 22000 (Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi) belgelendirmesi, Uluslararası Akreditasyon Formu (IAF) karşılıklı tanınma anlaşmalarında yer alan bir belgelendirme konusu değildir. Bu sebeple bu tür belgelerle ilgili kurumumuzca bir teyit yazısı düzenlenmemektedir. Bunun yanı sıra HACCP ve OHSAS belgelendirmeleri konusunda, bahse konu belgelerin istenmeyeceği ilgili yönetmeliklerde ifade edilmiştir. ISO 22000 (Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi) belgelerinin de “HACCP ve OHSAS belgeleri” ile ilgili düzenlemelerin  yer aldığı yönetmelik çerçevesinde değerlendirilmesinin uygun olacağının düşünüldüğü …” şeklinde görüş bildirmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Kalite ve standart ile kapasiteye ilişkin belgeler” başlıklı 45 inci maddesinde “Kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi ve  personel belgelendirilmesine ilişkin belge ve sertifikaların, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu  olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Bu teyit yazısının ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış olması zorunludur. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası  taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün VIII nci maddesinin “Hizmet Alımı ve Yapım İşi İhalelerinde Kalite Belgelerine İlişkin Hususlar” başlıklı (L) bendinin onuncu fıkrasında; “İlgili idarelerin görüşleri ve yapılan başvurular çerçevesinde, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 45 inci maddesinde yapılan değişiklikle maddenin birinci  fıkrasında yer alan "tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları yönetim sistem (HACCP) belgesi, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistem (OHSAS) belgesi, bilgi teknolojisi-bilgi güvenliği yönetim sistem belgesine…..ilişkin düzenleme yapabilir" hükmü yürürlükten kaldırılmıştır. İdarelerce anılan Yönetmeliğinin 45 inci maddesi çerçevesinde ihalelerde; tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları yönetim sistemi (HACCP), iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi (OHSAS) ile bilgi teknolojisi-bilgi güvenliği yönetim sistemine ilişkin belgeler ve bu sistemlere ilişkin belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen sertifikalar istenmeyecektir.” açıklaması yer almaktadır.

 

İncelenen ihalede,  ihaleye teklif veren tek istekli tarafından sunulan TS EN ISO 22000: Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi belgesinin TÜRKAK Akreditasyon Markası taşımadığı veya Türk Akreditasyon Kurumundan alınması gereken bir yazı ile teyit edilmediği görülmüştür.

 

Mevzuatta yer alan düzenlemeler ve Türk Akreditasyon Kurumundan alınan görüş dikkate alındığında, başvuru konusu ihalede TS EN ISO 22000: Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi belgesinin istenmesinin mevzuata aykırı olduğu; doküman satın alan 5 firmadan yalnızca bir firmanın istekli sıfatıyla ihaleye teklif verdiği görüldüğünden ihalede gerekli rekabet ortamının oluşmadığı anlaşılmıştır. Bu bakımdan başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 7.2.1 maddesinde “Teklif edilen bedelin % 5’inden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir, yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler” düzenlemesine,

 

            “İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” başlıklı 7 nci maddesinde “…g) Bu Şartnamenin (7.2) ve (7.3) üncü alt maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri” düzenlemesine yer verildiği tespit edilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama YönetmeliğininBankalardan temin edilecek belgeler” başlıklı 38 inci maddesinde “Bu Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin (c) bendi kapsamındaki hizmetlerin ihalelerinde; teklif edilen bedelin % 5’inden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir, yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgelerin (standart formlar KİK030.0/H, KİK030.1/H) istenilmesi zorunludur. Banka referans mektubunun ihale veya son başvuru tarihinden önceki üç ay içinde düzenlenmiş olması gerekir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İncelen ihalede, ihale dokümanı ekinde yer alan standart formlar arasında mali durum bildirimi (KİK030.0/H) ile banka referans mektubuna (KİK030.1/H) birlikte yer verildiği görüldüğünden, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 38 inci maddesi uyarınca mali durum bildirimi ve banka referans mektubunun birlikte sunulacağı noktasında herhangi bir tereddüde yer olmadığı anlaşılmıştır. Bu bakımdan başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (a, b, c, ç, d, e, f, g, ğ, h, ı) bentleri yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            g) İhale dokümanının Kanun ve ilgili mevzuatına  uygun olup olmadığı yönünden yapılan incelemede;

 

İdari şartnamenin 7.3.3.1 maddesinde “…b) Diğer taşıma merkezleri için Kozan ilçe merkezinde 7.4.2. maddede istenen kalitede Adana ili Kozan ilçe sınırları içerisinde yemekhanesi olduğuna dair noter onaylı taahhütname ve gerekli belgeler” düzenlemesinin yer aldığı görülmüştür.

 

 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ilk fıkrasında idarelerin, bu Kanuna göre yapacakları ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu oldukları hüküm altına alınmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Makine, tesis ve diğer ekipmana ait belgeler” başlıklı 44 üncü maddesinde ise “İdare, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebilir. Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır. Ancak isteklinin kendi malı olan  makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütname sunulması gerekir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

İdari şartnamede yapılan düzenleme ile isteklilerden, “Kozan ilçe sınırları içerisinde yemekhanesi olduğuna dair noter onaylı taahhütname ve gerekli belgeleri” sunmalarının istendiği tespit edilmiştir. Ancak bu düzenlemedeki çelişki ilk bakışta göze çarpmaktadır. Kozan ilçe sınırları içersinde yemekhanesi bulunan bir isteklinin bu duruma ilişkin olarak çalışma ruhsatı v.b. tevsik edici belgeler sunması yeterli olacak iken, bu duruma ilişkin olarak noter onaylı taahhütname istenmesinin anlamsızlığı ortadadır. İdari şartnamedeki bu düzenlemeden “noter onaylı taahhütname” ibaresi çıkarıldığında anlaşılan isteklilerin Kozan ilçe sınırları içerisinde yemekhanesi olduğuna dair gerekli belgelerin istendiğidir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yer alan düzenleme ise ihale konusu hizmetin yerine getirilmesinde kullanılacak tesisin isteklinin kendi malı olma şartının aranmaması ilkesini getirmekte ve bu doğrultuda isteklilerin ihale konusu hizmetin yerine getirilmesinde kullanacakları makine, tesis ve ekipmanı taahhüt yoluyla temin etmelerine olanak sağlamaktadır. İdari şartnamedeki düzenleme ile isteklilerin ihale konusu hizmet alımını yerine getirecekleri tesisi taahhüt yoluyla temin etmelerine imkan tanınmamıştır. Bu durumun mevzuata aykırılık teşkil ettiği açıktır.

 

İdari şartnamede yer alan bu düzenleme, yalnızca Kozan ilçe sınırları dahilinde yemek üretim tesisi bulunan firmaların ihaleye katılmalarına olanak sağlamaktadır. Dolayısıyla bu düzenleme, 4734 sayılı Kanunun temel ilkelerinden olan “rekabet” ilkesine aykırılık teşkil etmektedir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerektiği anlaşılmaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul