İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3104
  • Toplantı No: 2007/054
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/054
Gündem No :44
Karar Tarihi:24.09.2007
Karar No :2007/UH.Z-3104
Şikayetçi:
 Tekinler Turizm Nakliyat Ltd. Şti., Musalla Bağları Mahallesi Şehit Ahmet Değerli Sokak Akgül Sitesi No:107/a Konya
 İhaleyi yapan idare:
 Meram İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Hükümet Konağı 1.Kat Meram/KONYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.09.2007 / 25666
Başvuruya konu ihale:
 2007/101076 İhale Kayıt Numaralı “Taşımalı Eğitim Yemek” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

18.09.2007 tarih ve 08.16.72.G017/2007-52E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Meram İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce 24.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Taşımalı Eğitim Yemek Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Tekinler Turizm Nakliyat Ltd. Şti.’nin 31.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 04.09.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  07.09.2007 tarih ve 25666 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

17.09.2007 tarih ve 08.16.72.G017/2007-52E sayılı Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 24/08/2007 tarihinde yapılan taşımalı eğitim yemek ihalesine katıldığı, İdari Şartnamenin 24.2.c maddesi gereğince birim fiyat teklif cetvelinde silinti, kazıntı ve düzeltme olması ve ayrıca birim fiyatına “YTL” yazılmadığından değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak idarenin işleminin mevzuata uygun olmadığı,

 

Hususlarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale komisyon raporu incelendiğinde; Tekinler Turizm Nak. ve Tic. Ltd. Şti.’nin birim fiyat teklif cetvelinde silinti, kazıntı ve düzeltme olması ve ayrıca birim fiyatına “YTL” yazılmadığından dolayı değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmaktadır.  Tekinler Turizm Nak. ve Tic. Ltd. Şti.’ne ait teklif mektubu eki birim fiyat teklif cetvelinin “teklif edilen birim fiyat” kısmı ile “tutarın” belirtildiği rakamlar üzerinde silinti, kazıntı ve düzeltmeler olduğu ayrıca teklif edilen birim fiyatına “YTL” yazılmadığı tespit edilmiştir.

 

İdari Şartnamenin “Teklif ve Sözleşme Türü” başlıklı 19 uncu maddesinde; “İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Birim fiyat teklif cetveli teklif mektubunun eki olup, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 6 ncı maddesi uyarınca; işin ayrıntılı özelliklerine dayalı olarak, idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekliler tarafından teklif edilen birim fiyatlar ve bunların çarpımı sonucu bulunan toplam tutarları göstermek amacıyla düzenlenmektedir.

 

İhaleye teklif veren isteklilerin idarece hazırlanan söz konusu birim fiyat teklif cetvelini dikkate alarak kendisine ait sütunları doldurarak teklifini vermesi gerekmektedir. İdarenin teklifleri eşit bir şekilde değerlendirebilmesi için isteklilerin idarece tanzim edilen birim fiyat teklif cetvelini kullanması gerekmekte olup, söz konusu birim fiyat teklif cetvelinde idarece aksi bir düzenlemeye imkan verilmemesi durumunda ekleme veya çıkartma yapmaması esastır. Birim fiyat teklif  cetveli teklif mektubunun bir parçası olmakla birlikte idarece belirlenmiş iş kalemlerine isteklinin teklif ettiği birim fiyatların belirtildiği bir belge niteliğindedir. Bu düzenlemelerden açıkça anlaşılacağı üzere birim fiyat teklif alınan bir ihalede isteklinin teklifinde birim fiyat rakamına yer vermesi yasal bir zorunluluktur. Ancak anılan isteklinin sunduğu teklif mektubu ekindeki birim fiyat teklif cetvelinde teklif edilen birim fiyatın üzerinde silinti, kazıntı ve düzeltmeler olduğu ayrıca teklif edilen birim fiyatın tam olarak anlaşılamadığı tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun “Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması” başlıklı 30 uncu maddesinde ise; “Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur…” şeklinde hüküm bulunmaktadır.

 

İdari şartnamenin 20 nci maddesine göre tekliflerde geçerli para biriminin Türk Parası olduğunun belirtildiği, her ne kadar anılan birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde geçerli para birimi belirtilmemişse de birim fiyat teklif mektubunun, eki cetvelle birlikte bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiği ve birim fiyat teklif mektubunda da geçerli para birimine yer verildiği anlaşıldığından, anılan istekliye ait birim fiyat teklif mektubu bu yönden mevzuata aykırılık içermemekte ise de birim fiyat teklif mektubunun eki birim fiyat teklif cetvelinin  “teklif edilen birim fiyat” kısmı ile “tutarın” belirtildiği rakamlar üzerinde silinti, kazıntı ve düzeltmeler olduğu, dolayısıyla 4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde sayılan unsurlara aykırılıklar taşıdığı anlaşılmakla anılan firmanın teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık teşkil etmediği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Bununla birlikte, söz konusu ihalede ihale türünün teklif birim fiyat olarak belirlendiği, ancak idarece ihale dokümanı kapsamında isteklilere verilen birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde; iş kaleminin adı, birimi ve miktarının idare tarafından doldurulmadığı anlaşılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün “VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar” başlığının “M. Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar” alt maddesi gereğince “… 2-…Birim fiyat üzerinden teklif alınan işlerde birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde; iş kaleminin adı, birimi ve miktarının ayrıntılı olarak idare tarafından doldurulmak suretiyle, ihale dokümanına eklenmesi gerekmektedir…” hükmüne yer verilmiştir.

 

İdarece, 4735 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile anılan Tebliğ hükmü çerçevesinde birim fiyat teklif cetvelinin standart forma uygun olarak hazırlanması, bu cetvelde iş kaleminin adı ve kısa açıklaması ile biriminin ve miktarının mutlaka belirtilmesi ve hazırlanan bu cetvelin ihale dokümanı içerisinde isteklilere sunulması gerekirken, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ekinde yer alan (KİK019.0/H) no’lu birim fiyat teklif cetveli standart formunun boş olarak isteklilere verilmesi mevzuatın ilgili hükümlerine aykırı olup tekliflerin objektif değerlendirilmesini engelleyici niteliktedir. Bu aykırılık nedeniyle, ihaleye teklif veren isteklilerin iş kalemlerini birbirinden farklı düzenlediği anlaşılmaktadır.

 

Söz konusu mevzuata aykırılığın ihaleye teklif verilmesi aşamasında tereddüt oluşturacağı, nitekim başvuru konusu ihalede isteklilerin birim fiyat teklif cetvelleri incelendiğinde iş kaleminin adı, birimi ve miktarının farklı bir şekilde doldurulduğu, bu nedenle tekliflerin eşit çerçevede değerlendirilmesi suretiyle ihalenin sonuçlandırılmasının mümkün bulunmadığı ve bu aykırılığın düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu anlaşıldığından, ihale kararının ve ihale işlemlerinin iptali gerekmektedir.

 

            Ayrıca, İdari Şartnamenin 7.3.4.1 inci maddesinde “Dağıtım ve sonrası hizmetler işi ile ilgili geçerlilik süresini doldurmamış TSE 8985 Hizmet Yeterlilik Belgesi aslı ya da noter tasdikli sureti” istenilmiş ancak ihale ilanında bu hususa yer verilmemiştir. Dolayısıyla idari şartname ile ilan arasında yapılan düzenlemelerde paralellik bulunmadığı anlaşılmıştır. Bu şekilde, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinde “…İhale ve ön yeterlilik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir’’ hükmüne aykırı davranıldığı tespit edilmiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

            İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

           
   Oybirliği ile karar verildi
.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul