İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3105
  • Toplantı No: 2007/054
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/054
Gündem No :45
Karar Tarihi:24.09.2007
Karar No :2007/UH.Z-3105
Şikayetçi:
 Özsoy Harita Müh. ve Tic. Ltd. Şti., Fevzi Çakmak, 2. Sok., No:28/15, Demirtepe / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü), G.M.K. Bulvarı, No:68/7, Maltepe, Çankaya / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.08.2007 / 24296
Başvuruya konu ihale:
 2006/129293 İhale Kayıt Numaralı “2. Grup Ordu İli Sayısal Kadastral Harita Yapımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

29.08.2007 tarih ve 08.16.12.0199/2007-60E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü)’nce 09.11.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2. Grup Ordu İli Sayısal Kadastral Harita Yapımı” ihalesine ilişkin olarak Özsoy Harita Müh. ve Tic. Ltd. Şti.,’nin 11.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 21.08.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  23.08.2007 tarih ve 24296 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İdarenin ihalenin iptaline ilişkin kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

2006/129293 İhale Kayıt Numaralı “2. Grup Ordu İli Sayısal Kadastro Harita Yapımı” ihalesine ilişkin olarak Kuruma yapılan başvuru sonucunda Kamu İhale Kurulu tarafından alınan 26.02.2007 tarih ve 2007/UH.Z-749 sayılı karara karşı açmış oldukları dava sonucunda Ankara 4. İdare Mahkemesi tarafından yürütmeyi durdurma kararı alındığı, bunun sonucunda Kurul tarafından alınan 20.07.2007 tarih ve 2007/M.K-85 sayılı kararın idareye bildirildiği ancak idarenin söz konusu Kurul kararını dikkate almayarak ihaleyi iptâl ettiği iddia edilerek, ihalenin iptâli kararının iptâli talep edilmektedir.  

 

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Söz konusu ihalede, 11.12.2006 tarihli ihale komisyon kararı ile ihale, Özsoy Ltd. Şti. üzerinde bırakılmıştır.

 

En avantajlı ikinci teklif sahibi firma olan Özak Ltd. Şti.’nin 31.01.2007 tarihinde, Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu, 26.02.2007 tarih ve UH.Z-749 sayılı Kurul Kararı ile adı geçen firmanın şikâyetinin uygun bulunduğu ve ihale üzerinde kalan firmanın ihale dışı bırakılarak ihale işlemlerine devam edilmesi hususunda düzeltici işlem kararı verildiği görülmüştür.

 

Yukarıda belirtilen 26.02.2007 tarih ve UH.Z-749 sayılı Kurul Kararı sonucunda düzeltici işlemle ihale dışı bırakılan Özsoy Ltd. Şti. tarafından Ankara 4. İdare Mahkemesine açılan dava neticesinde, söz konusu Mahkemenin 04.05.2007 tarih ve 2007/212 Esas Sayılı dosyasında alınan karar ile mezkûr Kurul Kararının yürütmesi durdurulmuştur. Söz konusu mahkeme kararında, “…uyuşmazlık konusu ihalede davacı Özsoy Haritacılık Müh. Ve Tic. Ltd. Şti.’nin ihale teklif dosyasında İş Deneyim belgesi olarak sunulan denetleme belgesinin daha önce Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne ihaleye verilmek üzere yaptırılan Tarım Reformu Uygulama Projesi (ARIP) Konya Bölge Müdürlüğü Sayısal Kadastro Harita Yapım İşi Kapsamında 26200 parselde düzenlenmiş olduğu ve bu belgeye konu işin yapımla ilgili bir hizmet işi olduğu sonucuna varılmış olup bu itibarla aksi bir yorumla davacının sunmuş olduğu iş deneyim belgesinin kabul edilmemesi suretiyle tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.”  ifadesi mevcuttur.

 

Ancak, söz konusu mahkeme kararı sonucunda alınacak Kurul Kararı beklenmeden, 11.06.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin iptal edildiği, belirlenmiştir.

 

Ankara 4. İdare Mahkemesinin 2007/212 Esas Sayılı Dosyada alınan kararının ardından, Kamu İhale Kurulu tarafından 20.07.2007 tarih ve 2007/MK-85 sayılı Kurul Kararı ile UH.Z-749 sayılı Kararın iptali ve Özak Ltd. Şti.’nin şikâyetinin uygun bulunmadığı kararı alınmıştır.

 

İtirazen şikayet sahibi firma olan Özsoy Ltd. Şti.’nin, ihalenin iptali kararının iptali talebiyle 11.07.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu ve daha sonra 03.08.2007 tarihli ikinci bir dilekçe ile şikayet başvurularının incelenmesi sırasında Kamu İhale Kurulu’nun 20.07.2007 tarih ve 2007/MK-85 sayılı Kararının da dikkate alınması gerektiği hususunda talepte bulunulduğu görülmüştür. 

 

İdare tarafından şikâyet sahibi firmaya verilen 21.08.2007 tarihli cevap yazısında, “ihalenin iptali yönündeki karar halen yürürlükte bulunduğundan (şikâyet, itirazen şikâyet ya da bir mahkeme kararı ile ortadan kaldırılmamış olduğundan), ürütmenin durdurulması kararı yönünde olan Kamu İhale Kurulu kararının da hukuki imkansızlık nedeniyle uygulanamayacağı”, gerekçesi gösterilerek, şikâyet başvurusunun reddedildiği görülmüştür.

 

Yukarıda belirtilen süreç sonucunda, 4. İdare Mahkemesi tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararının uygulanması için Kamu İhale Kurulu tarafından verilecek karar beklenmeksizin ihalenin; “…Kamu İhale Kurumu’nun kararına karşı iptal davası açılmış, Kurum kararı doğrultusunda yeniden yapılan değerlendirme sonucu imzalanması muhtemel sözleşmenin iptal edilebilirliği gündeme gelmiştir. Bu bakımdan, iptali için mahkemeye dava açılmış bir işleme dayalı olarak ihale işlemlerine devam edilmesinde İdaremiz yararı bulunmadığı değerlendirilmiştir.” gerekçesi ile iptal edildiği görülmektedir.

 

İhale komisyon kararında yer alan ifadelerden ihalenin, 4734 sayılı Kanunun “Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali” başlıklı 39 uncu maddesinde yer alan, “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.” hükmü doğrultusunda iptal edildiği anlaşılmaktadır.

 

            Anılan hüküm uyarınca ihalenin iptali konusunda idarenin takdir yetkisi bulunmakta ise de bu yetki mutlak ve sınırsız olmayıp, kamu yararı ve hizmet gerekleriyle sınırlıdır.

 

Netice itibariyle, söz konusu ihalede, ihale üzerinde kalan firma olan Özsoy Ltd. Şti.’nin açtığı dava sonucunda 4. İdari Mahkemesi tarafından ilgili Kurul Kararı hakkında verilen yürütmeyi durdurma kararı doğrultusunda, Kurulun aldığı 20.07.2007 tarih ve 2007/MK-85 sayılı karar ile 26.02.2007 tarih ve 2007/UH.Z-749 sayılı kararın iptaline ve anılan mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda şikâyet başvurusunun uygun bulunmadığına karar verildiği, ancak söz konusu kararın idare tarafından hukuki imkânsızlık nedeniyle uygulanmadığı görüldüğünden, idarece verilen iptal kararının mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Başvuruya konu ihalenin, 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca ihale komisyonu kararı üzerine idarece 11.06.2007  tarihinde iptal edildiği, ancak idarenin iptal işleminde tespit edilen aykırılıklar nedeniyle iptal işleminin 4734 sayılı Kanuna uygun olmadığına, karar verilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İdarenin ihalenin iptaline ilişkin kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul