• Karar No: 2007/UH.Z-3107
  • Toplantı No: 2007/054
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/054
Gündem No :47
Karar Tarihi:24.09.2007
Karar No :2007/UH.Z-3107
Şikayetçi:
 Acıbadem Labmed Sağlık Hiz. A. Ş.,, Yeni Baraj Mah. Hacı Ömer Sabancı Cad. 7. Sokak Çorat Apt. K 1 Nu 1 Seyhan/ADANA
 İhaleyi yapan idare:
 Erdemli Devlet Hastanesi, Alata Mahallesi Hastane Caddesi 33740 Erdemli/MERSİN
Başvuru tarih ve sayısı:
 09.08.2007 / 22832
Başvuruya konu ihale:
 2007/52976 İhale Kayıt Numaralı “Hizmet Üretim Giderleri” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

19.09.2007 tarih ve 08.15.64.0182/2007-37E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Erdemli Devlet Hastanesi’nce 21.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hizmet Üretim Giderleri” ihalesine ilişkin olarak Acıbadem Labmed Sağlık Hiz. A. Ş.,’nin 27.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 30.07.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  09.08.2007 tarih ve 22832 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ortak girişim olarak katıldıkları ihalede teklif mektubunun özel ortak tarafından imzalanmaması nedeniyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, oysaki tekliflerinin bu nedenden dolayı değerlendirme dışı bırakılmaması ya da bu eksikliğin idare tarafından tamamlatılması gerektiği, zaten “zarf açma ve kontrol tutanağında” bu eksikliğin belirtilmediği iddiasına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Şikayetçinin iş ortaklığı olarak (Acıbadem Labmed Sağlık Hiz. A. Ş.-Artı Med. Sist. Paz. Tic. ve San. Ltd. Şti.- Çukurova Bilim Lab. A.Ş. iş ortaklığı) ihaleye girdiği anlaşılmıştır.

 

            İhale gün ve saatinde tutulan “İhale usulü teklif zarfı açma ve belge kontrol tutanağı”nda şikayetçinin tüm belgelerinin olduğu,

 

            12.07.2007 tarihli ihale komisyon kararında ise şikayetçinin “Teklif mektubunun tüm ortaklar tarafından imzalanmaması, iş deneyim belgesinin olmayışı, noterden vekaletname verilmediği” gerekçeleriyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı,

 

            Anlaşılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi A. Kanunun 36 ncı Maddesine Göre İhalenin Birinci Oturumunda Yapılacak İş ve İşlemler Hakkında Açıklamalar” başlıklı maddesinde,4734 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinde;


 

İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.”

Hükmü bulunmaktadır. Bu hüküm uyarınca isteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığına ilişkin kontrolün her bir belge için ayrı ayrı yapılması gerekmektedir. Kuruma ulaşan görüş taleplerinden ve şikayet başvurularından, bazı idarelerin bu tutanağı her bir belgenin durumunu belirtecek şekilde düzenlemedikleri, gruplandırılmış şekilde düzenlenmiş tutanak üzerinden yapılan değerlendirmelerde idareler ile istekliler arasından ihtilaflar ortaya çıktığı görülmüştür.

İhaleye katılan isteklilerin hem kendileri hem de diğer istekliler tarafından idareye sunulan belgeler ve teklif tutarları ile geçici teminatlarının durumu konusunda ilk oturumda bilgi sahibi olmaları gerekmekte olup, bu işlemlerin en sağlıklı şekilde yapılması Kanunun 5 inci maddesinde ifade edilen saydamlık, güvenirlik, rekabet ve kamuoyu denetimi ilkelerinin gereğidir. Bu ilkelerin gerçekleşmesini sağlamak üzere uygulama yönetmeliklerinde bazı değişiklikler yapılmıştır.

Bu değişiklikler uyarınca, ilk oturumda ihale komisyonu tarafından düzenlenerek imzalanması zorunlu olan Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağının, ihale dokümanında istenen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat uyarınca eklenmesi zorunlu olan belgelerin her birine bir sütun ayrılmış şekilde düzenlenmesi zorunludur. Bu bağlamda tutanaklarda “ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler”, “katılım belgeleri”, “mesleki ve teknik yeterlik belgeleri” gibi gruplar için değil, istenen her bir belge için ayrı sütunlar ihdas edilecek, ihale aşamasında da her bir belgenin varlığı ayrı ayrı değerlendirilmek suretiyle bu tutanağa işlenecektir.

Diğer taraftan Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı İle İsteklilerce Teklif Edilen Fiyatlar Formunun onaylı suretini almak isteyenlere de ihale komisyonu başkanı tarafından onaylanmış suretleri verilecek, bu işlemler tamamlanmadan oturum kapatılamayacaktır.” hükmü mevcuttur.

 

            Şikayetçi tarafından ihaleye sunulan teklif mektubunda sadece pilot ortağın imza ve kaşesinin olduğu, diğer ortakların imza ve kaşelerinin olmadığı görülmüştür.

 

Anılan Tebliğin “L. İdarelerce, Eksik Belge ve Bilgilerin Tamamlatılması” başlıklı maddesinde, “İhale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılmayacaktır.

Ancak,

a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde, bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler


İdarelerce tamamlatılacaktır.” hükmü,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Teklif mektuplarının şekli  başlıklı  63 üncü maddesinde, “Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişilerce imzalanması gerekir.” hükmü,

           

4734 sayılı Kanunun “Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması” başlıklı 30 uncu maddesinde, “…

Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.” hükmü yer almaktadır.

 

Buna göre teklif mektubu sadece pilot ortak tarafından imzalanan şikayetçinin teklif mektubundaki bu eksikliğin idare tarafından tamamlatılmayarak teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık olmadığından şikayetçinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

Yine yukarıda tespiti yapılan “İhale usulü teklif zarfı açma ve belge kontrol tutanağı” nda şikayetçinin tüm belgelerinin tam olduğuna ilişkin idare tarafından yapılan ve sonradan ihale komisyon kararı ile belgelerinden yukarıda belirtilenlerin olmadığı şeklindeki işlemin mevzuata uygun olmadığı anlaşılmakla birlikte, başvuru sahibinin teklif mektubunun mevzuatın aradığı şartları haiz olmadığı göz önüne alındığında yapılan bu yanlışlığın ihale sürecinin sonuçlandırılmasına yönelik olarak esasa etkili olmadığı kararına varılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (a, b, c, ç, d, e, f, g, ğ, h, ı) bentleri yönünden incelenmesi sonucunda herhangi tespit edilen  aykırılık aşağıda belirtilmiştir.

 

ı) Ön yeterlik veya tekliflerin değerlendirilmesi aşamasındaki işlemlerde eşit muamele yapılıp yapılmadığı yönünden yapılan incelemede;

 

          İhaleye iş ortaklığı olarak teklif veren başvuru sahibinin, pilot ortak olan Acıbadem Labmed Sağlık Hiz. A. Ş.’nin sunmuş olduğu iş deneyim belgesinin “Acıbadem Sağlık Hiz. ve Tic. A. Ş.” tarafından düzenlendiği, özel sektör tarafından düzenlenen bu belgeye ilişkin olarak sözleşme ve faturaların olmadığı,

 

          Özel ortak olan Çukurova Bilim Lab. A.Ş.’nin ise ihale dosyasında iş deneyimine ilişkin herhangi bir belgesinin olmadığı,

 

          Tespit edilmiştir.

         

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Belge düzenlenmeyen hallerde iş deneyimi” başlıklı 56 ncı maddesinde, “Özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri iş deneyimini tevsik için; sözleşme, bu sözleşme ile ilgili olarak Vergi Usul Kanununa göre düzenlenen fatura asılları veya örnekleri yada bunların noter onaylı suretlerini, serbest meslek erbabınca gerçekleştirilen işlerde serbest meslek makbuzu asılları veya nüshaları yada bunların noter onaylı suretlerini, iş mevzuatının zorunlu tuttuğu hallerde ilgili sigorta müdürlüğünden alınan işyeri bildirgesini ve personel çalıştırılan işlerde o işe ait sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgeleri, ihale veya ön yeterliğe başvuru belgelerine ekleyerek ihale komisyonuna sunarlar. Kamuya taahhüt edilen işlerin alt yüklenicileri varsa idarenin onay yazısını da eklerler.” hükmü ile,

 

“İş deneyim belgeleri” başlıklı 42 nci maddesinin 3 üncü fıkrasında, “İş ortaklıklarında pilot ortağın, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen asgari iş deneyim tutarının en az  % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, asgari iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz. Konsorsiyumlarda ise, koordinatör ortak ve diğer ortakların, işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedel üzerinden istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması gerekir.” hükmü  mevcuttur.

 

Anılan mevzuat hükümleri uyarınca başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık olmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul