İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3108
  • Toplantı No: 2007/054
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/054
Gündem No :48
Karar Tarihi:24.09.2007
Karar No :2007/UH.Z-3108
Şikayetçi:
 Zengin Temizlik Gıda İnş. San. Tic. Ltd. Şti. Sancak Mah., Ali Haydar Feroğlu Sok., No:16/1, Yıldız Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Kırıkkale Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Fabrikalar Mah., Sağlık Cad., Sağlık Sok., 71100 KIRIKKALE
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.08.2007 / 24343
Başvuruya konu ihale:
 2007/60406 İhale Kayıt Numaralı “Genel Temizlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

19.09.2007 tarih ve 08.16.18.0041/2007-53E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kırıkkale Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nce 20.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Genel Temizlik Hizmet Alımı ihalesine ilişkin olarak Zengin Temizlik Gıda İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 31.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 01.08.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 23.08.2007 tarih ve 24343 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline karar verilmesinin uygun olacağı,

 

hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale dokümanında yapılan düzenlemeler çerçevesinde ihale konusu işte işçilik hesabında personel sayısının 35 kişi ve hizmetin süresinin 12 ay alınması gerekirken ihale dokümanında sehven yapıldığı anlaşılan bir düzenleme nedeniyle idarece işin süresinin hesabında hata yapılması nedeniyle teklif bileşenlerine ilişkin firmalarınca yapılan açıklamanın yeterli görülmeyerek tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin 2.c maddesinde işin fiziki miktarı ve türünün “…hizmetinin 35 işçi ile 12 ay sağlanması” şeklinde belirtildiği; aynı şartnamenin 49.1 inci maddesinde 09.08.2007 tarihinde işe başlanacağı, 49.2 nci maddesinde işin süresinin 09.08.2007-09.08.2008 tarihleri arasında tarihleri arasında olmak üzere 365 takvim günü ve 12 ay olduğu belirtilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı XIIIG.7 nci maddesinde “ İdari şartnamede işin başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirtilmesi gerekmektedir. İşin başlangıç tarihinin ayın ilk gününden farklı bir tarih olarak belirlendiği işlerde, işin başlangıç ayına ait kişi başına asgari işçilik maliyeti; başlangıç tarihinden ayın son gününe kadar ki gün sayısı dikkate alınarak hesaplanacaktır. İşçilik hesaplama modülü üzerinden 1 aylık asgari işçilik maliyeti bulunduktan sonra bu rakam önce 30’a bölünecek, sonra da başlangıç tarihinden ayın son gününe kadar ki gün sayısı ile çarpılarak başlangıç ayına ait 1 kişilik  asgari işçilik maliyeti bulunacaktır. Daha sonra 1 işçinin asgari işçilik maliyeti ile işçi sayısı çarpıldıktan sonra başlangıç ayına ilişkin toplam asgari işçilik maliyeti bulunacak ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri eklendikten sonra başlangıç ayına ait teklif edilmesi gereken asgari maliyet hesaplanmış olacaktır.  Kalan aylara ait teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamı işçilik hesaplama modülü üzerinden hesaplanacak ve bu iki tutar toplanarak işin tamamına ait teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamı bulunacaktır.

….

 İşin bitiş tarihinin ayın son gününden daha önceki bir tarih olarak belirlendiği işlerde de aynı yöntem uygulanacak ve ayın ilk günü ile iş bitim tarihi arasındaki gün sayısı üzerinden son aya ait 1 kişilik  asgari işçilik maliyeti bulunacak ve teklif edilmesi gereken asgari maliyet tutarı hesaplanacaktır.” denilmektedir.    

 

İdari şartnamede yapılan düzenlemelerde işin başlangıç ve bitiş tarihleri ayın ilk ve son günlerine tekabül etmediğinden Kamu İhale Genel Tebliğinin mezkur hükmü uyarınca başlangıç ve bitiş aylarında işçilik ücreti hesabının ay içinde çalışılan gün üzerinden, arada kalan tam aylarda (11 Ay) ise ay üzerinden yapılması gerekmektedir.

 

Ancak, idari şartnamede bir tarafta işin başlangıç ve bitiş tarihlerinin 09.08.2007-09.08.2008  günü olduğu, diğer tarafta işin süresinin 365 gün olduğu belirtilmiştir.

 

İdari şartnamede işin başlangıç ve bitiş tarihleri olarak belirtilen 09.08.2007-09.08.2008  tarihleri hariç kabul edilirse aradaki gün sayısı 365 gün olmakta ise de işin süresinin hesabında bu tarihlerin hariç tutulacağına ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır.

 

İşe 09.08.2007 tarihinde başlanılacağı ve işin süresinin 365 gün olduğu açıkça belirtildiği dikkate alındığında iş bitiş tarihinin 07.08.2008 (dahil) gününe tekabül etmesi gerekmektedir. Oysa, idari şartnamenin 49.2 nci maddesinde belirtilen işin başlangıç (09.08.2007) ve bitiş tarihleri (09.08.2008) dahil edilmiş olup bu düzenlemeye göre işin süresi 367 güne tekabül etmektedir.

 

İdari şartnamede işin başlangıç tarihine ilişkin düzenlemede tereddüde mahal bırakılmaksızın 09.08.2007 tarihinde işe başlanılacağı belirtildiğinden işin başlayacağı aydaki işçilik ücreti hesabında başlangıç ayı içinde hizmet görülen 23 günlük ücretin dikkate alınması gerekmektedir.

 

Ancak işin başlangıç tarihinden başlayıp işin süresi olarak belirtilen 365 gün dikkate alındığında işin 07.08.2008 tarihinde sona ermesi beklenir ki bu durumda da işin sona erdiği aydaki işçilik ücretinin 7 gün üzerinden hesaplanması gerekir.

 

Şayet işin sona erdiği tarih olarak idari şartnamede belirtildiği üzere 09.08.2007 tarihi esas  alınırsa son ay için işçilik ücreti hesabında 9 günlük ücretin dikkate alınması gerekir. Bu durum üzere işçilik hesabında ayın son gününe denk gelmeyen dönemde işçilik ücreti hesabında esas alınacak gün sayısının tespitinde tereddüt oluşturmaktadır.

 

İdarece, şikayet başvurusuna karşı alınan kararda işçilik hesabının işin başladığı ay 23 gün, bittiği ay 9 gün ve arada kalan tam ay sayısının 11 ay olarak alınması gerektiği açıklanmıştır. Ayrıca, yaklaşık maliyet hesabının da aynı yöntemle hesaplandığı tespit edilmiştir. Bu tarihler arasındaki toplam süre 367 gün etmekte olup bu kabulle elde edilen işin gerçekleştirileceği gün sayısı şartnamede işin süresi için kati olarak belirtilen 365 günden fazladır.

 

Diğer yandan, ihale komisyonunca aşırı düşük teklif olarak belirlenen 13 teklifin  maliyet bileşenlerine ilişkin açıklamalardan ihale üzerinde bırakılan istekli haricindeki 12 isteklinin 35 işçinin 12 aylık ücretini esas alarak işçilik ücreti hesabı yaptığı tespit edilmiştir.

 

Götürü bedel teklif alınan ihalede teklif biriminin “Ay/YTL” şeklinde verilmesi söz konusu olmadığından işin süresinin 12 ay olarak belirtilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

İşin başlangıç ve bitiş tarihleri ayın ilk ve son günlerine denk gelmeyen şikayete konu ihalede işin süresine ilişkin düzenlemede işin süresinin 12 ay olarak belirtilmesinin yanında işin başlangıç tarihi ile bitiş tarihleri arasındaki sürenin 367 gün olduğu halde işin süresinin 365 gün olarak belirtilmesi nedeniyle işin süresine ilişkin düzenlemelerin işçilik ücreti hesabında isteklileri tereddüde düşürecek nitelikte olduğu anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde ihale süreci içerisinde idareye yapılacak şikayet başvuruları üzerine 30 gün içinde idarece bir karar alınmaması veya alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması halinde, 30 günlük sürenin bitimini veya karar tarihini izleyen on beş gün içinde, ivedilik ve kamu yararı bulunan hallerde ihale yetkilisince ihale işlemlerine devam edilmesi kararı  alınan hallerde üç gün içinde Kamu İhale Kurumuna inceleme talebinde bulunulabileceği hüküm altına alınmış, 56 ncı maddesinde ise Kurum tarafından yapılacak inceleme ve bu inceleme sonucu alınacak kararlara ilişkin usul ve esaslara yer verilmiştir.

 

Şikayet süreci; ihaleyi yapan idareler ve Kurum için ayrı ayrı ancak ihale süreci içerisinde bir bütün olarak düzenlenmiştir. İdarenin şikayet üzerine verdiği kararın uygun bulunmaması veya otuz gün içinde karar verilmemesi hallerinde, on beş gün içerisinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabileceğinden, Kuruma yapılacak başvuru için öngörülen süre içinde idarelerce sözleşme imzalanamayacaktır.

 

İncelenen ihalede, ihale yetkilisince şikayet başvurusunu sonuçlandıran kararın yanı sıra ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı alınmadan idarece 01.08.2007 tarihli işlemle şikayetin reddine karar verildikten sonra Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurusu için öngörülen on beş günlük itirazen şikayet süresi beklenilmeden 01.08.2007 tarihinde 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesine aykırı olarak sözleşmenin imzalandığı tespit edilmiştir.

 

Sonuç olarak, ihale dokümanında yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen düzenlemelerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul