İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3111
  • Toplantı No: 2007/054
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/054
Gündem No :51
Karar Tarihi:24.09.2007
Karar No :2007/UH.Z-3111
Şikayetçi:
 Edessa Yemekhanecilik San. ve Tic. A.Ş., Atatürk Bulvarı Şekerbank Üstü Abdullatif Yetkin İşhanı No: 68/ ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Ankara Etlik İhtisas Hastanesi Baştabipliği, Halil Sezai Erkut Cad. No:7 Etlik / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.08.2007 / 24697
Başvuruya konu ihale:
 2007/65713 İhale Kayıt Numaralı “493 Gün Süreyle Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.09.2007 tarih ve 08.16.36.0163/2007-58E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ankara Etlik İhtisas Hastanesi’nce 16.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 493 Gün Süreyle Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri İşi ihalesine ilişkin olarak Edessa Yemekhanecilik San. ve Tic. A.Ş.’nin 18.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 15.08.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  28.08.2007 tarih ve 24697 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İhale konusu işin idarenin mutfağında gerçekleşmesine rağmen ihale dokümanı ile isteklilerden “Tarım Köy İşleri Bakanlığından alınmış Gıda sicil ve Üretim Belgesi,  İl Sağlık Müdürlüğünce verilmiş Gayri Sıhhi Müeseselere Ait Açılma Ruhsatı, İl Sağlık Müdürlüğünce verilmiş Gıda Maddeleri Üreten İş Yerlerine Ait Çalışma İzin Belgesi” istenilmesinin mevzuata ve Kurul kararlarına aykırı olduğu,

 

2) İhale dokümanı kapsamındaki birim fiyat cetvelinin idarece doldurulmadan boş olarak verilmesinin mevzuata ve Kurul kararlarına aykırı olduğu,

 

iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

 

İncelemeye konu ihaleye ait idari şartnamenin “İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” başlıklı 7 nci maddesinin 7.2.o alt maddesinde “İhale konusu hizmetin yerine getirilmesine ilişkin olarak ilgili mevzuat gereği alınması zorunlu olan belgeler

-          Tarım ve Köy İşleri Bakanlığından alınmış Gıda Sicil ve Üretim Belgeleri

-          İl Sağlık Müdürlüğünce verilmiş Gayri Sıhhi Müesseselere Ait Açılma Ruhsatı Belgesi

-          İl Sağlık Müdürlüğünce verilmiş Gıda Maddeleri Üreten İşyerlerine Ait Çalışma İzin Belgesi

İsteklinin iş ortaklığı olması (o) bendindeki belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi gerektiği” şeklinde düzenleme yapılmıştır. Buna göre; idare tarafından İl Sağlık Müdürlüğünden alınmış gayrisıhhi müesseselere ait çalışma izin belgesi ve açılma ruhsatının aslı veya noter onaylı sureti istenilmektedir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 41 inci maddesinde ise; “… Ayrıca ihale konusu hizmetin yerine getirilmesine ilişkin olarak ilgili mevzuat gereği alınması zorunlu olan sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin isteklilerce sunulmasına ilişkin hükümlere ilan ve ilgisine göre ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamede yer verilir. İş ortaklarının her birinin söz konusu belgeleri sunması zorunludur. Konsorsiyumlarda ise işin uzmanlık gerektiren kısmına teklif veren ortağın o kısma ilişkin belgeleri sunması gerekir…” hükmü yer almaktadır.

 

İhale tarihi itibarı ile yürürlükte olan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde;

 

“Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;

          b) Gayrisıhhî müessese: Faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseseleri,

          c) Birinci sınıf gayrisıhhî müessese: Meskenlerden mutlaka uzak bulundurulmaları gereken işyerlerini,

            d) İkinci sınıf gayrisıhhî müessese: Meskenlerden mutlaka uzaklaştırılması gerekmemekle beraber izin verilmeden önce civarında ikamet edenlerin sıhhat ve istirahatleri üzerine gerek tesisatları ve gerekse vaziyetleri itibarıyla bir zarar vermeyeceğine kanaat oluşması için inceleme yapılması gereken işyerlerini,

          e) Üçüncü sınıf gayrisıhhî müessese: Meskenlerin yanında açılabilmekle beraber yalnız sıhhî nezarete tabi tutulması  gereken işyerlerini,

f) Sıhhî müessese: Gayrisıhhî müesseseler dışında kalan her türlü işyerini

          k) İnceleme kurulu: Birinci sınıf gayrisıhhî müesseseler için yer seçimi ve tesis kurma, deneme veya açılma izni amacıyla inceleme yapan kurulu,

n) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı: Yetkili idareler tarafından bu Yönetmelik kapsamındaki işyerlerinin açılıp faaliyet göstermesi için verilen izni,  ifade eder.” hükmü yer almaktadır.

 

Yukarıda yer alan Yönetmelik hükmü uyarınca, gayrisıhhi müesseselere ait belgenin, kurulduğu yer itibariyle faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseseleri sınıflandırmak için verildiği anlaşılmaktadır.

 

İhale konusu hizmet alımı dikkate alındığında, idare tarafından yüklenicinin kullanımına tahsis edilen mutfak ve yemekhanelerin idareye ait olduğu ve yemek üretiminin bu yerlerde yapılacağı dikkate alındığında, yetkili idarelerden alınmış gayrisıhhi müesseselere ait çalışma izin belgesi ve açılma ruhsatının istenilmesi ve anılan belgenin ihaleye katılımda yeterlilik kriteri olarak belirlenmesinin mevzuata aykırı olduğu kanaatine varılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin “İhale dokümanı kapsamındaki birim fiyat cetvelinin idarece doldurulmadan boş olarak verilmesinin mevzuata ve uyuşmazlık kararlarına aykırı olduğu” iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

 

İhaleye ait idari şartnamenin “Teklif ve Sözleşme Türü  başlıklı” 19 uncu maddesinde “İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.” düzenlenmesine yer verildiği,

 

İdare tarafından isteklilere satılan ihale dokümanında yer alan birim fiyat teklif cetvelinde idare tarafından doldurulması gereken iş kalemlerinin yazılmadığı, isteklilere boş olarak verildiği, tespit edilmiştir.

 

4735 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin (c) bendinde “…mal veya hizmet alımı işlerinde ise işin ayrıntılı özelliklerine dayalı olarak; idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenir.” hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar-M. Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar” kısmının ikinci fıkrasında; “Bina temizliğine ilişkin ihalelerde götürü bedel teklif alınması esas olacaktır. Ancak sözleşmenin uygulanması aşamasında işçi sayısının artacağı ya da azalacağı öngörülen ihalelerde, işçi başına birim fiyat teklif alınabilecektir. Birim fiyat üzerinden teklif alınan işlerde birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde; iş kaleminin adı, birimi ve miktarının ayrıntılı olarak idare tarafından doldurulmak suretiyle, ihale dokümanına eklenmesi gerekmektedir. Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde yüklenici karı ayrı bir iş kalemi olarak gösterilmeyecek, teklif edilen birim fiyatların kar dahil fiyatlar olduğu kabul edilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İsteklilerin sundukları teklif birim fiyat cetveli eklerinin isteklilerce aynı şekilde doldurulmasından anlaşıldığı üzere yukarıda belirtilen mevzuat aykırılıklarının tekliflerin sunulmasında esasa etkili olmadığı görülmekle birlikte, idare tarafından, isteklilere satılan ihale dokümanında yer alan birim fiyat teklif cetvelinde idare tarafından doldurulması gereken iş kalemlerinin doldurulmadığı, bu durumun da yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerine aykırı olduğu kanaatine varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir,

           

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul