İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3112
  • Toplantı No: 2007/054
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/054
Gündem No :52
Karar Tarihi:24.09.2007
Karar No :2007/UH.Z-3112
Şikayetçi:
 Pamukkale Temizlik ve İlaçlama Güv. Taş. Gıda Taah. San. Tic. Ltd. Şti., Kızılsaray Mahallesi Milli Egemenlik Cad. Nu 5 ANTALYA
 İhaleyi yapan idare:
 YURTKUR Antalya Bölge Müdürlüğü, Ali Çetinkaya Cad. No: 109 ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.09.2007 / 25656
Başvuruya konu ihale:
 2007/77979 İhale Kayıt Numaralı “İlaçlama Dahil Temizlik, Çamaşır Yıkama ve Kalorifer Yakma Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

18.09.2007 tarih ve 08.16.71.0196/2007-60E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            YURTKUR Antalya Bölge Müdürlüğü’nce 13.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “İlaçlama Dahil Temizlik, Çamaşır Yıkama ve Kalorifer Yakma Hizmet Alımı ihalesine ilişkin olarak Pamukkale Temizlik ve İlaçlama Güv. Taş. Gıda Taah. San.Tic. Ltd. Şti.’nin 24.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 28.08.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 07.09.2007 tarih ve 25656 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde temizlikte kullanılacak ekipman ve malzemelere yer verilmemesine rağmen, teknik şartnamede 19 kalem malzeme ve 25 kalem ekipman istenmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            2) İş deneyim belgesi ile ilgili oranın belirtilmediği, bu durumun mevzuata aykırı olduğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi, G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” kısmında;

 

“15- Yukarıda sayılan hususlardan teklif fiyatına dahil olacaklar idari şartnamede düzenlenecek, teknik şartnamede ise bunların uygulanması ilgili hükümlere yer verilecektir. Teknik şartnamede, teklife dahil olacak masraflara yer verilmeyecek, idari şartnamede yer alan hükümlerle çelişecek bir düzenleme yapılmayacaktır.” hükmü yer almaktadır.

 

            Şikayete konu ihalede teknik şartnamenin “Temizlikte Kullanılacak Malzemeler Makine ve Teçhizat” başlıklı 4 üncü maddesinde;

 

            “Yapılacak temizlik için gerekli her türlü sarf edilebilir malzeme, araç, gereç ve makineler iş hacmine göre belirlenmiş olup; yüklenici tarafından temin edilerek kullanılacaktır. Temizlikte kullanılan malzemeler için idareden ayrıca bir ücret talep edilmeyecektir…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Teknik şartnamenin 4.5. maddesinde de temizlikte kullanılacak malzeme, ekipman ve makinelerin adı ve miktarına yer verildiği görülmüştür.

 

            Teknik şartnamede temizlik malzeme, araç, gereç ve makinelerin yüklenici tarafından karşılanacağı düzenlenmiş olduğundan ve birim teklif mektubu eki cetvelde de temizlik malzeme ve ekipmanları kalemine yer verildiği görüldüğünden, ihale dokümanında yer alan düzenlemelerin teklif verilmesine engel nitelikte olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu nedenle başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İş deneyim belgeleri başlıklı 42 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında;

 

  “Mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama hizmet alımları ile yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarına eşit veya bu tutarı aşan diğer hizmet alımı ihalelerinde; isteklinin, son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında gerçekleştirdiği veya yapımla ilgili hizmet işleri için geçerli olmak üzere en az % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin istenilmesi zorunludur.

 

  İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin % 25’inden az ve % 50’sinden fazla olmamak üzere idarece belirlenecek bir oranda, ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin ibrazı istenir.” hükmü yer almaktadır.

 

            İhale ilanının aynı başlıklı  4.3.1. maddesinde;

 

            “İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %45 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,” istendiği,

 

            İdari şartnamenin aynı başlıklı 7.3.2. maddesinin ikinci fıkrasında ise;

 

  “İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin % 45’inden az   olmamak üzere  ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin ibrazı istenir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İhale dokümanında iş deneyim belgesi ile ilgili oranın mevzuata uygun olarak belirlenmiş olduğu görüldüğünden başvuru sahibinin bu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (a, b, c, ç, d, e, f, g, ğ, h, ı) bentleri yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            g) Doküman yönünden yapılan incelemede,

 

            1) Sözleşme tasarısının “İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesinde;

 

            “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluğun Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde yükleniciye aittir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Hizmet Alımları Tip Sözleşmesinin 22 nci maddesinin 31 numaralı dipnotunda;

 

            “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluğun Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde kime ait olacağı hususu ile İdarenin işin nitelik ve özelliğine göre ihtiyaç duyduğu sigorta türleri ile teminat kapsam ve limitleri burada belirtilecektir.” hükmü,

 

   Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin “İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında ise;

            “Hizmet türüne göre sigorta gerektiği takdirde uygulanacak sigorta türü veya türleri ve teminat limitleri günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilir.” hükmü yer almaktadır.

İncelenen ihaleye ait sözleşme tasarısının 22 nci maddesinde iş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluğun Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde yükleniciye ait olduğu düzenlenmiş olmasına rağmen, ihtiyaç duyulan sigorta türleri ile teminat kapsam ve limitlerine yer verilmemiş olmasının mevzuata aykırı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

            2) Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde kullanılacak iş makineleri bedeli kalemine yer verildiği görülmüştür.

 

  Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün “VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar, M. Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar” kısmında;

 

           “2 – Bina temizliğine ilişkin ihalelerde götürü bedel teklif alınması esastır. Ancak sözleşmenin uygulanması aşamasında işçi sayısının artacağı ya da azalacağı öngörülen ihalelerde, işçi başına birim fiyat teklif alınabilecektir.

         

            Birim fiyat üzerinden teklif alınan bütün hizmet alımı ihalelerinde birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde; iş kaleminin adı, birimi ve miktarının ayrıntılı olarak idare tarafından doldurulmak suretiyle, ihale dokümanına eklenmesi gerekmektedir.

         

            Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler ayrı bir iş kalemi olarak gösterilmeyecek, teklif edilen birim fiyatların yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler dahil fiyatlar olduğu kabul edilecektir.” hükmü,

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi, H. Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi, b) Hizmet Alımı İhalelerinde” kısmında ise;

 

            “Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.” hükmü yer almaktadır.

 

            Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri uyarınca makine ve ekipmana ilişkin amortisman gideri % 3 oranında sözleşme ve genel giderler içerisinde hesaplanacağından ve birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde sözleşme gideri ve genel giderler ayrı bir iş kalemi olarak gösterilmeyeceğinden idare tarafından düzenlenen birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde kullanılacak iş makineleri bedeline yer verilmesinin mevzuata aykırı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

 

            ğ) İhale dokümanının  ihalenin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılması yönünden yapılan incelemede,

 

            İdari şartnamenin “İşe Başlama ve İş Bitirme Tarihi” başlıklı 49 uncu maddesinde;

 

            “49.1. Sözleşmenin imzalandığı tarihten (Sayıştay tesciline tabi işlerde ise bu tescilin yapıldığının idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliğinden) itibaren 01/10/2007 takvim günü içinde işe başlanır ve 31/12/2007 tarihinde bitirilir.

 

            49.2. İşin süresi 92 (Doksaniki) takvim günüdür.” düzenlemesi,

            Anılan şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde ise;

 

            “26.3. Ayrıca,yol, yemek,giyecek  teklif fiyata dahildir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi, G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” kısmında;

 

            “13-Personele ilişkin giyecek giderleri, işin yapılması sırasında personelce kullanılması istenen kıyafetle ilgili olduğundan giyecek giderinin işçilere aylık veya nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenleme yapılmayacak, giyeceğin özellikleri ile sayısı ihale dokümanında belirtilecektir. Ancak giyecek giderleri için parasal tutar öngörülmeyecektir. Ancak süresi 3 ay ve daha az olan personel çalıştırmasına dayalı hizmet alım ihalelerinde, teklif fiyata dahil olacak masraflar arasında giyecek giderine yer verilmeyecek ve istekliler giyecek giderini tekliflerine dahil etmeyecektir.” hükmü yer almaktadır.

 

            Şikayete konu ihalede işin süresi 3 ay olmasına rağmen idare tarafından giyecek giderinin teklif fiyata dahil olduğunun düzenlenmesinin mevzuata aykırı olduğu, ayrıca giyeceğin özellikleri ile sayısı ihale dokümanında belirtilmediğinden isteklilerin ihaleye sağlıklı teklif vermesinin ve  ihalenin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılmasının mümkün olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul