İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3113
  • Toplantı No: 2007/054
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/054
Gündem No :53
Karar Tarihi:24.09.2007
Karar No :2007/UH.Z-3113
Şikayetçi:
 Ufuk Özel Güvenlik Eğitim Hiz. Ltd. Şti. Cumhuriyet Mah. Millet Cad. Efe Plaza Kat:5 No:35 KAYSERİ
 İhaleyi yapan idare:
 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kayseri Bölge Müdürlüğü Gevher Nesibe Mah. İstasyon Cad.No:45 Kocasinan/ KAYSERİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.08.2007 / 23727
Başvuruya konu ihale:
 2007/86096 İhale Kayıt Numaralı “Yurtkur Kayseri Bölge Müdürlüğüne Bağlı Erciyes, Gevher Nesibe, Kaman, Mucur, Kervansaray, Kırşehir, Yozgat, Sivas, Hatice-Sefer Dursun Yurt Müdürlükleri Özel Güvenlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.09.2007 tarih ve 08.15.91.G012/2007-55E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kayseri Bölge Müdürlüğü’nce 01.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Yurtkur Kayseri Bölge Müdürlüğüne Bağlı Erciyes, Gevher Nesibe, Kaman, Mucur, Kervansaray, Kırşehir, Yozgat, Sivas, Hatice-Sefer Dursun Yurt Müdürlükleri Özel Güvenlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ufuk Özel Güvenlik Eğitim Hiz. Ltd. Şti.’nin 09.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 14.08.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  17.08.2007 tarih ve 23727 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleye teklif verdikleri, ihalenin başka bir firma üzerinde bırakılması üzerine idareye şikayet başvurusunda bulundukları, idarenin şikayete verdiği cevapta şikayet konu zorunlu mali mesuliyet sigortasına ilişkin olan kısmın haklı görüldüğü, ancak giyim bedeline ilişkin itirazın yerinde olmadığının belirtildiği, ihalenin en yüksek fiyat veren firma üzerinde bırakıldığı, ihalede en düşük teklifi kendi firmalarının verdiği, firmalarını giyim bedeli olarak 62 kişi için 60,00 YTL teklif verdikleri ve buna ait proforma faturalar sundukları, ihalenin en yüksek fiyatı veren firma üzerinde bırakılmasının usul ve yasaya aykırı olduğu, iddialarına yer verilmiştir.

 

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

                İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde;

“26.1.Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince yapılacak her türlü sigorta, vergi, resim, harç ve benzeri giderler, ulaşım giderleri teklif fiyata dahil edilecektir. Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası bedeli, giyim bedeli teklif fiyata dahildir. Giyim bedeli ayni olarak verilecektir. Teknik şartnamenin 3.34 maddesinde yazılı giyim eşyaları, 3.35 maddesinde yazılı teçhizat ve malzeme türleri giderleri teklif fiyata dahildir. Ayrıca personel günlük brüt 2,00 YTL yol bedeli, günlük brüt 1,50 YTL yemek yardımı bedeli nakdi olarak ödenecek olup, bordroda gösterilecektir ve teklif fiyata dahildir. Yol ve yemek bedeli 26 gün üzerinden aylık olarak hesaplanacaktır. Hizmetin ifasında resmi tatil günlerinde 9,5 gün çalıştırılacak olup, 1 günde 9 birimde 3 vardiya personel çalıştırılacaktır. Toplam olarak 256,5 gün yevmiye ödenecektir.

26.2.(26.1) nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.

26.3.Bu işe ait sözleşmenim uygulanması sırasında çalıştırılacak özel güvenlik personeline ödenecek ücretin asgari ücrete oranı aşağıdaki şekilde olacaktır.

 

İşçinin pozisyonu          Asgari ücretin fazlası

 

Güvenlik personeli          % 20

 

26.4.Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak KDV, ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

 

            İdari şartnamenin “İşe başlama ve iş bitirme tarihi” başlıklı 49.2. maddesinde; “İşin süresi 122 (yüz yirmi iki) takvim günüdür. İşe başlama tarihi 01.09.2007, iş bitirme tarihi 31.12.2007 dir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Teknik şartnamenin 3.34 maddesinde; “Yüklenici, hizmetin ifası için gerekli aşağıda dökümü yapılan giyim türlerini belirtilen özelliklerde özel güvenlik personeline sağlamak zorundadır.

 

            Gömlek (2 yazlık, 2 kışlık)      4 adet

            Pantolon (2 yazlık, 2 kışlık)    4 adet

Kravat                                     2 adet

Mont                                       1 adet

Ayakkabı                                1 çift

Kışlık bot                                1 çift

Kazak                                     1 adet

Kep ve bere (birer adet)kurumca verilecektir

Kaban                                      1 adet

Kemer                                      1 adet

Palaska                                   1 adet” düzenlemesi ile,

 

Teknik şartnamenin 3.37 nci maddesinde; “Yüklenici, istihdam ettiği özel güvenlik personelinin üçüncü kişilere verebilecekleri zararların tazmini amacıyla, Hazine Müsteşarlığınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde özel güvenlik mali sorumluluk sigortasını Türkiye’de ilgili branşta çalışmaya yetkili olan sigorta şirketlerince yaptırmakla yükümlüdür. Mali sorumluluk sigortasının teminat kapsam ve limitleri ile esasları sözleşme tasarısı ve hizmet işleri genel şartnamesinde belirlenen esaslar dahilinde yapılacaktır. İdarenin bu konuda hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. Yüklenici, idarece istenilen söz konusu sigortaya ilişkin poliçeleri ve ödeme kanıtlarını iş fiili olarak başlamadan önce idareye vermek zorundadır.” düzenlemesi ile,

 

            Teknik şartnamenin 4.3 üncü maddesinde;

“1-Gevher Nesibe Yurt Müdürlüğü                  4

2-Erciyes Yurt Müdürlüğü                                3

3-H.S. Dursun Yurt Müdürlüğü                       6

4-Yozgat Yurt Müdürlüğü                               14

5-Kırşehir Yurt Müdürlüğü                           10

6-Kervansaray Yurt Müdürlüğü                   11

7-Kaman Yurt Müdürlüğü                              6

8-Mucur Yurt Müdürlüğü                               6

9-Sivas Yurt Müdürlüğü                                 2

  olmak üzere 62 özel güvenlik görevlisi istihdam edilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İşin asgari maliyetinin, işçilik maliyeti (yılbaşı, resmi tatil ve bayram günleri dahil), yol, yemek gideri, ve sözleşme giderleri ile toplanması suretiyle bulunması, giysi ve özel güvenlik mali sorumluluk sigorta gideri giderinin ise idarece ayrıca değerlendirilmesi gerekmektedir. Yapılan hesaplama sonucu teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetin 251.954,38 YTL olduğu tespit edilmiştir.

 

             Başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamasında; asgari işçilik maliyeti=237.323,60 YTL, resmi tatil işçilik maliyeti=7.292,30 YTL, giyim bedeli=60,00 YTL, mali sorumluluk sigortası=325,50 YTL, sözleşme gideri=7.338,48 YTL, firma karı=0,12 YTL olmak üzere toplam 252.340,00 YTL olduğu, özel güvenlik zorunlu mali sorumluluk teklifi, acente yetki belgesi, giysi için bir firmadan alınan söz konusu giysilerin 60,00 YTL bedelden vermeyi teklif kabul ve taahhüt ettiğine ilişkin proforma fatura sunduğu, teknik şartnamede belirtilen sayıda 62 güvenlik görevlisinin giysi gideri için 60,00 YTL bedel öngörülmesi idarece aşırı düşük bulunarak değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin a, b, c, ç, d, e, f, g, ğ, h, ı bentleri yönünden incelenmesi sonucunda anılan Yönetmeliğin (ı) bendine ilişkin olarak tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

             

            Kamu İhale Genel Tebliğinin M. Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar başlıklı bendinde;

 

“…………………..

          Birim fiyat üzerinden teklif alınan bütün hizmet alımı ihalelerinde birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde; iş kaleminin adı, birimi ve miktarının ayrıntılı olarak idare tarafından doldurulmak suretiyle, ihale dokümanına eklenmesi gerekmektedir.

          Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler ayrı bir iş kalemi olarak gösterilmeyecek, teklif edilen birim fiyatların yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler dahil fiyatlar olduğu kabul edilecektir……..” hükmü yer almaktadır.

 

            İhalede ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenen Varöz Özel Güv. Kor. ve Eğ. Hiz. Ltd. Şti.’nin birim fiyat teklif cetvelini idarenin isteklilere verdiği 9 yurt müdürlüğüne ait kalemleri ayrı ayrı fiyatlandırarak vermediği, iş kaleminin adı ve kısa açıklaması güvenlikçi personel, birimi 4 ay 2 gün, miktarına 62, teklif edilen birim fiyat 4.312,10, tutara 267.350,20 yazılı olduğu, istekli tarafından sunulan birim fiyat teklif cetveli mevzuata uygun doldurulmadığından değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul