İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3114
  • Toplantı No: 2007/054
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/054
Gündem No :54
Karar Tarihi:24.09.2007
Karar No :2007/UH.Z-3114
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş. Tem. İlaçlama Bilgi İşlem Gıda San. Tic. Ltd. Şti.,Vedat Dalokay Cad. Nu 62/3 GOP ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Mut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Doğancı Mahallesi Lise Cad. Öğretmenevi Kat 2 Mut/MERSİN
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.09.2007 / 26076
Başvuruya konu ihale:
 2007/92895 İhale Kayıt Numaralı “Taşımalı Eğitim Öğrencilerine Verilecek Öğle Yemeği” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.09.2007 tarih ve 08.17.04.0097/2007-33 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Mut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 05.09.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Taşımalı Eğitim Öğrencilerine Verilecek Öğle Yemeği” ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş. Tem. İlaçlama Bilgi İşlem Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 12.09.2007 tarih ve 26076 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen koşullar oluştuğundan iddiaların incelenmesine geçilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) İhale ilanının 4.3.2. maddesinin (a) bendinde; ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için istekli olarak katılacak firmalardan/kişilerden hizmetin alınacağı ilçede yemek fabrikası/fabrikaları ile yapılmış noter onaylı sözleşmelerini gösterir belgelerini sunmalarının istendiği, bu talebin ihaleye il dışından katılımı engellediği, Mut ilçesinde yemek fabrikası ile yapılmış anlaşma yerine, hizmetin aksamaması için gerekli tedbirlerin alınacağına ve harici bir mutfakla anlaşma yaparak hizmetin yerine getirileceğine dair taahhütname istenmesinin yeterli olduğu, ihale ilanındaki bu düzenlemenin rekabeti engellediği,

            2) İhale ilanının 4.3.3. maddesinin 1 inci bendinde; en az iki adet üzeri kapalı panelvan veya minibüsün kendi adına veya kiralık olduğunu gösterir ruhsatların onaylı suretleri ile bu araçların sürücülerine ait belgelerin istendiği, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 44 üncü maddesine göre makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmamasının esas olduğu, ihale ilanındaki bu düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu,

            3) İhale ilanının 4.3.3. maddesinin 2 nci bendinde; yemek üretimi için gerekli makine-teçhizata ait demirbaş kayıt defteri istendiği, makine ve ekipman için kendi malı olma şartının aranamayacağı, bu düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu,

            4) İhale ilanının 4.3.4. maddesinin 5 inci bendinde TSE 13001 belgesinin istendiği, TSE 13001 belgesinin tehlike analizi ve kritik kontrol noktalarına göre gıda güvenliği yönetimi-gıda üreten kuruluşlar ve tedarikçiler için yönetim sistemine (HACCP) ilişkin kuralları kapsadığı, Kamu İhale Genel Tebliğinde ise HACCP belgelerinin istenmeyeceğine ilişkin düzenlemeye yer verildiği, bu belgenin istenmesinin kamu ihale mevzuatına aykırılık teşkil ettiği,

           5) İhale ilanının 7 nci maddesinde şartname ücretinin 250,00 YTL olarak belirlendiği, bu ücretin ihaleye katılımı kısıtlayıcı derecede yüksek bir bedel olduğu,

 

           iddia edilmektedir.

 

Başvuruya konu ihale ile ilgili olarak idareden bilgi ve belgelerin istenilmesi üzerine idare tarafından gönderilen 13.09.2007 tarih ve 4811 sayılı yazı ekindeki ihale süreci bilgi formunda, başvuru sahibi tarafından ihale dokümanı satın alınmadığı, idarece 10.09.2007 tarihinde ise sözleşmenin imzalandığı bilgisi yer almaktadır.

 

Başvuru sahibi ihale dokümanı satın alıp “istekli olabilecekler” sıfatını haiz olmadığından ve idareye yaptığı başvuru bir şikayet başvurusu olarak kabul edilemeyeceğinden, sözleşmenin imzalandığı tarih itibariyle herhangi bir şikayet başvurusu olmadığı ve sözleşmenin usulüne uygun olarak imzalandığı anlaşılmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, sözleşmenin imzalanmış olması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

           4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

           Oyçokluğu  ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Başvuru konusu ihalede, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesi ve  ihale sürecinin durdurulmasına gerek bulunmadığı yönündeki görüşümle, karara katılmıyorum.

 

 

 

                                                                                                               Adem KAMALI

                                                                                                                   Kurul Üyesi 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul