İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3115
  • Toplantı No: 2007/054
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/054
Gündem No :56
Karar Tarihi:24.09.2007
Karar No :2007/UH.Z-3115
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş.Tem.İlaçl. B. İşlem İnsan Kay. Sos. Hizm.Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Vedat Dalokay Caddesi Nu: 62/3 G.O.P. ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Armutalan Belediye Başkanlığı, Armutalan Belediyesi Merkez Mah. Belediye Cad. Nu:4 Armutalan-Marmaris/MUĞLA
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.09.2007 / 26513
Başvuruya konu ihale:
 2007/128450 İhale Kayıt Numaralı “Armutalan Belediyesi Sınırları İçerisinde Bulunan 4 Mahallenin Katı Atıklarının Toplanması, Taşınması” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.09.2007 tarih ve 08.17.32.0102/2007-61 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Armutalan Belediye Başkanlığı tarafından 10.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Armutalan Belediyesi Sınırları İçerisinde Bulunan 4 Mahallenin Katı Atıklarının Toplanması, Taşınması” ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş.Tem.İlaçl. B. İşlem İnsan Kay. Sos. Hizm.Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 17.09.2007 tarih ve 26513 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; iddiaların incelenmesine geçilmesine, ihale sürecinin durdurulmasına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

1-Armutalan Belediye Başkanlığının 10.10.2007 tarihinde yapılacak Armutalan Belediyesi Sınırları İçerisinde Bulunan 4 Mahallenin Katı Atıklarının Toplanması, taşınması ve Temizlik Hizmeti Alımı İşi ihalesine ait şikayetlerinin idarece reddedildiği, Kamu İhale Bülteninde yayınlanan ihale ilanının 4.3.3 üncü maddesinde bir takım araçların kendi malı olmasının istendiği, ancak Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinde makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır hükmü bulunduğu, araçların hizmet esnasında hizmet yerinde bulunduracağına ve hizmetin aksatılmadan yürütüleceğine dair taahhütname istenmesinin yeterli olması gerektiği, düzenlemenin Yönetmeliğe aykırı olduğu,

 

2-Kamu İhale Bülteninde yayınlanan ihale ilanının 7 nci maddesinde şartname ücretinin 500,00YTL olarak belirlendiği, şartname bedelinin ihaleye katılımı kısıtlayıcı derecede yüksek olduğu iddia edilmektedir.

 

İncelenen ihalede; ihale ilanının 29.08.2007 tarihli Kamu İhale Bülteninde yayınlandığı, ilanın 4.3.3 üncü maddesinde; “İhale konusu hizmetin yürütülebilmesi için gerekli olan Araç ve Makinalar şunlardır: 2 adet 7+1 m3 Hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu (en fazla 7+1 m3 kapasiteli ve en az 115 BG gücünde olmalıdır,taahhüt.) 5 Adet 13+1,5 m3 Hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu (En az 13+1,5 m3 kapasiteli ve en az 160 BG gücünde olmalıdır, 1 adedi  kendi malı), 1 Adet Tıbbi Atık aracı (En az 15 m3 kapasiteli ve Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Md. 28 Tıbbi Atık Taşıma Araçlarının teknik özelliklerinde belirtilen şartları sağlamalıdır,taahhüt.)1 Adet Vakumlu Yol Süpürme Makinası (7 m3 çöp tanklı 1700 Litre paslanmaz su depolu 2 yandan süpürme özelliklerine sahip olmalıdır, kendi malı) 1 Adet Kaldırım üzeri süpürge makinası (En az 0,5 m3 ve en fazla 1 m3 kapasiteli olmalıdır,kendi malı) 1 adet Hidrostatik yol yıkama ve silme aracı (En az 95 HP gücünde 13000 m3/Saat emiş gücüne, en az 1000 Litre Temiz 1000 Litre Pis su tankı kapasitesine sahip ve 1700 mm boşaltma yüksekliğine sahip olmalıdır. Silme-temizleme genişliği en az 1200 mm-2000 mm olmalıdır, kendi malı) 1 Adet Konteynır yıkama ve dezenfekte aracı (En az 6 Ton temiz- 4 Ton pis su hazneli olmalıdır, taahhüt), 1 Adet kazıcı yükleyici (beko tipi Taahhüt), 1 Adet Dal Öğütme Makinası (En az 27 HP gücünde en az 40 adet bıçaklı ve en az 8 m3/ Saat kapasiteli taahhüt),1 Adet Açık Kasa Kamyon (En az 5 m3 Damper kapasiteli olmalıdır, taahhüt) 1 adet kontrol aracı (4 kapılı binek tipi olmalıdır taahhüt) Yukarıda belirtilenler haricindeki araçlar kendi malı veya taahhüt olacaktır. Bütün hizmet araçları en az 2005 model veya üzeri olacaktır. İstekli yukarıda belirtilen kendi malı araçlarla ilgili kapasite raporları ve teknik özelliklerini gösterir bilgi ve/veya belgeleri sunmak zorundadır” düzenlemesi bulunduğu tespit edilmiştir. Bu düzenlemeden anlaşılacağı üzere ihale konusu işin yürütümü için gerekli olan araçlardan bir kısmının isteklinin kendi malı olması zorunluluğu getirilmiştir.

 

Diğer taraftan ihaleye ait ilanın 7 nci maddesinde de; “İhale dokümanı Armutalan Belediyesi Zabıta Birimi adresinde görülebilir ve 500 YTL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur” düzenlemesi yer almaktadır.

 

  Hizmet Alımı İhaleleri Uygulamam Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinde; “İdare, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebilir. Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır” hükmü, Yönetmeliğin 32 nci maddesinde ise; “Dokümanın basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek bir bedelle satılması zorunlu...” olduğu hükmü bulunmaktadır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği ön görülmüş, iddiaların incelenmesine geçilmesi halinde ise ihale sürecine ilişkin de karar alınacağı hükmüne yer verilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İncelenen ihalede, Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen koşullar oluştuğundan iddiaların incelenmesine geçilmesine, ihale ilanında yer alan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul