İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3116
  • Toplantı No: 2007/054
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/054
Gündem No :58
Karar Tarihi:24.09.2007
Karar No :2007/UH.Z-3116
Şikayetçi:
 Evrensel Özel Güvenlik Ltd. Şti.,, Hafza Sultan Mahallesi Derya Sokak Nu 7 MANİSA
 İhaleyi yapan idare:
 Denizli Jeotermal Santralı İşletme Müdürlüğü, Karataş Köyü Mevki Sarayköy/DENİZLİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.08.2007 / 24374
Başvuruya konu ihale:
 2007/85816 İhale Kayıt Numaralı “Güvenlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

19.09.2007 tarih ve 08.16.21.0182/2007-38E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Denizli Jeotermal Santralı İşletme Müdürlüğü’nce 25.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü  ile yapılan “Güvenlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Evrensel Özel Güvenlik Ltd. Şti.,’nin 03.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 08.08.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  24.08.2007 tarih ve 24374 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin aşırı düşük olduğu iddiasına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin “İhale konusu işe ait bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde, ihale konusu işin 5 personelle 12 ay süreli güvenlik hizmeti alımı olduğu,

 

“Teklif fiyata dahil olacak masraflar” 26 ncı maddesinde, “Personel için asgari ücretin %50 fazlası ödeneceği, ulusal, resmi ve dini bayram ile yılbaşı günlerinde (toplam 13 gün) 4 personel çalıştırılacağı, giyecek bedelleri, özel güvenlik mali sorumluluk sigortası, yemeğin ayni olarak karşılanacağı ve kişi başı toplam yemek giderinin 79 YTL olduğu, iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranının %1,5 olduğu”,

 

            “Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanma şartları” başlıklı 48 inci maddesinde fiyat farkı verileceği,

 

            “İşe başlama ve iş bitirme tarihi” başlıklı 49 uncu maddesinde, işin süresinin 16.08.2007-15.08.2008 tarihleri arasında 12 ay olduğu,

 

Düzenlemeleri yer almaktadır.

 

Giyim giderlerine ilişkin olarak teknik şartnamede düzenleme yer almaktadır.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli olan Yamanlar Güv. ve Kor. Hizm. Ltd. Şti.’nin teklifi 72.784,56 YTL dir. Bu tutarın ihale konusu işin şartnamelerinde belirtilen giderleri karşılayabileceği bu nedenle başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (a, b, c, ç, d, e, f, g, ğ, h, ı) bentleri yönünden herhangi bir aykırılık tespit edilmemiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul