En son güncellemeler 24 Haziran 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3138
  • Toplantı No: 2007/054
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/054
Gündem No :104
Karar Tarihi:24.09.2007
Karar No :2007/UH.Z-3138
Şikayetçi:
 Hacısalihoğlu İnş. Tur. Nak. Tem ve Güv. Hizm. Tic. Ltd. Şti, İskenderpaşa Mahallesi Dervişoğlu Sk. Bayraktarlar İşhanı Nu 57 Kat.5 TRABZON
 İhaleyi yapan idare:
 Çoruh Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi, Çoruh Edaş Çarşı Mah. Uzun Sok. 74 61200 Merkez/TRABZON
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.09.2007 / 26765
Başvuruya konu ihale:
 2007/81120 İhale Kayıt Numaralı “Şirket Hizmet Binasının Temizlik Hizmet Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.09.2007 tarih ve 08.17.43.0022/2007-57 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Çoruh Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından 25.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Şirket Hizmet Binasının Temizlik Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Hacısalihoğlu İnş. Tur. Nak. Tem ve Güv. Hizm. Tic. Ltd. Şti’nin 19.09.2007 tarih ve 26765 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan firmanın teklif bedelinin, teklif edilmesi zorunlu asgari maliyet olan 100.783,44 YTL olduğu, bu nedenle bu teklifin reddedilmesi gerektiği, asgari maliyet tutarı üzerinden % 3 zorunlu sözleşme giderini karşılayan tekliflerin değerlendirilmesinin Kanunun 38 inci maddesine göre idarece yapılacağı, idarenin buradaki takdir yetkisinin sınırlı olduğu, Teknik şartnamede çeşitli gider kalemlerinin bulunduğu, firmanın teklifinin bu gider kalemlerini karşılayacak payı içermediği, idarenin aşırı düşük teklif sorgulamasını 38 inci maddeye uygun yapmadan sonuçlandırdığı, ihale kararının iptal edilmesi gerektiği, iddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, şikayetçinin 29.08.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayete ilişkin olarak alınan kararın 03.09.2007 tarihinde şikayetçiye bildirildiği, İdarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki 15 gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 19.09.2007 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde ise, itirazen şikayetin süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükme bağlanmıştır.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

   Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Başvuru konusu ihalede, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesi ve ihale sürecinin durdurulmasına gerek bulunmadığı yönündeki görüşümle, karara katılmıyorum.

 

 

 

                                                                                                               Adem KAMALI

                                                                                                                   Kurul Üyesi 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul