İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3139
  • Toplantı No: 2007/054
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/054
Gündem No :105
Karar Tarihi:24.09.2007
Karar No :2007/UH.Z-3139
Şikayetçi:
 Ahmet Selim Akçakaya-Akçakaya Gıda Üretim, Aşağısokullu Mahallesi Sanayi Sitesi İşçi Sosyal Tesisleri 14300 BOLU
 İhaleyi yapan idare:
 Bolu İl Millli Eğitim Müdürlüğü,Tabaklar Mah. Cumhuriyet Cad. Anadolu Lisesi Yanı 14200 BOLU
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.09.2007 / 25533
Başvuruya konu ihale:
 2007/87058 İhale Kayıt Numaralı “Köroğlu İlköğretim Okulu 550 Öğrencinin Sıcak Yemek İhalesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.09.2007 tarih ve 08.16.57.0102/2007-62 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Bolu İl Millli Eğitim Müdürlüğü tarafından 13.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Köroğlu İlköğretim Okulu 550 Öğrencinin Sıcak Yemek İhalesi” ihalesine ilişkin olarak Ahmet Selim Akçakaya-Akçakaya Gıda Üretim’in 06.09.2007 tarih ve 25533 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Bolu Köroğlu İlköğretim Okulu sıcak yemek işi işinde ihale üzerinde bırakılan Askur Mutfak Org. Ve Gıda Ticaret Ltd. Şti.’nin Giresun İlinde kurulmuş ve halen bu İlde faaliyet gösteren bir şirket olduğu, ihale şartnamesinin 4.3.2.4 üncü maddesinde; ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için istekli olarak katılacak firmaların hizmet alınacağı İlde yemek fabrikası/fabrikaları ile noterden yapılmış noter onaylı sözleşmelerini gösteren belge düzenlemesi bulunduğu, ihale üzerinde bırakılan firmanın ihale dosyasında bu belgenin olmadığı, var olan belgenin bu şartları taşımadığı, şartnamede belirtilen diğer belgelerinin de eksik olduğunu düşündükleri iddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında ise, birinci fıkranın (ç) ve (e) bendinde sayılan belgeler ile ikinci fıkrada yer alan bilgileri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği,

 

Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde ise, itirazen şikayetin süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükme bağlanmıştır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, başvuru dilekçesine başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin eklenmediği tespit edilmiş olup, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca 15 günlük itirazen şikayet süresi içerisinde giderilmediği, eksikliklerin tamamlanmadığı anlaşılmıştır.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

   Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Başvuru konusu ihalede, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesi ve ihale sürecinin durdurulmasına gerek bulunmadığı yönündeki görüşümle, karara katılmıyorum.

 

 

 

                                                                                                               Adem KAMALI

                                                                                                                   Kurul Üyesi 

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul