En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3141
  • Toplantı No: 2007/055
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 01.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/055
Gündem No :1
Karar Tarihi:01.10.2007
Karar No :2007/UH.Z-3141
Şikayetçi:
 Men-Kay İnş. Gıda Tem. Tarım San. ve Tic. Ltd. Şti. Şems Mahallesi Alaaddin Cad. Kurtaran Sokak Öncü İşhanı, Kat:1, No:103 Karatay/KONYA
 İhaleyi yapan idare:
 Konya Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü,Yenişehir Mah. Şahinağa Sok. No:21Selçuklu Kaymakamlığı Hükümet Konağı Kat:4 Selçuklu/KONYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 13.09.2007 / 26185
Başvuruya konu ihale:
 2007/99359 İKN|li 2007-2008 Eğitim Öğretim Yılında Taşıma Merkezlerindeki Okullarda Okuyan Öğrencilere Öğle Yemeği (Kumanya) Verilmesi Hizmet Alımı
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.09.2007 tarih ve 08.17.12.0158/2007-56E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce 22.08.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan başvuruya konu ihaleye ilişkin olarak başvuru sahibinin 04.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 10.09.2007 tarihli işlemi ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  13.09.2007 tarih ve 26185 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

Başvuruya konu ihale ile ilgili olarak başvuru dilekçesi ve ekleri ile idarece gönderilen ihale işlem dosyasında bulunan bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemler, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğundan ihale kararı ve ihale işlemlerinin iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ile ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

1- İdari Şartnamenin 7.3.2.1 inci maddesinde istekliler tarafından gıda mühendisi ya da diyetisyen uzmanı çalıştırılması zorunluluğu getirildiği, ancak ihale üzerinde bırakılan isteklinin istenilen nitelikte personeli çalıştırmadığı ve bunu belgeleyemediği, bunun yerine  ziraat mühendisi çalıştırdığına dair belge ibraz ettiği,

 

2- İdari Şartnamenin “Diğer Hususlar” bölümünün 3 üncü maddesinde isteklilerin TSE ve Gıda Sicil Belgesi olan bir başka firma ile yapmış olduğu anlaşmanın istenildiği, ihale üzerinde bırakılan isteklinin bu belgeleri teklif dosyası kapsamında sunmadığı, idarenin söz konusu belgelerin teklif dosyası içerisinde verilmesinin zorunlu olmadığı ve sözleşme aşamasında istenilebileceği yönündeki açıklamasının da idari şartnamede yer alan düzenlemeye aykırı olduğu,

 

3- Teknik Şartnamenin 19 uncu maddesinde hizmet konusu iş ile ilgili olarak çalışan personel sayısı ve referanslarının istenildiği, ihale üzerinde bırakılan isteklinin bu belgeyi de teklif dosyası kapsamında sunmadığı iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak,

 

İdari Şartnamenin “İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde; işin adının “taşıma kapsamında alınan öğrencilere öğle yemeği (kumanya) dağıtım işi” olduğu, “Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.3.2.1 inci maddesinde ise “İstekliler, kendi bünyelerinde kalite kontrolden sorumlu “Gıda Mühendisi” veya “Diyetisyen Uzmanı” personel bulundurduklarına dair personelin adının geçtiği en son “Aylık Sigorta Prim Bildirgesi” veya “Dört Aylık Sigorta Prim Bildirgesi”nin aslını veya noter tasdikli suretini belgeleri arasında sunmak zorundadırlar.” düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

Anılan düzenlemeden idarece Gıda Mühendisi veya Diyetisyen Uzmanının anahtar teknik personel olarak öngörüldüğü anlaşılmaktadır.

 

 İdarece gönderilen ihale işlem dosyasında bulunan bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda, ihale üzerinde bırakılan istekli Mehmet Ali Usta Yem. Gıda Ür. Hay. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin, idari şartnamenin yukarıda anılan 7.3.2.1 inci maddesinde açıkça “Gıda Mühendisi” veya “Diyetisyen Uzmanı” ifadesi kullanıldığı halde, bu madde gereğince sunması gereken belge yerine “Ziraat Mühendisi (Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi mezunu)” çalıştırdığına dair en son (2007/7) aylık sigorta prim bildirgesini ve sorumlu yönetici sözleşmesini teklif dosyası kapsamında sunduğu ve ihale komisyonunca bu belgelerin yeterli kabul edilerek ihalenin bu istekli üzerinde bırakıldığı belirlenmiştir.

 

Teklif dosyasında yer alan sorumlu yönetici sözleşmesinin “Yasal Dayanak” başlıklı 4 üncü maddesinde; “5179 sayılı Kanun, Türk Gıda Kodeksi, Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmelik ve ilgili tebliğ ve talimatlar”ın anılan sözleşmenin yasal dayanağı olduğu belirtilmiştir.

 

İdareye yapılan şikayet başvurusuna verilen cevapta, ihale üzerinde bırakılan isteklinin “Gıda Mühendisi” veya “Diyetisyen Uzmanı” yerine verdiği belgedeki Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi mezunu olan kişinin Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmeliğe göre Gıda Mühendisi yerine görev alamama gibi bir durumun tespit edilemediği belirtilmekte ise de, ihale dokümanında istenilen söz konusu personele ilişkin düzenleme ile, sorumlu yönetici istihdamına konu personelin kastedildiği anlaşılmamaktadır. Diğer bir ifade ile, aslında idarenin bu hususa ilişkin mevzuatı esas alarak ihale dokümanında düzenleme yapmadığı, yaptığı düzenleme ile şikayet başvurusuna verilen cevabın aynı amaca yönelik olmadığı anlaşılmaktadır.

 

Çünkü, sorumlu yönetici istihdamına ilişkin  düzenleme, 5179 sayılı Kanun ve Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmelik’te yer almaktadır.

 

Bu durumda, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin idari şartnamedeki söz konusu düzenleme esas alındığında değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

Ancak, İdari Şartnamenin 7.3.2.1 inci maddesinde yer alan düzenlemede, isteklilerden kendi bünyelerinde kalite kontrolden sorumlu “Gıda Mühendisi” veya “Diyetisyen Uzmanı” personel bulundurduklarını tevsik edebilmeleri için istenilen belgelerin, söz konusu personelin adının geçtiği en son “Aylık Sigorta Prim Bildirgesi” veya “Dört Aylık Sigorta Prim Bildirgesi” ile sınırlı tutulduğu, ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu belgesinin yer almadığı görüldüğünden anılan düzenleme, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 43 üncü maddesinde yer alan; “ ... Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgili kişinin ihale konusu hizmetin uzmanı olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. İsteklinin bünyesinde bulunduğu hususu; ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu belgesi ile tevsik edilir...........” hükmüne aykırılık teşkil ettiği anlaşılmaktadır.

 

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak,

 

İdari Şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı bölümünün 3 üncü maddesinde “Yüklenici firmanın yemek fabrikasında ya da mutfağında olağandışı bir gelişme sonucu herhangi bir nedenle (tadilat, onarım, yangın v.b. nedenlerle) kullanılamaz duruma gelmesinden dolayı ihale miktarı kadar yemeği dışarıda yaptıracağı Konya ili sınırları içerisinde bulunan diğer bir yemek fabrikası ile anlaşma yaptığına ait sözleşme getirecektir. Anlaşma sağladığı fabrikaya ait bu idari şartnamenin 7.3.4 üncü maddesinde yer alan kalite ve standartlara ilişkin belgeleri ibraz edecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak, idareye yapılan şikayet başvurusuna verilen cevapta; “İdari şartnamede yer alan söz konusu düzenlemenin herhangi bir yüklenici sıkıntısında işlerin yürümesi için tedbir olarak düşünüldüğü, bu belgelerin teklif dosyası kapsamında sunulacağı şeklinde kesin bir ifade kullanılmadığı, istenilen anlaşma örneğinin sözleşme yapılırken dikkate alınacağı, aksi takdirde sözleşmenin yapılmayacağı ve bu anlaşmanın idari şartnamenin “İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” arasında sayılmadığı” hususlarına yer verilmiştir.

 

İdari şartnamede yer alan söz konusu düzenlemede, bu belgenin sözleşme yapılırken dikkate alınacağına ilişkin açık bir ifade bulunmadığı gibi, teklif dosyası kapsamında sunulacağına ilişkin de açık bir ifade bulunmadığından, bu düzenlemedeki belirsizliğin isteklileri tereddüte düşürecek ve bu iddianın değerlendirilmesini engelleyici nitelikte olduğu anlaşılmaktadır.

 

Nitekim, ihaleye teklif veren toplam üç istekliden sadece başvuru sahibinin bu belgeyi teklifi kapsamında sunduğu görülmüştür.

 

3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak,

 

Teknik Şartnamenin “Kullanılacak Malzemeler” başlığı altında 19 uncu sırada; “Hizmet vereceği işle ilgili olarak gerekli personele ait belgeleri vermelidir. Şu anda hizmet verdiği yerlerdeki aşçı, yardımcı ve garson sayıları referans ile birlikte belgelemelidir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak, idareye yapılan şikayet başvurusuna verilen cevapta; “Teknik Şartnamenin hazırlanış sebebi taşımalı öğrencilere öğle yemeği dağıtım işini düzenlemektir. 17.09.2007 – 13.06.2008 tarihleri arasında yapılacak çalışmaları işveren ve yükleniciyi bağlayıcı nitelikte olup, öğle yemeği dağıtım işinin zamanı ve şartları belirlenmiştir. Bu nedenle teknik şartnamede istenilen belgeler genellikle ihaleyi aldıktan sonra başlar. Bu nedenle Teknik Şartnamenin 19 uncu maddesinde hizmet verecek personel sayısı ve referanslarına aykırı bir durum tespit edilmemiştir.” ifadelerine yer verilmiştir.

 

Teknik Şartnamede yer alan düzenleme ile idarenin şikayet başvurusuna vermiş olduğu cevabın gerekçesi birlikte değerlendirildiğinde, Teknik Şartnamede ve “Kullanılacak Malzemeler” başlığı altında yer alan bu ifade belirsizlik taşıdığı gibi, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 43 üncü maddesinde yer alan; “Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez.“ hükmüne de aykırılık teşkil etmektedir.

 

B) Şikayete konu aşama ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            4734 sayılı Kanunun “İdare Tarafından İnceleme” başlıklı 55 inci maddesinde;

            “İdare, şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alır. Bu kararda, şikâyet tamamen veya kısmen haklı bulunmuşsa alınması gereken düzeltici önlemler de belirtilir. Alınan karar, bütün aday veya isteklilere karar tarihini izleyen yedi gün içinde bildirilir.

Belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda aday veya istekli, karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunabilir.

Şikâyet sunulduktan sonra, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği onaylanmadıkça idare sözleşme imzalayamaz. İhale işlemlerine devam edilmesi konusunda gerekçeli olarak alınan bu onay, sözleşme imzalanmadan en az yedi gün önce şikâyette bulunan aday veya istekliye tebliğ edilmiş olmasını sağlamak üzere gerekli süre dikkate alınarak bildirilir. İdarece usulüne uygun bildirim yapılmadan sözleşme imzalanmışsa, ihale kararı ve sözleşme hükümsüz sayılır.

İhale işlemlerine devam edilerek sözleşme imzalanabileceğinin bildirilmesi durumunda ise, şikayette bulunan aday veya istekli, kendisine bildirim yapıldığı tarihi izleyen üç gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunabilir.” hükmüne yer verilmiştir.

           

            İdarece gönderilen ihale işlem dosyasında bulunan bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda, Men-Kay İnşaat Gıda Temizlik Tarım San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 04.09.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarenin 10.09.2007 tarihli işlemi ile şikayeti uygun bulmadığı, aynı tarihte ihale yetkilisince; “2007-2008 eğitim öğretim yılının aksamaması ve eğitim yılının 17.09.2007 tarihinde başlayacak olması nedeniyle” 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca ivedilik ve kamu yararı gerekçesi ile ihale işlemlerine devam edilmesi kararı alındığı, bu işlemlerin aynı tarihte başvuru sahibine tebliğ edildiği, ihale üzerinde bırakılan istekli Mehmet Ali Usta Yemek Gıda Ürünleri Hay. San. Tic. Ltd. Şti. ile 12.09.2007 tarihinde sözleşme imzalandığı belirlenmiştir.

 

             Bu durumda, ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesine ilişkin alınan 10.09.2007 tarihli onayın bildiriminden sonra en az yedi gün geçmediği görüldüğünden ihale kararının ve sözleşmenin hükümsüz olduğu anlaşılmaktadır.

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

            Açıklanan nedenlerle;

 

            4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul