İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3142
  • Toplantı No: 2007/055
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 01.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/055
Gündem No :3
Karar Tarihi:01.10.2007
Karar No :2007/UH.Z-3142
Şikayetçi:
 Savan Yemek San. ve Tic. Ltd. Şti. Özankara Toptancılar Sitesi 3.Blok Nu 94 Macunköy Yenimahalle/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Beşevler/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 29.08.2007 / 24900
Başvuruya konu ihale:
 2007/73801 İhale Kayıt Numaralı “Yemek Pişirme Dağıtım ve Sonrası Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.09.2007 tarih ve 08.16.42.0041/2007-54E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi’nce 10.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Yemek Pişirme Dağıtım ve Sonrası Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Savan Yemek San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 27.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 28.08.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  29.08.2007 tarih ve 24900 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına Karar verilmesinin uygun olacağı,

 

hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif fiyatının asgari maliyetin altında olduğu, buna karşın idarece 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca tekliflerin aşırı düşük teklif olup olmadığı konusunda herhangi bir araştırma yapıp isteklilerden açıklama istenilmeksizin ihalenin aşırı düşük teklif veren istekli üzerinde bırakıldığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Şikayete konu ihalede, ihalenin 4.244.290,00 YTL bedelle düşük teklifi sunan istekli üzerinde bırakıldığı, 4.327.990,00 YTL bedelli ikinci teklifin de  ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlendiği tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde; ihale komisyonunun verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olan teklifleri tespit edeceği; bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak isteyeceği hükme bağlanmıştır.

 

İncelenen ihalede ihale üzerinde bırakılan istekli de dahil olmak üzere; yaklaşık maliyetin altında teklif veren 10 istekli bulunduğu ve ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin bu tekliflerin ortalamasından yaklaşık % 11, şikayetçinin teklifinden yaklaşık % 10 daha düşük olduğu anlaşılmıştır.

 

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, en yüksek maliyet kaleminin işçilik ücreti olması ve bütün isteklilerin de aynı işçilik tutarını maliyete yansıtması nedeniyle teklif fiyatları arasında önemli mertebede fark oluşmamaktadır. Ancak, hizmetin kapsamı malzeme dahil yemek pişirme ve dağıtım işinden oluşan şikayete konu ihalede, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinin aksine malzeme maliyeti teklif bedelinde önemli bir yer tutmaktadır. Dolayısıyla, şikayete konu ihalede isteklilerin teklif fiyatları arasında ortaya çıkan farkın makul mertebede olduğu anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla, şikayete konu ihalede teklif veren istekli sayısı ve oluşan rekabet koşulları dikkate alındığında, ihale komisyonunca aşırı düşük teklif sorgulamasına gerek görülmeksizin ihalenin en düşük teklifi veren istekli üzerinde bırakıldığı anlaşılmış olup ihale komisyonunca gerçekleştirilen işlemlerde mevzuata aykırılık görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul