İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3144
  • Toplantı No: 2007/055
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 01.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/055
Gündem No :6
Karar Tarihi:01.10.2007
Karar No :2007/UH.Z-3144
Şikayetçi:
 Burakcan Otomotiv İnş. Temz. Turz. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti., Murat Mahallesi Bağlar Cad. Nu 223/3 Siteler ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Ankara Etlik İhtisas Hastanesi, Halil Sezai Erkut Cad. Yenimahalle/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.09.2007 / 25285
Başvuruya konu ihale:
 2007/107088 İhale Kayıt Numaralı “3 Aylık Hastanemiz Bilgi Sistem İşletmeciliği Hizmetleri Yardım Teknik Destek Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

19.09.2007 tarih ve 08.16.53.0097/2007-31E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ankara Etlik İhtisas Hastanesi’nce  09.08.2007 tarihinde pazarlık usulü ile yapılan “3 Aylık Hastanemiz Bilgi Sistem İşletmeciliği Hizmetleri Yardım Teknik Destek Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Burakcan Otomotiv İnş. Temz. Turz. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 09.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 15.08.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  04.09.2007 tarih ve 25285 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

19.09.2007 tarih ve 08.16.53.0097/2007-31E sayılı Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

Ankara Etlik İhtisas Hastanesi tarafından 09.08.2007 tarihinde yapılan Hastane Bilgi Sistem İşletmeciliği Hizmetleri, Yardım, Teknik Destek ve Danışmanlık Hizmeti ihalesine ilişkin olarak 08.08.2007 tarihinde ihale dokümanı satın aldıkları;

 

1) Teknik Şartnamede ihale konusu işin kesintisiz olarak ve günlük 24 saat esasına göre yapılacağı düzenlenmekle birlikte İdari Şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar”  bölümünde resmi ve dini bayram günleri ile bu günlerde çalıştırılacak kişi sayısının düzenlenmediği, bu durumun ihale mevzuatına ve 4857 sayılı İş Kanununa aykırı olduğu,

 

2) İhale konusu işte anahtar teknik personel çalıştırılması sözkonusu olmadığı halde Teknik Şartnamenin firma çalışanlarına ilişkin genel şartları düzenleyen bölümünde anahtar teknik personel çalıştırılacak hizmet alım ihalelerinde istenilen yeterlik kriterlerine yer verilmesinin ihale mevzuatına aykırı olduğu,

 

3) İdari Şartnamede; “14.4.Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

 

Entegre Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Kurma, Eğitim, Destek veya Kullanım İşleri, Diğer Veri Giriş ve Bilgisayar İşletim Hizmeti İşleri İş Bitirme Belgeleri Olarak Kabul Edilecektir”  şeklinde düzenleme yapıldığı, benzer iş tanımı içerisinde yer alan faaliyet konularının ana iş olan personel temini ile doğal bir bağlantısının bulunmadığı ve ana faaliyet konusu ile farklılıklar gösterdiği, ayrıca faaliyet konusu personel temini olmayan yazılım firmalarının ihaleye katılım yolunun açıldığı

 

Hususlarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik Şartnamenin “Çalıştırılacak Kişi Sayısı” başlıklı 2 nci maddesinde; “Hastanemizde ve hastanemize bağlı birimlerde 107 (yüz yedi) kişi ile her türlü verinin hazırlanması, girilmesi, kontrolü, işlenmesi hizmetleri verilecektir” şeklinde düzenlemeye yer verilmiştir.

 

Teknik Şartnamenin “Veri Girişi” başlıklı 4.13. maddesinde; ihale konusu hizmetin kesintisiz olarak ve günlük 24 saat esaslı olmak üzere verileceği düzenlenmiştir.

 

Anılan Şartnamenin “Firma Çalışanları” başlıklı “1. Genel Şartlar” bölümünde ise;

 

“1.11. Gündüz mesai saatlerinde, akşam, gece, hafta sonu ve tatil günlerinde görevli personel sayısı ve çalışma saatleri hastanenin çalışma düzeni ve yoğunluğuna göre alıcı ve satıcının koordinasyonu ile belirlenmelidir” düzenlemesine yer verildiği görülmüştür. 

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi, G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” kısmında;

 

          “16 – İşin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında belirtilecektir.” hükmü yer almaktadır.

 

            Teknik Şartnamede veri girişi hizmetinin kesintisiz yapılacağı düzenlenmiş olmasına rağmen, ihale dokümanında resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı gününde çalışılacak gün ve çalışacak personel sayısının belirlenmediği görülmüştür.

Ankara Etlik İhtisas Hastanesinin 2007/33134 İhale Kayıt Numaralı “Hastanemiz Hastane Bilgi Sistemleri ve Veri İşletimi İçin 110 Kişilik Personel İle 19 Ay Süreli Hizmet Alımı” İhalesine ilişkin olarak PGG Proje Geliştirme Grup Ltd. Şti.’nin 12.06.2007 tarihinde yaptığı itirazen şikayet başvurusu neticesinde alınan 20.07.2007 tarih ve 2007/UH.Z-2463 sayılı Kamu İhale Kurulu kararında da; “Teknik şartnamede veri girişi hizmetinin kesintisiz yapılacağı düzenlenmiş olmasına rağmen, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı gününde çalışılacak gün ve çalışacak personel sayısı belirlenmemiş olmasının mevzuata aykırı olduğu” sonucuna varılmıştır.

Bu açıdan, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

2)      Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Teknik Şartnamenin “Firma Çalışanları” başlıklı “1. Genel Şartlar” bölümünde;

“1.4. Satıcı, çalıştırdığı elemanlarla ilgili olarak; personel sayısı, bilgi işlem deneyimi, Firma’daki ortalama çalışma süresi, veri tabanı yönetim sistemi deneyimleri, yazılım dilleri ve yazılım projeleri hakkında hazırlayacakları tabloyu tekliflerine eklemelidir” şeklinde düzenlemeye yer verilmiştir.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler” başlıklı Üçüncü Bölümünün “İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 43 üncü maddesinde;

 

            “Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez.” hükmü yer almaktadır.     

 

            İdare tarafından ise Teknik Şartnamede çalıştırılacak elemanlarla ilgili olarak isteklilerden; personel sayısı, bilgi işlem deneyimi, firmadaki ortalama çalışma süresi, veri tabanı yönetim sistemi deneyimleri, yazılım dilleri ve yazılım projeleri hakkında hazırlayacakları tabloyu sunmaları istenmiştir. Yüklenici tarafından düzenleneceği anlaşılan bu belgeye isteklilerin yeterliğine ilişkin kriterler arasında yer verilmediği, bu belgenin personel çalıştırılacağına dair taahhütname niteliğinde olmadığı, bu nedenle sözkonusu düzenlemenin teklif vermeyi engelleyici nitelikte olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari Şartnamede; “14.4.Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

 

Entegre Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Kurma, Eğitim, Destek veya Kullanım İşleri, Diğer Veri Giriş ve Bilgisayar İşletim Hizmeti İşleri İş Bitirme Belgeleri Olarak Kabul Edilecektir”  şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 42 nci maddesi beşinci fıkrasında; “İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerdir.” hükmü yer almaktadır.

 

İhale konusu işin adı ile İdari Şartnamede yapılan benzer iş tanımında sayılan hizmet türlerinin Yönetmeliğin 42 nci maddesinde açıklandığı şekilde benzer özellikler taşıdığı, bu yönde düzenleme yapılarak ihaleye katılım yönünden rekabetin artırıldığı, idarece de ihale dokümanı ile uyumlu değerlendirme yapıldığı görüldüğünden, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul