İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3147
  • Toplantı No: 2007/055
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 01.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/055
Gündem No :9
Karar Tarihi:01.10.2007
Karar No :2007/UH.Z-3147
Şikayetçi:
 Anadolu Sofrası Gıda Ürün. San. ve Tic. Ltd. Şti, Keresteciler Sitesi B- Blok No 13 Ostim-Yenimahalle/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Atatürk Bulvarı Nu 25/c 06100 Altındağ/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.09.2007 / 26255
Başvuruya konu ihale:
 2007/88650 İhale Kayıt Numaralı “Kırıkkale İlinde Bulunan Muhtaç Ailelere Verilmek Üzere Yemek Yaptırılması ve Ev Adreslerine Teslimi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.09.2007 tarih ve 08.17.15.0171/2007-53E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nce 04.09.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Kırıkkale İlinde Bulunan Muhtaç Ailelere Verilmek Üzere Yemek Yaptırılması ve Ev Adreslerine Teslimi” ihalesine ilişkin olarak Anadolu Sofrası Gıda Ürün. San. ve Tic. Ltd. Şti’nin 03.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 04.09.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 14.09.2007 tarih ve 26255 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Anahtar teknik personelin ihale tarihinden önceki 3 ay içinde işe alındığını ve adına prim ödendiğini gösteren SGK onaylı belgelerin aslı veya noter tasdikli suretinin istenmesi ile bu personelin 6 aylık deneyiminin bu 3 aylık süre ile ilişkilendirilmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

2) İdari şartnamenin kapasite araştırma- geliştirme, standart ve kaliteye ilişkin belgeler başlığını taşıyan maddesinin yemeğin verileceği il olan Bolu’da sözleşme tarihini müteakip 15 gün içinde TSE hizmet yeri belgeli mutfak kurulacağına dair noter tasdikli taahhütname istenmesinin, 15 gün içinde belirtilen mutfağın kurulmasının imkansız olması ve Bolu’da faaliyet gösteren firmalar lehine rekabeti bozduğundan söz konusu düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu,

 

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin İsteklinin Organizasyon Yapısına  ve Personel Durumuna İlişkin Belgeler başlığını taşıyan 7.3.2. nci maddesinde, “İstekli ihale tarihi itibariyle ihale konusu işle ilgili anahtar teknik personel olarak gıda mühendisi çalıştırmak zorundadır. Anahtar teknik personelin ihale tarihinden önceki 3 ay içinde işe alındığını gösteren ve adına prim ödendiğini gösteren SGK onaylı belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti, anahtar teknik personel olarak çalıştırılacak gıda mühendisinin asgari deneyim süresi 6 ay olmalıdır. Asgari deneyim süresinin 6 ay olduğunu gösterir belgelerin aslı veya noter tasdikli suretleri…..” istenileceğine ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “M. Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar” bölümünde, “Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgili kişinin ihale konusu hizmetin uzmanı olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. İsteklinin bünyesinde bulunduğu hususu ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu belgesi ile tevsik edilecektir….”

 

Asgari yeterlik kriteri olarak öngörülen anahtar teknik personelin deneyim süresine ilişkin düzenleme yapılması durumunda idarece asgari deneyim süresi en fazla beş yıl olarak öngörülecektir. Bu durumda özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle; anahtar teknik personel olarak öngörülen personelin ilgili mevzuatı gereği kaydolması gereken meslek odası bulunmaması halinde deneyim süresi mezuniyete ilişkin belge ile tevsik edilecektir. Anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, ihale konusu işte teknik personel olarak görevlendirilemeyecektir.” hükmü yer almaktadır.

 

Söz konusu düzenleme ile mevzuat hükmü birlikte değerlendirildiğinde, anahtar teknik personelin ihale tarihinden önce işe alınmış olmasının yeterli olacağından, söz konusu düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin Kapasite Araştırma- Geliştirme, standart ve Kaliteye İlişkin Belgeler başlığını taşıyan 7.3.4. üncü maddesinin 2 nci bendinde, “Teknik şartname gereği yemekler yemeğin verileceği ildeki mutfağında yapılacağından mutfak kuracak olanlardan, sözleşme tarihini takip eden 15 gün içinde yemeğin verileceği yerdeki mutfakları için TSE hizmet yeri yeterlilik belgeli mutfak kuracağına dair noter tasdikli taahhütname” talep edilmiştir.

 

İdari şartnamenin 7.3.4 maddesinde yer alan söz konusu düzenleme ile , “mutfak kuracak olanlardan”, ifadesinden mutfakların kurulmasının isteklilerin kendilerinin kararı olabileceğine işaret edilmekle birlikte, aynı maddede yer alan “yemekler yemeğin verileceği ildeki mutfağında yapılacağından” ifadesi ile de Kırıkkale’de mutlaka bir mutfağın gerektiği anlaşılmaktadır. Bu iki ifade birlikte değerlendirildiğinde, Kırıkkale de kurulacak olan mutfağın isteklilerin kendilerine ait bir mutfak olarak mı anlaşılması gerektiği, yoksa istenilen özelliklere sahip olmak kaydıyla kiralama suretiyle mutfak kurulmasını da kapsayıp kapsamadığı hususunda belirsizlik oluşturulduğundan anılan düzenlemenin mevzuata aykırı  olduğu anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemlerinin iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul