İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3148
  • Toplantı No: 2007/055
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 01.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/055
Gündem No :10
Karar Tarihi:01.10.2007
Karar No :2007/UH.Z-3148
Şikayetçi:
 Demirler Taşımacılık Turz. Gıda Besi. Petrol Temz. San. ve Tic. Ltd. Şti.,, İsa Divanlı Mahallesi Şeyh Adil Cad. Pilatin Sitesi B Blok Nu 2 Kat 1 KAHRAMANMARAŞ
 İhaleyi yapan idare:
 Teiaş 12. Grup Müdürlüğü, Yavuzeli Caddesi Mezarlık Karşısı 27001 Hacıbaba Şehitkamil/GAZİANTEP
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.08.2007 / 23861
Başvuruya konu ihale:
 2007/66405 İhale Kayıt Numaralı “İtis Gereği Personel Taşıma” İhalesi (Kahramanmaraş grubu)
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.09.2007 tarih ve 08.15.99.0177/2007-45E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Teiaş 12. Grup Müdürlüğü’nce 20.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “İtis Gereği Personel Taşıma” ihalesine ilişkin olarak Demirler Taşımacılık Turz. Gıda Besi. Petrol Temz. San. ve Tic. Ltd. Şti.,’nin 06.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 08.08.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  20.08.2007 tarih ve 23861 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

24.09.2007 tarih ve 08.15.99.0177/2007-45E sayılı Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İhale üzerine kalan firmanın iş deneyim belgesinin yeterli ve usulüne uygun olmadığı,

 

            2) İhale üzerine bırakılan firmanın mali bilançosunun gerçeği yansıtmadığı,

 

            3) İhale üzerine bırakılan firmanın teklif zarfının ihale saatinden sonra verildiği,

 

            İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale üzerine kalan firmanın sunduğu iş deneyim belgesi özel sektöre yapılan iş karşılığında alınmıştır. İhale üzerine bırakılan firma, Has Dokuma San. Tic. A.Ş. ve Emin Tekstil San. Tic. A.Ş. ile sözleşme imzalamıştır. İdare tarafından Has Dokuma San. Tic. A.Ş. ve Emin Tekstil San. Tic. A.Ş.’nin Has Şirketler Grubu altında faaliyet gösterdiği teyit edilmiştir.

 

Hizmet Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 53 üncü maddesinin son fıkrasında; “Özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri için iş deneyim belgesi düzenlenmez. Bu hizmetlere ait iş deneyimi; işe ait sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin belgeler ile bu bölümde yapılan düzenlemeler esas alınarak ihale komisyonlarınca 56 ncı madde çerçevesinde değerlendirilir.” hükmü yer almaktadır.

 

İhale üzerine bırakılan firma iş deneyim belgesi verme yetkisine sahip olmayan özel sektöre ait iş deneyim belgesi sunduğundan bu belge geçersizdir. Bununla birlikte ihale üzerine bırakılan firma özel sektöre yaptığı bu işe ilişkin sözleşme ve bu sözleşmenin uygulandığına yönelik faturaları da teklifi ile birlikte sunmuştur. Bu durumda geçersiz bir iş deneyim belgesini fazladan vermiş ancak iş deneyimini tevsik için gerekli olan sözleşme ve faturaları da sunmuştur.

 

İhale ilanında isteklilerin teklif ettikleri bedelin % 30 oranından az olmamak üzere iş deneyim belgesi sunmaları istenmiştir. İhale üzerine bırakılan firmanın teklifi 400.608,00 YTL ve sunduğu sözleşmenin tutarı 150.000,00 YTL olduğundan ihale üzerine bırakılan firmanın iş deneyiminin yeterli olduğu tespit edilmiştir.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale üzerine bırakılan firmanın bilançoları incelendiğinde, idarenin 08.08.2007 tarih ve 5729 sayılı yazılarında belirtildiği üzere, bilanço belge ve bilgilerinin ilgili vergi dairesince onaylı olduğu tespit edilmiştir.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhale üzerine bırakılan firmanın İhale Teklif Zarfı Alındı Belgesi incelendiğinde teklifin sunuluş saati üzerinde değişiklik yapıldığı ve değişiklik yapılan bu kısmın paraflanması gerekirken paraflanmadığı ve bu düzeltmenin usulüne uygun olmadığı tespit edilmiştir.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (a, b, c, ç, d, e, f, g, ğ, h, ı) bentleri yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

          ğ) İhale dokümanının  ihalenin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılması yönünden yapılan incelemede;

 

İhale ilanının 4.3.2 nci maddesinde; “İstekliler teknik şartnamede belirtilen nitelik ve sayıdaki araçlarla ilgili Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş TEİAŞ Müdürlüklerinden araç uygunluk belgesi almak zorundadır. Uygunluk belgesi almayan isteklilerin tekliflerin değerlendirmeye alınmayacaktır.

İsteklinin uygunluk belgesi almak için getireceği araçların kendi malı olan makine, tesis ve ekipman fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir veya araç ruhsatlarının noter tasdikli fotokopileri ile de tevsik edilebilir. İsteklilerin kendi malı olmayanlar için ise noter tasdikli araç kira sözleşmeleri getirmeleri gerekmektedir.” düzenlemesi yer almaktadır. 

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinde; “İdare, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebilir.

Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.

Ancak isteklinin kendi malı olan  makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütname sunulması gerekir.


İdare, ihale dokümanında alımın niteliğini göz önünde bulundurarak üretim ve/veya imalat kapasitesine ilişkin kapasite raporu ile ilgili  düzenleme yapabilir.” hükmü yer almaktadır. 

 

İdarece taahhüt edilen araçlara ilişkin araç kira sözleşmesi istenilmesinin katılımı sınırlayıcı nitelikte olduğu değerlendirilmiştir.

 

Ayrıca “araç uygunluk belgesi” belgesi talep edilmesinin, sözleşmenin uygulanmasına ilişkin bir hususun ihaleye teklif aşamasında istenilerek rekabeti engelleyecek nitelikte olduğu tespit edilmiştir. 

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul