İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3149
  • Toplantı No: 2007/055
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 01.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/055
Gündem No :11
Karar Tarihi:01.10.2007
Karar No :2007/UH.Z-3149
Şikayetçi:
  Gök-alp İnş. Gıda Medikal Teks. ve Tic. Ltd. Şti.,, Yenişehir Mahallesi Emniyet Caddesi Alfa Apt. A Blok No 2 Şanlıurfa
 İhaleyi yapan idare:
 Teiaş 12. Grup Müdürlüğü, Yavuzeli Caddesi Mezarlık Karşısı 27001 Hacıbaba Şehitkamil/GAZİANTEP
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.08.2007 / 23829
Başvuruya konu ihale:
 2007/66405 İhale Kayıt Numaralı “İtis Gereği Personel Taşıma” İhalesi (Şanlıurfa Kısmı)
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.09.2007 tarih ve 08.16.06.0177/2007-46E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Teiaş 12. Grup Müdürlüğü’nce 20.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan İtis Gereği Personel Taşıma ihalesine ilişkin olarak Gök-alp İnş. Gıda Medikal Teks. ve Tic. Ltd. Şti.,’nin 26.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 30.07.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  20.08.2007 tarih ve 23829 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 16.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

24.09.2007 tarih ve 08.16.06.0177/2007-46E sayılı Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İhalede istenen araçlara ilişkin ihale ilanında belirtilen evsaf ve adet ile idari şartnamedeki evsaf ve adetlerin farklılık arz ettiği,

 

            2) Talep edilen Araç Uygunluk Belgesinin Şanlıurfa TEİAŞ Müdürlüğünden alındığı halde ihale komisyonunun dosyayı açmadan teklifi değerlendirme dışı bıraktığı,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

İdarenin 30.07.2007 tarih ve 5615 sayılı yazılarında belirtildiği üzere, ihale şartnamesinde bir aracın 14+1 yerine 17+1 olarak değiştirildiği, bu değişikliğin şartname alan isteklilere izah edildiği belirtilmiş olmasına rağmen ihale ilanında 3. Grup için istenilen araçların 14+1 olacağı belirtilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde ilanın düzeltilmesine, 29 uncu maddesinde ise zeyilnamenin düzenlenmesine ilişkin hususlara yer verilmiştir. Mevzuatta belirtilen hususlar dışında doküman satın alanlara izah edilme yöntemiyle ilan ya da dokümanda değişiklik yapılamayacağından idarenin yapmış olduğu bu uygulama mevzuata aykırı görülmüştür.             

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale ilanının 4.3.2 nci maddesinde; “İstekliler teknik şartnamede belirtilen nitelik ve sayıdaki araçlarla ilgili Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş TEİAŞ Müdürlüklerinden araç uygunluk belgesi almak zorundadır. Uygunluk belgesi almayan isteklilerin tekliflerin değerlendirmeye alınmayacaktır.

İsteklinin uygunluk belgesi almak için getireceği araçların kendi malı olan makine, tesis ve ekipman fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir veya araç ruhsatlarının noter tasdikli fotokopileri ile de tevsik edilebilir. İsteklilerin kendi malı olmayanlar için ise noter tasdikli araç kira sözleşmeleri getirmeleri gerekmektedir.” düzenlemesi yer almaktadır. 

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinde; “İdare, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebilir.

Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.

Ancak isteklinin kendi malı olan  makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütname sunulması gerekir.


İdare, ihale dokümanında alımın niteliğini göz önünde bulundurarak üretim ve/veya imalat kapasitesine ilişkin kapasite raporu ile ilgili  düzenleme yapabilir.” hükmü yer almaktadır. 

 

İdare, araçlarını belirtilen tarih ve saatte getirmeyip, komisyon ve araç uygunluk belgesi vermek üzere görevlendirilen kişilerden araç uygunluk belgesi almayıp, konu ile uzaktan yakında ilgisi olmayan görevlilerden araç uygunluk belgesi aldığı gerekçesi ile şikayetçi firmanın teklif zarfını açmadan iade etmiştir.

 

İsteklilerden “araç uygunluk belgesi” belgesi talep edilmesi, sözleşmenin uygulanmasına ilişkin bir hususun ihaleye teklif aşamasında istenilmesi anlamına gelmektedir. Zira Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 44 üncü maddesine göre makine ve ekipmanın taahhüt ile karşılanması mümkündür. Taahhüt ile karşılanması mümkün olan bir hususta isteklilerden araçların kendisi istenilerek rekabeti engelleyici uygulamada bulunulduğu tespit edilmiştir. 

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (a, b, c, ç, d, e, f, g, ğ, h, ı) bentleri yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

          ğ) İhale dokümanının  ihalenin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılması yönünden yapılan incelemede;

 

İhale ilanının 4.3.2 nci maddesinde; “İsteklilerin kendi malı olmayanlar için ise noter tasdikli araç kira sözleşmeleri getirmeleri gerekmektedir.” düzenlemesi yer almaktadır. 

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinde; “İdare, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebilir.

Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.

Ancak isteklinin kendi malı olan  makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütname sunulması gerekir.


İdare, ihale dokümanında alımın niteliğini göz önünde bulundurarak üretim ve/veya imalat kapasitesine ilişkin kapasite raporu ile ilgili  düzenleme yapabilir.” hükmü yer almaktadır. 

 

            İdarece taahhüt edilen araçlara ilişkin araç kira sözleşmesi istenilmesinin katılımı sınırlayıcı nitelikte olduğu değerlendirilmiştir.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul