İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3152
  • Toplantı No: 2007/055
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 01.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/055
Gündem No :14
Karar Tarihi:01.10.2007
Karar No :2007/UH.Z-3152
Şikayetçi:
 Yıldızhan İnş. Elek. San. Tic Ltd Şti, B.Evler Mahallesi Yonca Caddesi Nu 9 BALIKESİR
 İhaleyi yapan idare:
 Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş., Çırpan Mah. Uysal Sk. Nu 40 16050 Osmangazi/BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.09.2007 / 27150
Başvuruya konu ihale:
 2007/112165 İhale Kayıt Numaralı “Elektrik Arıza Onarım ve Bakımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.09.2007 tarih ve 08.17.60.0097/2007-37 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından 10.09.2007 tarihinde yapılan “Elektrik Arıza Onarım ve Bakımı ihalesine ilişkin olarak Yıldızhan İnş. Elek. San. Tic Ltd Şti’nin 24.09.2007 tarih ve 27150 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılan 2007/112165 İKN’li “Elektrik Arıza Onarımı ve Bakımı” ihalesine istekli sıfatıyla katıldıkları, ancak firmalarının bilançosuna ve cirosuna ilişkin belgelerinin serbest muhasebeci onaylı olduğu gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, oysaki serbest muhasebecinin gelir tablosu ve bilanço tanzim etme ve bunları onaylama yetkisinin bulunduğu, bu nedenle tekliflerinin yeniden değerlendirilmesi gerektiği hususlarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendinde "2 nci maddenin birinci fıkrasının (b) ve (d) bentlerinde sayılan kuruluşların, ticari ve sınai faaliyetleri çerçevesinde;doğrudan mal ve hizmet üretimine veya ana faaliyetlerine yönelik ihtiyaçlarının temini için yapacakları,Hazine garantisi veya doğrudan bütçenin transfer tertibinden aktarma yapmak suretiyle finanse edilenler dışındaki yaklaşık maliyeti ve sözleşme bedeli iki trilyon üçyüz milyar Türk lirasını aşmayan mal veya hizmet alımları bu Kanunun istisnaları arasında sayılmıştır. Anılan Kanunun geçici 4 üncü maddesinin (c) bendinde;bu Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi kapsamındaki mal ve hizmetlerin, ilgili kuruluşların talebi üzerine Kurum tarafından belirleneceği hükme bağlanmıştır.Kanunun Geçici 4 üncü maddesinin son fıkrasında ise,enerji, su, ulaştırma ve telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren teşebbüs, işletme ve şirketler, özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar bu Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi hükmüne, bu bent kapsamında yer almayan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde ise Kanunun diğer hükümlerine tabi olurlar" düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Kamu İhale Kurulunun 09.10.2003. tarih ve 2003/DK.D-338 sayılı kararıyla Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü´nün ana faaliyet konusuna ilişkin olarak yapılacak “Elektrik Dağıtım Şebekesinin Bakım ve Onarımı” işine ait hizmet alımları 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi kapsamında değerlendirilerek istisna kapsamına alınmıştır.

 

        İncelenen başvurunun, istisna kapsamında yapılan bir ihaleye ilişkin olduğu tespit edilmiştir.

 

        Kamu İhale Kurumunun görevleri 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde düzenlenmiş olup, bu görevlerin arasında anılan Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin itirazen şikayet başvuruları ile Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık bulunduğu iddialarını inceleyerek sonuçlandırmak görevi bulunmaktadır.  4734 sayılı Kanuna tabi olmayan ihale ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisinin bulunmadığı ve, incelemeye konu ihalenin anılan Kanun kapsamında olmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

   
   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul