İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3153
  • Toplantı No: 2007/055
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 01.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/055
Gündem No :16
Karar Tarihi:01.10.2007
Karar No :2007/UH.Z-3153
Şikayetçi:
 Avrasya Büro Malzemeleri Kitap Kırtasiye San. ve Tic. A.Ş. Vekili Mehmet ERŞAHİN, Tuna Caddesi No:30/2 Kızılay ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Yeni Ziraat Mah Etlik Caddesi No:10 06110 Dışkapı Altındağ/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.08.2007 / 23419
Başvuruya konu ihale:
 2007/103621 İhale Kayıt Numaralı “İlköğretim.Lise ve Dengi Okullara Ücretsiz Kitap Dağıtımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.09.2007 tarih ve 08.15.85.0188/2007-51E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce 30.07.2007 tarihinde Pazarlık Usulü ile yapılan “İlköğretim.Lise ve Dengi Okullara Ücretsiz Kitap Dağıtımı” ihalesine ilişkin olarak Avrasya Büro Malzemeleri Kitap Kırtasiye San.Ve Tic. A.Ş. vekili Av. Mehmet Erşahin’in 31.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 03.08.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  15.08.2007 tarih ve 23419 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; İş deneyim için sundukları faturada teslim alanın adı soyadı, imzası ayrıca teslim edenin adı soyadı imzası olmadığı ve faturanın sadece iki firma arasında mal alımı satımı olduğu ve işin idari şartnamenin 14.4. maddesinde belirtilen şartları karşılamadığı gerekçesiyle sunmuş oldukları iş bitirme belgesi idarece uygun görülmediği, mevzuata ve idari şartnameye göre fatura ve sözleşme sunmanın yeterli olduğu, yeterlik dosyalarında fatura ve sözleşme sunulduğu, faturanın iki firma arasında mal alım satımı işi olduğu bunun idari şartnameye uygun olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

            İdari şartnamenin 2 nci maddesinin, “ihale konusu hizmetin adı: Ücretsiz kitap tasnif, dağıtımı ve poşetleme işi, Fiziki miktarı ve türü: 877,223 adet kitap, Yapılacağı yer: Altındağ İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü bağlı ilköğretim Lise ve dengi okullar”, 14.3.3 maddesinin; “… istekliler tarafından teklif edilen bedelin %25’i oranında ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlara ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi ibraz edeceklerdir.”, 14.4 maddesinin; “Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: Her türlü kitap ve/veya kırtasiyenin toptan veya perakende dağıtılması yada pazarlanması”, şeklinde düzenlendiği belirlenmiştir.

 

            Başvuru sahibinin teklifinin, iş deneyim belgesi tevsik amacıyla sunmuş olduğu 03.07.2007 tarih ve 7691114 sıra nolu irsaliye faturada teslim alanın adı soyadı, imzası ayrıca teslim edenin adı soyadı imzası olmadığı ve faturanın sadece iki firma arasında mal alımı satımı olduğu ve işin idari şartnamenin 14.4. maddesinde belirtilen şartları karşılamadığı gerekçesiyle yeterli görülmediği anlaşılmıştır.

           

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İş deneyim belgeleri başlıklı” 42 nci maddesinde “Özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri iş deneyimini tevsik için; sözleşme, bu sözleşme ile ilgili olarak Vergi Usul Kanununa göre düzenlenen fatura asılları veya örnekleri yada bunların noter onaylı suretlerini, serbest meslek erbabınca gerçekleştirilen işlerde serbest meslek makbuzu asılları veya nüshaları yada bunların noter onaylı suretlerini, iş mevzuatının zorunlu tuttuğu hallerde ilgili sigorta müdürlüğünden alınan işyeri bildirgesini ve personel çalıştırılan işlerde o işe ait sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgeleri, ihale veya ön yeterliğe başvuru belgelerine ekleyerek ihale komisyonuna sunarlar. Kamuya taahhüt edilen işlerin alt yüklenicileri varsa idarenin onay yazısını da eklerler.

 

Sunulan fatura veya serbest meslek makbuzu tutarları toplamının; yükleniciler açısından ait olduğu sözleşme bedelinin en az % 70’ inin gerçekleştirildiğini, alt yükleniciler açısından ise sözleşme bedelinin tamamının gerçekleştirildiğini göstermesi ve istenen asgari iş deneyim tutarını karşılaması gerekir. Ancak sunulan fatura veya serbest meslek makbuzu tutarları toplamının sözleşme bedelini aşan kısmı dikkate alınmaz.

…..

            Özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri için iş deneyim belgesi düzenlenmez. Bu kapsamda yapılan işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile bu belgeler iş deneyimini tevsik için kullanılamaz ve ihale komisyonlarınca dikkate alınmaz.” hükmü uyarınca, ihale işlem dosyasında başvuru sahibinin iş deneyimine esas sözleşme ve faturanın bulunduğu anlaşılmıştır.

 

            Başvuru sahibi tarafından idareye deneyim belgesi olarak sözleşme ve faturanın sunulduğu, sözleşmede işin adı “Kırtasiye Malzemesi Teslim İşi”, olarak belirtildiği sözleşmeye ek olarak verilen faturanın kalemlerinin de kırtasiye malzemelerinden oluştuğu görülmüştür. İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından idareye sunulan iş deneyim belgesinde, işin adı ve hizmetin tanımı bölümünün; ücretsiz kitap dağıtımı ve poşetleme olarak düzenlendiği belirlenmiştir.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “iş deneyim belgeleri” başlıklı 42 nci maddesinde; “… İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerdir. Tanımlarda belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş yada işlerin benzer iş kabul edileceği ilgili idarece tespit edilerek ihale veya ön yeterlik dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir…” hükmü mevcuttur. Anılan hükümden hareketle, idare tarafından ihale konusu işe ilişkin benzer iş tanımının idari şartnamede belirtildiği görülmüştür.

 

            Yukarıda yer alan açıklamalar çerçevesinde; başvuru sahibi tarafından iş deneyimi tevsik için sözleşmenin aslını, faturanın ise noter onaylı suretini verdiği ve bu belgelerin mevzuata uygun olduğu anlaşılmış olsa da, ihale dokümanında belirtilen ihale konusu iş veya benzer iş tanımına uygun olmadığı gerekçesiyle, teklifin ihale komisyonunca değerlendirilme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul