• Karar No: 2007/UH.Z-3154
  • Toplantı No: 2007/055
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 01.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/055
Gündem No :17
Karar Tarihi:01.10.2007
Karar No :2007/UH.Z-3154
Şikayetçi:
 Ulus Güvenlik Hizmetleri Ltd.Şti., Mithatpaşa Mahallesi 12 Katlı İş Merkezi No:74 Kat.5 ZONGULDAK
 İhaleyi yapan idare:
 SSK Zonguldak Sağlık İşleri İl Müdürlüğü (Devredilen), Gazipaşa Cad. No:1 67100 ZONGULDAK
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.09.2007 / 25601
Başvuruya konu ihale:
 2007/78918 İhale Kayıt Numaralı “Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.09.2007 tarih ve 08.16.68.0078/2007-62E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            SSK Zonguldak Sağlık İşleri İl Müdürlüğü (Devredilen)’nce 12.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Özel Güvenlik Hizmeti Alımı ihalesine ilişkin olarak Ulus Güvenlik Hizmetleri Ltd.Şti.’nin 10.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 28.08.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  07.09.2007 tarih ve 25601 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            Şikayete konu olan ihalede 4857 sayılı İş Kanununun 47 inci maddesi uyarınca işin süresi dikkate alınarak resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günlerinde görev yapacak  güvenlik personeline brüt asgari ücret üzerinden 63 gün mesai ücreti olarak (%3 sözleşme gideri hariç) 1.492,47.-YTL’nin hesaplandığı, ihaleye ait idari şartnamenin 26’ncı maddesi doğrultusunda hesaplanan yol ve yemek bedeli dahil ancak giyim ve özel güvenlik mali mesuliyet sigortası ile % 3 sözleşme gideri hariç asgari işçilik maliyeti olan 51.939,60.-YTL’ye resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günleri ücretinin eklenmesi sonucunda bulunan maliyetin 53.432,07.-YTL olduğu, ihale üzerinde bırakılan firmanın verdiği teklifin 55.274,03 olduğu, bu teklif fiyatından % 3 sözleşme gideri çıkarıldığı zaman geriye 53.664,11 YTL kaldığı, kalan bu teklif fiyatından giyim, özel güvenlik mali mesuliyet sigortası ve %3 sözleşme gideri hariç asgari işçilik maliyeti (53.432,07 YTL) çıkarıldığında geriye 232.04 YTL kaldığı, 12 güvenlik görevlisinin giyim ve özel güvenlik mali mesuliyet sigortası maliyetlerini kalan 232.04 YTL’nin karşılamasının mümkün olmadığı, ihale üzerinde bırakılan firmanın idare tarafından aşırı düşük sorgulamasında elenmesi gerektiği halde yapılan  açıklamanın idare tarafından kabul edilip tekliflerinin reddedilmediği ve bu durumun mevzuata aykırılık teşkil ettiği, iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Şikayet konusu ihaleye ait idari şartnamenin 2 nci maddesi uyarınca; ihale konusu hizmetin SSK Zonguldak Sağlık İşleri İl Müdürlüğü Hizmet Binası ve Arşiv deposunda yerine getirilmek üzere 12 kişi ile 5 Aylık “Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” olduğu anlaşılmıştır.

 

            İdari şartnamenin teklif fiyata dahil olan masraflara ilişkin 26.3 üncü maddesinde; “Personelin yol gideri günlük brüt (2 YTL) olarak hesaplanacaktır. Yüklenici, teklif fiyatına personel yol giderini dahil edecek ve bordroda gösterecektir. Personelin yemek gideri günlük brüt (3,11 YTL) olarak hesaplanacaktır. Yüklenici, teklif fiyatına personel yemek giderini dahil edecek ve bordroda gösterecektir. Yüklenici çalıştırılacak personelin giyim bedelini ayni olarak karşılayacaktır. Yüklenici tarafından karşılanacak bu giderlerin aylık gün sayısı olarak 26 (YirmiAltı) gün esas alınacaktır.”,

 

            26.5 inci maddesinde; “Personelin iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı %1,5 (Bir nokta beş) olarak tespit edilmiştir.  düzenlemeleri yer almıştır.

 

            Şikayet konusu ihaleye ait teknik şartnamenin 22 nci maddesinde; “Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret işçilere ilgili mevzuat dahilinde ödenecektir. 2007 Yılı Resmi Tatil olan gün toplamı:10,5 gün, Tatilde Çalışılacak Toplam Gün Sayısı:10,5x2+10,5x2+10,5x2=63 Gün olarak hesaplanmıştır.” düzenlemeleri yapılmıştır.

 

  Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 72 nci maddesinde;İhale komisyonu verilen tekliflerden, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

            İhale komisyonu;

            a) Verilen hizmet ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin hizmetin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

            c) Hizmet işinin özgünlüğü,

 

            Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen aşırı düşük teklifler, geçerli teklif olarak dikkate alınır.

 

            Aşırı düşük teklif değerlendirmesinde tekliflerin, asgari maliyet yanında sözleşme giderlerini (damga vergileri, varsa noter masrafları, KİK payı gibi) karşılayıp karşılamadığı da dikkate alınacaktır.”,

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin “Özel Güvenlik Hizmet Alımı İhaleleri” VIII/G maddesinde; “….İdari şartnamenin "Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar" başlıklı maddesinde, giyim bedelinin ayni olacağı belirtilecektir. Her bir işçiye sözleşme süresince verilecek giyim eşyasının cinsi, nevi ve adedine ilişkin düzenleme teknik şartnamede yapılacaktır…. İşin süresi de dikkate alınarak resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü özel güvenlik personeli çalıştırılacak ise çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında açıkça belirtilecek ve bu günler için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca ücret hesaplanacaktır….”,

 

 Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII/H/b maddesinde; “Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. ….

           

             Asgari işçilik maliyeti; brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluşmaktadır. …Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, idari şartnamede yapılan belirlemeye göre brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.

           

           İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif  bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir.

           

           Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır.

         

           Söz konusu ihalelere ait malzemeye ve diğer maliyet kalemlerine ilişkin sözleşme giderinin de asgari işçilik maliyeti üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler içinde yer aldığı kabul edildiğinden, malzeme ve diğer maliyet kalemleri için ayrıca sözleşme gideri hesaplanmayacaktır….

         

           Hizmet alım ihalelerinde 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi çerçevesinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması durumunda idarelerce açıklama talep yazılarında, "teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler  belirtilerek"  açıklama istenecektir. …

         

          Özel güvenlik hizmet alımlarında ise ihale konusu işe ilişkin her türlü güvenlik sistem ve cihazları ile ekipman, alet, edevat, kelepçe, cop, dedektör, telsiz, el feneri, düdük gibi makine ve ekipman maliyetlerinin tamamı, sözleşme ve genel giderler içerisinde yer alan amortisman olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyecektir. Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde aşırı düşük teklif sorgulamasında giyim bedeli ise önemli bir bileşen olarak görülecek ve isteklilerce giyim bedelini tevsik eden belgeler sunulacaktır. Giyeceklerin daha önce alındığı ve bunun için bir gider öngörülmediği gibi açıklamalar kabul edilmeyecektir.

         

          Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde mali sorumluluk sigortası gideri aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilecek ve isteklilerce aşırı düşük teklif sorgulaması çerçevesinde sigorta acentelerinden alınarak sunulan proforma fatura veya sözleşmelerin ekine sigorta acentelerince  Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında  yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla özel güvenlik mali sorumluluk sigortası hizmetini geçekleştirebileceklerine ilişkin ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya  bölge müdürlüğünden alınan  teyit yazısının  eklenmesi ve  bu teyitlerin yetkili kişilerin  imzasını taşıması gerekecektir….” hükümleri yer almıştır.

 

            Şikayet konusu ihaleye ait ihale dokümanı ve yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri uyarınca; söz konusu ihaleye ilişkin aşırı düşük sorgulamasında; asgari işçilik maliyetine (brüt asgari ücret, brüt yol, brüt yemek bedeli ile ayni olarak karşılanacağı öngörülen giysi bedeli dahil) resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü çalıştırılacak personele ödenecek ücret maliyetinin eklenmesi ile hesaplanan toplam asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme giderini karşılayan tekliflerin idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemi olan özel güvenlik mali sorumluluk sigortası da dikkate alınarak değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılması gerektiği anlaşılmıştır.

 

            Söz konusu ihalede; aşırı düşük teklif sorgulamasında giyim bedelinin ve mali sorumluluk sigortası giderinin önemli bir teklif bileşeni olarak kabul edilmesi ve maliyetlerini tevsik eden belgelerin sunulması gerektiği,  teklif maliyetine dahil edilmesi gereken özel güvenlik mali sorumluluk sigortası için ayrıca sözleşme gideri hesaplanması gerekmediği, ayrıca ihale dokümanında istenen her türlü güvenlik sistem ve cihazları ile ekipman, alet, edevat ile makine ve ekipman maliyetlerinin tamamı sözleşme ve genel giderler içerisinde yer alan amortisman olarak kabul edileceğinden aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyecegi, anlaşılmıştır.

 

            Şikayet konusu ihaleye ait ihale dokümanı uyarınca 5 ay üzerinden ve 12 güvenlik personeli için yapılan hesaplamada; giysi bedeli hariç brüt asgari ücret, idari şartnamede belirtilen brüt yemek ve brüt yol bedeli dahil bulunan asgari işçilik maliyeti tutarına 63 günlük resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü ücretinin eklenmesi ile bulunan toplam asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan %3 sözleşme gideri dahil olmak üzere ihale konusu işe ait toplam asgari maliyetin 55.035,03.-YTL olduğu anlaşılmış olup, söz konusu toplam asgari maliyete idari şartnamede ayni olarak karşılanacağı belirtilen giysi bedeli (%3 sözleşme gideri dahil tutarı) ile özel güvenlik  mali sorumluluk sigortası bedeli dahil edilerek tekliflerin değerlendirilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

 

            İhale üzerinde bırakılan Bakışlar Güvenlik Hizmetleri Ltd.Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklamasında; giysi bedeline ilişkin olarak 12 kişi için toplam 45,00.-YTL, özel güvenlik mali sorumluluk sigortası bedeli olarak toplam 189,00.-YTL öngörüldüğü ve açıklamalarının belgelendirildiği anlaşılmıştır. (Giysi bedeline ilişkin olarak Pelin Tekstilden alınan proforma fatura ve sigorta bedeline ilişkin olarak da Anadolu Sigorta İç Anadolu Bölge Müdürlüğünün fiyat teklifi sunulmuştur.)

 

            Bakışlar Güvenlik Hizmetleri Ltd.Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklamasında öngördüğü bedeller esas alınarak ve işçilik hesaplama modülü kullanılarak yapılan hesaplamada; brüt asgari ücret, brüt yemek, brüt yol bedeli ve ayni karşılanacak giysi bedeli ve 63 günlük resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü ücreti dahil toplam asgari işçilik maliyeti ve asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme gideri dahil olmak üzere hesaplanan toplam asgari maliyet tutarı olan 55.081,38.-YTL’ye özel güvenlik mali sorumluluk sigortası bedeli olan 189,00.-YTL dahil edildiğinde anılan firmaya ait teklif edilmesi gereken asgari maliyet bedeli 55.270,38.-YTL olarak bulunmuştur.

 

            Söz konusu ihalede Bakışlar Güvenlik Hizmetleri Ltd.Şti.’nin teklif fiyatı olan 55.274,03.-YTL’nin yukarıda hesaplanan bu firmaya ait toplam asgari maliyetin (55.270,38.-YTL) üzerinde bulunduğu ve aşırı düşük teklif açıklamalarının belgelendirildiği anlaşıldığından idarece  Bakışlar Güvenlik Hizmetleri Ltd.Şti.’ne ait aşırı düşük açıklamalarının uygun bulunmasında mevzuata aykırılık olmadığı anlaşılmış olup, şikayetçinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

           

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul