İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3155
  • Toplantı No: 2007/055
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 01.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/055
Gündem No :18
Karar Tarihi:01.10.2007
Karar No :2007/UH.Z-3155
Şikayetçi:
 Sistem Ofis Kırtasiye Malzm. İnş. Nak. Tic. Paz. Ltd. Şti., Kıbrıs Cad. Zeugma İşmerkezi Altı No: 8 GAZİANTEP
 İhaleyi yapan idare:
 Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Kolejtepe Mah. Yeşilcamii Sok. No: 12 27010 Şahinbey/GAZİANTEP
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.08.2007 / 24957
Başvuruya konu ihale:
 2007/102998 İhale Kayıt Numaralı “Şahinbey İlçesine Bağlı İlköğretim ve Lise Öğrencilerine Ücretsiz Kitap Dağıtım” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

17.09.2007 tarih ve 08.16.45.G015/2007-43E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce 03.08.2007 tarihinde Pazarlık Usulü  ile yapılan Şahinbey İlçesine Bağlı İlköğretim ve Lise Öğrencilerine Ücretsiz Kitap Dağıtımihalesine ilişkin olarak Sistem Ofis Kırtasiye Malzm. İnş. Nak. Tic. Paz. Ltd. Şti.’nin 07.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 10.08.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  31.08.2007 tarih ve 24957 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;
1 ) Yeterlik değerlendirilmesi sonucunda idarece tekliflerinin, “İş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütnamenin ve 8. madde taahhütnamesinin bulunmadığı” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı hususunun 03.08.2007 tarihinde kendilerine bildirildiği,  07.08.2007 tarihinde idareye yazılı başvuruda bulundukları, ancak idarenin cevap yazısında, 8. madde taahhütnamesinin sunulmadığı hususunda ısrar edildiği, idareye yaptıkları şikayet başvurusunda da belirttikleri gibi, 8 inci madde taahhütnamesinin standart formlar arasında ve mevzuatta yer almadığı, bunun yerine firmalarının da ifade ettiği gibi 10 uncu madde taahhütnamesinin yer aldığı, iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütnameye ilişkin olarak da şikayetlerine hiç değinilmediği,
2 ) İşin süresinin kısa olduğu ve ivedilik arzetmesi nedeniyle sürecin devam ettirilerek 06.08.2007 tarihinde sözleşmenin imzalandığı, tebligat ve şikayet süreleri beklenmeden mevzuata aykırı olarak sözleşmenin imzalandığı, hiçbir ivedilik kararı alınmadan ve tebliğ edilmeden imzalanan sözleşmenin hükümsüz olduğu,
iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

03.08.2007 tarihli “Uygun Olmayan Belgelerin Uygun Sayılmama Gerekçelerine İlişkin Tutanak”ta, şikayetçinin teklifinin uygun sayılmama gerekçesi olarak idarece, “İş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiliğe kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname” ile “8 inci madde taahhütnamesi”nin sunulmadığı hususlarına yer verildiği, bu hususun aynı tarihli değerlendirme sonuç tutanağı ile de tespit edildiği anlaşılmıştır.

 

Şikayetçi tarafından sunulan “Belli İstekliler Arasında Yapılan İhalelerde Önyeterlik Aşamasında, Pazarlık Usulüne Göre Yapılan İhalelerde Yeterlik Aşamasında İhale Dışı Bırakılacak ve İhaleye Katılamayacak Olanlar Kapsamında Olunmadığına İlişkin Taahhütname”de, “……4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının…..bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığımızı beyan ediyoruz……” ifadesine, aynı taahhütnamenin 2 nci bendinde de, anılan Kanun maddesinin son fıkrasında belirtilen durumlarda ihale tarihi itibariyle olunmadığına ilişkin belgelerin sözleşme imzalanmadan önce verileceğinin kabul ve taahhüt edildiği hususuna  yer verildiği anlaşılmıştır.

 

           Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ekindeki “Belli İstekliler Arasında Yapılan İhalelerde Önyeterlik Aşamasında, Pazarlık Usulüne Göre Yapılan İhalelerde Yeterlik Aşamasında İhale Dışı Bırakılacak ve İhaleye Katılamayacak Olanlar Kapsamında Olunmadığına İlişkin Taahhütname”, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasındaki durumlarda olunmadığına yönelik hazırlanan bir taahhütname niteliğini haizdir. Diğer taraftan, idarece hazırlanan söz konusu taahhütnamenin, 4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin son fıkrasındaki durumlarda olunmadığına ilişkin olarak düzenlendiği anlaşılmıştır. Bununla birlikte, 4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesin, ihale dışı bırakılma durumlarına ilişkin olmayıp, eşik değerlere ilişkindir.

 

           Bu itibarla, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ekindeki standart forma aykırı olarak hazırlanan taahhütnameye dayanılarak, “……4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının…..bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığımızı beyan ediyoruz……” ifadesine yer verilmek suretiyle mevzuata uygun olarak taahhütnamesini sunduğu anlaşılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçeleri arasında, “8 inci madde taahhütnamesinin sunulmaması” hususuna yer verilmesi mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir.

 

Şikayetçinin teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakılma gerekçeleri arasında “İş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiliğe kullandırılmayacağına ilişkin taahhütnamenin sunulmaması” hususuna yer verilmesine ilişkin olarak, şikayetçinin teklifi kapsamında kendi tüzel kişiliği tarafından bir idareye gerçekleştirilen “Muhtelif Kırtasiye Malzemesi (Mal) Alımı”na ilişkin 30.07.2007 düzenleme tarihli iş deneyim belgesini sunduğu anlaşılmıştır.

 

İşe ait idari şartnamenin 14.4 maddesinde, “her türlü kitap ve/veya kırtasiyenin toptan veya perakende dağıtılması ya da pazarlanması” benzer iş tanımı olarak öngörülmüş olup, aynı şartnamenin 14 (l) maddesinde, bu şartnamenin 14.3 maddesinde iş deneyimi istenilmesi durumunda tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak “İş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname”, yeterlik başvurusu için gerekli belgeler arasında sayılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinde “İş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiliğe kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname”ye ilişkin olarak, “……Anılan mevzuat hükümleri dikkate alındığında, "İş Deneyim Belgelerinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname"nin sadece, ihaleye girerken sunulan iş deneyim belgesinin ihaleye katılan tüzel kişiliğin yarıdan fazla hissesine sahip gerçek veya tüzel kişi ortak tarafından bu tüzel kişiye ihaleye girmesi amacıyla kullandırılması durumunda verilmesi gerekmekte olup ihaleye katılan isteklinin gerçek kişi olması veya sunulan iş deneyim belgesinin bizzat ihaleye giren tüzel kişi adına düzenlenmiş olması durumunda, aday veya isteklilerin bu taahhütnameyi sunmalarına gerek bulunmamaktadır.” yönünde açıklamalara yer verilmiştir.

 

Bu itibarla, şikayetçinin teklifi kapsamında sunduğu iş deneyim belgesinin, kendi tüzel kişiliği adına düzenlendiği anlaşıldığından, söz konusu taahhütnameyi sunmasına gerek bulunmamakta olup, bu nedenle, şikayetçinin teklifinin anılan taahhütnamenin sunulmaması nedeniyle idarece değerlendirme dışı bırakılması, mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir.

 

Ancak, şikayetçinin sunduğu iş deneyim belgesinin kapsam ve niteliği itibariyle, muhtelif kırtasiye mal alımına ilişkin olduğu, dolayısıyla belge tutarının gerçekleştirilen hizmete yönelik değil, malın değerine yönelik olduğu, bu şekliyle deneyime konu olan işin ihale konusu işle benzer nitelikte olmadığı, ayrıca, bu belgeden gerçekleştirilen mal alımına ilişkin olarak 3 ayrı sözleşmenin yapıldığının anlaşıldığı, iş deneyim belgesinin ekindeki mal alımına ilişkin cetvelden de, 27 ve 47’şer kalem muhtelif kırtasiye alımı ile 2800 paket A4 fotokopi kağıdına ilişkin 3 ayrı sözleşme imzalandığı ve bu alımlara ilişkin tutarların toplanarak belge tutarı olarak iş deneyim belgesine yazıldığı dikkate alındığında, her ne kadar şikayetçinin teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakılma gerekçeleri yerinde görülmemiş ise de, anılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin geçerli bir iş deneyimi olarak ihale konusu işte değerlendirilemeyeceği anlaşıldığından, şikayetçinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında sonuç olarak mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

         2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

Pazarlık usulü ile gerçekleştirilen başvuru konusu ihalede, idarece şikayetçiye teklifinin uygun görülmediği hususunun 03.08.2007 tarihinden şirket temsilcisine elden tebliğ edilmek suretiyle bildirildiği, diğer taraftan yeterli bulunmayan diğer isteklilere de aynı tarihte bu bildirimin elden tebliğ edilmek suretiyle yapıldığı, ayrıca, mali tekliflerini sunmak üzere davet mektubu gönderilen isteklilere de 03.08.2007 tarihinde kesinleşen ihale kararının tebliğ edildiği anlaşılmıştır.

 

Diğer taraftan, idarece sözleşmenin ihale üzerinde kalan istekliyle 06.08.2007 tarihinde imzalandığı, ayrıca, şikayete konu hususları 03.08.2007 tarihinde farkına varan şikayetçi tarafından, 07.08.2007 tarihinde sözleşme imzalandıktan sonra idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, idarenin red cevabının 20.08.2007 tarihinde tebellüğ edilmesi üzerinde, 31.08.2007 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dilekçeyle Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 41 ve 42 nci maddelerinde,

“Kesinleşen İhale Kararlarının Bildirilmesi

İhale sonucu, ihale kararlarının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil ihaleye teklif veren bütün isteklilere imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın isteklilere tebliğ tarihi sayılır.

İhaleye katılan isteklilerden teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyenlerin tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı talepte bulunmaları halinde, idare talep tarihini izleyen beş gün içinde yazı ile gerekçelerini bildirmek zorundadır.

İhale kararlarının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere aynı şekilde bildirim yapılır.

Sözleşmeye Davet

41 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sürelerin bitimini veya Maliye Bakanlığının vizesi gereken hallerde bu vizenin yapıldığının bildirilmesini izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde kalan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilir.

         43 üncü madde hükmü gereğince sözleşmeden önce kesin teminat alınmayan danışmanlık hizmet ihalelerinde sözleşmeye davet ise, kesin teminat istenilmeksizin birinci fıkra hükümlerine göre yapılır.” hükümlerine yer verilmiştir.

         Bu itibarla, idarece yeteri bulunmayanlar ile diğer isteklilere bildirimin 03.08.2007 tarihinde elden tebliğ edilmek suretiyle gerçekleştirildiği, buna karşılık idarece 4734 sayılı Kanunun 41 ve 42 nci maddelerinde öngörülen sürelere uyulmadan işe ait sözleşmenin 06.08.2007 tarihinde mevzuat hükümlerine aykırı olarak imzalandığı anlaşılmıştır.

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin a, b, c, ç, d, e, f, g, ğ, h, ı bentleri yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

         1) İşe ait idari şartnamenin 14.3.1 maddesinde, % 25 oranında iş deneyim belgesinin ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak öngörüldüğü tespit edilmiştir. Diğer taraftan, başvuru konusu ihale, 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b) bendine göre pazarlık usulü ile gerçekleştirilmiştir.

         

  Bu hususla ilgili olarak Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Pazarlık usulünde yeterlik” başlıklı 49 uncu maddesinin ikinci fıkrasında, “Ancak, bankalardan temin edilecek belgeler, isteklinin iş hacmini gösteren belgeler ve iş deneyim belgeleri üzerinden öngörülecek kriterler, idarece işin niteliğine uygun ve yaklaşık maliyetle uyumlu biçimde, parasal tutar olarak belirlenir ve yeterlik kriterleri olarak istenir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Bu itibarla, pazarlık usulü ile gerçekleştirilen başvuru konusu ihalede, iş deneyim belgeleri üzerinden öngörülecek kriterler, idarece işin niteliğine uygun ve yaklaşık maliyetle uyumlu biçimde, parasal tutar olarak belirlenip yeterlik kriteri olarak istenmesi gerekirken, işe ait idari şartnamenin 14.3.1 maddesinde, % 25 oranında iş deneyim belgesinin ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak öngörülmesinin, düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil ettiği anlaşılmıştır.

 

2) Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ekindeki “Belli İstekliler Arasında Yapılan İhalelerde Önyeterlik Aşamasında, Pazarlık Usulüne Göre Yapılan İhalelerde Yeterlik Aşamasında İhale Dışı Bırakılacak ve İhaleye Katılamayacak Olanlar Kapsamında Olunmadığına İlişkin Taahhütname”, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasındaki durumlarda olunmadığına yönelik hazırlanan bir taahhütname niteliğini haizdir. Diğer taraftan, idarece hazırlanan söz konusu taahhütnamenin, 4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin son fıkrasındaki durumlarda olunmadığına ilişkin olarak düzenlendiği anlaşılmıştır. Bununla birlikte, 4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesi, ihale dışı bırakılma durumlarına ilişkin olmayıp, eşik değerlere ilişkindir.

 

Bu itibarla, idarece anılan Yönetmeliğin ekindeki söz konusu taahhütnamenin, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasındaki durumlarda olunmadığına yönelik hazırlanarak ihale dokümanı kapsamında bulundurulması gerekirken, bu taahhütnamenin 4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin son fıkrasındaki durumlarda olunmadığına ilişkin olarak düzenlenmesi, mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir.

 

        Açıklanan nedenlerle;

 

        İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

      

       
   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul