• Karar No: 2007/UH.Z-3156
  • Toplantı No: 2007/055
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 01.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/055
Gündem No :20
Karar Tarihi:01.10.2007
Karar No :2007/UH.Z-3156
Şikayetçi:
 Kayalar İnşaat Kurye Dağıtım Tic. Ltd. Şti.,, Selanik Caddesi Nu 36/21 Kızılay ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Avrupa Yakası PTT Başmüdürlüğü, Hobyar Mahallesi Büyükpostane Caddesi Nu 25 34113 Sirkeci İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.09.2007 / 26928
Başvuruya konu ihale:
 2007/82290 İhale Kayıt Numaralı “Tekel Dışı Posta Gönderilerinin Ayırımı (İşlenmesi)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.09.2007 tarih ve 08.17.49.0182/2007-41 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Avrupa Yakası PTT Başmüdürlüğü tarafından 20.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Tekel Dışı Posta Gönderilerinin Ayırımı (İşlenmesi)” ihalesine ilişkin olarak Kayalar İnşaat Kurye Dağıtım Tic. Ltd. Şti.,’nin 21.09.2007 tarih ve 26928 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

1) Sözleşme noterden onaylanacağı için %3 sözleşme gideri içerinden kıdem ve ihbar tazminatına ilişkin giderin karşılanamayacağı,

 

2) Benzer iş tanımının mevzuata aykırı olduğu,

 

3) Teklif edilen giyecek bedellerinin piyasa rayiçlerini yansıtmadığı,

 

4) Şartnamelerdeki izin haklarına ilişkin düzenlemelerin İş Kanununa aykırı olduğu,

 

    iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin 06.08.2007 tarihinde doküman aldığı, 22.08.2007 tarihinde idareye dokümana ilişkin başvuruda bulunduğu; yine anılan şikayetçinin 27.08.2007 tarihli Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile Kuruma başvuruda bulunduğu, başvuru sahibine 28.08.2007 tarihli yazımız ile Kuruma başvurmadan önce idareye başvurması, bu başvuru üzerine idareden bir cevap alarak ya da 30 gün içinde bir cevap verilmemesi durumunda Kuruma başvurması gerektiğinin bildirildiği, bunun üzerine anılan kişinin 19.09.2007 tarihli ve 21.09.2007 tarihli Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile idarenin verdiği cevabı da dilekçesine ekleyerek Kuruma tekrar başvuruda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, şikayetçinin 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin yukarda belirtilen hükümleri gereği şikayete yol açan durumun farkına varıldığı 06.08.2007 tarihini izleyen 15 gün içinde idareye şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 22.08.2007 tarihinde şikayet başvurusunda bulunduğu, bu başvuruya idarece verilen cevap üzerine Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

   
   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul