İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3157
  • Toplantı No: 2007/055
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 01.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/055
Gündem No :21
Karar Tarihi:01.10.2007
Karar No :2007/UH.Z-3157
Şikayetçi:
 Tekinler Turizm Nakliyat ve Tic. Ltd. Şti.,, Musalla Bağları Mahallesi Şehit Ahmet Değerli Sok. Akgül Sitesi NO:107/a KONYA
 İhaleyi yapan idare:
 Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Şems Mah. Mazhar Babalık Sokak No:7 42050 Karatay/KONYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 13.09.2007 / 26156
Başvuruya konu ihale:
 2007/120739 İhale Kayıt Numaralı “Taşımalı Eğitim” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.09.2007 tarih ve 08.17.10.G017/2007-54E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce 28.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Taşımalı Eğitim Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Tekinler Turizm Nakliyat ve Tic. Ltd. Şti.’nin 06.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 10.09.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  13.09.2007 tarih ve 26156 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

Yukarıda yapılan tespitler çerçevesinde, tekliflerin Tebliğ hükümleri de dikkate alınmak suretiyle yeniden değerlendirilmesi ve ihale kararının usulüne uygun olarak yeniden alınması suretiyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği hususunun 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

26.09.2007 tarih ve 08.17.10.G017/2007-54E sayılı Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 28/08/2007 tarihinde Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılan Sürüç İlköğretim Okulu öğrenci taşıma işine istekli olarak katıldığı, ihale üzerinde bırakılan Mahir Toğan’ın İdari sartnamenin 10 uncu maddesinin a,b,c,d,e,g ve i bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına ilişkin verdiği yazılı taahhütnamede sadece ihale kayıt numarasının yazılı olduğu ancak ihalenin konusu hattın belirtilmediği, anılan şahsın ihale günü itibariyle BAĞ-KUR’a borcu olduğu, idarenin mevzuata aykırı olarak alınan ivedilik ve kamu yararı aldığı,

 

 

Hususlarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Kurumumuzca Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Konya İl Müdürlüğüne 24.09.2007 tarih ve 2581 sayılı yazı ile; Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 51 inci maddesi hükmü çerçevesinde, Hacı Mevlüt ile Şerife oğlu Sürüç 01.04.1968 doğumlu MAHİR TOĞAN isimli şahsın 28.08.2007 (ihale tarihi) tarihi itibariyle kesinleşmiş Bağ-Kur prim borcu bulunup bulunmadığı hususu sorulmuştur. Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Konya İl Müdürlüğünün 24.09.2007 tarih ve 184594 sayılı yazısı ile; Hacı Mevlüt ile Şerife oğlu Sürüç 01.04.1968 doğumlu MAHİR TOĞAN isimli şahsın 28.08.2007 (ihale tarihi) tarihi itibariyle Bağ-Kur prim borcu bulunduğu belirtilmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan Mahir Toğan’a ait teklif mektubunda teklif bedeli olarak rakamla 14.400 YTL bedelin karşılığı olarak yazılan yazıda düzeltme bulunduğu tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun “Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması” başlıklı 30 uncu maddesinde ise; “Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur…” şeklinde hüküm bulunmaktadır.

 

İhale üzerinde bırakılan istekliye ait birim fiyat teklif mektubunda rakamla 14.400 YTL olarak belirtilen bedelin karşılığı olarak yazılan yazıda düzeltme olduğu, dolayısıyla 4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde sayılan unsurlara aykırılıklar taşıdığı, ayrıca Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Konya İl Müdürlüğünün 24.09.2007 tarih ve 184594 sayılı yazısı ile; 29.08.2007 tarihinde 264 YTL, 31.08.2007 tarihinde de varolan toplam 2.339-YTL borcuna karşılık 2.440-YTL ödemede bulunduğu ihale tarihi (28.08.2007) itibarıyla borcunun ödenmediği belirtildiğinden anılan firmanın teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

28.08.2007 tarihli ihale komisyon karar tutanağı incelendiğinde; teklifler üzerinde yapılan incelemede Tekinler Turizm Nak. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu bu nedenle teklifinin elenmesine ve ihalenin Mahir Toğan üzerinde bırakılmasına karar verildiği tespit edilmiştir. İhale Komisyonunun 28.08.2007 tarihli kararına göre Tekinler Turizm Nak. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin yaklaşık maliyetin üstünde olmasından dolayı elenmesine karar verildiği anlaşılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin 1 inci bölümünün “Tekliflerin alınması ve değerlendirilmesi” başlıklı XIII üncü kısmının “Yaklaşık maliyetin üzerindeki teklifler” başlıklı (C) bendinde;  “ İhale komisyonu;

a) Yaklaşık maliyet tespit edilirken değerlendirilmeyen her hangi bir husus olup olmadığını,

b) Yaklaşık maliyeti güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığını,

c) Verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını,

Sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese eder ve bütçe ödeneklerini de göz önünde bulundurarak verilen teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirleyerek işin ihalesine veya verilen teklif fiyatlarını uygun bulmaması halinde ihalenin iptaline karar vermek hususunda takdir hakkına sahiptir.” şeklinde açıklanmıştır.

 

Yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte teklifin kabul edilebilir nitelikte görülmesi halinde idarenin ek ödeneğinin bulunması veya ilgili mali mevzuatı gereği ödenek aktarımının mümkün olması durumlarında teklifler kamu yararı ve hizmet gerekleri de dikkate alınarak kabul edilebilecektir.

 

Dolayısıyla, Tekinler Turizm Nak. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan teklif fiyatının yaklaşık maliyetin üstünde olması, bu firma teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olarak gösterilmesi 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ve anılan Tebliğ hükmüne aykırı bulunmuştur.

 

Ayrıca, idarece şikayet üzerine alınan kararla birlikte alınan ivedilik ve kamu yararı nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi yönündeki kararda gerekçenin yerinde olmadığı ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasına aykırı olduğu tespit edilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Yukarıda yapılan tespitler çerçevesinde, tekliflerin Tebliğ hükümleri de dikkate alınmak suretiyle yeniden değerlendirilmesi ve ihale kararının usulüne uygun olarak yeniden alınması suretiyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği hususunun 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul