• Karar No: 2007/UH.Z-3158
  • Toplantı No: 2007/055
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 01.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/055
Gündem No :22
Karar Tarihi:01.10.2007
Karar No :2007/UH.Z-3158
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş.Tem. İlaçlama Bilgi İşlem İnsan Kay.Sosyal Hizmetler Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Vedat Dalokay Cad. No:62/3 G.O.P, ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Şalpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Kireç Mahallesi-Hükümet Konağı Kat-4 61670 Şalpazarı, TRABZON
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.09.2007 / 26077
Başvuruya konu ihale:
 2007/89667 İhale Kayıt Numaralı “Taşımalı Öğrencilere Öğle Yemeği Hizmeti Satın Alınması” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.09.2007 tarih ve 00.17.03.0078/2007-63E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Şalpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce 23.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Taşımalı Öğrencilere Öğle Yemeği Hizmeti Satın Alınması” ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş.Tem. İlaçlama Bilgi İşlem İnsan Kay.Sosyal Hizmetler Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin  tarihinde yaptığı şikayet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibinin  12.09.2007 tarih ve 26077 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, şikayet başvurusuna ilişkin olarak 17.09.2007 tarih ve 2007/AK.H-1703.1 sayılı Kurul Kararı ile iddiaların incelenmesine geçilmesine karar verildiği,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Şikayete konu ihale ilanının 4.3.3 maddesinin 1. bendinde; Trabzon il sınırları içerisinde  yemek fabrikası olduğuna dair belgeler istendiği, yapılan bu düzenlemenin Trabzon İl sınırları  içerisinde yemek fabrikası olmayan adayların katılımını ve rekabeti engelliyecek nitelikte olduğu, bu durumun mevzuata aykırılık teşkil ettiği,         

 

            2) 23.07.2007 tarihinde yayınlanan ihale ilanı 4.3.4 maddesinde 1000 kişilik kapasite raporu istendiği, yemek hizmetleri alımında kapasite raporu istenirken günlük öğün miktarından fazla kapasite raporunun istenmemesi gerektiği, ilanda yer verilen bu düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu,

 

            3) Şikayete konu ihalenin 23.07.2007 tarihinde yayınlanan ilanının 7. maddesinde doküman bedeli 250,00YTL olarak belirlenmiştir, bu miktarın ihaleye katılımı ve rekabeti  engelleyecek derecede yüksek olduğu ve mevzuata aykırılık teşkil ettiği, iddialarına yer verilmiştir.

 

            Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

             Şikayet konusu ihaleye ait idari şartnamenin ve ilanın 2 inci maddesinde ihale konusu işin; Taşımalı Öğrencilere Öğle Yemeği Hizmeti Satın Alınması  olduğu belirtilmiştir.

 

            Şikayete konu ihalenin 23.07.2007 tarihinde yayınlanan ilanının 4.3.3 üncü maddesi 1 inci fıkrasında “İstekli  Trabzon İli sınırları içerisinde yemek fabrikası olduğuna dair belgeleri sunmak zorundadır.düzenlemesine ve ihaleye ait idari şartnamenin 7.3.3.b. maddesinde “ihaleye katılacak özel ve tüzel kişilere ait yemek üretim tesisinin Trabzon İli sınırları dahilinde olmalıdır.  düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 35 inci maddesinin ilk fıkrasında; “İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla idarelerce istenilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve değerlendirme kriterleri rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenemez. Ayrıca yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterler, ihale konusu işin özelliğine göre söz konusu hizmetin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olmalıdır.” hükmü yer almaktadır.

 

            Söz konusu ihalenin Trabzon Şalpazarı İlçesinde bulunan Atatürk, Doğancı, Geyikli, Simenli, Sayvançatak ve Gökçeköy İlköğretim Okullarında bulunan öğrencilere taşımalı olarak öğle yemeği verilmesi işinden oluştuğu ve söz konusu yemeğin Trabzon ili sınırları içerisinde bulunan bir yemek fabrikasında üretilmesinin ihale konusu işin niteliği gereği idarece gerekli bulunduğu anlaşılmıştır.

           

            Bununla birlikte; Trabzon İl sınırları içerisinde üretim tesisi bulunmayan istekliler üzerinde ihale bırakılması halinde böyle bir üretim tesisi ile anlaşma yapmak suretiyle ihale konusu yemeğin Trabzon il sınırları içerisinde üretimini sağlamaları mümkün bulunduğundan, ihaleye teklif verilmesi aşamasında isteklilerden Trabzon il sınırları içerisinde yemek fabrikasına sahip olduklarına dair belgenin istenilmesi ihaleye katılımı daraltıcı nitelikte bulunmuştur.

 

            Trabzon İl sınırları içerisinde üretim tesisi bulunmayan isteklilerden ihale üzerinde bırakılmaları halinde il sınırları içerisinde faaliyet gösteren bir üretim tesisi ile sözleşme yapacaklarına dair taahhütname istenilmesinin ve/veya yüklenicinin işin yürütülmesi aşamasında böyle bir üretim tesisini temin edeceğine dair bir düzenlemeye ihale dokümanında yer verilmesinin söz konusu ihalede rekabetin sağlanması açısından yeterli olacağı anlaşıldığından idarece yapılan bahse konu düzenleme mevzuata aykırı bulunmuştur.

 

            Diğer yandan; idarece 06.08.2007 tarihinde düzenlenen zeyilname ile ihale ilanının 4.3.3 üncü  maddesinin birinci fıkrası “İstekli Trabzon ili sınırları içerisinde yemek fabrikası olduğuna veya bu hizmet alımını Trabzon ili sınırları içerisinde bir mutfakla anlaşma yaparak yerine getireceğine dair belge veya taahhütnameyi sunmak zorundadır.” şeklinde değiştirilmiştir.

           

            Kamu İhale Genel Tebliğinin “Zeyilname İle İhale Dokümanında Değişiklik Yapılması”  başlıklı XII/C maddesinde; “…ilân yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir…Ancak ilanda yapılacak düzeltmeler sadece 4734 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde belirtilen hallerle sınırlı olarak ve ilanın yayımlanmasını takip eden 10 gün içinde yapılabileceğinden bu süre geçtikten sonra ihale dokümanının ilana yansıyan hükümleri ile ilgili olarak zeyilname düzenlenmesi mümkün bulunmamaktadır.” hükmü yer almaktadır.

 

            Yukarıda yer alan mevzuat uyarınca zeyilname ile sadece ihale dokümanında değişiklikler yapılabileceği, ancak ihale dokümanının ilana yansıyan hükümleri ile ilgili olarak zeyilname düzenlenmesinin mümkün bulunmadığı, ayrıca ihale ilanında yapılacak düzeltmelerin sadece 4734 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde yer alan hallerle sınırlı olarak ve ilanın yayınlanmasını takiben 10 gün içinde bir düzeltme ilanı ile yapılabileceği anlaşılmaktadır.

 

            Açıklanan nedenlerle; söz konusu ihale ilanının 23.07.2007 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayınlanmasını izleyen 10 gün içinde herhangi bir düzeltme ilanı yayınlanmadığı görüldüğünden ve  zeyilname düzenlenmesi suretiyle ihale ilanında düzeltme yapılamayacağı anlaşıldığından, idarece ihale ilanının 4.3.3 üncü maddesi birinci fıkrasında yer alan düzenlemede değişiklik yapılmasına ilişkin olarak zeyilname düzenlenmesi mevzuata aykırı bulunmuştur.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Şikayet konusu ihaleye ait ilanın 2 nci maddesi (a) bendinde ihale konusu hizmetin niteliği, türü ve miktarı; “Taşımalı Öğrencilere Öğle Yemeği Hizmeti Satın Alınması, 1103 Öğrenciye 178 İş Günü” olarak belirtilmiştir.

 

            Bununla birlikte; idarece düzenlenen 06.08.2007 tarihli zeyilnamede ihale ilanının 2 nci maddesi (a) bendinde yemek verilecek öğrenci sayısının sehven “1103” olarak yazıldığı belirtilerek yemek verilecek öğrenci sayısının “1013” olarak düzeltildiği ifade edilmiştir.

 

            İhaleye ait idari şartnamenin 2 nci maddesi (c) bendinde de ihale konusu işin miktarı ve türünün; “1013 Öğrenci-Hizmet Alımı” olduğu belirtilmiştir.

 

            Kamu İhale Bülteninde yayınlanan ihale ilanının 2 nci maddesi (a) bendine ilişkin bir  düzeltme ilanı yayınlanmadığı anlaşıldığından, idarece 06.08.2007 tarihli zeyilname ile ilanın 2 nci maddesi (a) bendinde değişiklik yapılması Kamu İhale Genel Tebliğinin “Zeyilname İle İhale Dokümanında Değişiklik Yapılması”  başlıklı XII/C maddesi hükmüne aykırı bulunmuştur.

 

            Öte yandan; 23.07.2007 tarihinde yayınlanan ihale ilanının 4.3.3 üncü maddesi ikinci fıkrasında teklif verecek olan isteklilerin  “En az 1000 kişilik kapasite raporu”  sunmaları gerektiği düzenlemesine yer verildiği anlaşılmıştır.

            4734 sayılı Kanunun     İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları” başlıklı 10 uncu maddesinin (b) bendinin 3 üncü fıkrasında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için isteklinin üretim ve/veya imalat kapasitesine, araştırma-geliştirme faaliyetlerine ve kaliteyi sağlamasına yönelik belgelerin idare tarafından ihaleye katılacak olan isteklilerden istenebileceği belirtilmiştir.

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin  “Makine, tesis ve diğer ekipmana ait belgeler” başlıklı 44 üncü maddesinde  “İdare, ihale dokümanında alımın niteliğini göz önünde bulundurarak üretim ve/veya imalat kapasitesine ilişkin kapasite raporu ile ilgili  düzenleme yapabilir.” hükmü yer almaktadır. 

            İdarelerce ihale konusu işin niteliğine göre isteklilerin imalat kapasitesine ilişkin olarak kapasite raporu istenilebileceği ve söz konusu ihalede istenen kapasite raporunun ihale konusu işin niteliğine uygun olduğu anlaşılmakla birlikte; ihale konusu işin miktarının ilanda 1103 öğrenciye, idari şartnamede ise 1013 öğrenciye öğle yemeği verilmesi şeklinde birbirinden farklı düzenlenmesi ve ilanda yer alan 1103 yemek adedinin 1013 olarak değiştirildiğine dair zeyilname yapılması mevzuata aykırı bulunmuştur. 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

Şikayet konusu ihaleye ait ilanın 7 nci maddesinde ve idari şartnamenin 4.1.(c) maddesinde idare tarafından hazırlanan ihale dokümanı satış bedelinin 250,00.-YTL olduğu belirtilmiştir.

4734 sayılı Kanunun “İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının Verilmesi”  başlıklı 28 inci maddesinde “İhale ve ön yeterlik dokümanı idarede bedelsiz görülebilir. Ancak, ön yeterlik veya ihaleye katılmak isteyen isteklilerin bu dokümanı satın almaları zorunludur. Doküman bedeli, basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde idarelerce tespit edilir.” hükmü,

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale ve ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması başlıklı 32 nci maddesinde; …Dokümanın basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek bir bedelle satılması zorunlu olup, bu dokümanın satış hakkı yalnız idareye aittir. Dokumanın basım maliyetinin tespitine ilişkin belge ve bilgileri içeren tutanak düzenlenerek ihale işlem dosyasında muhafaza edilir...” hükmü yer almıştır.

İdarece gönderilen ihale işlem dosyası üzerinde yapılan incelemede; ihaleye ait idari şartnamenin 6.1 inci maddesi uyarınca ihale dokümanının İdari Şartname, Teknik şartname, Standart Formlar, Hizmet İşleri Genel Şartnamesinden ve Sözleşme Tasarısından oluştuğu, ayrıca dokümanın basım maliyetinin 250,00.-YTL olarak belirlendiğini belirten bir tutanağın ihale işlem dosyasında yer aldığı anlaşılmıştır.

Ancak söz konusu tutanağın incelenmesi sonucunda; ihale dokümanı basım maliyetinin tespitine ilişkin herhangi bir belge ve bilginin yer almadığı, sadece ihale dokümanı bedelinin idare tarafından 250-YTL olarak belirlendiği açıklamasına yer verildiği anlaşılmıştır.

Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri uyarınca, doküman bedelinin basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde idarece tespit edilmesi ve basım maliyetinin tespitine ilişkin belge ve bilgileri içeren bir tutanak düzenlenmesi gerekmektedir.

            Buna karşın; idare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi sonucunda  söz konusu ihalede idarece doküman bedeli basım maliyetinin tespitine ilişkin düzenlenen tutanağın mevzuata uygun biçimde hazırlanmadığı bundan dolayı  idarece doküman satış bedelinin tespitinin mevzuata uygun gerçekleştirilmediği  anlaşılmıştır.

 

              İhalelere Yönelik  Yapılacak Başvurular Hakkında Tebliğin “İddiaların İncelenmesi” başlıklı 19. maddesinin üçüncü bendinde “Yazılı başvurular ile kamuoyuna yansıyan somut ve ciddi nitelikteki ihale mevzuatına aykırılık iddialarından incelenmesi uygun görülenlerle ilgili olarak, öncelikle sözleşmenin usulüne uygun olarak imzalanıp imzalanmadığı hususu ve başvuru sahibinin başvuru ehliyetine sahip olup olmadığına ilişkin bilgiler ile gerekli görülen belgeler ilgili idareden istenir.” hükmü bulunmakta ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Kabul Koşulları ve İnceleme Usulü” başlıklı 22. maddesinin (d) bendinde Kurum tarafından iddiaların incelenmesine geçilebilmesi için “…Başvuruya konu ihalede sözleşmenin imzalanmamış olması,” koşulunun aranması gerektiği belirtilmektedir.

 

            İdarece gönderilen ihale işlem dosyasında yapılan incelemede; şikayet konusu ihaleye ait sözleşmenin FER-AH Yemekhane Temz. Nakl. Hizm. İnş. Ltd. Taah. Turz. ve Tic. Ltd. Şti. ile idare arasında 12.09.2007 tarihinde imzalandığı,

 

            Şikayet konusu ihaleye ait 05.09.2007 tarihli kesinleşen ihale kararının ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibine 07.09.2007 tarihinde elden tebliğ edildiği, ihalede ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen Askur Mutfak Org. ve Gıda Tic. Ltd. Şti.’ne ise kesinleşen ihale kararının 14.09.2007 tarihinde posta ile gönderildiği ve idarece tebliğ edildiği tarihin belirlenemediği anlaşılmıştır.

            4734 sayılı Kanunun Kesinleşen İhale Kararlarının Bildirilmesi” başlıklı  41 inci maddesinde; “İhale sonucu, ihale kararlarının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil ihaleye teklif veren bütün isteklilere imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın isteklilere tebliğ tarihi sayılır. İhaleye katılan isteklilerden teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyenlerin tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı talepte bulunmaları halinde, idare talep tarihini izleyen beş gün içinde yazı ile gerekçelerini bildirmek zorundadır…” ,

            Aynı Kanunun “Sözleşmeye Davet” başlıklı 42 nci maddesinde; 41 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sürelerin bitimini veya Maliye Bakanlığının vizesi gereken hallerde bu vizenin yapıldığının bildirilmesini izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde kalan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır…” hükümleri yer almıştır.

            Söz konusu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen istekliye kesinleşen ihale kararı henüz bildirilmeden ihale konusu işe ait sözleşmenin imzalandığı anlaşıldığından, sözleşmenin mevzuatta öngörülen sürelere uygun imzalanmadığı tespit edilmiştir.

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul