İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3159
  • Toplantı No: 2007/055
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 01.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/055
Gündem No :23
Karar Tarihi:01.10.2007
Karar No :2007/UH.Z-3159
Şikayetçi:
 Damgacıoğulları Temz. Sağ. Hizm.ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti. Bostancı Oto Sanayi Sitesi Doğanbey Caddesi No: 42/2 İçerenköy / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi Başhekimliği İstasyon Cad. Doğan Sokak No. 13 Kartal / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.09.2007 / 26350
Başvuruya konu ihale:
 2007/76810 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Yemek Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.09.2007 tarih ve 08.17.20.0119/2007-51E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi Başhekimliği’nce 26.06.2007 tarihinde pazarlık usulü ile yapılan “Malzemeli Yemek Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Damgacıoğulları Temz. Sağ. Hizm.ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 06.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 31.08.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  17.09.2007 tarih ve 26350 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan firmanın teklif fiyatının yaklaşık maliyetin altında olduğu, hayatın olağan akışı içerisinde söz konusu teklif fiyatı ile ihale dokümanında belirtilen maliyetlerin karşılanamayacağı, ihale komisyonunca 4734 sayılı Kanunun 38 nci maddesi kapsamında yapılan aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda anılan isteklinin açıklamasının uygun görülmesinin mevzuata uygun olmadığı, bu nedenle söz konusu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak ihalenin firmalarına verilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

 

            Başvuru konusu ihalede ihale konusu iş “Malzemeli Yemek Hizmeti” olup, idari şartnamenin 2 nci maddesinde işin fiziki miktarının;

 

Toplam Normal Kahvaltı

35.346 öğün

Toplam Diyet Kahvaltı

12.186 öğün

Toplam Normal Yemek

107.853 öğün

Toplam Diyet Yemeği

24.615 öğün

Toplam Ara Ögün

27.834 öğün

 

            olarak belirlendiği görülmüştür.

 

            Pazarlık usulü ile gerçekleştirilen inceleme konusu ihaleye 7 adet firmanın davet edildiği, bunlardan dört adet firmanın ihale dokümanını satın aldığı,  26.06.2007 tarihinde yapılan ihaleye 3 isteklinin katıldığı, ihale komisyonunca yapılan değerlendirmede tüm isteklilerin belgelerinin tam ve usulüne uygun olduğunun belirlendiği, teklif fiyatları ilan edildikten sonra isteklilerden indirimli tekliflerinin istenildiği, indirimli teklif fiyatı yaklaşık maliyetin altında olan Pavurya Gıda Mam. Turz. ve Sos. Hizmetler ile Merdan Sağlık Hizmetleri’nden aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında açıklama istenildiği, Merdan Sağlık Hizmetleri’nin aşırı düşük teklif açıklaması belgelendirilmediğinden teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, Pavurya Gıda Mam. Turz. ve Sos. Hizmetler firmasının açıklamasının uygun bulunarak 29.06.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin anılan firma üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

            4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde;

           

            İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

 

            a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

 

            b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

            c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

            Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

 

             İhale üzerinde bırakılan firmanın indirimli teklif fiyatında yer alan öğün bedelleri ve aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin açıklaması incelendiğinde, anılan firmanın;

 

 

Öğün Adedi

Öğün Ücreti

Toplam Normal Kahvaltı

35.346

1,20-YTL

Toplam Diyet Kahvaltı

12.186

1,20-YTL

Toplam Normal Yemek

107.853

2,20-YTL

Toplam Diyet Yemeği

24.615

2,20-YTL

Toplam Ara Öğün

27.834

0,80-YTL

 

            olmak üzere toplam 370.735,20-YTL fiyat teklif ettiği, aşırı düşük teklif açıklamasında genel maliyet açıklaması, 1 öğün kahvaltı maliyeti, 1 öğün yemek maliyeti, 1 öğün diyet yemek maliyeti, ara öğün maliyeti, ekmek maliyeti, işçilik maliyeti (işçilik + kıyafet) açıklamalarına yer verildiği, açıklama ekine ekmek, bakliyat, kahvaltılık ürün, süt, yumurta, kırmızı et, tavuk eti,  temizlik gideri,  yoğurt, dondurulmuş ürün, ilaçlama, kıyafet, portör fiyatı  proforma faturaları ile hal gideri sözleşmesi ve bakım sözleşmesine yer verildiği görülmüştür.

 

            Başvuru konusu ihalede, ihale üzerinde bırakılan firmanın aşırı düşük teklife ilişkin açıklama yazısında ihale konusu işin bileşenlerine ilişkin maliyetlerin açıklandığı, açıklama ekinde belgelendirilmelerin yapıldığı, ayrıca söz konusu açıklama ve eklerinin ihale komisyonunca bahse konu işin yapılabilmesi için yeterli görüldüğü anlaşıldığından, ihale komisyonunca anılan firmanın aşırı düşük teklif açıklamasının uygun görülmesinde mevzuata aykırılık bulunmamıştır. Bu nedenle başvuru sahibi iddiası yerinde görülmemiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul