• Karar No: 2007/UH.Z-3160
  • Toplantı No: 2007/055
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 01.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/055
Gündem No :24
Karar Tarihi:01.10.2007
Karar No :2007/UH.Z-3160
Şikayetçi:
 Segem İnşaat Temz. Taah. Tic. Ltd. Şti.,, Sakarya Cad., Şahin Sok., Hacı Otan Apt., B Blok, No:17/1, YOZGAT
 İhaleyi yapan idare:
 Tokat Sağlık Müdürlüğü, Hükümet Konağı, 60100, TOKAT
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.08.2007 / 24141
Başvuruya konu ihale:
 2007/54867 İhale Kayıt Numaralı “20 Kişi İle 17 Aylık Temizlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.09.2007 tarih ve 08.16.08.0199/2007-59E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Tokat Sağlık Müdürlüğü’nce 05.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “20 Kişi İle 17 Aylık Temizlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Segem İnşaat Temz. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin 14.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 15.08.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  22.08.2007 tarih ve 24141 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihaleye teklif verdikleri, ihalenin Kürşat Ltd. Şti. üzerinde bırakılması sonucunda bir firmanın yapmış olduğu şikâyet başvurusu üzerine İdare tarafından düzeltici işlem yapıldığı ve ihalenin Duman Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak ise firmalarının belirlendiği, bunun üzerine düzeltici işlem ile ihale üzerinde kalan firmanın teklif bedeli ile ihale dokümanında belirlenen giderlerin günümüz koşullarında karşılanmasının mümkün olmadığı gerekçesiyle idareye şikâyet başvurusunda bulundukları ancak bu başvurularının yasal süreler içerisinde yapılmadığı gerekçesiyle idare tarafından reddedildiği, iddialarına yer verilmiştir.

 

 

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

09.07.2007 tarihinde alınan ihale komisyon kararına karşı yapılan itiraz sonucu idare tarafından  yapılan değerlendirme sonucunda, ihale üzerinde kalan firma ile en avantajlı ikinci teklif sahibi firmanın teklifleri hakkında yaptıkları açıklamaların yetersiz bulunarak değerlendirme dışı bırakıldıkları ve 30.07.2007 tarihli ikinci ihale komisyon kararı ile ihalenin sonuçlandırıldığı görülmüştür.

 

            İtirazen şikâyet sahibi firmanın yukarıda bahsedilen 30.07.2007 tarihli komisyon kararına karşı şikâyet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

            İdari şartnamenin 2.a maddesinde göre ihalenin adı; “Sağlık Müdürlüğü ve bağlı sağlık ocakları ile 1 numaralı Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü kapalı alan temizliği hizmet alımı” şeklinde tarif edilmiştir.           

 

İdari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26.3 üncü maddesinde; çalıştırılacak personelin günlük yol bedelinin brüt 2,00 YTL, günlük yemek bedelinin brüt 3,00 YTL olarak belirlendiği, bir işçi için 3 adet formanın ayni olarak verileceği, aylık çalışılacak gün sayısının 22 gün olduğu, prim oranının %2 olarak belirlendiği görülmüştür.  Söz konusu madde de ilaç ve diğer temizlik malzemeleri ile ilgili bir açıklamanın yapılmadığı görülmüştür.

 

Teknik şartnamenin “İlaçlama ve Yeşil Alanların Bakımı” başlıklı 5 inci maddesinde, “Yürürlükte olan konu ile ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda binalardaki depo, ambar, çalışma odası ve sair yerlerin mikrop, bakteri, böcek ve diğer haşarata karşı iki ayda bir defa ilaçlanması yüklenici tarafından yerine getirilecektir. İdare isterse bunların dışında kalan yerleri ve daha kısa sürede ilaçlanmasını isteyebilir…”, düzenlemesi mevcuttur.

 

Teknik şartnamenin çeşitli maddelerinde belirtilen bazı malzemelerin idare tarafından karşılanacağı ifade edilmektedir. İlaçlama hususunda ise böyle bir belirlemenin yapılmadığı görülmüşse de, idari şartnamenin 26 ncı maddesinde ilaç ve diğer temizlik malzemeleri ile ilgili bir açıklama yapılmadığından, söz konusu malzemelerin idare tarafından karşılanacağı anlaşılmaktadır.

 

Aşırı düşük teklifler hakkında Kamu İhale Kanununun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister…”, hükmü mevcuttur.

 

Yukarıda belirtilen hüküm doğrultusunda, ihaleye teklif veren dört firmanın idare tarafından aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulduğu ve “Teklif edilen hizmet alımı işine vermiş olduğunuz fiyatla yapabileceğinizi tevsik eden teklif bileşenlerinin (yol, yemek, giyim, iş maliyeti, sözleşme gideri vb.) 25.06.2007 tarihi saat 15.00’e kadar belgelere dayandırılarak idaremize verilmesini…” ifadelerini içeren bir yazının söz konusu firmalara gönderildiği tespit edilmiştir. Söz konusu yazıda geçen ifadelerden, ilaçlama gideri ve temizlik malzemeleri ile ilgili olarak isteklilerden herhangi bir açıklamanın istenmediği anlaşılmaktadır.

 

Nakdi olarak verilecek yol ve yemek bedeli ile %3 sözleşme gideri dahil, ayni olarak karşılanacak giyim bedeli hariç olmak üzere teklif edilmesi gereken asgari maliyetin 285.416,50 YTL olduğu görülmüştür. 

 

İhale üzerinde kalan isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde, söz konusu firmanın teklif ettiği tutarın, bu firma tarafından teklif edilmesi gereken asgari maliyet tutarını karşıladığı tespit edilmiştir. Aynı açıklamada, giyim gideri için teklif edilen tutarı tevsik eden proforma faturanın da ek olarak sunulduğu görülmüştür.

 

            Yapılan inceleme sonucunda, ihale üzerinde kalan isteklinin idare tarafından açıklanması istenen hususları açıkladığı ve bu açıklamaların idare tarafından kabul edildiği belirlenmiştir.

 

İdari şartnamede teklif edilecek fiyata dahil edilecek masraflar arasında ilaç ve diğer temizlik malzemelerinin sayılmaması, teknik şartnamede her ne kadar yeteri kadar net olmasa da temizlik malzemelerinin idarece karşılanacağının anlaşılması, idare tarafından yapılan aşırı düşük teklif sorgulamasında isteklilerden ilaçlama ile ilgili bir açıklamanın istenmemiş oluşu ve idarece yapılan yaklaşık maliyet hesabında da temizlik malzemeleri ve ilaçlama giderlerine yer verilmemiş oluşu sebebiyle, ihale üzerinde kalan firmanın yapmış olduğu açıklamanın mevzuat açısından yeterli olduğu sonucuna varıldığından itirazen şikâyet başvurusu yerinde görülmemiştir. 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul