İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3161
  • Toplantı No: 2007/055
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 01.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/055
Gündem No :26
Karar Tarihi:01.10.2007
Karar No :2007/UH.Z-3161
Şikayetçi:
 Özkul Özel Güvenlik ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti., Mithatpaşa Caddesi No:250 K:1 D:2 Karataş İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. (Manisa İl Müdürlüğü), Yarhasanlar Mah. 2319 Sok. Otogar Yanı No:1 45020 MANİSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.08.2007 / 24392
Başvuruya konu ihale:
 2007/65912 İhale Kayıt Numaralı “Gediz E.D.A.Ş Manisa İl Müdürlüğü ve İlçe İşletmeleri Koruma ve Güvenlik” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.09.2007 tarih ve 08.16.20.0188/2007-49E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Gediz Elektrik Dağıtım A. Ş. (Manisa İl Müdürlüğü)’nce 28.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Gediz E.D.A.Ş Manisa İl Müdürlüğü ve İlçe İşletmeleri Koruma ve Güvenlik ihalesine ilişkin olarak Özkul Özel Güvenlik ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti.,’nin 06.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 15.08.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  24.08.2007 tarih ve 24392 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İhale üzerine bırakılan firmanın teklifinde araç kira bedeli için ayrılan tutarın hayatın olağan akışına ve piyasa şartlarına uygun olmadığı,

 

            2) Teknik şartnamenin 31 inci maddesinde giyeceğin miktarlarının belirtildiği, ancak giyeceğin özelliklerinin belirtilmediği,

 

            3) İdari şartnamenin 7.2.1. maddesinde yer alan KIK030.0/H, KIK030.1/H standart formunun ihale ilanında yer almadığı, isteklinin bilançosu ve eşdeğer belgeleri maddelerinin ihale ilanında ve idari şartnamede farklı olarak verilmesinin mevzuata aykırı olduğu,

4) Güvenlik amirine asgari ücretin en az %75 fazlası ayrıca ücret olarak ödenecektir. Şefe asgari ücretin en az %50 fazlası ayrıca ücret olarak, güvenlik görevlilerine asgari ücretin en az %25 fazlası asgari ücret olarak ödenecektir şeklinde düzenlenmesinin Kamu İhale Genel Tebliğine aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde, “İhale konusu hizmetin adı; GEDİZ Elektrik Dağıtım A.Ş. Manisa İl Müdürlüğü Koruma ve Güvenlik Hizmet Alımı, Fiziki miktarı ve türü: Söz konusu güvenlik hizmeti toplam 22 (yirmiiki) özel güvenlik görevlisi ile yapılacak ve bu özel güvenlik görevlilerinden %10’u bayan güvenlik görevlisi olacaktır. Hizmete ait (varsa) diğer bilgiler: İşin süresi 1 yıl (365 takvim günüdür) asgari 22 güvenlik görevlisi çalıştırılacaktır. Bu güvenlik görevlilerinden 1 kişi güvenlik amiri 1 kişi de güvenlik şefi olarak hizmet verecektir.” olarak düzenlenmiştir.

 

İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde yemek, ulaşım, giyim, özel güvenlik mali sorumluk sigortası, resmi ve dini bayram günleri tatil ücreti, 1 adet şöför ile birlikte binek araç ve yakıt bedelinin teklif fiyata dahil edileceği belirtilmiştir.

 

İhale komisyonunca Öztaşlar Ltd. Şti.-Dicle Ltd. Şti.-Beyza Ltd. Şti. ortak girişimi ile Özkul Özel Güvenlik Ltd. Şti.’nin teklif ettikleri bedeller ile yaklaşık maliyet, dikkate alınarak teklifleri aşırı düşük olarak değerlendirmiş, 29.06.2007 tarih ve 5522,5523 sayılı yazılar ile Öztaşlar Ltd. Şti.-Dicle Ltd. Şti.-Beyza Ltd. Şti. ortak girişiminden, başvuru sahibi firma olan Özkul Özel Güvenlik Ltd. Şti.’den maliyet bileşenleri ile bunlara ait fiyat analizlerin belgelere dayalı olarak bildirilmesi istenmiştir.

 

Özkul Özel Güv. Ltd. Şti. firması 03.07.2007 tarih ve 10498 sayılı yazı ile , Öztaşlar Ltd. Şti.-Dicle Ltd. Şti.-Beyza Ltd. Şti. ortak girişimi 05.07.2007 tarih 10685 sayılı yazı ile maliyet bileşenleri ile bunlara ait fiyat analizlerini bildirmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde;

İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

            a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

            b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

            c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

            Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün XIII üncü maddesinin H/b bendinde; “ işçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre teklif bileşenleri ile ilgili açıklama isteneceği, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgelerin değerlendirilerek karar verilmesi gerektiği, aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme giderini karşılamayan tekliflerin reddedileceği, asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme giderini karşılayan tekliflerin, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri de dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihalenin sonuçlandırılması gerektiği,” hususları açıklanmıştır.

 

                İhale komisyonu tarafından her iki istekli tarafından da yapılan açıklamaların uygun bulunduğu görülmüştür. İstekliler tarafından yapılan açıklamalar incelendiğinde;

 

Öztaşlar Ltd. Şti.-Dicle Ltd. Şti.-Beyza Ltd. Şti. ortak girişiminin açıklamalarında; 1 adet koruma güvenlik amiri, 1 adet koruma güvenlik şefi, koruma güvenlik görevlileri için yemek, yol, resmi dini bayram tatili dahil işçilik ücretleri için öngördüğü bedelin asgari işçilik maliyetini karşıladığı, 1 adet şöförün işçilik ücreti, giyim bedeli için 2.385,02 YTL bedel öngördüğü ve proforma fatura sunduğu, özel güvenlik mali sorumluluk sigortası için 462,00 YTL öngördüğü ve buna ilişkin Anadolu Sigorta Akdeniz Bölge Müdürlüğünden alınmış fiyat teklifini sunduğu, yakıt gideri için 5.489,60 YTL, Ortak girişimin ortaklarından biri olan Dicle Temizlik Tur. İnş. Malz. Mad. Ev İh. Mlz. San. Ltd. Şti’ne ait 1 adet binek araç ile 1 adet kombi tipi aracı tekliflerinde sundukları, araç gereç donanım amortisman gideri için ise 504,38 YTL öngördüğü anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibi firma olan Özkul Özel Güvenlik Ltd. Şti.’nin açıklamalarında; 1 adet koruma güvenlik amiri, 1 adet koruma güvenlik şefi, koruma güvenlik görevlileri için yemek, yol, resmi dini bayram tatili dahil işçilik ücretleri için öngördüğü bedelin asgari işçilik maliyetini karşıladığı, 1 adet şöförün işçilik ücreti, giyim bedeli için 2.194,50 YTL bedel öngördüğü ve buna ilişkin proforma fatura sunduğu, özel güvenlik mali sorumluluk sigortası için 462,00 YTL öngördüğü ve buna ilişkin Anadolu Sigorta İç Anadolu Bölge Müdürlüğünden alınmış fiyat teklifini sunduğu, yakıt gideri için 5.493,69 YTL, 1 adet binek araç kirası için ise 12 ay toplam 1.200,00 YTL öngördüğü anlaşılmıştır.

 

Bu durumda, ihale üzerinde bırakılan Öztaşlar Ltd. Şti.-Dicle Ltd. Şti.-Beyza Ltd. Şti. ortak girişiminin teklif fiyatı ile aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında yaptığı açıklama ve eki belgeler ile yukarıda belirlenen asgari maliyet ve diğer tekliflerin birlikte değerlendirilmesi sonucunda, İhale Komisyonunca anılan ortak girişiminin aşırı düşük teklif açıklaması ve eki belgelerin yeterli görülerek, 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca belgeye dayalı açıklamaların kabul edilerek ihalenin ortak girişim üzerinde bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin  2, 3 ve 4 üncü iddialarına ilişkin olarak;

 

            İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Şikayet ehliyeti” başlıklı 5 inci maddesinde;

            “(1) Bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden;

            a) İstekli olabilecekler; ön yeterlik ve/veya ihale ilanında veya ön yeterlik ve/veya ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar,

            b) Adaylar; ön yeterlik değerlendirmesine ilişkin idari işlemler,

            c) İstekliler; tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılması aşamalarına ilişkin idari işlemler,

            hakkında şikayet başvurusunda bulunabilir.

            (2) İstekliler, ihaleye teklif sunduktan sonra ihale dokümanına, adaylar ise ön yeterlik başvurusunda bulunduktan sonra ön yeterlik dokümanına yönelik şikayet başvurusunda bulunamaz.

            (3) Şikayet ehliyeti bulunanlar, iddiaların incelenmesi başvurusunda bulunamaz.” hükmü yer almaktadır.

 

            Anılan mevzuat hükmü uyarınca, istekliler ihaleye teklif sunduktan sonra ihale dokümanına şikayet başvurusunda bulunamayacağından başvuru sahibinin iddiaları değerlendirilmemiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul