İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3162
  • Toplantı No: 2007/055
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 01.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/055
Gündem No :30
Karar Tarihi:01.10.2007
Karar No :2007/UH.Z-3162
Şikayetçi:
 Raif İnşaat Gıda Taşım. Otom. Med. Temız. Tarım Tic.San.Ltd.Şti., Atatürk Caddesi Şevket Bitlis İşhanı K.6 D.23 MALATYA
 İhaleyi yapan idare:
 MİAD Sevgi Evleri Çocuk Yuvası Müdürlüğü, Beylerderesi Mevkii Taha Tekstil Yanı MALATYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.08.2007 / 24930
Başvuruya konu ihale:
 2007/99921 İhale Kayıt Numaralı “MİAD Sevgi Çocuk Yuvası Müdürlüğü Malzemesiz Özel Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

18.09.2007 tarih ve 08.16.46.0148/2007-40E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            MİAD Sevgi Evleri Çocuk Yuvası Müdürlüğü’nce 16.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “MİAD Sevgi Çocuk Yuvası Müdürlüğü Malzemesiz Özel Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Raif İnşaat Gıda Taşım. Otom. Med. Temiz. Tarım Tic. San.Ltd. Şti.’nin 21.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 23.08.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  31.08.2007 tarih ve 24930 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

1)             Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin

ve ihale kararının iptaline,

 

        2) Tekliflerin mevzuat ve ihale dokümanındaki düzenlemeler çerçevesinde yeniden değerlendirilmesi hususunun 4734 sayılı Kanunun 56. maddesinin(a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

18.09.2007 tarih ve 08.16.46.0148/2007-40E sayılı Esas İnceleme Raporu ve ekleri  incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            İhale üzerinde bırakılan firmanın teklif ettiği bedelin temizlik personeline ilişkin bölümünün asgari işçilik maliyetini karşılamadığı ve ayrıca iş için idarece giyim de öngörülmüş bulunduğundan giyime ilişkin bedele de teklifte yer verilmediği,

 

            İddialarına yer verilmiştir.

 

 Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari Şartnamenin 2 nci maddesinde, 17 bakım ve 6 kişilik temizlik hizmeti olmak üzere toplam 23 kişilik malzemesiz özel hizmet alımı olarak işin niteliği ve miktarı açıklanmıştır.

 

İdari Şartnamenin 26.3 üncü maddesinde, çalışacak personele 1 aylık (26 gün) yol ücreti olarak brüt 39 YTL. ile 1 aylık (26 gün) yemek ücreti olarak brüt 65 YTL. nakdi olarak ödeneceği belirtilmiş, sigorta prim oranı ise % 2  olarak düzenlenmiştir.

 

Resmi tatil ve bayram günlerine ilişkin olarak ise temizlik işçileri için toplam 24 günlük çalışma yapılacağı belirtilmiştir.

 

Teknik Şartnamenin C- Genel Kurallar başlıklı bölümünde yer alan 13 üncü maddesinde, “Yüklenici firma çalıştırdığı personelin iş kıyafetlerini temin etmek zorundadır…’’ kuralının yanı  sıra ilgili Şartnamenin Madde V- Malzeme Araç ve Gereçle İlgili Hususlar başlığı altındaki 4 üncü maddesinde “ Firma Görevlilerinin Giysileri: Firma görevlilerinin  kıyafetleri İş Kanunu hükümlerine göre firma tarafından verilecektir. ..Personelin giysilerinde yüklenici firmanın tanıtıcı adı olacaktır. Yüklenici firma her çalışan için yazlık ve kışlık olmak üzere iki adet giysi ve ayakkabı temin edecektir.’’düzenlemesinin yapıldığı görülmüştür.

 

Bütün düzenlemeler çerçevesinde 6 işçi temizlik işçisinin yemek ve yol dahil, giyim bedeli hariç olmak üzere işverene asgari maliyeti 20.613,76 YTL. olarak hesaplanmaktadır.

 

            Bunların yanı sıra resmi tatil ve bayram günlerinde temizlik işçileri için 24 günlük çalışma yapılacağı belirtildiğinden bu süre için ödenecek ücret 588,09 YTL olmak üzere, 20.613,76 + 588,09 Teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin toplamının 21.201,85 YTL. olacağı (giyim hariç),

 

İhale üzerinde bırakılan firmanın birim fiyat teklif mektubu ekinde sunulan temizlik hizmetine ilişkin iş kaleminde 21.201,84 YTL. fiyat teklif edildiği bu nedenle firmanın teklifinin asgari işçilik maliyetini karşılamadığı anlaşılmıştır.

 

            Diğer taraftan; bakım elemanı için yapılan düzenlemeler çerçevesinde;

 

            İdari Şartnamenin 26 ncı maddesinde asgari ücretin %30 fazlasının ödeneceğine ilişkin düzenleme yapılmış bulunmaktadır.

 

Yol ve yemek dahil, giyim hariç olmak üzere 17 bakım işçisinin işverene asgari maliyetinin 73.401,92 YTL. ve 68 gün resmi tatil ve bayram günü çalışma öngörüldüğünden bu döneme ilişkin 2.166,34 YTL olmak üzere teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamı 75.568,26 YTL olarak hesaplanmıştır.

 

Kısaca 6 kişilik temizlik elemanı için 21.201,85 YTL. + 17 kişi bakım elemanı için 75.568,26 YTL. olmak üzere giyim hariç teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin 96.770,11 YTL. olması gerektiği anlaşılmıştır.

 

Teknik şartname uyarınca giyime ilişkin bir gider kaleminin de teklif fiyata dahil edilmesi gerektiği görülmüştür.

 

Sunulan tekliflere bakıldığında, ihale üzerinde bırakılan En –Kay Limited Şirketinin teklifinin asgari işçilik maliyetinin altında bulunduğu anlaşılmıştır.

 

İkinci en avantajlı teklif sahibi İnşaat Temizlik Limited Şirketi teklifinin ise asgari işçilik maliyetinin sadece 0,19 YKR. üzerinde bulunduğu tespit edilmiştir.

 

İhale komisyonunca 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesine göre aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra değerlendirme yapmak gerekmekteyse de diğer teklifler ve piyasa koşulları dikkate alındığında İnşaat Temizlik Limited Şirketinin kabul edilebilir bir açıklama yapması mümkün görülmediğinden, ihale üzerinde bırakılan En- Kay Ltd. Şti. teklifinin de asgari işçilik maliyeti altında bulunması nedeniyle her iki firmanın da değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmıştır.

 

          İhale komisyonunca geçerli tekliflerin doküman hükümleri ve Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII/H/b bölümünde yer alan “İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif  bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir.

          Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır.” düzenlemesi de dikkate alınarak değerlendirmenin yeniden yapılması gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1)             Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale

işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

                2)  Tekliflerin mevzuat ve ihale dokümanındaki düzenlemeler çerçevesinde yeniden değerlendirilmesi hususunun 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine ,

 

 
   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul