İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3163
  • Toplantı No: 2007/055
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 01.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/055
Gündem No :31
Karar Tarihi:01.10.2007
Karar No :2007/UH.Z-3163
Şikayetçi:
 Soner Doğar, Ahıshavi Mahallesi Sakarya Caddesi No: 16 Akdağmadeni/YOZGAT
 İhaleyi yapan idare:
 Yerköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Yeni Mah. Şehit Şaban Karadoğan Cad. No: 3 Yerköy/YOZGAT
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.09.2007 / 27093
Başvuruya konu ihale:
 2007/115581 İhale Kayıt Numaralı “Taşımalı İlköğretim Kapsamında Bulunan Öğrencilere Sıcak Yemek Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.09.2007 tarih ve 08.17.53.0148/2007-45 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Yerköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 10.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Taşımalı İlköğretim Kapsamında Bulunan Öğrencilere Sıcak Yemek Alımı’’ ihalesine ilişkin olarak Soner Doğar’ ın 24.09.2007 tarih ve 27093 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

 1) 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

2) Anılan Yönetmeliğin 22 nci maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca başvuru dilekçesi ve eklerinin bir örneğinin ihaleyi yapan idareye gönderilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) İhale ilanının 4.3.3.1 inci maddesinde “Yozgat il sınırları içinde tam teşekküllü 5000 kişi/ gün kapasiteye sahip 2. sınıf gayri sıhhi müesseseler grubunda iş yeri açma ruhsatlı mutfağa haiz işletme ve / veya yemek fabrikası olduğunu tevsik eden belgeler.

            İstekli kendi adına işlettiği tesis için iş yeri açma ruhsatı ile 2. sınıf gayri sıhhi müessese belgesini ve kapasite raporu ile TSE belgesini ibraz etmek zorundadır.

            İstekli taahhüt edilerek temin edilecek tesis için ise taahhüt edilen tesisin iş yeri açma ruhsatı ile 2. sınıf gayri sıhhi müessese belgesini, kapasite raporu, TSE belgesi ve tesis sahibi ile yapılan kira sözleşmesini ibraz etmek zorundadır.’’ düzenlemesinin  yapıldığı, bu şartı taşıyan Türkiye’ de tek firma olduğu, Kanunun 5 inci maddesine aykırı davranıldığı,

            Makine tesis ve ekipman için istenilen kendi malı olmayanlar için noter tasdikli sözleşme istenilmesinin de mevzuata aykırı olduğu,

            İdarenin istediği yemek miktarı günlük 723 olduğu halde, kapasite raporunun günlük 5000 kişilik yemek kapasitesinin istenilmesinin rekabet ve eşitliği engelleyeceği,

            2)  İhale dokümanında yemek dağıtımında kullanılmak üzere 30 adet termobox istenilmesinin de ihaleye girecek firmaları sınırladığı,

            3) İhale ilanının 4.3.3.3. maddesinin Yönetmeliğin 44 üncü maddesine aykırı olduğu,

            4) İhale dokümanında anahtar teknik personel olarak 2 adet gıda mühendisi çalıştırdığına dair belge istenilmesinin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yön. 43 üncü maddesine aykırı olduğu,

            5) İhale doküman bedelinin 250.00 YTL. ya satılmasının ihaleye katılımı engelleyecek nitelikte ve fahiş olduğu,

            6) İhale süresi 177 gün olduğu halde sadece 5 günlük menü verilmesinin Kanunun 5 inci maddesine aykırı olacağı,

 

            İddia edilmektedir.

 

İncelenen ihalede; İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, sözleşmenin 12.09.2007 tarihinde imzalanmış olması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul