İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3164
  • Toplantı No: 2007/055
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 01.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/055
Gündem No :32
Karar Tarihi:01.10.2007
Karar No :2007/UH.Z-3164
Şikayetçi:
 Tutku Özel Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti. Kazım Karabekir Caddesi Serhat İşmerkezi Nu:4-6 K 3 VAN
 İhaleyi yapan idare:
 TCDD 5. Bölge Müdürlüğü İnönü Mah. İstasyon Cad. Gar/MALATYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.08.2007 / 24242
Başvuruya konu ihale:
 2007/79936 İhale Kayıt Numaralı “ Elazığ-Tatvan-Elazığ arasında sefer yapan trenler ile Genç Gar İstasyonu ve Havzasının Güvenliğinin Sağlanması Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.09.2007 tarih ve 08.16.10.0041/2007-55E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            TCDD 5. Bölge Müdürlüğü’nce 24.07.2007 tarihinde  ile yapılan “Elazığ-Tatvan-Elazığ arasında sefer yapan trenler ile Genç Gar İstasyonu ve Havzasının  Güvenliğinin Sağlanması Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Tutku Özel Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti.’nin 06.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 08.08.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  23.08.2007 tarih ve 24242 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

Başvuru dilekçesinin incelenmesi sonucunda, dilekçede tespit edilen aykırılıkların  İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca 15 günlük itirazen şikayet süresi içerisinde eksikliklerin tamamlandığı tespit edilmiş ise de aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen koşullar oluştuğundan 03.09.2007 tarih ve 2007/AK.H-1610.1 sayılı Kurul kararı ile iddiaların incelenmesine geçildiği,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline Karar verilmesinin uygun olacağı,

 

hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Şartname ekinde yer alan 2 (iki) adet zeyilnamenin İhale Bülteninde yayımlanmadığı, idarelerce yayımlattırılan ilanlarda 4734 sayılı Kanunun 24 ve 25 inci maddelerine uygun olmayan hususların tespit edilmesi halinde ilanın yayımlandığı takip eden 10 gün içinde düzeltme ilanı yayımlatılması gerektiği, bu nedenle zeyilnameye ile değiştirilen ihale ilanına ilişkin düzeltme ilanı yapılmamasının mevzuata aykırı olduğu,

 

            2) İdari şartnamenin 7.3.2 nci maddesinde sayılan cop, fener, telsiz vb. teçhizatın teminine ilişkin taahhütname  istenildiği, oysa Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 44 üncü maddesine göre makine-ekipman için noter tasdikli taahhütname istenilmesi gerektiği,

 

            3) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulamasına İlişkin Yönetmeliğin 33 üncü maddesinde özel güvenlik personelinin silah eğitimi alıp almamasının tercihe bırakılmasına rağmen İdari şartnamenin 7.4 üncü maddesinde benzer iş olarak silahlı özel güvenlik hizmetinin  belirlendiği, özel güvenlik hizmetinin bu şekilde sınıflanmasının haksız rekabete neden olacağı,

 

Ayrıca aynı yönetmeliğin 4 üncü maddesinde özel güvenlik personelinin yapıldığı ve silahlı/silahsız ayrımının yapılmadığı, Özel Güvenlik hizmetinde asıl amacın hizmetin nasıl yapılacağı ise silahlı/silahsız, deniz veya hava liman güvenliği şeklinde ayrılmasının katılımı engelleyeceği gibi 5188 sayılı Kanunun yanı sıra ihale mevzuatına da aykırı olduğu,

 

            4) İhale konusu işe benzer iş olarak silahlı özel güvenlik hizmetinin belirlendiği, oysa Güvenlik ve Koruma işinin tanımından da anlaşılacağı üzere bu hizmetin genel olduğu, bu hizmetin içine giren silahlı, silahsız, atlı, motorlu, gemi güvenliği, hava güvenliği, yataklı hastane güvenliği vs. olarak tek tek ayrılmadığı, bu hizmetlerin tamamının özel güvenlik ve koruma hizmeti adı altında aynı işin farklı teçhizat, ekipman ve mali güç ile yapılmasının iş bitirme belgesine farklı olarak yansıtılmasının Kamu İhale Kanununa göre rekabeti engelleyici nitelik taşıdığı,

 

            5) İdari şartnamenin 7.4 üncü maddesinde benzer iş olarak silahlı özel güvenlik hizmeti belirlendiği halde ihale ilanında böyle bir ayrıma gidilmediği; ancak zeyilname düzenlenerek ihale ilanı da “silahlı özel güvenlik” şeklinde değiştirildiği, zeyilnameye gerek olmadığı halde zeyilname düzenlendiği,  ihale dokümanının çelişkili olduğu,

 

            6) Teknik şartnamenin 12.2 nci maddesinde dini ve milli bayram günleri ile yılbaşı resmi tatil günlerine denk gelen günlerde çalışılması halinde 4857 sayılı Kanunun 47 nci maddesi uyarınca ilave ücret ödeneceğinin belirtildiği, oysa doğrusunun “resmi-dini ve yılbaşı” olması gerektiği, ihale dokümanında “milli bayram” denildiği için 30 Ağustos Zafer Bayramı ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın da dahil edilmesi gerektiği, bu durumda tatil gün sayısının 8 günden 10 güne çıkacağı, bu nedenle teknik şartnamede yapılan düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu,

            7) İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde teklif fiyata dahil masraflar arasında sayılan teçhizata ilişkin olarak idarece belirlenecek şekil biçim ve miktarı personel sayısına göre yüklenici tarafından temin edileceğine ilişkin düzenleme yapıldığı, bahse konu düzenlemenin Kamu İhale Genel Tebliğinde özel güvenlik hizmetinin yerine getirilmesi için gerekli özel güvenlik sistem, cihaz ve gereçlerine ilişkin açık düzenleme yapılması ve “yeteri kadar” vb. ifadelerden kaçınılması gerektiğine ilişkin hükmüne aykırı olduğu,

iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak; Şikayete konu ihalede iki adet zeyilname yapıldığı,  bunlardan birincisinin ihale ilanında yapılan benzer iş tanımında değişiklik yapılmasına ilişkin olduğu, diğerinin ise idari şartnamenin 2 nci maddesinde işin fiziki ve miktarına ilişkin olduğu tespit edilmiştir.

 

İdarece düzenlenen her iki zeyilnamede de tarih ve zeyilname düzenlenmesinin gerekçesine ilişkin tutanak bulunmadığı tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 25 nci maddesinde ihale ilanında bulunması zorunlu hususlar belirlenmiştir. Aynı Kanunun 26 ncı maddesinde ise 25 inci maddeye uygun olmayan ilanların geçersiz olduğu; bu durumda ilan ilgili hükümlere uygun olarak yenilenmedikçe ihale yapılamayacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale İlanında İhale ve ön yeterlik ilanlarının düzenlenmesi” başlıklı 30 uncu maddesinde; ihale ilanlarının, ihale dokümanında yer alan bilgiler esas alınmak suretiyle, ihale usulüne göre oluşturulan standart ihale ve ön yeterlik ilan formlarına(standart formlar KİK002.0/H, KİK003.0/H ve KİK004.0/H). uygun olarak hazırlanacağı; İhale ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerektiği; İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemeyeceği; Aynı Yönetmeliğin İlanın uygun olmaması başlıklı 31 inci maddesinde Yönetmeliğin 29 ve 30 uncu maddelerinde belirtilen hükümlere uygun olmayan ilanların geçersiz olduğu; Bu durumda, ilân bu maddelere uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale veya ön yeterlik yapılamayacağı; Ancak, bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesinde belirtilen ilânın yapılmaması veya ilân sürelerine uyulmaması halleri hariç, yapılan ilânların 30 uncu madde hükümlerine uygun olmadığının anlaşılması durumunda, ilânların yayımlanmasını takip eden on (10) gün içinde hatalı hususlar için düzeltme ilânı yapılmak suretiyle ihalenin gerçekleştirilebileceği; bu durumda düzeltme ilanının, düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı yayım organında aynı formatta yayımlanmasının  sağlanması gerektiğine ilişkin düzenlemeler yer almaktadır.

 

Diğer yandan, ihale dokümanında değişiklik veya açıklama yapılmasına ilişkin olarak aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinde ilan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmamasının esas olduğu; değişiklik yapılmasının zorunlu olması halinde, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılarak işin yeniden aynı şekilde ilan edilmesi gerektiği; ancak, teklif ve başvuruların hazırlanmasını etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi ya da istekli veya adaylarca yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname  düzenlenmek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabileceği ve bu değişikliklere ilişkin zeyilname, son teklif verme tarihinden en az on gün (10) öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tümüne yazılı olarak iadeli taahhütlü mektup yoluyla gönderilerek veya imza karşılığı elden tebliğ edilerek son teklif verme tarihinden en az on (10) gün önce bilgi sahibi olmalarının sağlanacağı hükme bağlanmıştır.

 

İhale dokümanı ile ilanda yer alan benzer iş tanımı arasında farklılık bulunması ve ilanda yer alan tanımın değiştirilmesinin zorunlu olması halinde mevzuatta belirtilen usul ve sürelere uygun olarak düzeltme ilanı yapılması veya ilanın iptal edilerek yeniden ilan yaptırılması gerekirken, zeyilname düzenlenerek ihale ilanında yapılan benzer iş tanımının değiştirildiği belirlenmiş olup bu durum Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 30 uncu maddesine aykırılık teşkil etmektedir.

 

İhale dokümanında değişiklik yapılmasına ilişkin ilinci zeyilnameye ilişkin olarak; Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 33 üncü maddesinde ilan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmasının zorunlu olması halinde zeyilname yapılmasına “teklif ve başvuruların hazırlanmasını etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi ya da istekli veya adaylarca yazılı olarak bildirilmesi” halinde cevaz verilmektedir.

  

İhale dokümanında değişiklik yapılmasına ilişkin zeyilnamenin idari şartnamede işin fiziki ve miktarında belirtilen personel sayı ve niteliklerine ilişkin olduğu, eski halinde görev mahallerine göre 26 kişi olarak belirtilen özel güvenlik personelinin “1 Güvenlik Şefi, 25 Güvenlik Görevlisi” ve eski halinde “9 kişi” olarak belirtilen personelin “ 1 Grup Şefi 8 Güvenlik Personeli” şeklinde ayrıntılı olarak düzenlendiği anlaşılmıştır. İdari şartnamenin bahse konu hükmünün, tekliflerin hazırlanmasında tereddüde düşülmesinin önlenmesi için mevzuatta öngörülen usule uymak kaydıyla zeyilname ile değiştirilebilecek nitelikte olduğu değerlendirilmektedir. Buna karşın, anılan zeyilnamenin mevzuatta öngörülen usul ve sürelere uygun olması gerekirken zeyilnamenin tarihinin bulunmadığı ve zeyilname düzenlenmesini zorunlu kılan sebeplere ilişkin tutanak düzenlenmediği tespit edilmiştir.

 

Sonuç olarak, ihale ilanında değişiklik yapılmasına ilişkin usul ve sürelere uyulmaksızın ihale ilanında yapılan benzer iş tanımının zeyilname ile değiştirildiği; idarece düzenlenen her iki zeyilnamede de zeyilname düzenlenmesini zorunlu kılan sebeplere ilişkin tutanak ve zeyilname tarihlerinin belirtilmediği anlaşılmış olup idarece gerçekleştirilen işlemlerin mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak; İdari Şartnamenin 7.3.2 nci maddesinde isteklilerin özel güvenlik personelinin kıyafetine ek olarak vereceği kep, bere, palaska, kemer vb. teçhizatları idarece belirlenecek şekil ve biçime göre personel sayısınca temin edileceğine dair taahhütnameyi teklifleri ile birlikte sunacaklarına ilişkin düzenleme yapıldığı tespit edilmiştir.

 

  Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 44 üncü maddesi “Makine, tesis ve diğer ekipmana ait belgeler” başlığı altındaki üçüncü fıkrasında; “Ancak isteklinin kendi malı olan  makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütname sunulması gerekir.” hükmü yer almaktadır.

 

İdari Şartnamede taahhüt kapsamına alınan teçhizatın, idari şartname ve teknik şartnamede yüklenici tarafından verileceği açıkça düzenlendiğinden herhangi bir şekilde taahhüt kapsamına alınmasına gerek bulunmadığı gibi, idarece bahse konu teçhizata ilişkin istenilen taahhütnamenin noter onaylı olmamasının ihalede katılım ve rekabeti kısıtlayıcı bir niteliği bulunmamaktadır. 

 

3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak; Şikayete konu özel güvenlik hizmetinin silahlı özel güvenlik hizmeti olduğu, idari şartnamenin 7.4 üncü maddesinde “Kamu kuruluşlara ve/veya özel sektöre yapılan silahlı özel güvenlik hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.” şeklinde tanımlandığı tespit edilmiştir. İhale ilanının 4.4 üncü maddesinde benzer iş tanımının “Kamu kurum ve kuruluşlara ve/veya özel sektörde gerçekleştirilen özel güvenlik koruma hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.’’ şeklinde belirlendiği ve zeyilname ile bu tanımın “Kamu kuruluşlara ve/veya özel sektöre yapılan silahlı özel güvenlik hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.” şeklinde değiştirildiği anlaşılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde “Benzer iş: İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetleri” ifade eder denilmektedir.

 

Diğer yandan, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin tanımlar başlıklı dördüncü maddesinde; Özel güvenlik şirketi: Türk Ticaret Kanunu’na göre kurulan ve üçüncü kişilere koruma ve güvenlik hizmeti veren şirketleri, Özel güvenlik görevlisi: Kanun kapsamında özel koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirmek amacıyla istihdam edilen kişileri ifade eder denilmektedir. Aynı Yönetmeliğin “Eğitim Programı” başlıklı 33 üncü maddesinde özel güvenlik eğitimine ilişkin düzenlemelere yer verilmiş olup adayların asgari yüz yirmi saatlik eğitime tabi tutulacağı ve programın otuz saati silah ve atış eğitimine ayrılacağı, ateşli silah taşımayacak özel güvenlik görevlilerinin silah ve atış eğitimini alması zorunlu olmadığına ilişkin düzenleme yapılmıştır. Bahse konu düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde özel güvenlik görevlisinin ateşli silah taşıması veya taşımayacak olması durumuna göre eğitim süre ve şekillerine ilişkin düzenleme yapıldığı ancak özel güvenlik şirketinin tanımında “silahlı/silahsız” güvenlik hizmeti veren anlamına gelecek bir ayrım yapılmadığı anlaşılmıştır.

 

Uygulamada, personelin tamamının silahlı veya bir kısmı silahlı, bir kısmının da silahsız veya tamamının silahsız personel marifetiyle özel güvenlik hizmeti alındığı bilinmektedir. Bu hizmetler için düzenlenen iş deneyim belgelerinde hizmetin silahlı veya silahsız olduğuna ilişkin ayrıca bir tanımlama yapılmasını da zorunlu kılan bir düzenleme de bulunmamaktadır.

 

Bu itibarla, şikayete konu silahlı özel güvenlik hizmeti ihalesinde benzer iş tanımının “silahlı özel güvenlik hizmeti” şeklinde yapılması suretiyle, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin dördüncü maddesinde tanımlanan benzer iş kapsamında değerlendirilmesi gereken ihale konusu hizmet ile benzer nitelikte olan silahsız özel güvenlik hizmetinden edinilen iş deneyimi ile ihaleye katılıma imkan verilmediği anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, idarelerce ilgili mevzuatı uyarınca gerekli izinler alınmak kaydıyla ihtiyacın niteliği dikkate alınarak temin edilecek hizmetin silahlı ve/veya silahsız olduğuna ilişkin belirleme yapılabileceği; ancak, benzer iş olarak kabul edilecek işlerin belirlenmesinde “silahlı” veya “silahsız” ayrımı yapılmasının katılımı engelleyici nitelikte olduğu anlaşılmıştır.

 

4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiası üçüncü iddia kapsamında incelenerek gerekli değerlendirme yapılmıştır.

 

5) Başvuru sahibinin 5 inci iddiası birinci iddia kapsamında incelenerek gerekli değerlendirme yapılmıştır.

           

6) Başvuru sahibinin 6 ncı iddiasına ilişkin olarak;  4857 sayılı İş Kanunun “Genel tatil ücreti” başlıklı 47 nci maddesinde “ Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir.” hükmü bulunmaktadır. Anılan Kanun hükmü uyarınca ücret ödemeye esas günler Kamu İhale Genel Tebliğinde “resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü” şeklinde ifade edilmiştir.

2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde 29 Ekim gününün Ulusal Bayram olduğu; 2 nci maddesinde resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı gününün “genel tatil” günleri olduğu ve bu günler sayılarak Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü resmi daire ve kuruluşların tatil edileceği hükme bağlanmıştır.

2429 Sayılı Kanuna göre 29 Ekim günü ulusal bayram günü olup ; bu günde çalışılması halinde 4857 sayılı Kanunun 47 nci maddesine göre ilave genel tatil ücreti ödenmesi gerekmektedir.

Bu nedenle teknik şartnamede 4857 sayılı Kanunun 47 nci maddesine göre çalışılması halinde ilave ücret ödenecek günlerin “resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü” şeklinde zikredilmesinin uygun olacağı; bununla birlikte, 4857 sayılı Kanunun 47 nci maddesine istinaden genel tatil günü sayılan günlerde çalışan personele ilave ücret ödeneceğinden bu ücretin hesaplanmasını temin edecek şekilde çalışılacak gün ve personel sayısının belirtilmesi halinde söz konusu günlerin nasıl tarif edildiğinin ihale sonucu açısından önemi kalmayacağı açıktır.

Teknik şartnamenin 12.2 nci maddesinde yapılan düzenlemede “Vardiyaları Dini ve Milli Bayram Günleri Yılbaşı Resmi Tatil Günlerine denk gelen” personele 4857 sayılı Kanunun 47 nci maddesi gereğince ücret verileceği belirtilmiştir.

 

İdari şartnamenin 26.4 üncü maddesinde ise  söz konusu günlerin “resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü” şeklinde ifade edilerek 01.08.2007-31.12.2007 tarihleri arasında gerçekleştirilecek hizmette bu günlerin sayısının 8 gün, çalışacak personel sayısının 28 kişi olduğu belirtilmektedir.

 

Şikayetçinin iddiası, idari şartnamede belirtilen gün sayısının hesabındaki hatanın, bahse konu günlerin teknik şartnamedeki ifade biçiminden kaynaklandığı yönünde ise de, idari şartnamede bu günlere ilişkin ifadenin tam olarak yazıldığı; ancak, hizmetin gerçekleştirileceği dönemde 4857 sayılı Kanunun 47 nci maddesi uyarınca çalışılacak personele ilave ücret ödenecek “resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü” kapsamında değerlendirilmesi gereken gün sayısının 10,5 gün olduğu; dolayısıyla, idari şartnamede genel tatil günleri kapsamında olan gün sayısının hatalı belirlendiği; Bu durumun, tekliflerin hazırlanmasında isteklilerce farklı maliyetler hesaplanmasına yol açmayacağı; ancak, sözleşmenin uygulanması döneminde uyuşmazlık konusu olabileceği anlaşılmıştır.

 

7) Başvuru sahibinin 7 nci iddiasına ilişkin olarak; İdari Şartnamenin 26.3 üncü maddesinde yapılan kıyafete ilişkin düzenlemede 2 adet kısa kollu gömlek, 2 adet kışlık pantolon, Çift yazlık ayakkabı şeklinde personele verilecek kıyafetin sayıldığı, bu kıyafetlere ek olarak 6 adet el dedektörü, 20 adet çelik yelek, 4 adet dürbün, kep/bere, palaska, kelepçe, kelepçe kılıfı….kokart, yıldız ve amblemden oluşan teçhizatları idarece belirlenecek şekil ve biçime göre personel sayısınca yüklenici tarafından temin edileceği belirtilmiştir.

 

Bahse konu düzenlemede sayıları belirtilmeyen kep/bere, palaska vb. donanımın “personel sayısınca” verileceği belirtilmiş olup idarece belirlenecek husus şekil ve biçimden ibaret tutulmuştur. Özel güvenlik personelinin kullanacağı bahse konu teçhizatın sayısal miktarları belirlendiğinden söz konusu düzenlemenin teklif fiyatının hazırlanmasında isteklileri tereddüte düşürecek nitelikte olmadığı anlaşılmıştır.    

 

            Sonuç olarak, ihale dokümanında yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen düzenlemeler ile mevzuata aykırı olarak gerçekleştirilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul