En son güncellemeler 24 Haziran 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3167
  • Toplantı No: 2007/055
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 01.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/055
Gündem No :36
Karar Tarihi:01.10.2007
Karar No :2007/UH.Z-3167
Şikayetçi:
 Ulusal Temz. Özel Sağlık Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti, Atatürk Bulvarı Belediye Karşısı Abdullatif Yetkin İşhanı Nu 66 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Osmangazi Belediye Başkanlığı, S.Garaj Mah. Ulubatlı Hasan Bulvarı Nu:6 Osmangazi / BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.09.2007 / 25657
Başvuruya konu ihale:
 2007/76557 İhale Kayıt Numaralı “3.Bölge 29 Mahalle ve 5 Köyün Temizlik Hizmeti Alım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.09.2007 tarih ve 08.16.74.0163/2007-60E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Osmangazi Belediye Başkanlığı tarafından 13.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 3.Bölge 29 Mahalle ve 5 Köyün Temizlik Hizmeti Alım İşi ihalesine ilişkin olarak Ulusal Temz. Özel Sağlık Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti’nin 16.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 21.08.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  07.09.2007 tarih ve 25657 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleye ait ihale dokümanını satın aldıkları ancak ihale dokümanında yer alan aşağıdaki düzenlemelerin mevzuata aykırı olduğu,

 

1- Hizmet Alımları Tip Sözleşmesinin "İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması" başlıklı 22 nci maddesinin dipnotunda; iş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluğun Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde kime ait olacağı hususu ile idarenin işin nitelik ve özelliğine göre ihtiyaç duyduğu sigorta türleri ile teminat kapsam ve limitlerinin bu maddede belirtilmesi gerektiğine yer verildiği, anılan dipnot açıklaması ve Hizmet Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesi birlikte değerlendirildiğinde; eğer işyerini sigortalatma sorumluluğu yükleniciye ait olarak belirlenmişse sigorta türü ve teminat limitlerinin de açıkça düzenlenmesi gerektiğinin anlaşıldığı, yukarıda belirtilen düzenlemeler ile idarece yapılan sigortaya ilişkin düzenleme birlikte ele alındığında, idarece sözleşme tasarısının 19 uncu maddesinin eksik düzenlendiğinin tespit edildiği,

 

2- İdari Şartnamede giyime ilişkin miktar belirlenmiş olmakla birlikte, iş kıyafetinin özellikleri belirtilmediğinden, anılan düzenlemede mevzuata uyarlık bulunmadığı,

           

3- İdari Şartnamenin 7.3.3. bendinde; "...yedek personel mahiyetinde 2 adet şoför ve 4 adet işçiyi hazır bulunduracaktır. " düzenlemesinin yapıldığı, ihale dokümanında yapılan bu düzenlemeler karşısında idarenin çalıştıracağı personel sayısında belirsizlik olup, 2 adet şoför ve 4 adet işçiyi ihale konusu işte çalışacak personel sayısına dahil olup olmadığı anlaşılamadığı,

 

4- İdarece teknik şartnamede resmi tatil günlerinde personel çalıştırılacağı belirtilmiş olmasına rağmen idari şartnamede bu düzenlemeye yer verilmemiş olup teklif fiyata dahil edilip edilmeyeceği belirsizlik kazanmış olup gerçekçi maliyet hesaplamasını ve teklif verilmesini  engellediği,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

 

Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinden, sözleşme tasarısının sigortaya ilişkin maddesinin şikayet konusu edildiği anlaşılmıştır.

 

Hizmet Alımları Tip Sözleşmesinin “İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesinin dipnotunda; "iş ve işyerlerinin korunması" ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluğun Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde kime ait olacağı hususu ile idarenin işin nitelik ve özelliğine göre ihtiyaç duyduğu sigorta türleri ile teminat kapsam ve limitlerinin bu maddede belirtilmesi gerektiğine yer verilmiştir.

 

Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması” başlıklı 19 uncu maddesinde; “İşyerinde, işin başlamasından kabul belgesinin verilmesine kadar her türlü araç, malzeme, ihzarat, makine ve taşıtlar ile sözleşme konusu hizmet işinin korunmasından yüklenici sorumludur.

           

Hizmet türüne göre sigorta gerektiği takdirde uygulanacak sigorta türü veya türleri ve teminat limitleri günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilir…” düzenlemesi getirilmiştir.

 

Başvuru konusu ihaleye ait sözleşme tasarısının “İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesinin idarece boş bırakıldığı görülmüştür. Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin yukarıda anılan hükmünde sigorta gerektiği takdirde sigortaya ilişkin şartların işin sözleşmesinde belirleneceği düzenlenmiş olup, idarece sözleşme tasarısının 22 nci maddesinin boş bırakılmasından, işin mahiyeti icabı sigortaya gerek duyulmadığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci  iddiasına ilişkin olara yapılan incelemede;

 

            Şikayet konusu ihale teknik şartnamesinin 2.6 Çalıştırılacak Personel başlıklı maddesinde “Personel her gün tıraşlı ve temiz giyimli olacaktır. Tüm personelin iş kıyafeti olacaktır. Personelin yazlık iş elbisesi (pantolon, t-şort, gömlek, şapka), kışlık iş elbisesi, (pantolon, kalın gömlek, kazak, bere) yazlık ayakkabı, kışlık ayakkabı, çizme, yağmurluk, yazlık kep, kışlık kep, eldiven ve maskesi olacaktır. Yazlık ve kışlık takımlardan çalışanlara yüklenici tarafından üçer takım verilecektir. İş kıyafetinin uygun yerlerine "Osmangazi Belediyesi Özel Temizlik Şirketi" yazısı yazılacaktır (Çevre koruma timlerinin kıyafetleri madde 2.5.8 de açıklanmıştır), Yüklenici her ay 100 kg battal boy siyah renkli poşet temin edip, poşetleri kullanan çalışanlara verecektir. Saplı süpürge, saplı faraş, saplı kürek, saplı fırça, tırmık ve poşetler sarf malzemelerine dahildir. Tüm kıyafetler ve sarf malzemeleri yüklenici tarafından temin edilecektir.” düzenlemesi ile ve 2.5.8. Çevre Koruma Timi (Motorlu ve Yaya) başlıklı maddesinde “Çevre koruma timi elemanları en az lise mezunu olacaktır. Bunlardan da en az dört tanesi motosiklet ehliyetli olacaktır. Çalışanlar idarenin belirleyeceği şekilde üniformalı olacaktır (yazlık üniforma, kışlık üniforma, yağmurluk, boyunluk, bot, ayakkabı, bere ve şapka) (her bir üniformadan ikişer adet verilecektir). Motosiklet kullanacaklarda kask ve eldiven olacaktır. İs kıyafetinin uygun yerlerine "Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma Timi" yazısı yazılacaktır. 10 ( on ) kişiden oluşacak bu ekipte dört kişinin motosikleti olacaktır. Ekip haftanın 6 günü (pazar günü hariç) 08.00-16.30 saatleri içerisinde (1 saat dinlenme molası dahil) çalışacaktır.” düzenlemesinin yapıldığı görülmüştür.

           

Söz konusu düzenlemelerde personelin tümü için teknik şartnamenin anılan maddelerinde iş kıyafetlerinin evsafının belirtildiği ve idari şartnamenin 26 ncı maddesinde de giyim masraflarının teklif fiyata dahil edileceği öngörüldüğünden, şikayete konu hususun teklif verilmesini engellemediği, iddianın yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü  iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

            İşe ait teknik şartnamenin iş programı” başlıklı 2.5 inci maddesinde; “Yüklenici atık toplama ve nakliye, yolların makine ve elle süpürülmesi, bölge temizliği ve konteyner yıkama ve dezenfeksiyonu işini teknik şartnamenin eklerinde verilen programlar doğrultusunda yapacak ve verilen programlara kesinlikle uyacaktır. Haftalık çalışma saati 45 saattir. Tanımlanan tüm işlere ait vardiya saatleri şartnamenin ilgili maddelerinde açıklanmıştır. Resmi ve dini bayram günleri, yılbaşı ve diğer özel günlerde de çalışma yapılacaktır. Ek-10 da ihale süresince resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günleri çalışacak personel açıklanmıştır. Personele yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 inci maddesi uyarınca verilecek ücretlerin hesabı ek-10 da açıklanan günlere göre yapılacaktır.”

 

Teknik şartnamenin “çalıştırılacak personel” başlıklı 2.6 ncı maddesinde ve idari şartnamenin 7.3.3 üncü maddesinde; “İşin devamı süresince 1 adet müdür, 2 adet çevre mühendisi, 2 adet sevk ve idare elemanı ile 145 adet mevkici işbaşında bulunacaktır.

Çöp Kamyonu                                                                      1 şoför+2 işçi

Damperli açık kasa kamyon (kaba atık aracı)                    1 şoför+3 işçi

Süpürme makinesi                                                               1 operatör

Arazöz                                                                                  1 şoför

Yaya çevre koruma timi                                                       6 kişi

Motorlu çevre koruma timi                                                 4 kişi

Mahalle temizlik ekibi                                                          15 işçi

Pazar yeri temizlik ekibi                                                      12 işçi

Konteyner yıkama aracı                                                      1 şoför+2 işçi

Pick-up                                                                                1 şoför

Yüklenici rota araçları ve süpürge makinesi gibi ayın tüm günlerinde çalışan ekiplerde kullanılmak üzere yedek personel mahiyetinde 2 adet şoför ve 4 adet işçiyi hazır bulunduracaktır. Yedek personelin izin günü pazartesidir.”

düzenlemesi yapılmıştır.

            Yukarıdaki düzenlemeden yüklenici rota araçları, ve süpürge makinesi gibi ayın tüm günlerinde çalışan ekiplerde kullanılmak üzere yedek personel mahiyetinde 2 adet şoför ve 4 adet işçinin hazır bulundurulacağı ifadesinin mevcut olduğu, bu ifadeden yedek personelin rota araçlarında, süpürge makinesinde veya ayın tüm günlerinde çalışan ekiplerde kullanılacağı, ayın tüm günlerinde hangi işlerin yapılacağı ve hangi personelin çalışacağı hususunun ise idari şartnamenin 56 ncı maddesi ve teknik şartnamenin 2.5 inci maddelerinde tarif edildiği,

            İdari şartnamenin “teklif fiyata dahil masraflar” başlıklı 26.3 üncü maddesinde "Vasıflı olarak çalıştırılması düşünülen atık toplama işçisine en az % 10, pazar yeri temizlik işçisine en az % 10, şoföre en az % 31, operatöre en az % 45, çevre koruma timine en az % 45, sevk ve idare elemanına en az % 58, mühendise en az % 110, müdüre en az % 137 mevcut brüt asgari ücretten fazlası öngörülmekte olup teklif fiyata dahildir. Mevkici ve mahalle temizlik işçisi vasıfsız olarak öngörülmüş olup brüt asgari ücret olarak teklif fiyata dahildir.” düzenlemesi yapılmıştır. Anılan düzenlemede işçi kelimesinin atık toplama işçisi, pazaryeri temizlik işçisi ve mahalle temizlik işçisini vurguladığı, bunlardan da ayın tüm günlerinde çalışan işçilerin, atık toplama işçisi ile pazaryeri temizlik işçileri olduğu zira, teknik şartnamenin 2.6. maddesinde süpürge makinesinde çalışan işçinin olmadığının açıkça görüldüğü, rota araçlarında ve pazaryeri temizlik ekibinde çalışacak işçilerin de idari şartnamenin 26.3 maddesine göre asgari ücretin en az % 10 fazlasının ödeneceğinin görüldüğü, dolayısıyla asil ve yedek işçilerin maliyetinin hesaplanabileceği, yapılan düzenlemenin teklif fiyatı oluşturulmasını önleyici mahiyet taşımadığı anlaşıldığından, iddianın yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

4) Başvuru sahibinin dördüncü  iddiasına ilişkin olarak;

           

Kamu İhale Kanununun İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının İçeriği ve İdari Şartnamede Yer Alması Zorunlu Hususlar başlıklı 27 nci maddesinde İhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur” hükmü bulunmaktadır.

            İşe ait teknik şartnamenin iş programı” başlıklı 2.5 inci maddesinde; “Yüklenici atık toplama ve nakliye, yolların makine ve elle süpürülmesi, bölge temizliği ve konteyner yıkama ve dezenfeksiyonu işini teknik şartnamenin eklerinde verilen programlar doğrultusunda yapacak ve verilen programlara kesinlikle uyacaktır. Haftalık çalışma saati 45 saattir. Tanımlanan tüm işlere ait vardiya saatleri şartnamenin ilgili maddelerinde açıklanmıştır. Resmi ve dini bayram günleri, yılbaşı ve diğer özel günlerde de çalışma yapılacaktır. Ek-10 da ihale süresince resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günleri çalışacak personel açıklanmıştır. Personele yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 inci maddesi uyarınca verilecek ücretlerin hesabı ek-10 da açıklanan günlere göre yapılacaktır.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

            Şikayet konusu olan “İdarece teknik şartnamede resmi tatil günlerinde personel çalıştırılacağı belirtilmiş olmasına rağmen idari şartnamede bu düzenlemeye yer verilmemiş olduğu…” iddia edilmekle birlikte; ihale dokümanını okuyan isteklilerin dokümanı bir kül olarak değerlendirmesi gerektiği, her ne kadar teklif fiyata dahil tüm masrafların ve teklif fiyatı etkileyebilecek diğer hususların idari şartnamede düzenlenmesi gerekmekte ise de; işin süresine ilişkin olarak teknik şartnamenin ekinde verilen listede ihale konusu işin yürütülmesi aşamasında resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü çalışacak personelin sayısının görülebileceği dolayısıyla, söz konusu düzenlemenin idari şartname yerine teknik şartnamede yapılmasının esasa etkili olmadığı, ihale dokümanının tamamı incelendiğinde işin süresine dahil olacak günlerin ve bu günlerde çalışacak personel sayısının anlaşılabileceği sonucuna varıldığından, şikayetçinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

           

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Osmangazi Belediye Başkanlığı tarafından 3.Bölge 29 Mahalle ve 5 Köyün Temizlik Hizmeti Alım İşi” işinin Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarıldığı, 9 adet ihale dokümanının satın alındığı, 13.08.2007 tarihinde yapılan ihaleye 3 isteklinin katıldığı, yaklaşık maliyeti 10.322.512,68 YTL olan ihalede;

 

İhale konusu işte; Gintem Katı Atık Yön. Lojistik Kargo Nak. Araç Kir. Kurtarma Hizm. Restoran Kon. ve Akar. Serv. San. Tic. A.Ş.’i 9.777.000,00 YTL, Yavuz Selim Er müteahhitlik 9.820.000,00 YTL, Ortem Temizlik. İnş. Taah. Hafriyat Nakliye Müh. Müşv. Turizm. Madencilik Tic ve San. Ltd. Şti. ise 10.340.000,00 YTL bedeli teklif etmiştir.

 

İhaleye teklif veren isteklilerin teklif ettikleri bedeller dikkate alındığında; teklif edilen bedellerin kendi arasında birbirine ve yaklaşık maliyete yakın olmasından ihalede; yeterli rekabetin oluşmadığı anlaşılmaktadır.

 

4734 sayılı Kanunun 5. maddesinde “temel ilkeler” başlığı altında “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” şeklinde düzenleme bulunmaktadır.

 

Osmangazi Belediyesinin yapmış olduğu mahalle ve köy temizliği hizmet alım işinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sağlıklı bir fiyat yarışması sonucunda oluşmadığı, ihalede 9 doküman satın alınmasına rağmen ihaleye 3 isteklinin katılması ve bu katılan istekliler arasında da rekabeti sağlayacak sağlıklı bir fiyat yarışmasının oluşmaması sebebiyle rekabet ilkesinin ihlal edildiği, bu sebeple kamu kaynaklarının verimli kullanılmadığı anlaşıldığından, “temel ilkelerin” ihlal edilmesi sebebiyle ihalenin iptal edilmesi gerektiği gerekçesiyle çoğunluk görüşüne katılmıyoruz.

 

 

 

 

Hicabi ECE                                   Kazım ÖZKAN                       Hakan GÜNAL

    Üye                                                    Üye                                         Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul