• Karar No: 2007/UH.Z-3169
  • Toplantı No: 2007/055
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 01.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/055
Gündem No :38
Karar Tarihi:01.10.2007
Karar No :2007/UH.Z-3169
Şikayetçi:
 Dilara Temizlik Hizmetleri Ltd. Şti.,, Ataç 1 Sokak Nu 20/6 Kızılay /ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Osmangazi Belediye Başkanlığı, S. Garaj Mah. Ulubatlı Hasan Bulvarı No 6 16400 Osmangazi/BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.09.2007 / 26085
Başvuruya konu ihale:
 2007/76536 İhale Kayıt Numaralı “1.Bölge 45 Mahalle ve 25 Köyün Temizlik Hizmeti Alım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.09.2007 tarih ve 08.17.06.0163/2007-65E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Osmangazi Belediye Başkanlığı tarafından 13.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 1.Bölge 45 Mahalle ve 25 Köyün Temizlik Hizmeti Alım İşi ihalesine ilişkin olarak Dilara Temizlik Hizmetleri Ltd. Şti.,’nin 15.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 21.08.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  12.09.2007 tarih ve 26085 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

1) İhale dokümanında ihale konusu hizmette çalıştırılması öngörülen personellere ilişkin  vasıf ve  sayılar  belirtilmiş  olmakla   birlikte  aynı   maddelerin  devamında yedek personel mahiyetinde 2 adet şoför ve 4 adet işçi çalıştırılmasının öngörüldüğü, bu yedek elemanların vasıf ve nitelikleri ile herhangi bir hususun belirtilmemiş olması nedeniyle, isteklilerce gerçekçi bir maliyet hesaplaması yapılarak teklif verilmesinin imkansız olduğu, ihale komisyonunca da sunulan tekliflerin bu açıdan eşit ve objektif kriterlere göre değerlendirilmesi imkanının bulunmadığı, idarece düzenlenen ihale dokümanı 4734 sayılı Kanunun "Temel İlkeler" başlıklı 5 inci maddesindeki "eşit muamele" ilkesine aykırılık taşıdığı,

 

2) İdari şartnamenin "İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler" başlıklı 2 nci maddesinin (a) bendinde ihale konusu hizmetin, “Katı Atıkların Toplanması, Nakli ve Cadde ve Sokakların Süpürülmesi” işlerini kapsadığının görüldüğü, idari şartnamenin 7.4. ncü maddesinde benzer iş tanımının "Açık Alanlarda Cadde ve Sokakların Temizlenmesi, Katı Atıkların Toplanması, Nakliyesi” şeklinde yapıldığı, ihale konusu işin benzerleri sayılması gerekirken, benzer iş tanımının ihale konusu iş ile birebir aynı olarak yapılması Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 42 nci maddesi hükümlerine aykırılık teşkil etmekle birlikte, benzer iş tanımının bu kadar dar bir çerçevede tutulmasının ihaleye katılımı sınırlandıracağı ve dolayısıyla rekabet ortamının oluşmayacağı,

 

3) İdari şartnamenin 36.3.1 inci maddesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük teklif olarak belirlendiği, ihalede birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edilmesi halinde iş deneyim belgelerinin tutarları dikkate alınarak ihalenin sonuçlandırılacağı, iş deneyim belgelerinin de eşitliği halinde, ihale konusu iş için şartnamede istenilen makine ve ekipmanların kendi malı olanların parasal değeri (en çok) fiyat dışı unsur olarak değerlendirileceği hususuna değinildiği, söz konusu makinelerin isteklinin kendi malı olması ve parasal değerinin yüksek olması durumunda bunun istekliye avantaj sağlayacağı yönündeki ihale dokümanı maddesinin yasanın özüne aykırı olmakla birlikte; idari şartnamede yapılan bu düzenlemenin isteklilere fırsat eşitliği sağlamaktan uzak Kamu İhale Kanununun temel ilkelerinden olan eşitlik ilkesine aykırı olduğu,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

            İşe ait teknik şartnamenin iş programı” başlıklı 2.5 inci maddesinde; “Yüklenici atık toplama ve nakliye, yolların makine ve elle süpürülmesi, bölge temizliği ve konteyner yıkama ve dezenfeksiyonu işini teknik şartnamenin eklerinde verilen programlar doğrultusunda yapacak ve verilen programlara kesinlikle uyacaktır. Haftalık çalışma saati 45 saattir. Tanımlanan tüm işlere ait vardiya saatleri şartnamenin ilgili maddelerinde açıklanmıştır. Resmi ve dini bayram günleri, yılbaşı ve diğer özel günlerde de çalışma yapılacaktır. Ek-10 da ihale süresince resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günleri çalışacak personel açıklanmıştır. Personele yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 inci maddesi uyarınca verilecek ücretlerin hesabı ek-10 da açıklanan günlere göre yapılacaktır.”

 

Teknik şartnamenin “çalıştırılacak personel” başlıklı 2.6 ncı maddesinde ve idari şartnamenin 7.3.3 üncü maddesinde; “İşin devamı süresince 1 adet müdür, 2 adet çevre mühendisi, 2 adet sevk ve idare elemanı ile 145 adet mevkici işbaşında bulunacaktır.

Çöp Kamyonu                                                                      1 şoför+2 işçi

Damperli açık kasa kamyon (kaba atık aracı)                    1 şoför+3 işçi

Süpürme makinesi                                                               1 operatör

Arazöz                                                                                  1 şoför

Yaya çevre koruma timi                                                       6 kişi

Motorlu çevre koruma timi                                                 4 kişi

Mahalle temizlik ekibi                                                          15 işçi

Pazar yeri temizlik ekibi                                                      12 işçi

Konteyner yıkama aracı                                                      1 şoför+2 işçi

Pick-up                                                                                1 şoför

Yüklenici rota araçları ve süpürge makinesi gibi ayın tüm günlerinde çalışan ekiplerde kullanılmak üzere yedek personel mahiyetinde 2 adet şoför ve 4 adet işçiyi hazır bulunduracaktır. Yedek personelin izin günü pazartesidir.” düzenlemesi yapılmıştır.

            Yukarıdaki düzenlemeden yüklenici rota araçları, ve süpürge makinesi gibi ayın tüm günlerinde çalışan ekiplerde kullanılmak üzere yedek personel mahiyetinde 2 adet şoför ve 4 adet işçiyi hazır bulundurulacağı ifadesinin mevcut olduğu, bu ifadeden yedek personelin rota araçlarında, süpürge makinesinde veya ayın tüm günlerinde çalışan ekiplerde kullanılacağı, ayın tüm günlerinde hangi işlerin yapılacağı ve hangi personelin çalışacağı hususunun ise idari şartnamenin 56 ncı maddesi ve teknik şartnamenin 2.5 inci maddelerinde tarif edildiği anlaşılmaktadır.

            İdari şartnamenin “teklif fiyata dahil masraflar” başlıklı 26.3 üncü maddesinde "Vasıflı olarak çalıştırılması düşünülen atık toplama işçisine en az % 10, pazar yeri temizlik işçisine en az % 10, şoföre en az % 31, operatöre en az % 45, çevre koruma timine en az % 45, sevk ve idare elemanına en az % 58, mühendise en az % 110, müdüre en az % 137 mevcut brüt asgari ücretten fazlası öngörülmekte olup teklif fiyata dahildir. Mevkici ve mahalle temizlik işçisi vasıfsız olarak öngörülmüş olup brüt asgari ücret olarak teklif fiyata dahildir.” düzenlemesi yapılmıştır. Anılan düzenlemede işçi kelimesinin atık toplama işçisi, pazaryeri temizlik işçisi ve mahalle temizlik işçisini vurguladığı, bunlardan da ayın tüm günlerinde çalışan işçilerin, atık toplama işçisi ile pazaryeri temizlik işçileri olduğu zira, teknik şartnamenin 2.6. maddesinde süpürge makinesinde çalışan işçinin olmadığının açıkça görüldüğü, rota araçlarında ve pazaryeri temizlik ekibinde çalışacak işçilerin de idari şartnamenin 26.3 maddesine göre asgari ücretin en az % 10 fazlasının ödeneceğinin görüldüğü, dolayısıyla asil ve yedek işçilerin maliyetinin hesaplanabileceği, yapılan düzenleme teklif fiyatının oluşturulmasını önleyici mahiyet taşımadığından, iddianın yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

 

            Şikayete konu ihalenin “Osmangazi Belediyesi sınırları dahilinde 3.Bölge içinde kalan 29 Mahalle ve 5 Köyün Katı Atıkların Toplanması, Nakli ve Cadde ve Sokakların hizmet alımı işi” olduğu, ihale ilanının “İşin Niteliği, Türü ve Miktarı” başlıklı 2 nci maddesinde ihale konusu işin “Katı Atıkların Toplanması, Nakliyesi, Cadde ve Sokakların Makine ve Elle Süpürülmesi, Atıkların Toplanması, Nakliyesi, Pazaryerlerinin Temizlenmesi, Atıklarının Toplanması, Nakliyesi, İri (Kaba) Atıkların Toplanması, Nakliyesi ile Diğer Atıkların Toplanması, Nakliyesi ve Konteyner Yıkama ve Dezenfeksiyon Hizmetleri Alım İşi.” olduğu; 4.4 üncü maddede benzer işlerin ise, “Bu ihalede benzer iş olarak , açık alanlarda cadde ve sokakların temizlenmesi, katı atıklarının toplanması, nakliyesi işleri kabul edilecektir.” şeklinde düzenlendiği görülmüştür.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde, benzer işin, ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetleri tanımladığı hüküm altına alınmıştır.

 

Söz konusu iş bünyesinde caddelerin temizlenmesi, atıkların toplanması ve nakli işlerinin yer aldığı, sayılan işlerin benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetler olduğu, idarece yapılan benzer iş tanımından, söz konusu işlerin tamamının beraber yapılmış olarak istenilmediği ve işlerden herhangi birine ilişkin olarak alınmış iş deneyim belgesinin de kabul edileceğinin anlaşıldığı dolayısıyla, tanımlanan benzer iş ihale konusu iş ile aynı olmadığından, iddianın yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

 

İncelemeye konu ihalede idarece Kuruma onaylanmış olarak gönderilen ihale dosyası içeriğindeki idari şartnamenin “Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesi” başlıklı 36 ncı maddesinde; “36.1. Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif; Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif; en düşük fîyat esasına göre belirlenecektir (teklif edilen fiyatların en düşük olanı).

36.3.En düşük fiyatın ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiği ihalelerde. birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde dikkate alınacak fiyat dışı unsurlar:

36.3.1   Birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların ekonomik açıdan en avantajlı olduğu durumlarda ihale komisyonuna sunulan iş deneyim belgelerin tutarlarının (en çok) değerlendirilmesi suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenecek ve ihale sonuçlandırılacaktır.

36.3.2   En avantajlı teklifin belirlenmesinde katılan isteklilerde 36.3.1. maddesindeki şartların eşitliği söz konusu olduğunda; ihale konusu iş için bu şartnamenin 7.3.3. maddesinde istenen makine ve ekipmanın kendi malı olanların parasal değerleri (en çok) fiyat dışı unsur olarak değerlendirilecektir. Bu değerler TEFE üzerinden güncellenecektir.

36.3.3    36.5.Yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması:"Tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır." düzenlemesi yapılmıştır.

 

Yukarıdaki düzenlemeden; aynı düşük teklifin birden çok istekli tarafından verilmesi halinde isteklilere ait iş deneyim belgelerinin tutarlarının yarışacağı, iş deneyim belge tutarlarının da aynı olması durumunda ise kendi malı olan makine ekipmandan parasal değeri en çok olanın avantajlı hale geleceği ve ihalenin üzerinde bırakılacağının net olarak anlaşıldığı, yapılan düzenlemenin amacının ihalenin sonuçlandırılmasına matuf olmakla beraber, rekabete aykırı, eşitlik ilkesini ihlal eden ve haksız rekabet yaratacak mahiyette olduğunun değerlendirildiği,

 

İdari şartnamenin 7.3.2 nci maddesinde de "Araçlar taahhüt veya kendi malı olacaktır" düzenlemesinin bulunduğu, söz konusu maddenin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinde yer alan "Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır" hükmüne aykırılık içermediği, söz konusu ihaleye verilen teklifler incelendiğinde aynı teklif fiyatını veren birden çok isteklinin de bulunmadığı ayrıca, anılan düzenlemenin teklif verilmesini engelleyecek, istekli olabilecekleri tekliflerini hazırlarken tereddüte düşürecek nitelik taşımadığı anlaşıldığından, iddia yerinde bulunmamıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

Karşı Oy:

Osmangazi Belediye Başkanlığı tarafından “1.Bölge 45 Mahalle ve 25 Köyün Temizlik Hizmeti Alım” işinin Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarıldığı, 10 adet ihale dokümanının satın alındığı, 13.08.2007 tarihinde yapılan ihaleye 3 isteklinin katıldığı, yaklaşık maliyeti 10.568.303,62 YTL olan ihalede;

 

İhale konusu işte; Gintem Katı Atık Yön. Lojistik Kargo Nak. Araç Kir. Kurtarma Hizm. Restoran Kon. ve Akar. Serv. San. Tic. A.Ş.’i 11.588.000,00 YTL, Yavuz Selim Er müteahhitlik 9.900.000,00 YTL, Ortem Temizlik. İnş. Taah. Hafriyat Nakliye Müh. Müşv. Turizm. Madencilik Tic ve San. Ltd. Şti. ise 12.250.000,00 YTL bedeli teklif etmiştir.

 

İhaleye  teklif veren isteklilerin teklif ettikleri bedeller dikkate alındığında, teklif edilen bedellerin kendi arasında birbirine ve yaklaşık maliyete yakın olmasından, ihalede yeterli rekabetin oluşmadığı anlaşılmaktadır.

 

4734 sayılı Kanunun 5. maddesinde “temel ilkeler” başlığı altında “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” şeklinde düzenleme bulunmaktadır.

 

Osmangazi Belediyesinin yapmış olduğu 45 mahalle ve 25 köyün temizliği hizmet alım işinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sağlıklı bir fiyat yarışması sonucunda oluşmadığı, ihalede 10 adet ihale dokümanı satılmasına rağmen ihaleye 3 isteklinin katılması ve bu katılan istekliler arasında da rekabeti sağlayacak sağlıklı bir fiyat yarışmasının oluşmaması sebebiyle rekabet ilkesinin ihlal edildiği, bu sebeple kamu kaynaklarının verimli kullanılmadığı anlaşılmıştır.

 

2) Şikayete konu ihalenin “Osmangazi Belediyesi sınırları dahilinde 3.Bölge içinde kalan 29 Mahalle ve 5 Köyün Katı Atıkların Toplanması, Nakli ve Cadde ve Sokakların hizmet alımı işi” olduğu,

 

İhale ilanının 4.4 üncü maddesinde benzer işin ise, “Bu ihalede benzer iş olarak , açık alanlarda cadde ve sokakların temizlenmesi, katı atıklarının toplanması, nakliyesi işleri kabul edilecektir.” şeklinde düzenlendiği,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde, benzer işin, ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetleri tanımladığı hüküm altına alınmıştır.

 

İhale konusu iş ile benzer iş tanımının birebir aynı olduğu, benzer iş tanımının ihaleye katılımı sınırlayıcı nitelikte olduğu nitekim bu hususun 10 adet ihale dokümanı satın alınmasına rağmen ihaleye katılımın 3 istekli ile sınırlı kalmasından da açıkça anlaşılmaktadır.

 

Bahse konu ihalede; 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinde yer alan “temel ilkelerin” ihlal edildiği, bu sebeple ihalenin iptal edilmesi gerektiği gerekçesiyle çoğunluk görüşüne katılmıyoruz.

 

Bahse konu ihalede; 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinde yer alan “temel ilkelerin” ihlal edildiği, bu sebeple ihalenin iptal edilmesi gerektiği gerekçesiyle çoğunluk görüşüne katılmıyoruz.

 

 

 

Hicabi ECE                               Kazım ÖZKAN                      Hakan GÜNAL

   Üye                                                 Üye                                        Üye

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul