İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3170
  • Toplantı No: 2007/055
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 01.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/055
Gündem No :39
Karar Tarihi:01.10.2007
Karar No :2007/UH.Z-3170
Şikayetçi:
 Ayan Güvenlik Ltd. Şti. Talatpaşa Bulvarı No:145/25 Cebeci-Dörtyol Altındağ/ ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Mamak Belediyesi idari İşler Müdürlüğü Mamak Caddesi No: 213 Kat 5 Mamak/ ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.08.2007 / 24416
Başvuruya konu ihale:
 2007/64226 İhale Kayıt Numaralı “Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

19.09.2007 tarih ve 08.16.25.G012/2007-56E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Mamak Belediyesi İdari İşler Müdürlüğü’nce 16.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ayan Güvenlik Ltd. Şti.’nin 31.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 06.08.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  24.08.2007 tarih ve 24416 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            Söz konusu ihaleye teklif verdikleri, ihalenin aşırı düşük teklif üzerinde bırakıldığı, asgari işçilik maliyetinin 1.338.700,21 YTL olduğu, ihale üzerinde bırakılan Doğu Güv. Ltd. Şti.’nin teklif ettiği bedelin ise 1.348.279,85 YTL olup, geriye 9.579,64 YTL fark kaldığı, geriye kalan fark ile giyim bedeli, özel güvenlik mali sorumluluk sigortası ile araç masraflarının karşılanamayacağı iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

                 İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde;

 

“26.1Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinin tamamı, isteklilerce teklif edilecek fiyata dahildir.

26.2(26.1) nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.

26.3.Personelin yol gideri günlük brüt 2,40 YTL olarak hesaplanacaktır. Yüklenici, teklif fiyatına yol giderlerini dahil edecek ve bordroda gösterecektir. Personelin yemek gideri brüt 3,26 YTL olarak hesaplanacaktır. Yüklenici, teklif fiyatına personel yemek giderini dahil edecek ve bordroda gösterecektir. Yüklenici tarafından karşılanacak bu giderlerin aylık gün sayısı olarak 26 gün esas alınacaktır. Yüklenici çalıştırılacak personelin giyim bedelini ayni olarak karşılayacaktır. Bu işe ait sözleşmenin uygulanması esnasında çalıştırılacak vasıflı personele ödenecek ücretin asgari ücrete oranı aşağıdaki şekilde olacaktır ve teklif fiyatına dahildir.

                                               Asgari ücretten fazlası

            1-Güvenlik amiri                  % 50

            2-Güvenlik görevlisi            % 20

26.4.Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak KDV, ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.

26.5.İlgili sigorta müdürlüğünden alınan yazı ile tespit edilerek yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınmış olan iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranları % 1,5 dir.” düzenlemesi ile,

 

            İdari şartnamenin “İşe başlama ve iş bitirme tarihi” başlıklı 49.2 maddesinde; “İşin süresi 01.08.2007 tarihinden 31.05.2009 tarihine kadar 22 aydır.” düzenlemesi ile,

 

            İdari şartnamenin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinin (c) fıkrasında; “56 güvenlik görevlisi ile 22 ay süreli silahsız özel güvenlik hizmet alımı” düzenlemesi yer almaktadır.

 

               Teknik şartnamenin 9.3. maddesinde; “Resmi-dini bayramlar ile ve yılbaşı 20 gün olarak hesaplanmış, 56 özel güvenlik görevlisi çalıştırılacaktır.” düzenlemesi ile,

 

            Teknik şartnamenin 14.6. maddesinde; “Bölge kontrolü için bir adet en az 2005 model (doblo, partner, kango, connect tipi ve benzeri) araç bulundurulacaktır. Araç günde ortalama 60 km yol yapacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İşin asgari maliyetinin, işçilik maliyeti (yılbaşı, resmi tatil ve bayram günleri dahil), yol, yemek gideri, ve sözleşme giderleri ile toplanması suretiyle bulunması, giysi ve özel güvenlik mali sorumluluk sigorta gideri, araç giderinin ise idarece ayrıca değerlendirilmesi gerekmektedir. Yapılan hesaplama sonucu teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetin 1.338.700,21 YTL olduğu tespit edilmiştir.

 

    Kamu İhale Genel Tebliğinin IX- İsteklilerden 10 uncu Maddenin Son Fıkrasına Göre İstenecek Belgeler Başlıklı maddenin H. Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi başlıklı bendin  b) Hizmet Alımı İhalelerinde alt başlıklı bendinde;

 

          Özel güvenlik hizmetinin kampus gibi belirli bir alan içerisinde yerine getirilmesi ve güvenlik için bir araca gerek duyulması halinde, bu aracın akaryakıt ve diğer maliyetleri önemli teklif bileşeni olarak kabul edilmeyecektir.” hükmü yer almaktadır.

 

İhale üzerinde bırakılan firmanın teklifinin 1.348.279,85 YTL olduğu, asgari işçilik maliyeti 1.338.700,21 YTL olduğu, firmanın giysi ve özel güvenlik mali sorumluluk sigorta gideri, araç gideri için geriye 9.579,53 YTL sının kaldığı, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin araç giderlerinin önemli teklif bileşeni olmadığı da göz önünde bulundurulduğunda giysi ve özel güvenlik mali sorumluluk sigorta gideri ve araç giderini karşılayacağı sonucuna varıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.  

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İhale üzerinde bırakılan firmanın teklifinin 1.348.279,85 YTL, asgari işçilik maliyeti 1.338.700,21 YTL olduğu,.3firmanın giysi ve özel güvenlik mali sorumluluk sigorta gideri, araç gideri için geriye 9.579,53 YTL sının kaldığı, söz konusu giderlerin karşılanıp karşılanamayacağı hususunda idarece ihale üzerinde bırakılan firma ve diğer teklifler için aşırı düşük teklif açıklaması istenilerek değerlendirme yapıldıktan sonra  ihalenin sonuca bağlanması gerektiği sonucuna varılmıştır.

                                                     

                                                                                                                Kazım ÖZKAN

                                                                                                                  Kurul Üyesi

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul