En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-321
  • Toplantı No: 2007/004
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 29.01.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,29.01.2007 tarih ve 2007/UH.Z-321 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 01.10.2007 tarih, 2007/UH.Z-3219 olmuştur.
Toplantı No :2007/004
Gündem No :105
Karar Tarihi:29.01.2007
Karar No :2007/UH.Z-321
Şikayetçi:
 Hedef 2000 Gıda Temz. Peyzaj Oto. Mad. İth. ve İhr. San. Tic. Ltd. Şti., Yeni Mahalle Alaca Sokak No:47/A ELAZIĞ
 İhaleyi yapan idare:
 Sarahatun Kadın-Doğum Hastanesi, Olgunlar Mah. Atatürk Bulvarı No:37 23040 ELAZIĞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.12.2006 / 41247
Başvuruya konu ihale:
 2006/167239 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Sabah Kahvaltısı- Akşam Yemeği Pişirme, Servis Sonrası Hizmetler” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.01.2007 tarih ve 08.18.00.0188/2007-14E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Elazığ Sarahatun Kadın- Doğum Hastanesi’nce 06.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzemeli Sabah Kahvaltısı- Akşam Yemeği Pişirme, Servis Sonrası Hizmetler” ihalesine ilişkin olarak Hedef 2000 Gıda Temz. Peyzaj Oto. Mad. İth. ve İhr. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 06.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 14.12.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  21.12.2006 tarih ve 41247 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.12.2006 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Personel çalıştıracağına dair noter tasdikli taahhütname istenerek Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama yönetmeliğinin 43 üncü maddesinin ihlal edildiği,

 

            2) “Tarım ve Köy İşleri Bakanlığından alınmış Gıda Sicil ve Gıda Üretim Sertifikasının aslı veya noter tasdikli suretini ibraz etmek zorundadır” düzenlemesinin, bu yetkinin Tarım ve Köy İşleri Bakanlığınca Belediyelere devredilmesinden rekabeti engellediği,

 

            3) İdari Şartnamenin 7.4. maddesinde yer alan “Bu ihalede benzer iş olarak Hastane, Okul gibi Resmi Kuruluşlarda veya Otel Motel Özel Hastane gibi özel sektörde malzemeli yemek pişirme, dağıtım ve sonrası hizmetler ile ilgili işler kabul edilecektir.” düzenlemesi ile benzer iş kavramının dar tutulduğu, rekabetin engellendiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

  Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin "İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler (Değişik: 15/10/2006 – 26320 R.G. /3 md.) başlıklı 43 üncü maddesinde “Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez.” hükmü yer almaktadır. İdari şartnamenin isteklinin organizasyon yapısı ve personel durumu ile ilgili belgeler başlıklı 7.3 üncü maddesi  Çalıştırılacak personel durumu  :

1-Ahçı Başı 1 Adet(Belgeli)

2-Ahçı 1 Adet(Belgeli)

3-Ahçı Yardımcısı 3 Adet

4-Garson 5 Adet (2 Erkek 3 Bayan)

5-Bulaşıkçı 3 Adet

Toplam 13 kişi personel çalıştıracağına dair noter tasdikli taahhütname…” şeklinde düzenlenmiştir. İdari şartnamede taahhütname istenmesine ilişkin yapılan bu düzenlemenin, yukarıda anılan mevzuat hükmüne aykırı olduğu anlaşılmakla birlikte sonuca etkili bir aykırılık olarak değerlendirilmemiştir.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

Gıda Üretim İzin Sertifikasının Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından düzenlendiği ve bu sertifikanın düzenlenebilmesi için firmaların Gıda Sicil belgesine sahip olmalarının zorunlu olduğu, dolayısıyla Gıda Üretim İzin Sertifikasının Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından düzenlenen bir sertifika olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İhalenin konusu “Malzemeli sabah kahvaltısı 31.000 adet, öğlen / akşam yemeği 81.000 adet pişirme, servis ve sonrası hizmetler”, benzer iş ise  “Bu ihalede benzer iş olarak Hastane, Okul gibi Resmi Kuruluşlarda veya Otel Motel özel hastane gibi özel sektörde malzemeli yemek pişirme, dağıtım ve sonrası hizmetler ile ilgili işler kabul edilecektir.” şeklinde tanımlandığı görülmüş, benzer işin rekabeti daraltmadığı anlaşılmış ve buna ilişkin başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43’üncü maddesinde, “….mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez” hükmü yer almaktadır.

 

            Yönetmelikte yer alan bu hükme rağmen idare tarafından hazırlanan İdari Şartnamede, yeterlik kriteri olarak “taahhütname verilmesi istenilmiş, üstelik da bu taahhütnamenin “noter onaylı” olmasının gerektiği şartnamede yer almıştır.

 

            Keza, İdari Şartnamede yer alan düzenleme ile isteklilerin, “Tarım ve Köyişleri Bakanlığından alacakları Gıda Sicil ve Gıda Üretim Sertifikasının aslını veya noter onaylı suretini” vermeleri istenilmiştir. Bahse konu Üretim Sertifikasının düzenleme yetkisi Belediyelere devredildiğinden isteklilerin bu sertifikayı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığından temin etmeleri mümkün değildir.                                                               

           

            İncelenen ihale ile ilgili olarak, onüç isteklinin ihale dokümanını satın aldığı, bu isteklilerden beşinin ihaleye katıldığı, bunlardan üçünün tekliflerinin eksik belge nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı, geçerli iki tekliften birisinin yaklaşık maliyetin çok üzerinde olduğu dikkate alındığında; şartnamede yer alan yukarıdaki düzenlemelerin; 4734 sayılı Kanunun Temel İlkeler başlıklı 5’inci maddesinde yer alan “Rekabet” unsurunun oluşmasını engellediği görüşüne varıldığından ihalenin iptaline karar verilmesinin gerektiği oyu ile karara katılmıyoruz.

 

 

 

           

                              K.Nejat ÜNLÜ                                    Adnan ZENGİN

                      Kurul Üyesi                                           Kurul Üyesi

 

 

GEREKÇEDE KARŞI OY

 

İncelenen ihaleyle ilgili olarak;

İhale tarihinin 06.12.2006 olarak belirlendiği, ilanın 14.11.2006 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayımlandığı, başvuru konusu yapılan benzer iş tanımı ile gıda sicil üretim sertifikası isteminin  ilanla duyurulduğu, başvuru sahibinin ihale dokümanını 1.12.2006 tarihinde satın aldığı ve idareye ihale tarihinden sonra 6.12.2006 günü şikayet başvurusunda bulunduğu tespit edilmiştir.

Konuya ilişkin olarak, 4734 sayılı Kanunun “İdare Tarafından İnceleme” başlıklı 55 inci maddesinde;

“İhalelere ilişkin olarak yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu tarafından öncelikle idareye şikâyette bulunulur.

Bu şikâyetler;

a) Sözleşme imzalanmamışsa,

b) Yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun şikâyete yol açan durumların farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmışsa,

İdarece dikkate alınır.” Hükmü yer almaktadır.

Kanunun yukarıya alınan 55 inci maddesinin birinci fıkrasında, idarenin kendisine yapılacak şikayet başvurularında aramak zorunda olduğu kabul koşulları belirtilmiş, bu koşullardan birisi olarak şikâyete yol açan durumların farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmış olması hususu zikredilmiştir.

Kanunda “idarece dikkate alınır” ifadesiyle ve koşulların oluşmadığı durumlar için ifadenin mefhumu muhalifinden “idarece dikkate alınmaz” içeriğiyle emredici bir düzenlemenin öngörüldüğü anlaşılmaktadır.

Öte yandan İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin “Başvuru Süreleri” başlıklı 6 ncı maddesinde;

“İdareye şikayet süresi; ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren 15 gündür.

Kanunda ve bu Yönetmelikte özel süre öngörülmeyen hallerde Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurusu süresi 15 gündür. Bu süre, idareye yapılan şikayet hakkında verilen kararın bildiriminden veya 30 gün içinde idarece karar verilmemesi halinde şikayet tarihinden sonraki 30 günlük sürenin bitiminden itibaren başlar.”

“Sürelerle İlgili Genel Esaslar” başlıklı 7 nci maddesinde;

“Süreler; tebliğ, ilan, bildirim veya şikayete yol açan durumların farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlar.”

Denilmek suretiyle de Kanundaki düzenlemelere paralel hükümler yanında, on beş günlük sürenin başlangıcı olarak; “tebliğ, ilan, bildirim veya şikayete yol açan durumların farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarih” şeklinde bir belirleme yapılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, ilanda yer alan bir düzenlemeye karşı ilanın yayımlandığı tarihi izleyen günden itibaren on beş günlük yasal süre içerisinde idareye başvuruda bulunmayan başvuru sahibinin, bu süre aşıldıktan sonra yaptığı şikayete idarenin verdiği cevap üzerine Kuruma yaptığı başvurunun usulüne uygun bir başvuru olarak değerlendirilmemesi ve süre yönünden reddedilerek, iddiaların incelenmesine gerek olmadığı yönünde karar verilmesi gerektiği görüşüyle çoğunluğun itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığı şeklindeki kararına sonucu itibariyle katılıyorum

 

 

 

                                                                                                            H.Hüseyin GÜRHAN

                                                                                                                     Kurul Üyesi 

 

                                                                                                              

                                                                                                           

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul