İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3219
  • Toplantı No: 2007/055
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 01.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/055
Gündem No :154
Karar Tarihi:01.10.2007
Karar No :2007/UH.Z-3219
Şikayetçi:
 24.09.2007 Tarihli 2007/054 Sayılı Kurul Toplantısı 2007/MK-113 Sayılı Karar,
 İhaleyi yapan idare:
 Beyşehir Devlet Hastanesi, Yeni Mahalle Hastane Caddesi 42700 Beyşehir/KONYA
Başvuru tarih ve sayısı:
  /
Başvuruya konu ihale:
 2003/77704 İhale Kayıt Numaralı “Malzeme Dahil Yemek Pişirme ve Bulaşık Yıkama İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.09.2007 tarih ve 08.17.76.0148/2007-46E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

Beyşehir Devlet Hastanesi’nce  03.12.2003 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzeme Dahil Yemek Pişirme ve Bulaşık Yıkama İşi’’ ihalesine ilişkin olarak, Atik Petrol Ticaret Limited Şirketi’nin itirazen şikayet başvurusu üzerine alınan 06.02.2004 tarih ve 2004/UK.Z-132 sayılı Kararında;

1) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 27 nci maddesinin (c) bendi uyarınca başvurunun reddine,

             2) Anılan Yönetmeliğin 34 üncü maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına  karar verilmiştir.

 

Anılan Kurul Kararının iptali istemiyle Atik Petrol Ticaret Limited Şti Vekili tarafından açılan davada, Ankara 9 İdare Mahkemesi 31.05.2005 tarih ve E.2004/1181, K:2005/800 sayılı kararı ile davanın reddine karar vermiştir.

 

Bu kararın davacı tarafından temyiz edilmesi üzerine Danıştay 13. Dairesi  13.02.2006 gün ve E:2005/9645, K:2006/958 sayılı kararıyla anılan mahkeme kararını bozmuştur.

 

24.09.2007 tarih ve 2007/MK.-113 sayılı Kurul kararı ile esasın incelenmesine geçilmesine karar verilmiştir.

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince, itirazen şikayet başvurusunun  uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

27.09.2007 tarih ve 08.17.76.0148/2007-46E sayılı Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

           

            1) İhalede en düşük teklifin sunulduğu halde ihalenin daha yüksek teklif sunan firmaya verildiği,

 

            2) İdari Şartnamenin 32.1 inci maddesinde ihalenin özü ile ilgili olmayan belgelerin sonradan tamamlanabileceği belirtildiği halde, idarece eksik olduğu belirtilerek tamamlanması istenilen TSE Hizmet yeterlilik belgesinin ihale tarihinden 6 gün sonra alındığı gerekçesi ile ihalen firmalarına verilmediği, söz konusu belgenin ihalenin özü ile de ilgili bulunmadığı, İdarenin de bu durumu başta eksiklik olarak saymayarak firmanın teklifini açıklayıp teklifi değerlendirmeye aldıktan sonra eksikliğin 5 gün içerisinde tamamlanmasını istediği,

 

3) İhale komisyonunun etki altında bırakıldığı,

 

            4) İhale kararının 24.12.2003 tarihinde elden tebliğ edildiği, bu yazıda ihale kararının 16.12.2003, onay tarihinin ise 17.12.2003 olarak belirtildiği, firmanın Kanunun 41 inci maddesindeki sürelere uyulmama sebebini içeren açıklama talebinden sonra idarece ihale komisyon kararı ile onay tarihlerinde sehven hata yapıldığı, tebligatın da yetkisiz kişiye yapıldığının, belirtilerek yeni bir ihale kararı tebliğ yazısının düzenlendiği, tarihler ile oynandığı, tarihler ile oynanmasının sebebinin ihaleyi fazla fiyat ile diğer firmaya verme çabası olduğu,

 

            İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

 

            03.12.2003 tarihinde yapılan “Malzeme Dahil Yemek, Dağıtım, Bulaşık Yıkama’’ ihalesine ilişkin olarak iki firmanın ihaleye teklif sunduğu ve en düşük fiyatı içeren teklifin başvuru sahibi firma tarafından sunulduğu ancak firmanın belgelerinden;

            a) İş deneyim belgesinin,

            b) TSE hizmet yeterlilik belgesinin,

            c) 250 kişiye yemek verildiğine ilişkin referans belgesinin,

eksik olduğu, eksikliklerin giderilmesine ilişkin yazının tebliğinden itibaren 5 gün içinde eksikliklerin tamamlanması gerektiğinin 03.12.2003 tarihinde firmaya bildirildiği,

 

Firmanın eksikliklerin giderilmesi için idareye sunmuş olduğu belgelerin incelenmesinden, TS 8985 kriterine uygun TSE hizmet yeterlilik belgesinin alınış tarihinin ihale tarihinden 6 gün sonra olması nedeniyle değerlendirme dışı bırakılarak diğer firma üzerinde ihalenin bırakıldığı, dolayısıyla en avantajlı teklif olunduğuna ilişkin iddianın yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

 

İdari Şartnamenin 32.1 inci maddesinde “ Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı bu Şartnamenin 31.2.3 üncü maddesine göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.

 

Ancak teklifin esasını değiştirecek nitelikte olamaması kaydıyla, belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde, idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.’’düzenlemesi bulunmaktadır.

 

İdari Şartnamenin 7 nci maddesi İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlilik Kriterleri ana başlığı altında yer alan 7.2.4 üncü maddesi Kapasite,araştırma, geliştirme, standart ve kaliteye ilişkin belgeler bölümünde;

“TS 8358 Kriterlerine uygun TSE Hizmet yeri yeterlilik belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti,

TS 8985 kriterine uygun TSE hizmet yeri yeterlilik belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti, ..’’ istenmiştir.

 

Başvuru sahibi tarafından sunulan standarda ilişkin belgenin incelenmesi sonucunda,  belgenin alınış tarihinin ihale tarihinden sonraki bir tarih olduğu (09.12.2003) anlaşılmaktadır. İlgili belgenin ihalenin özü ile ilgili olmadığı iddiasında bulunulmuşsa da, idare tarafından istenilen TSE belgesinin yeterlilik kriterlerinden olduğu, bu nedenle ihale tarihinde söz konusu belgelere haiz olunması gerektiği, ihale tarihinden sonra bu belgenin alınmış olmasının firmayı başvurmaya ehliyetli kılmayacağı, idarenin belge tamamlanması için verdiği sürenin ihale tarihi itibarıyla mevcut olup da ihale tarihinde sehven sunulamamış belgelere ilişkin bulunduğu sonucuna ulaşılmış olup iddia yerinde görülmemiştir.

 

3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiası ile ilgili olarak herhangi bir tespit yapılmasının mümkün olmadığı anlaşılmıştır.

 

4) İhale komisyonu kararları üzerinde oynama olduğu iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede ise; ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Komisyon kararının 24.12.2003 tarihinde alındığı, aynı tarihte ihale yetkilisince onaylandığı,

 

24.12.2003 tarihinde ihale komisyonu kararının Atik Petrol Ltd. Şirketine tebliği ile ilgili  idare tarafından firma yetkilisi olmayan bir kişiye numarası ve tarihi bulunmayan yazılardan bir tanesinin sehven verildiğine ilişkin tutanak tutulmuş olduğu ve kesinleşen ihale kararının 26.12.2003 tarihinde postaya verildiği,

 

Anlaşılmıştır.

 

Tarihlerde oynama yapıldığına dair bir tespitin Kurumca yapılmasının mümkün bulunmadığı açıktır. Ancak başvuru sahibinin şikayet dilekçesi ekinde yer verdiği belgelerin incelenmesinden, kesinleşen ihale kararının tebliğine ilişkin olarak sunulan iki evrak bulunduğu, bunlardan birisinde kesinleşme tarihinin 16.12.2003 ve onay tarihinin 17.12.2003 olarak yazıldığı, diğerinde tarihin 24.12.2003 olarak belirtildiği görülmekteyse de bu durumun şikayet süreci ile ilgili bir hak kaybına yol açmadığı anlaşıldığından, ihalenin sağlıklı sonuçlandırılmasını etkileyecek nitelikte olmadığı görülmüştür.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince, itirazen şikayet başvurusunun  uygun bulunmadığına,

           


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul