İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3281
  • Toplantı No: 2007/057
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 08.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/057
Gündem No :27
Karar Tarihi:08.10.2007
Karar No :2007/UH.Z-3281
Şikayetçi:
 Dicle Özel Güv. ve Koruma Hizm. Tic. Ltd. Şti. 2. Anafartalar Mahallesi Çayır Sokak No:1/1 MANİSA
 İhaleyi yapan idare:
 Manisa İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Tevfikiye Mahallesi 3316 Sokak No:80 MANİSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.09.2007 / 27231
Başvuruya konu ihale:
 2007/125725 İKN|li Manisa Çocuk Yuvası, Turgutlu Huzurevi, Kula Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Akhisar Huzurevi, Soma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünün 2007 Yılı Özel Güvenlik Hizmet Alımı
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

03.10.2007 tarih ve 08.17.61.0158/2007-57E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Manisa İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nce 24.08.2007 tarihinde 4734 sayılı Kanunun 21/b maddesi kapsamında pazarlık usulü ile yapılan başvuruya konu ihaleye ilişkin olarak başvuru sahibinin 04.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 12.09.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  24.09.2007 tarih ve 27231 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan aynı tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

Başvuruya konu ihale ile ilgili olarak başvuru dilekçesi ve ekleri ile idarece gönderilen ihale işlem dosyasında bulunan bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

          

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olmalarına rağmen, aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan teklif ettikleri giyecek bedelinin “teklif bedelini düşürmek amacıyla yazıldığı, piyasa değerinin çok altında ve son derece mantıksız olduğu” gerekçeleriyle ihalenin kendilerinden daha yüksek teklif fiyatı sunan bir istekli üzerinde bırakıldığı, kendi tekliflerinin ise ekonomik açıdan en avantajlı 2 nci teklif olarak belirlendiği, ihale sürecinde tekliflerin değerlendirilmesine yönelik bu uygulamaların mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

 

 

 

 

 

Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

İdarece gönderilen ihale işlem dosyasında bulunan bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda, başvuruya konu özel güvenlik hizmet alımı işinin 06.04.2007 tarihinde açık ihale usulü ile ihaleye çıkarıldığı (9 Aylık), Kamu İhale Kurulunun 11.06.2007 tarih 2007/UH.Z-1924 sayılı kararı ile ihalenin iptal edildiği, bunun üzerine aynı işin yine açık ihale usulü ile 10.08.2007 tarihinde ihaleye çıkarıldığı (4 Aylık), bu ihalenin de “isteklilerce verilen tekliflerin yaklaşık maliyetin çok üstünde olması nedeniyle” 15.08.2007 tarihli ihale komisyonu kararı ile iptal edildiği, son olarak başvuruya konu hizmet alımının 4734 sayılı Kanunun 21/b maddesi kapsamında pazarlık usulü ile ihaleye çıkarıldığı (4 Aylık), 24.08.2007 tarihinde yapılan ihale için (3 tanesi 10.08.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede teklif vermiş bulunan) toplam (4) isteklinin davet edildiği, bunlardan üçünün ihaleye teklif verdiği, 29.08.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile tüm isteklilerin teklif ettikleri giyecek bedellerinin teklif fiyatını aşağıya çekmek amacıyla düşük tutulduğu belirtilerek tekliflerin değerlendirmesinin iş deneyim belgeleri tutarları göz önüne alınarak yapıldığı, bunun sonucunda ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif sahiplerinin sıralamada yer değiştirdiği anlaşılmıştır.

 

İdari Şartnamenin “İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde; işin miktarı ve türü “Manisa Çocuk Yuvası 4 kişi, Turgutlu Huzurevi 2 kişi, Kula Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi 4 kişi, Akhisar Huzurevi 2 kişi, Soma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünün 5 kişi 2007 yılı 4 aylık (01.09.2007-31.12.2007) toplam 17 kişi Özel Güvenlik Hizmet Alımı” olarak düzenlenmiştir.

 

İdari Şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 23 üncü maddesinde, her bir güvenlik görevlisi için kışlık üniforma verileceği ve üniforma bedelinin yüklenici tarafından karşılanacağı, yüklenici tarafından yaptırılacak olan özel güvenlik mali sorumluluk sigortasının teklif fiyata dahil edileceği, personele ulaşım için aylık 26 gün üzerinden günlük 2,79-YTL ve yemek bedeli olarak günlük 2,14-YTL verileceği, tüm personele brüt asgari ücretin % 30 fazlasının ödeneceği, resmi ve dini bayram günleri yaptırılacak çalıştırmanın (8 gün X 17 kişi=) 136 gün üzerinden hesaplanacağı,  iş kazaları ve meslek hastalıkları prim oranının % 1,5 olarak alınacağına ilişkin düzenleme yapıldığı tespit edilmiştir.

 

İdari Şartnamenin “Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesi” başlıklı 41 inci maddesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirleneceği, birden fazla isteklinin aynı fiyatı teklif ettiği ve bunun ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu durumlarda fiyat dışı unsur olarak iş deneyim belgelerinin tutarının göz önüne alınacağı düzenlenmiştir.

 

İhale tarihi itibariyle yukarıda anılan düzenlemelere göre resmi ve dini bayram günleri yaptırılacak çalıştırma ücreti ile yemek ve yol bedeli dahil hesaplanabilir asgari işçilik maliyetinin (79.482,09-YTL) olduğu belirlenmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun “İhalenin karara bağlanması ve onaylanması” başlıklı 40 ıncı maddesinde;

37 ve 38 inci maddelere göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.

 

Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda; işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, ihale dokümanında bu unsurların parasal değerler olarak ifade edilmesi zorunludur. Parasal değerler olarak ifade edilmesi mümkün olmayan unsurlar için ihale dokümanında nispi ağırlıklar belirlenir.

 

Bu Kanunun 63 üncü maddesine göre ihale dokümanında yerli istekliler lehine fiyat avantajı sağlanacağı belirtilen ihalelerde, bu fiyat avantajı da uygulanmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır.

 

En düşük fiyatın ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde, ikinci fıkrada belirtilen fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır. İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.............” hükmü yer almaktadır. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 69 uncu maddesinde de benzer düzenlemeye yer verilmiştir. Nitekim İdari Şartnamenin yukarıda anılan 41 inci maddesi de aynı doğrultuda düzenlenmiştir.

 

İdari Şartnamenin “Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesi” başlıklı 41 inci maddesinde yer alan düzenleme dikkate alındığında, başvuruya konu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirleneceği ve iş deneyim belgelerinin tutarının birden fazla isteklinin aynı fiyatı teklif ettiği ve bunun ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu durumlarda fiyat dışı unsur olarak göz önüne alınacağı açıktır.

 

Başvuruya konu ihaleye verilen bütün teklif fiyatların, birbirine çok yakın, idarenin tespit etmiş olduğu yaklaşık maliyetin altında ve nakdi belirlemelere göre hesaplanabilir asgari maliyetin üzerinde olduğu görülmüştür.

 

Bu durumda, ihale komisyonu tarafından işçilik hesaplama modülüne göre yapılan asgari işçilik maliyeti hesaplamasından hareketle, isteklilerin giyecek bedellerinin teklif edilen fiyatı aşağıya çekmek için düşük yazıldığı ve firmalarca verilen teklif fiyatları arasında çok büyük rakamsal fark bulunmadığı belirtilerek iş deneyim belgesi tutarı dikkate alınarak ihalenin ekonomik açıdan en avantajlı birinci teklif yerine, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi üzerinde bırakılmasında ve ekonomik açıdan en avantajlı birinci teklifin de ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenmesinde anılan mevzuat hükümlerine uyarlık görülmemiştir.

 

Öte yandan, ihale komisyonunca işçilik hesaplama modülüne göre yapılan asgari maliyet hesaplama sonucunda, “bütün tekliflerin giyecek bedeli yönünden düşük olduğu ve firmalarca verilen teklif fiyatları arasında çok büyük rakamsal fark bulunmadığı” yolunda tespit yapıldığı ve bu durumun ihale üzerinde bırakılan istekli yönünden de geçerli olduğu halde, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifin de ekonomik açıdan en avantajlı birinci teklif olarak belirlenmesine ilişkin uygulama 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan; “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur…”  hükmüne de aykırıdır.

 

Kaldı ki, ihale komisyonlarına 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde yer alan;

 

İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 İhale komisyonu;

        a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

        b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

        c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

       Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü uyarınca  aşırı düşük teklif sorgulama yapmasına imkan tanınmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasındaki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul