İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3282
  • Toplantı No: 2007/057
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 08.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/057
Gündem No :28
Karar Tarihi:08.10.2007
Karar No :2007/UH.Z-3282
Şikayetçi:
 Ulusal Tem. Özel Sağ. Hızm. Gıda San. ve Tıc. Ltd. Şti., Atatürk Bulvarı Belediye Karşısı Abdullatif Yetkin İşhanı Nu: 66 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (Diyarbakır Bölge Müdürlüğü), Ekinciler Cad. Kışla Sok. No: 11 21100 Ofis DİYARBAKIR
Başvuru tarih ve sayısı:
 13.09.2007 / 26099
Başvuruya konu ihale:
 2007/86981 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik, Kalorifer ve Çamaşırhane Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

03.10.2007 tarih ve 08.17.08.0022/2007-56E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (Diyarbakır Bölge Müdürlüğü)’nce 23.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Temizlik, Kalorifer ve Çamaşırhane Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ulusal Tem. Özel Sağ. Hızm. Gıda San. ve Tıc. Ltd. Şti.,’nin 31.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 03.09.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  13.09.2007 tarih ve 26099 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

             1) İdari şartnamenin 26.5 maddesinde, “Bölge Müdürlüğünde çalışacak 4 temizlik işçisi için % 2 prim oranı, Yurt Müdürlüklerinde çalışacak 100 işçi (temizlikçi, çamaşırcı, kaloriferci) için % 2,5 oranı” şeklinde düzenleme yapıldığı, ihale konusu işin ilgili sigorta il müdürlüğüne tek tescil numarası ile tescil edilmesi gerektiği ve işçilerin sigorta primlerinin SSK Sigorta Primleri Daire Başkanlığı’nın 07.04.2005 tarih ve 16-335 Ek sayılı Genelgesindeki, “...Aynı işveren tarafından aynı işyerinde yürütülen ve mahiyetleri bakımından ayrı özellikler arz eden ve başka tehlike sınıflarına dahil olan bütün işlerin, işyerinde en yüksek tehlike sınıfına giren işin prim haddine tabi olacağı” düzenlemesi doğrultusunda % 2,5’tan hesaplanması gerektiği, 

 

            2) Birim fiyat teklif mektubu  eki cetvelde, ilaçlama iş kaleminin (ilaçlama, işçi x ay, 104 x 12) şeklinde belirlendiği, bundan ilaçlama işinin 104 kişiye tekabül eden meblağının yazılmasının amaçlandığının anlaşıldığı,  fakat ilaçlama maliyetinin işçi sayısı ile ilgili bir maliyet olmadığı, sabit bir maliyet unsuru olduğu, ihale sürecinde işçi sayısında artış veya azalış olabileceği varsayımından hareketle, sabit olan ilaçlama gider kaleminin mevcut verilerle tespit edilmesinin sağlıklı olamayacağı, bu nedenle ilaçlama maliyetine ilişkin düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu,

 

            3) Teknik şartnamenin 9 uncu maddesindeki, “İdarenin gerekli gördüğü durumlarda ayrıca ilaçlama yapılacaktır.” şeklindeki düzenleme ile kaç defa ilaçlama yapılacağının anlaşılamadığı ve buna ilişkin maliyetin belirlenemediği, bu nedenlerle ihalenin iptalinin gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale konusu iş, 12 ay süreli “temizlik, kalorifer ve çamaşırhane hizmet alımı” işi olup, 104 işçi (60 temizlikçi, 31 kaloriferci, 13 çamaşırcı) istihdam edilecektir. Hizmetin yapılacağı yerler, Bölge Müdürlüğü hizmet binası ile Diyarbakır (M. Akif Ersoy Yurdu ve Ziya Gökalp Yurdu), Mardin, Batman, Bingöl ve Siirt Yurt Müdürlükleri olarak belirlenmiştir. İhale birim fiyat teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilmiştir.

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde, “26.3. Ayrıca, nakdi olarak ödenecek yemek ve yol giderleri ile ayni olarak verilecek giyim gideri teklif fiyata dahildir.

 

            Günlük brüt yemek tutarı      4,00 YTL;        ödenecek aylık gün sayısı 26,

            Günlük brüt yol tutarı            1,32 YTL;        ödenecek aylık gün sayısı 26.

            Bu brüt tutarlar, nakdi olarak ödenecek ve ücret bordrosunda gösterilecektir.

 

            Ayni olarak verilecek giyim eşyası:

            İş önlüğü          60       adet                 İş tulumu          44       adet

Çizme             104      çift                  Eldiven            31       çift

 

            Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü olmak üzere toplam 13,5 gün ve her bir günde Bölge Müdürlüğünde çalışacak 2 personel için (2x13,5=27 gün) ve Yurt Müdürlüklerinde çalışacak 50 personel için (50x13,5=675 gün), 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca verilecek ücret teklif fiyata dahildir.

 

26.5. İş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası pirim oranı, Bölge Müdürlüğümüzde çalıştırılacak 4 temizlik işçisi için % 2; Yurt Müdürlüklerinde çalıştırılacak 100 işçi (temizlikçi, çamaşırcı, kaloriferci) için % 2,5’tur.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

            Teknik şartnamenin 10 uncu maddesinde,

 

- 4 tanesi Bölge Müdürlüğünde, diğerlerinin yurtlarda olmak üzere 60 temizlik personelinin;

- tümü yurtlarda olmak üzere 13 çamaşırcı personelin;

- yine tümü yurtlarda olmak üzere 31 kaloriferci teknik personelin çalışacağı belirtilmiştir.

 

            Yine Teknik Şartnamenin, 10.15.1 maddesinde, “Yüklenici çalıştıracağı personeli iş kanunu hükümlerine uygun olarak SSK ve Bölge Çalışma Müdürlüğüne bildirecek ve bölge veya yurt için ayrı ayrı işyeri numarası alınacaktır. Sigortasız işçi çalıştırmayacaktır.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

            İdari şartnamenin 26.5 maddesindeki, “İş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası pirim oranı, Bölge Müdürlüğümüzde çalıştırılacak 4 temizlik işçisi için % 2; Yurt Müdürlüklerinde çalıştırılacak 100 işçi (temizlikçi, çamaşırcı, kaloriferci) için % 2,5’tur.” şeklinde düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu, işçilerin tümünün en yüksek orana tabi tutulması gerektiği iddia edilmektedir.

 

İdari şartnamenin “İhale konusu işe ait bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde, işin, “temizlik, kalorifer ve çamaşırhane hizmet alımı” olduğu belirtilmektedir. İhale işlem dosyasında, iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranlarının tespitine yönelik olarak ilgili sigorta müdürlüğünden alınmış bir bilgi ve belgenin yer almadığı görülmüştür. İdarece yaklaşık maliyet hesabında, 4 işçi için % 2, 100 işçi için % 2,5 oranı uygulanmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Personel istihdam edilerek gerçekleştirilecek hizmet alımı ihalelerinde yaklaşık maliyet” başlıklı 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında; “Uygulanması gerekecek iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranları, işin niteliği ayrıntılı olarak belirtilmek suretiyle ilgili sigorta müdürlüğünden alınacak yazı ile tespit edilerek yaklaşık maliyet hesabı buna göre yapılır. Ayrıca yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınan iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı idari şartnamenin ilgili maddesinde belirtilir.” hükmü yer almaktadır.

 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 74 üncü maddesine istinaden Bakanlar Kurulunca çıkarılan İş kazaları ile Meslek Hastalıkları Sigortaları Prim Tarifesinin;

 

3 üncü maddesinde, “Bir işyerinde yürütülen esas işin fer’i ve mütemmimi mahiyetinde olan bütün işlerin sigorta primlerinin, esas işin tabi tutulduğu prim haddine göre hesaplanacağı, ancak, esas işin fer’i ve mütemmimi sayılan işlerin, işçilerinin birbirine karışmayacak şekilde ayrı ve bağımsız olarak yürütülmesi ve ayrı bir işyeri olarak Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamına alınmış olduğu takdirde her birinin kendi tehlike sınıfının prim haddine tabi tutulacağı”,

 

4 üncü maddesinde de, “Aynı işveren tarafından aynı işyerinde yürütülen ve mahiyetleri bakımından ayrı özellikler arzeden ve başka başka tehlike sınıflarına dahil olan bütün işlerin, işyerinde en yüksek tehlike sınıfına giren işin prim haddine tabi olacağı” hükümleri yer almıştır.

 

SSK Sigorta İşleri Daire Başkanlığı’nın 07.04.2005 tarih ve 16-335 Ek sayılı Genelgesinde (EK-2.5), yukarıdaki 3 ve 4 üncü madde hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinde,

 

“1- İhale sözleşmesi ve şartnamelerinde belirtilen sözleşme konusu işlerin birden fazla olduğunun anlaşılması durumunda;

 

 a- İşlerin sözleşme içindeki ağırlıkları ve nitelikleri göz önünde bulundurularak, işlerden birinin sözleşmenin asıl konusunu oluşturması, yapılması gerekli diğer işlerin ise asıl işin fer’i ve mütemmimi mahiyetinde olması (taahhüt konusu işin içinde küçük bir yer teşkil etmesi) halinde, yukarıda belirtilen Prim Tarifesinin 3 üncü maddesi gereğince işyerinin işkolu kodunun asıl işe göre belirlenmesi,

 

b- İşin çeşitlerinin tümünün sözleşme içinde birbirine yakın ağırlık teşkil etmesi ve her birinin ayrı ayrı sözleşmenin asıl konusunu oluşturması ve herhangi bir işin fer’i ve mütemmim mahiyetinde bulunmaması (işçilerin birbirine karışmaması, işlerin ayrı ve bağımsız olarak yürütülmemesi) halinde ise, bu defa bütün işlerin işyerinde en yüksek tehlike sınıfına giren işin prim haddine tabi olması,

 

2- Sözleşmelerde ve şartnamelerde sadece “genel temizlik” veya “bina içi temizliği” işlerinin yapıldığının anlaşılması durumunda:

 

            Söz konusu işyerlerinin,  Prim Tarifesinin 5 inci maddesi gereğince (8592) işkolu kodu ile (II) tehlike sınıfında tasnif edilmesi,” gerektiği belirtilmektedir.

 

Anılan düzenlemeler uyarınca, ihale sözleşmesi ve şartnamelerinde belirtilen sözleşme konusu işlerin birden fazla olduğunun anlaşılması durumunda; işlerin sözleşme içindeki ağırlıkları ve nitelikleri göz önünde bulundurularak, işlerden birinin sözleşmenin asıl konusunu oluşturması, yapılması gerekli diğer işlerin ise asıl işin fer’i ve mütemmimi mahiyetinde olması (taahhüt konusu işin içinde küçük bir yer teşkil etmesi) halinde, yukarıda belirtilen Prim Tarifesinin 3 üncü maddesi gereğince işyerinin işkolu kodunun asıl işe göre belirlenmesi gerektiği, ancak aynı işyerinde yürütülen birden fazla işin mahiyetleri bakımından ayrı özellikler arz etmesi halinde Prim Tarifesinin 4 üncü maddesi gereğince farklı tehlike sınıflarına dahil olan bütün işlerin işyerinde en yüksek tehlike sınıfına giren işin prim haddine tabi olacağı anlaşılmaktadır.

           

31.12.1981 tarih ve 17296 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 18.03.1981 tarih ve 8/2569 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İş Kazaları ile Meslek Hastalıkları Sigortaları Prim Tarifesinin 4 üncü maddesinde yer alan “Aynı işveren tarafından aynı işyerinde yürütülen ve mahiyetleri bakımından ayrı hususiyetler arz eden ve başka tehlike sınıflarına dahil olan bütün işler en yüksek tehlike sınıfına giren işin prim haddine tabi olur.” hükmü uyarınca, kalorifer yakma işinin temizlik ve çamaşırhane işletimi işinden farklı özellik arz etmesi ve teknik şartnamede Diyarbakır Bölge Müdürlüğünde çalıştırılacak dört (4) temizlik işçisi dışında, işin yürütüleceği altı (6) yurt binasında diğer işçilerle birlikte kaloriferci istihdamının da öngörülmüş olması, bununla birlikte, Teknik Şartnamenin, 10.15.1 maddesinde de, “Yüklenici çalıştıracağı personeli iş kanunu hükümlerine uygun olarak SSK ve Bölge Çalışma Müdürlüğüne bildirecek ve bölge veya yurt için ayrı ayrı işyeri numarası alınacaktır. Sigortasız işçi çalıştırmayacaktır.” şeklinde düzenleme yapılmış olması nedeniyle 100 işçiye ait asgari ücret rakamının, yukarıda belirtilen prim tarifesi gereğince kaloriferci için belirlenen % 2,5’luk prim oranı üzerinden, Diyarbakır Bölge Müdürlüğünde çalışacak dört (4) temizlik işçisine ait asgari ücret rakamının ise % 2’ lik prim oranı üzerinden hesaplanması gerekmekte olup iddia yerinde görülmemiştir.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdare tarafından ihale dokümanı kapsamında isteklilere verilen birim fiyat teklif cetveli standart formunda, ilaçlama iş kaleminin birimi (işçi x ay sayısı) ve miktarı (104x12) olarak belirlenmiştir. Aylık olarak yapılacak ilaçlamaya ilişkin maliyetin işçi sayısı üzerinden tespit edilmesi ve bu şekilde birim belirlenmesi doğru olmamakla birlikte, toplam ilaçlama maliyetinin işçi ve ay sayısına bölünmek suretiyle birim maliyetinin bulunup cetvele geçirilmesi mümkündür. Toplam ilaçlama maliyeti, birim fiyat teklif cetvelinde bu şekilde ifade edilse de burada dikkat edilmesi gereken nokta, sabit ilaçlama maliyetinin, işin ifası sırasında işçi sayısındaki değişikliklerden etkilenmeyeceğidir. İhalede geçerli teklif sahibi iki isteklinin de bu şekilde hareket ettiği görülmüştür. Bu durumda birim fiyat teklif cetvelindeki bu düzenleme maliyet hesabını engeller şekilde sonuca etkili bir aykırılık oluşturmamaktadır.

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin 9.1maddesinde, “İlaçlama, Bölge müdürlüğünde hizmet binası ve müştemilatı, yurtlarda ise; idare binası, öğrenci blokları ve her türlü müştemilatı haşere ve mikroplardan arındırılması amacıyla aylık olarak yapılacaktır. İdarenin gerekli gördüğü durumlarda da ayrıca ilaçlama yapılacaktır.” ve 9.3. maddesinde ise, “İlaçlama, Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak gerçekleştirilecektir. Yüklenicinin Halk sağlığı alanında Haşerelere karşı İlaç Uygulama İzin Belgesine sahip olması durumunda ilaçlama yüklenici tarafından; bu izin belgesine sahip olmaması durumunda ise ilaçlama, anılan izin belgesine sahip olanlara yaptırılacaktır.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

Teknik Şartnamenin 9.1 maddesindeki düzenleme ile kaç defa ilaçlama yapılacağının anlaşılamadığı ve buna ilişkin maliyetin belirlenemediği iddia edilmektedir. Ancak, bu düzenlemeden aylık olarak düzenli şekilde ilaçlamanın yapılacağı anlaşılmakta olup idarenin gerekli gördüğü durumlarda ayrıca ilaçlama yapılacağına ilişin düzenlemeyi herhangi bir gereklilik  doğduğu durumlara münhasır olarak anlamak gerekecektir. Bu durumları idarenin de önceden öngörmesi mümkün değildir. İlaçlamanın işin esasını oluşturmadığı da dikkate alındığında bu düzenlemenin maliyet hesabında belirsizlik yarattığı iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

1) Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (Diyarbakır Bölge Müdürlüğü) tarafından Temizlik, Kalorifer ve Çamaşırhane Hizmet Alımı” işinin Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarıldığı, 14 adet ihale dokümanının satın alındığı, 23.08.2007 tarihinde yapılan ihaleye 3 isteklinin katıldığı, yaklaşık maliyeti 1.520.862,89 YTL olan ihalede;

 

İhaleye katılan firmalardan, Can-Su Ltd. Şti. 1.509.935.89 YTL, Taş-Tem Ltd. Şti. 1.520.839,89 YTL, Öztürkler-Edebali Ortak Girişimi 1.580.000,00 YTL bedeli teklif bedeli olarak teklif etmiştir.

 

İhaleye teklif veren isteklilerin teklif ettikleri bedeller dikkate alındığında; teklif edilen bedellerin kendi arasında birbirine ve yaklaşık maliyete yakın olmasından ihalede; yeterli rekabetin oluşmadığı anlaşılmaktadır.

 

4734 sayılı Kanunun 5. maddesinde “temel ilkeler” başlığı altında “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” şeklinde düzenleme bulunmaktadır.

 

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Diyarbakır Bölge Müdürlüğü’nün yapmış olduğu “Temizlik, Kalorifer ve Çamaşırhane Hizmet Alımı” işinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sağlıklı bir fiyat yarışması sonucunda oluşmadığı, ihalede 14 adet ihale dokümanı satılmasına rağmen ihaleye 3 isteklinin katılması ve bu katılan istekliler arasında da rekabeti sağlayacak sağlıklı bir fiyat yarışmasının oluşmaması sebebiyle rekabet ilkesinin ihlal edildiği, bu sebeple kamu kaynaklarının verimli kullanılmadığı anlaşılmıştır. Açıklanan nedenlerle; Bahse konu ihalede; 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinde yer alan “temel ilkelerin” ihlal edildiği tespit edilmiştir.

 

2) İdare tarafından standart form olarak verilen birim fiyat teklif mektubu eki cetvelinde

ilaçlama iş kaleminin birimi (işçi x ay sayısı) ve miktarı (104x12) olarak belirlenmiştir. Aylık olarak yapılacak ilaçlamaya ilişkin maliyetin işçi sayısı üzerinden tespit edilmesi mevzuata aykırılık taşımaktadır. İlaçlama maliyetinin işçi sayısına bağlanması, işçi sayısının artması veya eksilmesi durumunda ilaçlama için ödenecek parasal tutar da değişkenlik arz edecektir. Halbuki idare teknik şartnamenin 9.1 maddesinde yapmış olduğu düzenleme ile ilaçlamanın (rutin bir şekilde) aylık olarak yapılacağını belirlemiştir. Dolayısıyla ihaleye teklif veren isteklilerin, ilaçlamayı sabit maliyet kalemi olarak belirleyip diğer maliyet kalemleri içerisine yedirmesi gerekirken, dokümanda ilaçlamanın ayrı bir maliyet kalemi olarak öngörülmesi üstelik bunun değişkenlik arz eden işçilik maliyetine bağlanmasının mevzuata aykırı olduğu tespit edilmiştir.

 

Yukarıda açıklanan gerekçelerle ihalenin iptal edilmesi gerektiği gerekçesiyle çoğunluk görüşüne katılmıyoruz.

 

 

 

Hicabi ECE

Üye

 

Hakan GÜNAL

Üye

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul