• Karar No: 2007/UH.Z-3283
  • Toplantı No: 2007/057
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 08.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/057
Gündem No :29
Karar Tarihi:08.10.2007
Karar No :2007/UH.Z-3283
Şikayetçi:
 Edessa Yemekhanecilik San. ve Tic. AŞ., Atatürk Bulvarı Şekerbank Üstü Abdullatif Yetkin İşhanı Nu 68 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Viranşehir Yatılı İlköğretim Bölge Okulu, Keleşabdioğlu Mahallesi Köy Hizmetleri Karşısı Viranşehir/ ŞANLIURFA
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.09.2007 / 25553
Başvuruya konu ihale:
 2007/102378 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Yemek Pişirme, Dağıtma ve Sonraki Hizmetler” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

03.10.2007 tarih ve 08.16.65.0022/2007-55E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Viranşehir Yatılı İlköğretim Bölge Okulu’nce 24.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzemeli Yemek Pişirme, Dağıtma ve Sonraki Hizmetler” ihalesine ilişkin olarak Edessa Yemekhanecilik San. ve Tic. AŞ.’nin 24.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 03.09.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  06.09.2007 tarih ve 25553 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İdari şartnamenin İhaleye Katılabilmek için Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri/İhale Konusu İşin Yerine Getirilmesi İçin Gerekli Görülen Tesis, Makine, Teçhizat ve Diğer Ekipmana ilişkin Belgeler başlıklı 7.3.3 maddesindeki “İsteklilerin teklif dosyalarında; 1 adet diyetisyen, 1 adet aşçıbaşı, 1 adet aşçı, 1 adet garson, 1 adet bulaşıkçı, 1 adet yemekhane temizlikçi çalıştıracağına dair noter tasdikli taahhütnameyi vereceklerdir.” düzenlemesinin Hizmet Alımı Uygulama Yönetmeliğinin İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler başlıklı 43. maddesine ve Kamu İhale Kurulunun 2007/UH.Z-1350, 2007/UH.Z-1439 ve 2007/UH.Z-1348 Sayılı Kararlarına aykırı olduğu,

 

            2) İdari şartnamenin İhaleye Katılabilmek için Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri/ Kalite ve Standartlara İlişkin Belgeler başlıklı 7.3.5.6 maddesindeki; "Yüklenici firmanın mutfakta yangın ve besin ve besin zehirlenmesine karşın tüm rizikolar için sigorta poliçesi vereceğine dair noter tasdikli taahhütname" düzenlemesinin Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması başlıklı 19. maddesindeki hüküm ile Kamu ihale Kurulunun 2006/UH.Z-3325 ve 2007/UH.Z-1708 Sayılı Kararlarına aykırı olduğu,

 

           Anılan düzenlemelerin mevzuata aykırı olmasının rekabeti engelleyip ihalenin kamu yararına sonuçlanmasına engel teşkil edeceğinden ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale konusu iş, 17.09.2007-13.06.2008 tarihleri arasında Malzemeli Yemek Pişirme, Dağıtma ve Sonraki Hizmetler hizmet alımı işi olup ihale birim fiyat usulde gerçekleştirilmiştir.

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “İhale konusu işin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler.” başlıklı 7.3.3 maddesinde,

 

“İstekli ihale konusu işi yerine getirmek için, idarece teknik şartnamede öngörülen sayıda ve nitelikteki personelleri çalıştıracağına dair noter onaylı taahhütname,

Çalıştırılacak personelin özelliği

1.      Diyetisyen veya Gıda Mühendisi: Diyetisyenler için; Sağlıkla ilgili herhangi bir yükseköğretim kurumunun en az dört yıllık beslenme ve diyetetik eğitim-öğretim programını tamamlayarak beslenme ve diyetetik lisans diploması alanlar ile diyetisyen unvanı alanlar. Gıda Mühendisleri için Üniversitelerin Gıda Mühendisi bölümünden lisans ve üzeri mezunlar ile ihale tarihinden önce yapılmış sözleşmenin aslı veya noter tasdikli suretlerin vermeleri zorunludur. Diyetisyen veya Gıda Mühendisi ile yapılan sözleşmenin süresi en az 30/06/2008 tarihine kadar olmalıdır.

2.      Aşçıbaşı ve Aşçı : Turizm ve Otelcilik Yüksek Okulu veya T.C. Milli Eğitim Bakanlığınca verilmiş Aşçılık Meslek Lisesi Diploması, Ustalık Belgesi ve/veya Kalfalık Belgesi ile Bonservislerinin asılları veya noter tasdikli suretlerini vermeleri zorunludur. En Az 1 Aşçıbaşı ve 1 Aşçı.

3.      Garson: Konusunda 2 yıl deneyimli en az İlköğretim Okulu mezunu (Eski sistemde ortaokul) mezunu olanlar En az iki Garson çalıştırılacaktır.

4.      Bulaşıkçı: Konusunda deneyimli en az İlköğretim Okulu mezunu olanlar. En az 1 kişi çalıştırılacaktır.

5.      Yemekhane Temizlikçisi: Konusunda deneyimli en az İlköğretim Okulu mezunu olanlar. En az 1 kişi çalıştırılacaktır.

 

Yukarıdaki yazılı elemanları çalıştıracağına dair noter tasdikli taahhütname verecektir.”

 

düzenlemeleri yapılmıştır.

 

İhale ilanının “İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 4.3.2. maddesi,

 

Diyetisyen veya Gıda Mühendisi: Diyetisyenler için;sağlıkla ilgili herhangi bir yükseköğretim kurumunun en az 4 (Dört) yıllık beslenme ve diyetetik eğitim-öğretim programını tamamlayarak beslenme ve diyetetik lisans diplomasını alanlar ile diyetisyen unvanı alanlar.Gıda Mühendisleri için Üniversitelerin Gıda Mühendisi bölümünden lisans ve üzeri mezunları ile ihale tarihinden önce yapılmış sözleşmenin aslı veya noter tasdikli suretlerini vermeleri zorunludur. Diyetisyen ve Gıda Mühendisi ile yapılan sözleşme en az 13/06/2008 tarihine kadar olmalıdır.

Aşçıbaşı ve Aşçı:Turizm ve Otelcilik Yüksek okulu ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığınca verilmiş Aşçılık Meslek Lisesi Diploması,Ustalık Belgesi ve/veya Kalfalık Belgesi ile Bonservislerinin asıllar veya noter tasdikli suretlerini vermeleri zorunludur.En az 1(bir) Aşçıbaşı ve1(bir) Aşçı çalıştırılacaktır.

Garson:Konusunda 2 yıl deneyimli an az İlköğretim Okulu mezunu (eski sistemde Ortaokul) mezunu olanlar.En az iki garson çalıştırılacaktır.

Bulaşıkçı:Konusunda deneyimli en az İlkokul mezunu olanlar.En az 1 (bir) kişi çalıştırılacaktır.

Yemekhane Temizlikçisi:Konusunda deneyimli en az ilkokul mezunu olanlar. En az 1(bir) kişi çalıştırılacaktır.”


şeklinde düzenlenmiştir.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin "İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler (Değişik: 15/10/2006 – 26320 R.G. /3 md.)” başlıklı 43 üncü maddesinde, “Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez.” hükmüne yer verilmiştir.

 

Bu nedenle, İdari şartnamede personel çalıştırılacağına dair noter tasdikli taahhütname istenmesinin ve diyetisyen ve gıda mühendisi ile ihale tarihinden önce yapılmış sözleşmenin aslı veya noter tasdikli suretinin istenmesinin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 43 üncü maddesine aykırı olduğu anlaşıldığından iddia yerinde görülmüştür.

 

            Bu kapsamda, İdari şartname ve ilanda aynı konuya ilişkin düzenlemelerde çelişkiler olduğu da görülmüştür. İdari şartnamede Diyetisyen veya Gıda Mühendisi ile yapılan sözleşmenin süresi en az 30/06/2008 tarihine kadar olması istenirken ilanda 13/06/2008 tarihine kadar olması istenmiştir. İdari şartnamenin anılan maddesinde belirtilen elemanları çalıştıracağına dair noter tasdikli taahhütname istenirken aynı şart ihale ilanında aranmamıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İhale ve ön yeterlik ilanlarının düzenlenmesi” başlıklı 30 uncu maddesinde, İhale ilanları, ihale dokümanında yer alan bilgiler esas alınmak suretiyle, ihale usulüne göre oluşturulan standart ihale ve ön yeterlik ilan formlarına uygun olarak hazırlanır (standart formlar KİK002.0/H, KİK003.0/H ve KİK004.0/H).

 

İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.

 

İhale ve ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemez.” düzenlemesi ve “İlanın uygun olmaması” başlıklı 31 inci maddesinde ise, “Bu Yönetmeliğin 29 ve 30 uncu maddelerinde belirtilen hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda, ilân bu maddelere uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale veya ön yeterlik yapılamaz.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale ilanı ile idari şartnamedeki düzenlemelerin birbirine uygun olmaması, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 30 uncu maddesinde yer alan hükme aykırılık teşkil etmektedir. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 31 inci maddesi ise 30 uncu maddede belirtilen hükümlere uygun olmayan ilanların yenilenmedikçe ihale yapılamayacağını öngördüğünden bu aykırılık ihalenin iptalini gerektirmektedir.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 7.3.5.6. maddesi “Yüklenici firmanın mutfakta yangın ve besin ve besin zehirlenmesine karşın tüm rizikolar için Sigorta Poliçesi vereceğine dair noter tasdikli taahhütname.” şeklinde ve VI-19 maddesi ise “Yüklenici mutfak ve yemekhanede besin zehirlenmelerine karşı sigorta yaptıracak ve sigorta poliçesini sözleşme imzalanmasına müteakiben 15 gün içinde idareye ibraz edecektir.” şeklinde düzenlenmiştir.

           

            Teknik Şartnamenin 6-f maddesinde, “Firma besin zehirlenmelerine ve yangına karşı tüm riskler için sigorta poliçesini ibraz zorundadır. …” 14-j maddesinde, “Yüklenici Müdürlüğümüzde meydana gelebilecek gıda zehirlenmelerine karşın ürün ve şahıs poliçesini sözleşmeye yapılmadan önce idaremize vereceğine dair noter tasdikli taahhütname verecektir.” ve 14-ff maddesinde ise, “Yüklenici mutfak ve yemekhanede besin zehirlenmelerine karşı sigorta yaptıracak ve sigorta poliçesini sözleşme imzalanmasına müteakiben 15 gün içinde idareye ibraz edecektir.” ifadeleri yer almaktadır.

 

            Hizmet Alımları Tip Sözleşmesi’nin “İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesine ait dipnotta “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluğun Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde kime ait olacağı hususu ile İdarenin işin nitelik ve özelliğine göre ihtiyaç duyduğu sigorta türleri ile teminat kapsam ve limitleri burada belirtilecektir.” ifadesine yer verilmiştir.

           

            Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması” başlıklı 19 uncu maddesinde, “Hizmet türüne göre sigorta gerektiği takdirde uygulanacak sigorta türü veya türleri ve teminat limitleri günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilir. Düzenlenen sigorta poliçelerinde, idare işveren sıfatıyla, yüklenici ise işi gerçekleştiren sıfatıyla ve varsa alt yükleniciler yer almalıdır. Kıymetler tam değer üzerinden sigorta ettirilmelidir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            İdarenin hazırladığı Hizmet Sözleşmesi’nin “İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesinde, “İşyerinde, işin başlamasından kabul belgesinin verilmesine kadar her türlü araç, malzeme, ihzarat, makine ve taşıtlar ile sözleşme konusu hizmet işinin korunmasından yüklenici sorumludur.

 

Yüklenici, kazaların, zarar ve kayıpların meydana gelmesini önlemek amacı ile gereken bütün önlemleri almak ve kontrol teşkilatı tarafından, kaza, zarar ve kayıp ihtimallerini azaltmak için verilecek talimatların hepsine uymak zorundadır.

 

Yüklenici, işin devamı süresince iş yerinde yapılacak çalışmalarda her türlü güvenlik önlemini almak zorundadır. İş sahasında veya çevresindeki bölgede, yeterli güvenlik önleminin alınmaması nedeniyle doğabilecek hasar ve zararın ödenmesinden yüklenici sorumludur. Ayrıca yüklenici, işyerinde kullanılan ekipmanın neden olabileceği kazalardan korunma usullerini ve önlemlerini çalışanlara öğretmek zorundadır. Bu konularda gerek kontrol teşkilatı tarafından istenen ve gerekse yüklenicinin kendi arzusu ile uyguladığı güvenlik ve koruma önlemlerine ilişkin giderlerin tümü yükleniciye aittir.

 

Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde mutfak (aşevi) ve yemekhane ihale konusu hizmetin yerine getirilmesi esnasında meydana gelebilecek zarar ve ziyandan yüklenici sorumludur.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İdari ve Teknik Şartname’de besin zehirlenmeleri ve yangına karşı sigorta yapılması öngörülmektedir. Bu durumda Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin 19 uncu maddesine göre yapılacak sigorta türü veya türleri ve teminat limitlerinin sözleşme tasarısında belirtilmesi gerekmektedir. İncelenen ihalede sözleşme tasarısına bakıldığında Genel Şartnamenin 19 uncu maddeye uygun şekilde Teknik Şartname ile İdari Şartnamede belirtilen sigorta türleri ile teminat kapsam ve limitlerine ilişkin düzenleme yapılmadığı görülmüş olup, bu durum mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.

 

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (a, b, c, ç, d, e, f, g, ğ, h, ı) bentleri yönünden incelenmesi sonucunda, g bendi yönünden tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

g) Doküman yönünden yapılan incelemede:

 

            1- İdari şartnamenin “İş deneyim belgeleri” başlıklı 7.3.2 maddesi, “İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde; mal ve hizmet alımları için son 5 yıl içinde kamu veya özel sektörde o işe ait sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında gerçekleştirdiği veya % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler” düzenlenmiştir.

 

            İhale ilanının “İş deneyim belgeleri” başlıklı 4.3.1. maddesinde ise “İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin % 35 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,” düzenlemesi mevcuttur.

 

            2- İdari şartnamenin “Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:” başlıklı 7.4. maddesinde “Bu ihalede benzer iş olarak ihale konusu hizmetle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerdir. Her türlü kamu veya özel sektör çalışanlarına verilen yemek hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            İhale ilanının 4.4. maddesi ise “Bu ihalede benzer iş olarak , Kamu ve Özel sektörde malzemeli yemek pişirme, dağıtım ve sonraki hizmetler benzer iş olarak kabul edilecektir” şeklinde düzenlenmiştir.

 

            İş deneyim belgeleri ve benzer iş tanımına ilişkin düzenlemelerde; idari şartnamede belirtilmeyen hususlara ilanda yer verildiği ve ihale ilanı ile idari şartnamedeki düzenlemelerin birbirine uygun olmadığı tespit edildiğinden söz konusu düzenlemelerin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 30 uncu maddesine aykırı olduğu düşünülmektedir. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 31 inci maddesi ise 30. maddede belirtilen hükümlere uygun olmayan ilanların yenilenmedikçe ihale yapılamayacağını öngördüğünden, mevzuata aykırı yapılan ihalenin iptal edilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul