İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3284
  • Toplantı No: 2007/057
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 08.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/057
Gündem No :30
Karar Tarihi:08.10.2007
Karar No :2007/UH.Z-3284
Şikayetçi:
 Esas Özel Güvenlik Eğitim ve İstihdam Hizm. Ltd. Şti., Dumlupınar Mahallesi Atatürk Caddesi Palmiye Apt. No: 2-a AFYON
 İhaleyi yapan idare:
 Türkiye İş Kurumu Aydın İl Müdürlüğü, R.Paşa Mah. Hükümet Bulv. Ayakkabıcılar 5. Sok Vakıf İş Hanı No: 2 09100 AYDIN
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.08.2007 / 24969
Başvuruya konu ihale:
 2007/100155 İhale Kayıt Numaralı “Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

03.10.2007 tarih ve 08.16.43.0022/2007-54E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Türkiye İş Kurumu Aydın İl Müdürlüğü’nce  tarihinde  ile yapılan “Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Esas Özel Güvenlik Eğitim ve İstihdam Hizm. Ltd. Şti.’nin 15.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 16.08.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  31.08.2007 tarih ve 24969 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanun’un 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1)  Yapılan aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevabın yeterli görülmemesinin mevzuata uygun olmadığı ve ihalenin firmaları üzerinde bırakılması gerektiği,

 

2) Pazarlık usulünde yapılan ihalenin mevzuata uygun yapılmadığı şeklinde şüpheleri  olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

 

 

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale konusu iş, 3 adet hizmet binasının 10 güvenlik görevlisi ile koruma ve güvenlik hizmetinin yürütülmesi işi olup, 139 takvim günü süre ile götürü bedel usulde ihale edilmiştir.

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari Şartnamenin 23.3 maddesinde, “Ayrıca, Teknik Şartnamede belirtilen personel giyecek gideri, İstekli her ay çalışan personeline 26 gün üzerinden kişi başı günlük brüt 4,50 YTL yemek bedeli, her ay çalışan personeline 26 gün üzerinden kişi başı günlük brüt 1,90 YTL yol bedeli, ihale konusu işin yürütülmesi için gereken makine, ekipman ve teçhizata ait malzeme bedeli ile kullanım bedeli. Özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini amacıyla yaptırması zorunlu üçüncü şahıs mali sorumluluk sigortası ve bir günde nöbet tutan 7 kişi üzerinden 10,5 gün ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma ücreti giderleri teklif fiyatına dahildir.” ve 23.5 maddesinde, “Bu işte iş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta prim oranı % 1,5’tur.” şeklinde düzenleme yapılmıştır. 

 

            Anılan şartnamenin 14.3.2 maddesinde, “İstekliler 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen özel güvenlik mali sorumluluk sigortasını (10 personel için) yaptıracağına dair taahhütname ile sigorta şirketinin bölge müdürlüğünden veya genel müdürlükten onaylı proforma fatura, poliçenin aslını veya noter onaylı suretini teklifleriyle birlikte sunacaklardır.

 

            Yüklenici teknik şartnamenin 4. maddesinde yer alan güvenlik malzemesi ekipman ve makineleri bulundurmak ve kullanmak zorundadır.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

Teknik Şartnamenin “Yüklenici” başlıklı 4.1.5 maddesinde, yazlık ve kışlık kıyafetler belirlenmiştir. 

 

            Teknik şartnamenin 7.1 maddesinde hizmetin haftada 7 gün 24 saat kesintisiz yürütüleceği, 7.11 maddesinde, “Hafta sonu ve resmi tatil günlerinde de güvenlik elemanı çalıştıracak, gözetim, denetim ve kontrol hizmetlerini aksatmayacaktır.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

            Bu veriler doğrultusunda, ihale konusu işin yol, yemek, işçilik ücreti ile hafta sonu ve resmi tatil günleri ücreti dahil özel güvenlik mali mesuliyet sigortası ve giyim bedeli hariç toplam asgari işçilik maliyeti 43.737,52 YTL ve % 3 sözleşme gideri dahil teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamı 45.049,65 YTL’dir.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 nci maddesinde,

 

“İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

 

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

 

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

 

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.”

 

hükmüne yer verilmiştir.

 

15.10.2006 tarih ve 26320 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 18.10.2006 tarihinde yürürlüğe giren Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğe göre "XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi" başlıklı  "H. Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi" maddesinin (b) fıkrasında; “…Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde mali sorumluluk sigortası gideri aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilecek ve isteklilerce aşırı düşük teklif sorgulaması çerçevesinde sigorta acentelerinden alınarak sunulan proforma fatura veya sözleşmelerin ekine sigorta acentelerince Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla özel güvenlik mali sorumluluk sigortası hizmetini geçekleştirebileceklerine ilişkin ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının eklenmesi ve bu teyitlerin yetkili kişilerin imzasını taşıması gerekecektir…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İdare başvuru sahibi Esas firmasının 45.175,15 YTL’lik indirimli son teklifi ile Özefe firmasının 46.156,65 YTL’lik indirimli son teklifi üzerine teklif bileşenlerine ilişkin açıklama istemiştir.

 

            Bunun üzerine idare Esas firmasınca sunulan açıklamayı yeterli görmeyerek ihaleyi Özefe firması üzerinde bırakmıştır.

 

İdarenin firmayı değerlendirme dışı bırakma gerekçesi, 16.08.2007 tarihli cevabi yazıda,  “teklif bileşenlerinizi oluşturan yazlık ve kışlık (kişi başı 4 adet gömlek, 2 adet pantolon, 2 adet ayakkabı, 1 adet kep, 2 adet kravat, 1 adet kemer, 1 adet kazak ve 1 adet kışlık mont için toplam 9,50 YTL) giyim bedeli ile özel güvenlik mali sorumluluk sigortası (1 kişi için toplam 2,25 YTL) giderlerinin, hayatın olağan akışı ve piyasa şartları içerisinde öngörülen bedellerle temin edilmesi, piyasa koşullarına uygun ve gerçekçi olmadığı, proforma faturadaki fiyatların diğer firmanın vermiş olduğu proforma faturada belirtilen fiyatlarla da karşılaştırıldığında piyasa koşullarına uygun ve gerçekçi olmadığı tespit edilmiştir.” şeklinde belirlenmiştir.  

 

            Firmanın aşırı düşük sorgulamasına yaptığı açıklama incelendiğinde, firmanın teklifinin şu kalemlerden oluştuğu görülmüştür:

 

            Personel için yol, yemek işçilik bedeli: 43.256,19 YTL

            Bayram yılbaşı günleri ücret toplamı: 1.793,46 YTL

            Giyim bedeli toplamı: 97,85 YTL

            Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası: 22,50 YTL

            Genel giderler ve firma karı: 5,15 YTL

            Toplam: 45.175,15

 

            Buna göre firmanın teklif bedelinin özel güvenlik mali sorumluluk sigortası ile giysi bedeli hariç asgari maliyet toplamı olan 45.049,65 YTL yi sağladığı ancak özel güvenlik mali sorumluluk sigortası ve giysi bedeli için teklif edilen bedelin idarece aşırı düşük olarak değerlendirildiği tespit edilmiştir.

 

Kamu İhale Kanun’un 38 nci maddesindeki hükümden isteklilerin açıklamalarını belgelendirmek suretiyle idareye sunacakları ve idarenin de aşırı düşük teklifleri belgeleri ve açıklamaları dikkate alarak değerlendireceği anlaşılmaktadır. Bu nedenle açıklamada yer alan bir maliyetin salt belgelendirilmiş olmasının açıklamanın uygun görülmesi için yeterli olmayacağı, başvuru sahibinin ihale konusu işte çalışacak güvenlik görevlileri için giysi bedeli olarak teklif ettiği rakam ile özel güvenlik mali sorumluluk sigortası için teklif ettiği rakamın hayatın olağan akışına uygun olmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibi firmanın aşırı düşük teklif  sorgulamasına ilişkin olarak yaptığı açıklamanın idarece uygun görülmeyerek değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

           24.07.2007 tarih ve 98595 sayılı İhale onay belgesinden Söke Şube Müdürlüğü ve Söke Eğitim Merkezi Hizmet Binaları için 2007 yılı Güvenlik Hizmeti Alımının daha önce 20.07.2007 tarihinde sona erecek olmasından ötürü 11.07.2007 tarihinde açık ihale usulü ile ihaleye çıkıldığı ve ihalenin şikayet başvurusu üzerine İl Müdürlüğü Makamının onayı ile 19.07.2007 tarihinde iptal edildiği anlaşılmaktadır.

           

            Yine onay belgesinde, Söke Eğitim Merkezinde eğitimlerin devam etmesi, can ve mal kaybının meydana gelebileceği de dikkate alınarak, açık ihale yapılıncaya kadar geçecek zaman için (01.08.2007) Söke Şube Müdürlüğü ve Söke Eğitim Merkezi Hizmet Binaları için Güvenlik Hizmet Alımı işinin Kamu İhale Kanunu’nun 21/b maddesine göre Pazarlık usulü ile ihaleye çıkarıldığı belirtilmiştir.

 

            4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin 1 inci fıkrasının b bendinde; doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması durumlarında ihalenin pazarlık usulü ile yapılabileceği düzenlenmiştir.

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin “XVII- Süreklilik Arz Eden Mal ve Hizmet Alımlarının Kesintiye Uğratılmadan Temini” başlıklı maddesinde,

 

“4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin (b) bendinde ertesi mali yılda gerçekleştirilecek süreklilik arz eden mal ve hizmet alımları için bir önceki mali yıl sona ermeden ihaleye çıkılabileceği düzenlenmiştir. Böylece ihale ile ilgili ilan süresi ve ihale sürecinin belirli bir zaman alacağı da dikkate alınarak ertesi yılda gerçekleştirilecek bu tür mal ve hizmet alımı ihalelerine mali yıl sona ermeden çıkılabilmesine imkan tanınmıştır.

           

Ancak yılın sonunda ya da ertesi yılın başında çıkılan ihalelerde önceden öngörülemeyen nedenlerle ihale sürecinin uzadığı durumlarda süreklilik arz eden bu alımların kesintiye uğratılmamasını teminen, ihale sonuçlandırılıncaya kadar geçecek süre içindeki ihtiyaçların 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b) bendindeki “idare tarafından önceden öngörülemeyen olaylar” kapsamında değerlendirilerek, anılan madde hükmü ve 62 nci maddenin (ı) bendinde yer alan esaslar da dikkate alınarak aynı Kanunun 21 inci maddesinin (f) bendi ya da 22 nci maddesinin (d) bendinde belirtilen tutarlara kadar olanların bu maddelere göre temin edilebilmesi mümkün bulunmaktadır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İdarenin daha önce 11.07.2007 tarihinde açık ihale usulü ile çıktığı ihalenin şikayet başvurusu üzerine iptal edilmesi nedeni ile açık ihale usulü ile yapılacak yeni güvenlik hizmeti alımı ihalesine kadar geçecek 4 ay 19 günlük dönem için yapılacak hizmet alımı Kamu İhale Genel Tebliği’nin XVII. maddesinde yer alan ifade kapsamında değerlendirilebileceğinden idarenin Kamu İhale Kanunu’nun 21/b maddesine göre pazarlık usulü ile ihale yapmasında mevzuata aykırılık görülmemiştir. Aynı zamanda ihale sürecinde, pazarlık usulü ile yapılacak kurallara uyulduğu anlaşıldığından iddianın yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

            B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (a, b, c, ç, d, e, f, g, ğ, h, ı) bentleri yönünden incelenmesi sonucunda, (d) bendi yönünden tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            d) İhale komisyonu yönünden yapılan incelemede, ihale komisyonu yedek üyelerinin mevzuata aykırı belirlendiği tespit edilmiştir.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhale Komisyonu” başlıklı 6 ncı maddesinde, “İhale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, ilgili idare personelinden en az dört kişinin ve muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir.” hükmü yer almaktadır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin “İhale Yetkilisi ve İhale Komisyonu” başlıklı V-B maddesinde;

 

“İhale komisyonu; biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı ve birinin muhasebe veya mali işlerden sorumlu bir personel olması şartıyla, tek sayıda olmak üzere en az beş kişiden oluşacak şekilde ve komisyonun eksiksiz toplanacağı dikkate alınarak, asıl üyeler ile bu üyelerin yerine geçecek aynı niteliklere sahip yedek üyelerin isimleri belirtilmek suretiyle oluşturulur. İhale komisyonunun eksiksiz olarak ihaleyi sonuçlandırabilmesi için yedek üyeler tespit edilirken ihale konusu işin uzmanları ile muhasebe veya mali işlerden sorumlu personel yerine geçecek en az birer yedek üye belirlenmelidir. İhale komisyonlarının idare personelinden oluşturulması gerekmekte olup, ihaleyi yapan idarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde bu Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilecektir.

 

Yedek üyelerin asıl üyelerin taşıması gereken özellikleri haiz olması gerekir. Bir makamdaki görevi nedeniyle ihale komisyonunda görevlendirilen kişinin o görevinden herhangi bir şekilde ayrılması sonucu komisyon üyeliğinden de ayrılmak zorunda kalması halinde ayrılan personelin yerine atanan kişi değil, o asıl üyenin yedeği ile ihaleye devam edilmesi ve herhangi bir nedenle asıl üyenin yerine geçen yedek üyenin ihale sonuçlanıncaya kadar komisyon üyeliğine devam etmesi gerekmektedir. İhaleyi yapan idarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde, bu Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir.”düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İhale komisyonu il müdür yardımcısı sıfatını haiz bir başkan, muhasebeci, şef ve iki VHKİ’den oluşturulmuştur. Yedek üyeler olarak ise şube müdürü sıfatını haiz bir başkan ve dört VHKİ görevlendirilmiştir. Ancak yedek üyeler arasında muhasebe veya mali işlerden sorumlu bir personelin olmaması Kamu İhale Genel Tebliği’nin V-B maddesine aykırılık teşkil etmektedir. Zira anılan madde yedek üyeler tespit edilirken ihale konusu işin uzmanları ile muhasebe veya mali işlerden sorumlu personel yerine geçecek en az birer yedek üyenin belirlenmesi gerektirmektedir.

           

Ancak ihale komisyonu kararında asil üyeler arasında yer alan muhasebecinin imzası yer aldığından, diğer bir ifadeyle bu üyenin yedeği kullanılmamış olduğundan söz konusu mevzuata aykırılık esasa etkili bulunmamıştır.   

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanun’un 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul