En son güncellemeler 5 Mart 2021 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3286
  • Toplantı No: 2007/057
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 08.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/057
Gündem No :33
Karar Tarihi:08.10.2007
Karar No :2007/UH.Z-3286
Şikayetçi:
 Uygar Yemekçilik Güv. Turz. Temz. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti. Hal Mahallesi 6046 Sokak No: 8 İÇEL
 İhaleyi yapan idare:
 Mersin Büyükşehir Belediyesi, MERSİN
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.09.2007 / 25927
Başvuruya konu ihale:
 2007/106904 İhale Kayıt Numaralı “İftar Yemeği Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.10.2007 tarih ve 08.16.97.0148/2007-41E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Mersin Büyükşehir Belediyesi’nce 31.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “İftar Yemeği Hizmeti’’ ihalesine ilişkin olarak Uygar Yemekçilik Güv. Turz. Temz. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti.,’nin 31.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 05.09.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  11.09.2007 tarih ve 25927 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri  incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari Şartnamenin 7.3.2 nci maddesinde yapılan düzenlemenin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesine aykırı olduğu,

 

            2) İdari Şartnamenin 7.3.3 üncü maddesinde, yemeklerin dağıtımını yapabilecek kapasitede sahip olduğu nakil araçlarının ruhsatlarının aslını veya noter onaylı suretlerini vereceklerdir düzenlemesinin, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 44 üncü maddesine aykırı olduğu,

 

            3) İdari Şartnamede istenilen Çevre yönetim sistem belgesinin söz konusu ihalede istenilmemesi gerektiği,

 

            İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:     

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

           

            İdari Şartnamenin 7.3.2 nci maddesinde “İsteklinin organizasyon yapısına  ve personel durumuna ilişkin belgeler başlığı altında listesi verilen teknik personelin eğitimi ve mesleki niteliklerini gösteren belgelerin aslını veya noter onaylı suretlerini verecektir.

Gıda Mühendisi ( Mühendislik Diploması) (1 Adet)

Aşçı Başı (Ustalık Belgesi) (1Adet)

Aşçı (Ustalık Belgesi) (10Adet)

 

            ANAHTAR TEKNİK PERSONEL LİSTESİ

Sıra Mesleki Unvanı                  Mesleki Özellikleri                               Adet 

       

1   Gıda Mühendisi                  Mühendislik Diplomalı                              1

2   Aşçı Başı                            Ustalık  (Aşçı) Belgesine sahip                1

                                                olmalı               

3   Aşçı (Ustalık Belgesi)         Ustalık  (Aşçı) Belgesine sahip                10

                                                olmalı  

4   Aşçı Yardımcısı                         _                                                         7

5   Servis Elemanı                          _                                                        30

6   Temizlik Elemanı                       _                                                        30’’

 

düzenlemesi yapılmıştır.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesinin “İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler’’ başlığı altında yer verilen düzenlemenin dört ve altıncı bentlerinde; “Anahtar teknik personelin istenilmesi durumunda, ilgili kişinin ihale konusu hizmetin uzmanı olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibariyle isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunlu olup, özel sektörde geçen deneyim  süresi ilgili meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve / veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; isteklinin bünyesinde bulunduğu hususu ise, ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir.’’

 

            Anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda teknik personel olarak ihale konusu işte istihdam edilemez. ’’ hükümleri bulunmaktadır.

 

            İdari Şartnamede yapılan düzenleme ile anahtar teknik personel olarak gösterilen personelin aynı zamanda teknik personel olarak istihdam edilmek istendiği, bu yönü ile düzenlemenin yukarıda belirtilen Yönetmelik hükmüne aykırı bulunduğu, ayrıca yine İdari Şartnamede yapılan düzenlemede anahtar teknik personel olarak belirlenen temizlik elemanı, servis elemanı gibi şahısların anahtar teknik personel olarak belirlenmesinin de Yönetmeliğe aykırı olduğu, başvuru sahibinin iddiasının yerinde bulunduğu anlaşılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

 

            İdari Şartnamenin 7.3.3 üncü maddesinin (b) bendinde; “İstekli, Ramazan ayı boyunca yapımını ve dağıtımını üstlendiği tüm iftar yemeklerinin dağıtımını yapabilecek kapasitede sahip olduğu nakil araçlarının ruhsatlarının aslını veya noter onaylı suretlerini vereceklerdir.’’ düzenlemesi  yapılmıştır.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasında; “Makine tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.

            Ancak isteklinin kendi malı olan makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütname sunulması gerekir.’’ hükmüne yer verilmiştir.

 

            İdari Şartnamenin 7.3.3 üncü maddesinde yapılan düzenleme ile sadece kendi taşıma araçları olan kişilerin ihaleye girmesinin mümkün olup kendi aracı bulunmayanların ihaleye katılması olanaksızmış gibi bir ifadeye yer verildiği gibi ayrıca taşıma aracının kendi malı olması halinde de tevsik edici belgelerin ruhsat aslı ya da noter onaylı sureti ile sınırlandırıldığı, bu nedenlerle anılan Yönetmelik hükmüne aykırı düzenleme yapıldığı, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu tespit edilmiştir.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

 

   İdari Şartnamenin 7.3.4 üncü maddesi “Kalite ve standarda ilişkin belgeler’’ başlığı altında

yer verilen (c) bendinde; “Çevre Yönetim Sistemi ( TS EN ISO 14001) sertifikasının aslını veya noter onaylı suretini verecektir.’’düzenlemesinin yapıldığı,

 

             Kamu İhale Genel Tebliğinin  VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar bölümünün "L. Hizmet Alım İhalelerinde Kalite Belgelerine İlişkin Hususlar" maddesi başlığı altında “ Çevre yönetim sisteminin kuruluş yapısı, planlama faaliyetleri, sorumluluklar göz önünde bulundurulduğunda; idarelerin kendi hizmet binalarında gerçekleştirilen hizmetler (temizlik, koruma ve güvenlik, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler,  yemek hazırlama ve dağıtım hizmetleri gibi) ile niteliği gereği çevre yönetim sistem belgesi istenmeyecek hizmet ihalelerinde çevre yönetim sistem belgesine ilişkin düzenleme yapılmaması gerekmektedir.’’ açıklaması getirilmiştir.

 

             Teknik Şartnamenin birinci maddesinde yemeğin pişirilmesi ile ilgili düzenleme yapıldıktan sonra, ikinci maddede, “Yemek idarenin göstereceği yerlere iftar saatinden en az yarım saat önce getirilecektir…’’düzenlemesi yapılmıştır. Söz konusu düzenlemeler ve ihale dokümanı dikkate alındığında, yemeğin isteklinin mutfağında hazırlanarak idarenin gösterdiği yerde kurulan çadırlarda servis yapılacağı işin niteliği dikkate alındığında, Çevre Yönetim Sistem belgesi istenebileceği, söz konusu belge ile amaçlanan hedefin doğal yapı ve çevre özelliklerinin korunması için kaynakları tahrip etmeyen teknolojilerin kullanılması amacıyla tüketicinin bilinçlendirilmesi, çevreye zararlı ürün ve hammaddelerin elenmesinin sağlanması  olduğu, bu nedenle başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.        

         

            İhale dokümanında yukarıda belirtilen aykırılıkların rekabeti engelleyici, isteklileri kısıtlayıcı, teklif verilmesini zorlaştırıcı nitelikte olduğu tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde ihale süreci içerisinde idareye yapılacak şikayet başvuruları üzerine, karar tarihini izleyen on beş gün içinde, ivedilik ve kamu yararı bulunan hallerde ihale yetkilisince ihale işlemlerine devam edilmesi kararı  alınan hallerde üç gün içinde Kamu İhale Kurumuna inceleme talebinde bulunulabileceği hüküm altına alınmış, 56 ncı maddesinde ise Kurum tarafından yapılacak inceleme ve bu inceleme sonucu alınacak kararlara ilişkin usul ve esaslara yer verilmiştir.

 

Şikayet süreci; ihaleyi yapan idareler ve Kurum için ayrı ayrı ancak ihale süreci içerisinde bir bütün olarak düzenlenmiştir. İdarenin şikayet üzerine verdiği kararın uygun bulunmaması halinde on beş gün içerisinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabileceğinden, Kuruma yapılacak başvuru için öngörülen süre içinde idarelerce sözleşme imzalanamayacaktır.

 

İncelenen ihalede, ihale yetkilisince şikayet başvurusunu sonuçlandıran kararın yanı sıra ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı alınmadan idarece 05.09.2007 tarihli işlemle şikayetin reddine karar verildikten sonra Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurusu için öngörülen on beş günlük itirazen şikayet süresi beklenilmeden 12.09.2007 tarihinde 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesine aykırı olarak sözleşmenin imzalandığı tespit edilmiştir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul