En son güncellemeler 24 Haziran 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3287
  • Toplantı No: 2007/057
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 08.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/057
Gündem No :34
Karar Tarihi:08.10.2007
Karar No :2007/UH.Z-3287
Şikayetçi:
 Doktorlar Sağlık Yatırımları San ve Tic. A. Ş., 19 Mayıs Caddesi Nova Baran İş Merkezi No:4 Kat 3 Şişli/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kazım Karabekir Mahallesi Adem Yavuz Caddesi No:1 Ümraniye/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 13.09.2007 / 26130
Başvuruya konu ihale:
 2007/56860 İhale Kayıt Numaralı “Radyoloji Görüntüleme Hizmet Alımı İhalesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.10.2007 tarih ve 08.17.09.G017/2007-56 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından 04.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Radyoloji Görüntüleme Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Doktorlar Sağlık Yatırımları San. ve Tic. A. Ş.’nin 13.09.2007 tarih ve 26130 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesince 04.07.2007 tarihinde 2007/58860 ihale kayıt numarası ile 3 yıllık radyoloji görüntüleme hizmet alımı ihalesi yapıldığı, ihaleden önce hastane başhekimi tarafından şirket yetkililerinin görüşmeye davet edildiği, bu görüşmede şartnamede yazılmadığı halde filmlerin temin edilmesi, teknisyen tarafından filmlerin çekilmesi, radyolog doktor tarafından raporlandırma yapılması ve tıbbi sekreter temin edilmesi gibi bazı hizmetlerin de ihale dokümanında yazılmadığı halde bu hizmetlerin yerine getirilmesinin istendiği, teklif fiyatının da ona göre hazırlanmasının istendiği, kendi firmalarının başhekimin uyarılarını dikkate alarak fiyat teklif ettiği, ancak ihaleyi kazanan firmaya aynı telkinlerin verilmemesi neticesinde bu firmanın daha düşük fiyat teklif ettiği, kendi firmasının bu şekilde hastane yönetimince yanlış yönlendirildiği iddia edilmektedir.

 

İncelenen ihalede; başvuru sahibinin iddia ettiği hususa yönelik herhangi bir somut delil eklemediği, dolayısıyla iddia konusu hususun soyut ve mücerret bir iddiadan ibaret olduğu tespit edilmiştir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında ise, birinci fıkranın (ç) ve (e) bendinde sayılan belgeler ile ikinci fıkrada yer alan bilgileri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği,

 

Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde ise, itirazen şikayetin süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükme bağlanmıştır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, başvuru dilekçesinde şikayet edilen veya incelenmesi istenilen durumun farkına varıldığı tarih veya tebliğ, ilan veya bildirim tarihinin belirtilmediği, idarece şikayet üzerine verilen cevabın bildirim tarihinin belirtilmediği, idareye sunulan şikayet dilekçesi ile varsa bu dilekçeye idarece verilen cevabın bir örneğinin eklenmediği, ihale dokümanı satın alındığı veya ön yeterlik başvurusunda bulunulduğu veya teklif sunulduğunu gösteren belgelerin eklenmediği hususları tespit edilmiş olup, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca 15 günlük itirazen şikayet süresi içerisinde giderilmediği anlaşılmıştır.

 

İncelenen ihalede, 03.09.2007 tarihinde imzalanan sözleşmenin usule aykırı olarak imzalandığı anlaşılmış ise de 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul