İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3288
  • Toplantı No: 2007/057
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 08.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/057
Gündem No :35
Karar Tarihi:08.10.2007
Karar No :2007/UH.Z-3288
Şikayetçi:
 Nevzat Baydar İnş.Gıda Tic. ve San. Ltd. Şti, Bahçelievler 9.Sokak Elif Apt. Kat.1 Nu 6 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi, Uluönder Mah. Salih Bozok Cad. Nu; 23 26190 ESKİŞEHİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.09.2007 / 25797
Başvuruya konu ihale:
 2007/44171 İhale Kayıt Numaralı “27 Ay 135 Kişi İle Veri Hazırlama-Veri Girişi ve Kontrol İşletmeni Hizmeti Alım İhalesi”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.10.2007 tarih ve 08.16.82.0097/2007-35E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’nce 04.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “27 Ay 135 Kişi İle Veri Hazırlama-Veri Girişi ve Kontrol İşletmeni Hizmeti Alım İhalesi” ne ilişkin olarak Nevzat Baydar İnş.Gıda Tic. ve  San. Ltd. Şti’nin 21.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin  24.08.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  10.09.2007 tarih ve 25797 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Baştabipliğince 04.07.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “27 Ay 135 Kişi İle Veri Hazırlama-Veri Girişi ve Kontrol İşletmeni Hizmeti Alım İhalesi” ne istekli sıfatıyla katıldıkları, idarenin kesinleşen ihale kararı yazısında ihalenin firmaları üzerinde kaldığının bildirildiği, ancak daha sonra ihaleye teklif veren Kemal Çağlar İnş. Özel Güv. Sist. Tic. ve San. Ltd. Şti. tarafından idareye yapılan şikayet başvurusu üzerine idarece düzeltici işlem tesis edilerek firmalarının teklifinin giyim bedelini karşılamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasına ve ihalenin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi firma olan Akra Tem. Hiz. İns. Kay. Gıda Tabl. San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakılmasına karar verildiğinin 15.08.2007 tarih ve 8466 sayılı yazı ile firmalarına bildirildiği, bununla birlikte idarenin yaptığı asgari işçilik maliyet hesabına göre ihale üzerinde bırakılan Akra Tem. Hiz. İns. Kay. Gıda Tabl. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin de giyim bedelini karşılamasının mümkün olmadığı, bu nedenle ihalenin iptalinin gerektiği iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari Şartnamenin 2.a. maddesinden ihale konusu hizmetin adının “27 Aylık 135 Kişi ile Veri Hazırlama- Veri Girişi ve Kontrol İşletmeni Hizmet Alımı İhalesi” olduğu,

 

            İdari Şartnamenin 2.c. maddesinde ihale konusu işin fiziki miktarı ve türünün;

 

01

İŞÇİLİK MALİYET

1 kişi / 1 ay

27 ay X

135 kişi

02

RESMİ TATİL GÜNLERİ İŞÇİLİK MALİYETİ (7 işçi 35 resmi tatil günü çalışacaktır)

gün

245

03

GİYİM BEDELİ (Her işçi için şartnamede belirtilen sayı ve nitelikte)

takım

270

04-A

YOL BEDELİ (Her ay için 26x2=52 kontür)

Kontür/ay

27 ay x 135 kişi

04-B

YOL BEDELİ (Her işçiye bir sefer alınmak üzere kontür yüklemek için eskart)

adet

135

 

şeklinde düzenlendiği,

 

            İdari Şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde;

 

“26.3. İşçilerin yemek ihtiyacı karşılanması noktasında hastanemizden çıkan yemekten bedelsiz olarak faydalanması sağlanacak, istekliler tekliflerinde işçilerin yemek ihtiyaçları için bir bedel öngörmeyeceklerdir.

Çalışacak personelin 135 kişi yol bedeli her işçi için kart alınıp her ay 52 kontör yüklenecektir.

Çalışılacak personele teknik şartnamede belirtilen özelliklerde;

1 takım yazlık, 1 takım kışlık olmak üzere 2 takım elbise, (1 yazlık, 1 kışlık 2 adet pantolon; 1 yazlık, 1 kışlık 2 adet gömlek, 1 adet süveter, 1 adet flar yada kravat) verilecektir.

Resmi Tatil, Dini ve Milli Bayram ve Yılbaşı günlerinde 7 işçi 35 gün çalıştıracaktır.

Resmi Tatil, Dini ve Milli Bayram ve Yılbaşı günlerinde çalıştırılacak personele 4857 sayılı İş Kanununun 47. maddesi uyarınca belirlenecek ücret, brüt asgari ücret üzerinden hesaplanarak ödenecektir.


26.5. Yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınmış olan iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranları:

Tehlike sınıfı: 1 Prim nisbeti: 1,50’dir.”

 

şeklinde düzenleme yapıldığı anlaşılmıştır.

 

İhale dosyasının incelenmesinden, 18.07.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile ihale Nevzat Baydar İnş. Gıda Tic. San. Ltd. Şti. & Gökalp İnş. Ltd. Şti. Ortak Girişimi üzerinde bırakılmış iken; Kemal Çağlar İnş. Tic. San. Ltd. Şti. tarafından ihale üzerinde bırakılan Nevzat Baydar İnş. Gıda Tic. San. Ltd. Şti. & Gökalp İnş. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin teklifinin giyim bedelini karşılamadığı gerekçesiyle 09.08.2007 tarihinde idareye yapılan şikayet başvurusu üzerine, idarece asgari işçilik maliyetinin sehven yanlış hesaplandığı gerekçesiyle düzeltici işlem tesis edilerek 13.08.2007 tarihli ihale komisyon kararıyla ihalenin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Akra Temizlik Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakılmasına karar verildiği anlaşılmıştır.

 

13.08.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile ayrıca;

 

Kaytan Bil. İlt. San. Tic. Ltd. Şti. & Aktürk Toplu Yemek Toplu Temiz. Ltd. Şti. Ortak Girişiminin teklifinin, birim fiyat teklif cetvelinde giyim bedelini “reklam ve promosyon” şeklinde göstererek herhangi bir bedel öngörmediği, ayrıca aşırı düşük teklif açıklaması yapmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasına,

 

Gül-Pak Sağ. San. Ltd. Şti.’nin teklifinin, giyim bedeli olarak kişi başı 2,15 YTL birim fiyat teklif verdikleri, ayrıca aşırı düşük teklif açıklaması yapmadıkları gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasına,

 

Birim Bilgi Teknolojileri Tic. A.Ş.’nin teklifinin asgari işçilik maliyetinin altında kaldığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasına,

 

Nevzat Baydar İnş. Gıda Tic. San. Ltd. Şti. & Gökalp İnş. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin teklifinin giyim bedelini karşılamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği anlaşılmıştır.

 

İhaleye ait İdari Şartnamenin 2 nci maddesi ve ihale dokümanında yer alan birim fiyat teklif cetveli uyarınca ihale konusu işin işçilik maliyeti, giyim bedeli, yol bedeli, resmi ve dini tatil ve bayram günlerinden oluştuğu anlaşılmaktadır.

 

Şikayete konu ihaleye ait ihale dokümanı uyarınca ve işçilik hesaplama modülü kullanılarak yapılan hesaplamada; şartnamede ayni olarak karşılanacağı öngörülen yol ve giysi bedeli hariç, 7 işçinin 35 gün üzerinden hesaplanan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşına ilişkin işçilik maliyeti ile % 3 sözleşme gideri dahil olmak üzere ihale konusu işe ait toplam asgari maliyetin 2.674.495,06 YTL olduğu anlaşılmıştır.

 

İhale dosyasının incelenmesinden, idarece, ihaleye teklif veren Birim Bilgi Teknolojileri A.Ş., Aktürk Toplu Yemek Ltd. Şti., Nevzat Baydar İnş. Gıda Ltd. Şti., Kemal Çağlar Ltd. Şti., Gül-Pak Sos. ve Sağ. San. ve Tic. Ltd. Şti., Akra Tem. Hiz. San. tic. Ltd. Şti. ve Temsa İnş. Tem. Sağ. San. ve Tic. Ltd. Şti. olmak üzere toplam 7 firmadan 10.07.2007 tarihli yazı ile aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği görülmüştür. Aşırı düşük teklif açıklamaları değerlendirildiğinde;

 

a)      Birim Bilgi Teknolojileri Tic. A.Ş.’nin teklifi giyim ve yol giderlerini karşılamadığından teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık görülmemiştir.

 

b)      Kaytan Bil. İlt. San. Tic. Ltd. Şti. & Aktürk Toplu Yemek Toplu Temiz. Ltd. Şti. Ortak Girişiminin teklifinin, birim fiyat teklif cetvelinde giyim bedelini “reklam ve promosyon” şeklinde göstererek herhangi bir bedel öngörmediği, ayrıca aşırı düşük teklif açıklaması yapmadığı anlaşıldığından değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık görülmemiştir.

 

c)      Gül-Pak Sağ. San. Ltd. Şti. tarafından giyim bedeline ilişkin olarak 2,15 YTL birim fiyat teklif edildiği, ayrıca idarece yapılan aşırı düşük teklif sorgulamasına yönelik olarak herhangi bir açıklamada bulunulmadığı anlaşıldığından teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık görülmemiştir.

 

d)      Nevzat Baydar İnş. Gıda Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin teklifinin idarece “giyim bedelini karşılamadığı” gerekçesiyle değerlendirmeye alınmadığı anlaşılmakla birlikte; sözkonusu firma tarafından teklif mektubu ile birlikte sunulan birim fiyat teklif cetvelinin, ihale dokümanında yer alan birim fiyat teklif cetveli ile uyumlu olmadığı, ayrıca 13.07.2007 tarihli aşırı düşük teklif açıklamasında yol bedeline ilişkin olarak yaptığı maliyet hesabının birim fiyat teklif cetvelinde öngörüldüğü şekilde “her ay için 26x2=52 kontür” ve “her işçiye bir sefer alınmak üzere kontür yüklemek için eskart”  şeklinde olmayıp, “yol bedeli çalışacak personele ayni olarak verileceğinden (%3 Sözleşme Gideri Dahil) 160.635,35 YTL + 810,00 YTL = 161.445,15 YTL hesaplanmıştır (Özel ortağımıza ait araçlarla personelin işe geliş gidişlerini sağlayacaktır. Ruhsat fotokopileri ekte sunulmuştur)” şeklinde yapıldığı, bu haliyle teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığı anlaşıldığından, firmanın teklifinin bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır. Bu açıdan firmanın değerlendirme dışı bırakılması işlemi yerinde bulunmuştur.

 

e)      13.08.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile ihale üzerinde bırakılan Akra Temizlik Hizm. İnsan Kayn. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif edilen 2.843.986,21 YTL teklif bedeli incelendiğinde ise; firma tarafından birim fiyat teklif cetvelinde ve idareye yaptıkları aşırı düşük teklif açıklamasında yol bedeli olarak 165.446,55 YTL, eskart bedeli olarak 707,40 YTL ve giyim bedeli olarak 3.337,20 YTL fiyat teklifi verdikleri, işçilik hesaplama modülüne göre teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamı olan 2.674.495,06 YTL’ye 165.446,55 YTL (kontür bedeli)+ 707,40 YTL(eskart bedeli)+ 3.337,20 YTL (giyim bedeli) eklendiğinde 2.843.986,21 YTL tutara tekabül ettiği, dolayısıyla ihale üzerinde bırakılan firmanın teklifinin asgari işçilik maliyeti ile giyim ve yol giderlerini karşıladığı görülmüştür. Bu nedenle, ihalenin bu firma üzerinde bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

              Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul