İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3290
  • Toplantı No: 2007/057
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 08.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/057
Gündem No :37
Karar Tarihi:08.10.2007
Karar No :2007/UH.Z-3290
Şikayetçi:
 Onur Endüstriyel Temiz. Taşm. Güv. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti., Sümer 2 Sokak Nu 37/18 06440 Kızılay/ ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi, 06500 Beşevler Yenimahalle/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.09.2007 / 25876
Başvuruya konu ihale:
 2007/73812 İhale Kayıt Numaralı “Genel Temizlik” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.09.2007 tarih ve 08.16.94.0102/2007-60E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi’nce 06.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Genel Temizlik” ihalesine ilişkin olarak Onur Endüstriyel Temiz. Taşm. Güv. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 04.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 05.09.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  11.09.2007 tarih ve 25876 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 06.08.2007 tarihinde ihalesi yapılan Genel Temizlik İşine teklif verdikleri, tekliflerinin aşırı düşük teklif olarak değerlendirilerek açıklama talep edildiği, teklif bileşenleri ile ilgili açıklamayı idareye teslim ettikleri, kesinleşen ihale kararı ile ihalenin Teknik Ltd. Şti.’nin üzerinde kaldığının bildirildiği, ihale konusu işin yol, yemek, bayram mesaisi dahil asgari işçilik maliyetinin 3.368.765,28 YTL olduğu, ihale üzerinde bırakılan firmanın bir yıllık ekipman, malzeme ve kıyafet bedeli için teklif ettiği bedelin 31.234,72 YTL olduğu, hizmet yapılacak yerin hastane olması nedeniyle sürekli hijyen bir şekilde işin gerçekleştirilmesi gerektiği düşünüldüğünde işin yapılamayacağı, hayatın olağan akışı ve piyasa rayiç bedelleri üzerinden ihale üzerinde kalan firmanın bunu sağlamasının mümkün olmadığı, bu konuda yaptıkları şikayetin idarece reddedildiği, ihale kararının iptali ile düzeltici işlem tesis edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibi ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği fiyat ile ihale konusu işe ilişkin giyim ve malzemeleri temin etmesinin mümkün olmayacağını, teklif edilen fiyat ile ihale konusu işin gerçekleştirilemeyeceğini ileri sürmektedir.

 

İhale ilanı 18.06.2007 tarihli Kamu İhale Bülteninde yayınlanmış olup, 33 firma ihale dokümanı satın almış ve 06.08.2007 tarihinde yapılan ihaleye 13 istekli teklif vermek suretiyle katılmıştır.

 

İdari şartnamenin 2 nci maddesinde; ihale konusu işin 300 işçi ile malzeme dahil hastane genel temizlik işi olduğu,

 

İdari şartnamenin 19 uncu maddesinde; isteklilerin tekliflerini götürü bedel üzerinden vereceği,

 

İdari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26.3 üncü maddesinde; yol ücreti olarak 26 gün üzerinden günlük brüt  3,35 YTL, yemek bedeli olarak 26 gün üzerinden günlük 3,20 YTL’nin teklif fiyata dahil olduğu, teknik şartnamede belirtilen nitelikte ve sayıdaki giyimin yüklenici tarafından ayni olarak karşılanacağı, ulusal ve dini bayramlar ile genel tatil günlerinin 13,5 gün olarak belirlendiği ve bu günlerde her vardiyada 20 personel olmak üzere günde 3 vardiya çalışılacağı, iş kazaları ve meslek hastalıkları prim oranının % 2 olduğu düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdari şartnamenin  49.2 nci maddesinde ise, işin süresinin 01.01.2008-31.12.2008 tarihleri arasında 365 gün olduğu düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Teknik şartnamenin 19 uncu maddesinde; “yüklenici tüm çalışanlarına ikişer takım (yazlık ve kışlık) iş kıyafeti verecektir. 592 adet pantolon, 296 adet kısa kollu iş önlüğü, 296 adet uzun kollu iş önlüğü, 5925 çift ayakkabı, 20 çift çizme, 10 adet kışlık kaban, 6 takım tıbbi atık kıyafeti lastik çizme ve eldiven verileceği” düzenlenmiştir.

 

Teknik şartnamenin 21 ve 22 inci maddelerinde kullanılacak malzemelerin teknik özellikleri, 24 üncü maddesinde kullanılacak temizlik ekipmanlarının cinsi ve miktarı, 25 inci maddesinde temizlik sarf  kimyasallarının cinsi ve miktarına ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir.

 

İhaleye 13 istekli teklif vermiştir. İhale komisyonu ilk değerlendirmeden sonra teklif fiyatları yaklaşık maliyetin altında olan ve teklif fiyat açısından ilk beş sırada bulunan isteklilerin tekliflerinin aşırı düşük olduğunu belirleyerek bu isteklilerden tekliflerine açıklık getirmelerini talep etmiştir.

 

İhale komisyonu isteklilere gönderdiği aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin 09.08.2007 tarih ve 2527 sayılı yazısında; “1-Teknik şartnamenin 24 ve 25 inci maddelerinde ayrıntılarıyla listelenmiş olan temizlik ekipmanları ve temizlik sarfı kimyasal malzemeleri için her bir kaleme ait olmak üzere 2006-2007 yılları içinde alınmış fatura veya proforma faturalarını, 2-çalıştırılacak işçilerin iş kıyafeti (idari şartnamenin 26.3.3 üncü maddesi teknik şartnamenin 19 uncu maddesi) için her bir kaleme ait olmak üzere 2006-2007 yılları içinde alınmış fatura veya proforma faturaları tevsik edici belgelerle birlikte” açıklanması gerektiğini bildirmiştir.

 

İhale komisyonu, aşırı düşük teklif sorgulamasına yapılan açıklamalar sonucunda ihalenin, Teknik Güv. Tem. Gıda İnş. Taah. Bilg. Yaz. San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakılmasına karar vermiştir.

 

Teknik Güv. Tem. Gıda İnş. Taah. Bilg. Yaz. San. Tic. Ltd. Şti. aşırı düşük teklif sorgulamasına yaptığı açıklamada; 2.370,00 YTL giyim bedeli dahil olmak üzere 3.371.206,38 YTL  işçilik maliyeti, 3.000,00 YTL ilaçlama gideri, 20.754,00 YTL Temizlik Sarf Kimyasal malzemeleri, 4.312,80 YTL temizlik ekipmanları, 726,82 YTL firma karı ve diğer giderler açıklaması yapmış olup, bunlara ilişkin birim birim maliyetleri gösteren proforma fatura ve sözleşmeleri açıklaması ekinde sunmuş bulunmaktadır.

 

İhalenin 06.08.2007 tarihinde yapıldığı hususu dikkate alınarak ve idari şartnamenin 26 ncı maddesinde yapılan düzenlemeler çerçevesinde, Kurum işçilik modülünde yapılan hesaplamada bayram ve resmi tatil günleri dahil olmak üzere giyim hariç asgari işçilik maliyeti 3.368.765,28 YTL olarak ortaya çıkmaktadır. Bu tutara ihale üzerinde bırakılan Teknik Güv. Tem. Gıda İnş. Taah. Bilg. Yaz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin kişi başı 7,90 YTL tutarındaki giyim bedeli eklendiğinde 3.371.206,38 YTL tutar ortaya çıkmaktadır. Bu tutar ihale üzerinde bırakılan Teknik Güv. Tem. Gıda İnş. Taah. Bilg. Yaz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 3.400.000,00 YTL tutarındaki teklif fiyatından düşük olup, aşırı düşük teklif sorgulamasına teklif fiyatı oluşturan birimlere ilişkin  açıklamaları belgelendirmek suretiyle yapan isteklinin üzerine ihale yapılmasında mevzuata aykırılık olmadığı değerlendirilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle, 

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul