İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3291
  • Toplantı No: 2007/057
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 08.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/057
Gündem No :39
Karar Tarihi:08.10.2007
Karar No :2007/UH.Z-3291
Şikayetçi:
 İkaş Nakliyat Orm. Ürn. Gıda Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ş.Şirin Mah. Ş.Şirin Sokak Çeşmeli Çarşı Nu 68 K.2 KONYA
 İhaleyi yapan idare:
 Hadim İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Hükümet Konağı Kat:1 Hadim/KONYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.09.2007 / 25149
Başvuruya konu ihale:
 2007/103545 İhale Kayıt Numaralı “Bademli İ. Ö. O. Yemek İhalesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.10.2007 tarih ve 08.16.50.0041/2007-59E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Hadim İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce 08.08.2007 tarihinde yapılan “Bademli İ.Ö.O. Yemek İhalesi ihalesine ilişkin olarak İkaş Nakliyat  Orm. Ürn. Gıda Mad. San. ve Tic Ltd Şti’nin 14.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 15.08.2007 tarihli yazısı ile 28.09.2007 tarihinde reddi üzerine, başvuru sahibinin  03.09.2007 tarih ve 25149 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına karar verilmesinin uygun olacağı,

 

Hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İhalenin iptaline yönelik idare kararının yerinde olmadığı; firmalarının teklifinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçeleri arasında  firmalarınca idari şartnamenin 7.3.2 nci maddesi uyarınca sunulan yemek servisi yapmak üzere belirlenen personele ilişkin 4 aylık sigorta prim bordrosunun idari şartnamede istenilen şartları sağlamadığı hususuna yer verildiği, idari şartname 7.3.2 nci maddesinde yapılan düzenlemede yer verilen ihale tarihinden önceki 5 yıl içerisinde 120 gün kesintisiz çalışmış olma şartının istekli bünyesinde çalışılmasını zorunlu kılmadığı, bu nedenle bir başka firma bünyesinde çalışmış olsa bile son beş yıl içinde 120 gün kesintisiz olarak çalışan personele ilişkin belgelerin yeterli görülmesi gerektiği,

 

2) İdarenin kararında tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçeleri arasında sayılan diğer bir hususun firmalarınca sunulan özel sektörden alınan iş deneyim belgesinin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 56 ncı maddesinde sayılan sözleşme, fatura vb. ekleri bulunmadığı değerlendirmesi olduğu, idari şartnamede istenilmeyen belgelerin teklifle sunulmasının istenilemeyeceği,

 

3) İhaleye teklif veren diğer istekli tarafından sunulan OHSAS belgesinde “yemek” ibaresinin bulunmadığı ve belge geçerlik tarihinin 30.11.2006 olmasına rağmen teklifle birlikte sunularak ihale komisyonunun yanıltılmaya çalışıldığı; adı geçen isteklinin sunduğu belge geçersiz sayılarak teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına rağmen sunduğu belgenin ihalede yasak fiil ve davranışlar kapsamında değerlendirilmediği,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak; İdari şartnamenin 7.3.2.1 nci maddesinde “ İstekli, ihale konusu iş için yemek verilecek olan taşıma merkezi okulda yemek servisi yapmak üzere belirlenen 1 (bir) personelin ihale tarihinden önceki 5 yıl içerisinde bu hizmetlerde (yemek pişirme) 120 gün kesintisiz olarak çalıştırıldığına dair 4 aylık sigorta prim bordrosunun aslı veya noter tasdikli suretini teklifleri ile beraber vermesi zorunludur.” şeklinde düzenleme yapıldığı tespit edilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesinde "Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez." hükmü yer almaktır.

 

Bu hükmün uygulanmasına ilişkin olarak Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün “Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar” başlıklı VIII.M.3 üncü maddesinde de “… hizmet alımı ihalelerinde anahtar teknik personel dışında, personel çalıştırıldığına dair belge veya personel çalıştırılacağına dair taahhütname ya da ihale konusu hizmette çalıştırılması istenen asgari personel sayısının %40’ını geçmemek üzere 120 gün kesintisiz olarak personel çalıştırıldığına dair 4 aylık sigorta prim bordrosu veya bu süreye ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi istenmeyecek, idarece çalıştırılması öngörülen personel varsa bu personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilecektir.”  denilmektedir.

 

Şikayete konu ihalede idari şartnamenin 7.3.2.1 inci maddesinde yapılan düzenlemenin anılan mevzuat hükümlerine aykırı ve ihalede katılım ve rekabeti engelleyici nitelikte olduğu  anlaşılmıştır.

 

Bununla birlikte, idari şartnamenin 7.3.2.1 inci maddesi çerçevesinde ihale komisyonunca gerçekleştirilen işleme ilişkin inceleme de; söz konusu düzenlemenin isteklinin yeterliğine ilişkin olduğu ve bu düzenlemeden ihale konusu hizmette istihdam edilmesi öngörülen personelin, ihaleden önceki beş yıl içerisinde isteklinin bünyesinde ihale konusu hizmetlerde 120 gün kesintisiz olarak çalıştırılmış olmasının yeterlik kriteri olarak belirlendiği açıktır.

 

İdari şartnamede yapılan anılan düzenleme çerçevesinde, ihale konusu hizmette istihdamı öngörülen personelin ihaleden önceki beş yıl içerisinde isteklinin bünyesinde 120 gün kesintisiz olarak çalıştığını belgelemeyen isteklilerin tekliflerinin değerlendirilme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

Bu bağlamda, idari şartnamenin 7.3.2.1 inci maddesi uyarınca şikayetçinin sunduğu belgelerden ihale konusu hizmette istihdam edilmesi öngörülen personelin ihale tarihinden önceki son beş yıl içerisinde bir başka firma bünyesinde 120 gün kesintisiz çalıştığına dair belgelerin konulduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla, şikayetçinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında idari şartnamenin 7.3.2.1 inci maddesine aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak; Şikayetçi tarafından idareye sunulan iş deneyim belgesinin 01.08.2007 tarihinde Bobinsan Dalgıç Pompa Sanayi ve Ticaret- Eyüp İYİBAHÇIVAN tarafından düzenlendiği tespit edilmiştir. 

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 53 üncü maddesinde; bir sözleşme kapsamında 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlara gerçekleştirilen veya yapımla ilgili hizmet işleri ile sınırlı olmak üzere denetlenen veya yönetilen  işler için iş deneyim belgelerinin iş sahibi tarafından düzenleneceği belirtilmiş, özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri için iş deneyim belgesi düzenlenmeyeceği, bu hizmetlere ait iş deneyiminin sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin belgeler esas alınarak ihale komisyonlarınca değerlendirileceği belirtilmiştir.

 

Aynı Yönetmeliğin “Belge düzenlenmeyen hallerde iş deneyimi” başlıklı 56 ncı maddesinde ise özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicilerinin iş deneyimini tevsik için; sözleşme, bu sözleşme ile ilgili olarak Vergi Usul Kanununa göre düzenlenen fatura asılları veya örnekleri yada bunların noter onaylı suretlerini, serbest meslek erbabınca gerçekleştirilen işlerde serbest meslek makbuzu asılları veya nüshaları yada bunların noter onaylı suretlerini, iş mevzuatının zorunlu tuttuğu hallerde ilgili sigorta müdürlüğünden alınan işyeri bildirgesini ve personel çalıştırılan işlerde o işe ait sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgeleri, ihaleye başvuru belgelerine ekleyerek ihale komisyonuna sunmaları gerektiği hükme bağlanmış olup Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII.B.b maddesinde de isteklilerce iş deneyimini tevsik etmek üzere sunulması gereken belgelere ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir.

 

İsteklilerce iş deneyimini tevsik için sunulan belgelerin, anılan mevzuat hükümlerine uygun olarak sunulması, isteklilerin sorumluluğundadır. Şikayetçinin sunduğu özel sektörce düzenlenmiş iş deneyim belgesinin geçerli kabul edilmesinin mümkün olmadığı aşikar olup şikayetçinin teklifinin bu sebeple değerlendirme dışı bırakılmasında  mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak; İdari şartnamenin 7.3.4.1 inci maddesine “Malzeme dahil yemek pişirme, dağıtım ve sonrası hizmetler işi ile ilgili geçerlilik süresini doldurmamış OHSAS İşçi Sağlığı ve Güvenliği Hizmet Yeterlilik Belgesi”nin teklifle birlikte sunulmasının zorunlu kılındığı belirlenmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün “Hizmet Alımı ve Yapım İşi İhalelerinde Kalite Belgelerine İlişkin Hususlar” başlıklı VIII.L maddesinde; Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 45 inci maddesi uyarınca idarelerce hizmet alımı ihalelerinde istenilebilecek kalite belgeleri ile istenilmesi kısıtlanan diğer belgelere ilişkin açıklamalara yer verilmiş olup bu kapsamda idarelerce “… tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları yönetim sistemi (HACCP), iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi  (OHSAS)  ile bilgi teknolojisi-bilgi güvenliği yönetim sistemine ilişkin belgeler  ve bu sistemlere ilişkin belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen  sertifikaların…”  istenmeyeceği açıkça belirtilmiştir.

 

Şikayete konu ihalede Kamu İhale Genel  Tebliğinin anılan hükmüne aykırı olarak İdari şartnamenin 7.3.4.1 inci maddesinde isteklilerden OHSAS belgesi  istenilmesinin ihalede katılım ve rekabeti engelleyici nitelikte olduğu aşikardır.

 

Bununla birlikte, başvuru dilekçesinde uyuşmazlık konusu edilen idari şartnamenin 7.3.4.1 inci maddesi çerçevesinde ihale komisyonunca gerçekleştirilen işleme ilişkin incelemede; İhaleye teklif veren diğer istekli Tekinler Turizm Nakliyat ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifle birlikte sunduğu OHSAS 18001 belgesinin kapsamının “temizlik, öğrenci ve personel taşıma hizmetleri” şeklinde belirtildiği tespit edilmiştir.

 

İhale komisyonunca, adı geçen isteklinin sunduğu belgenin kapsamında “yemek” hizmetinin bulunmadığı ve bu durumun idari şartnamenin 7.3.4.1 inci maddesine aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle teklifinin ihale komisyonunca değerlendirme dışı bırakıldığı  anlaşılmıştır.

 

İdari şartnamenin  anılan maddesinde isteklilerce sunulması istenilen OHSAS belgesinin “Malzeme dahil yemek pişirme, dağıtım ve sonrası hizmetler işi ile ilgili” olması gerektiği açıkça belirtilmiş olup kapsamında anılan hizmetler bulunmayan belgeyi sunan Tekinler Turizm Nakliyat ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında idari şartnamenin 7.3.4.1 inci maddesine aykırılık bulunmamaktadır.

 

Diğer yandan, kapsamında yemek hizmeti bulunmayan ve geçerlik süresi dolmuş olan belgenin sunulmasının, teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına gerekçe gösterildiği; fakat söz konusu belgede tahrifat, sahtecilik vb. yollarla ihale komisyonunu yanıltmaya yönelik fiil veya davranış içinde bulunmayan isteklinin 4734 sayılı Kanunun 4734 sayılı Kanunun “Yasak fiil veya Davranışlar” başlıklı 17 nci maddesi kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmadığından şikayetçinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Sonuç olarak, isteklilerin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının dayanağı niteliğinde olan idari şartnamenin 7.3.2.1  ve 7.3.4.1 inci maddelerinde yapılan düzenlemelerin mevzuata aykırı olduğu ve bu düzenlemelerin ihalede katılımı engelleyici nitelikte olması nedeniyle ihalenin iptali gerekmekte ise de; şikayetçinin iddialarının incelenmesi sonucunda ihale dokümanında yapılan ve istekliler açısından bağlayıcı nitelik kazanan düzenlemelere göre şikayetçinin teklifi ile ihaleye teklif veren diğer isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak ihalede geçerli teklif bulunmadığı gerekçesiyle ihalenin iptaline karar verildiği anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul