İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3292
  • Toplantı No: 2007/057
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 08.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/057
Gündem No :40
Karar Tarihi:08.10.2007
Karar No :2007/UH.Z-3292
Şikayetçi:
 Av.Mahmut Kaçmaz, Kaçmaz Danşm. Rek. Org. Teks. Oto. ve Tur. San. ve Tic.Ltd.Şti Vekili, Uğurmumcu Cad. No 63/10 G O.P. /ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü, İsmet İnönü Blv. No 5 Bahçelievler Çankaya/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 13.09.2007 / 26228
Başvuruya konu ihale:
 2007/108093 İhale Kayıt Numaralı “Alman Tur Operatörleri ve Seyahat Acentaları Birliği 2007 Yılı Yıllık Kongresinin Organizasyonu” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.10.2007 tarih ve 08.17.13.0177/2007-47E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü’nce 04.09.2007 tarihinde Pazarlık Usulü ile yapılan Alman Tur Operatörleri ve Seyahat Acentaları Birliği 2007 Yılı Yıllık Kongresinin Organizasyonu ihalesine ilişkin olarak Kaçmaz Danşm. Rek. Org. Teks. Oto. ve Tur. San. ve Tic.Ltd.Şti Vekili Av.Mahmut Kaçmaz’ın 03.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 06.09.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  13.09.2007 tarih ve 26228 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 13.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İhalenin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin (e) bendi gereği pazarlık usulü ile yapıldığı oysa ki pazarlık usulünün uygulanabilmesi için gerekli şartların mevcut bulunmadığı,

 

            2) Benzer iş tanımının mevzuata uygun yapılmadığı,

 

            3) İhaleye teklif verecek olan isteklinin “incoming yetkisine haiz olması” şeklindeki düzenlemenin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun temel ilkelerine aykırı olduğu,   

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

          Şikayetçi firmanın 04.10.2007 kayıt tarihli yazısıyla şikayetinden vazgeçmesi üzerine  İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesi gereğince iddiaların incelenmesine geçilmiştir.  

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;  

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Pazarlık Usulü” başlıklı 21 inci maddesinde;  “Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir:

a) Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması.  

b) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.  

c) Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.  

d) İhalenin, araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu olmayan nitelikte olması.  

e) İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi.  

f) İdarelerin yaklaşık maliyeti elli milyar Türk Lirasına (doksanaltıbin ikiyüzaltmışsekiz Yeni Türk Lirasına ) kadar olan mamul mal, malzeme veya hizmet alımları.   

(b), (c) ve (f) bentlerinde belirtilen hallerde ilan yapılması zorunlu değildir. Ancak, bu bentlere göre yapılacak ihalelere en az üç istekli davet edilmelidir.   

İlân yapılacak hallerde, ilânda ihale konusu alanda faaliyet gösteren ve idarece yeterliği tespit edilen adaylar ile görüşme yapılacağı belirtilir. Gerek ilân yapılan gerekse ilân yapılmayan hallerde, sadece idare tarafından 10 uncu maddeye uygun olarak belirlenen ve ihale dokümanında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre yeterliği tespit edilenler ile görüşme yapılır.   

(a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılacak ihalelerde istekliler, öncelikle ihale konusu işin teknik detayları ve gerçekleştirme yöntemleri gibi hususlarda fiyatı içermeyen ilk tekliflerini sunar. İdarenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayacak yöntem ve çözümler üzerine ihale komisyonu her bir istekli ile görüşür. Teknik görüşmeler sonucunda şartların netleşmesi üzerine bu şartları karşılayabilecek isteklilerden, gözden geçirilerek şartları netleştirilmiş teknik şartnameye dayalı olarak fiyat tekliflerini de içerecek şekilde son tekliflerini vermeleri istenir…

(a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılacak ihalelerde teklif veren istekli sayısının üçten az olması halinde ihale iptal edilir.” hükmü yer almaktadır. 

 

            İdare şikayete cevap yazısında;“….Söz konusu kongreye katılacak  Alman Tur Operatörleri ve Seyahat Acentalarına mensup yaklaşık 800 temsilcinin 170 ila 200 basın mensubunun, bunların eş ve çocukları ile birlikte toplam sayının 1.300’ü bulacağı tahmin edilmektedir.

…………….

01.01.2007 tarihli Alman Tur Operatörleri ve Seyahat Acentaları Birliği ile ülkemizi temsilen Frankfurt Kültür Ateşeliğimiz arasında imzalanan Kongre Sözleşmesinde ülkemizden talep edilen ve taahhüt edilen hizmetler, faaliyetler, organizasyonlar açıklamalı olarak yer almaktadır.

Alman Tur Operatörleri ve Seyahat Acentaları Birliği ile yapılan görüşmelerde katılımcı sayısını ancak kongre öncesinde bir hafta kala kesin olarak bildireceklerini açıklamışlardır.

Bütün bunlara ilave olarak kongreye katılacak kişilerin sayısının tam olarak kesinleşmemiş olması nedeniyle teknik şartnamedeki belirtilmesi gereken bununla ilgili hizmetler kesin olarak ifade edilememiştir.

Bu tarihten sonra ihalenin açık ihale usulü ile yapılması durumunda ilan süresi ve şikayete ilişkin süreler dikkate alındığından açık ihale usulü ile yapılması imkansızdır. İşin zamanında yetiştirilememesi durumunda oluşacak kamu zararının yanında gerçekleşecek itibar kaybıyla turist sayısında ciddi azalma meydana gelecektir. Türkiye’nin organizasyonlardaki başarısızlığı konuşulur hale gelecektir.

İhalenin yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olduğu ilan ve ihale dokümanında belirtilmiş olup gerekli rekabet ortamı sağlanmıştır.

Açıklanan nedenlerle, ihalenin 21/e Pazarlık Usulü ile yapılmasına karar verilmiştir.” ifadeleri ile ihalenin Pazarlık Usulü ile yapılmasının gerekçesi açıklanmıştır.

 

            İhale konusu hizmet alımlarının özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda, ihalenin Pazarlık Usulü ile gerçekleştirilme gerekçesi olarak belirlenmiştir. Söz konusu ihalede idarenin, kongreye katılacak kişilerin sayısının tam olarak kesinleşmemiş olması nedeniyle teknik şartnamede belirtilmesi gereken hizmetlerin  kesin olarak ifade edilememesi gerekçesiyle Pazarlık Usulü ile ihaleyi yapmasında, 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (e) bendine göre yapılan ihalelerde ilan yapılması zorunluluğu bulunduğundan bu yöntem ile yapılan ihalelerin rekabeti kısıtlamadığı da göz önünde bulundurulduğunda mevzuata aykırılık görülmemiştir. 

     

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari Şartnamenin 14.4 üncü maddesinde benzer iş olarak kabul edilecek işler şöyle belirlenmiştir; “İhale konusu işe ilişkin uluslararası düzeyde, içeriğinde havaalanı, karşılama, uğurlama, otel ve toplantı kayıt, konaklama, yiyecek, içecek, basın akreditasyon, toplantı mekanlarının teknik donanımları (ses sistemi, simultane sistem, projeksiyon sistem, jenaratör, ışık sistemi, mikrofon sistemleri, masaüstü isimlik ve bayrakları vb.) ve teknik ekibi (ses teknisyeni, simultane sistem teknisyeni, simultane tercüman), hosteslik hizmetleri, basın merkezi, sekreterya ofisleri, vb. toplantı mekanlarında kullanılan ofislere ait teknik donanım (pc, printer, scanner, fotokopi makinesi) ve teknik personel (pc teknisyeni, fotokopi teknisyeni, bilgisayar operatörü) vb hizmetlerin tamamı bulunan devlet protokolüne uygun olarak gerçekleştirilen zirve, toplantı, organizasyon, panel, sempozyum veya kongreler benzer iş olarak kabul edilecektir.”

 

  Hizmet Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İş deneyimi” başlıklı 42 nci maddesinin 5 inci fıkrasında; “İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali  güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerdir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdare zirve, toplantı, organizasyon, panel, sempozyum veya kongreleri benzer iş olarak kabul etmiş, bu işlerin içeriğine de benzer iş tanımında ayrıntılı olarak yer vermiştir. Her ne kadar benzer iş tanımı teknik şartnamede yer alması gereken bazı hususları içerecek şekilde gereğinden uzun olarak açıklanmış olsa da; zirve, toplantı, organizasyon, panel, sempozyum veya kongreler seçimlik olarak belirtildiğinden dolayı  söz konusu benzer iş tanımının rekabeti engellemediği değerlendirilmiş ve yapılan düzenlemede mevzuata aykırılık görülmemiştir. 

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari Şartnamenin 14.3.2 nci maddesinde; “A Grubu Seyahat Acentası olduğuna ilişkin belge, incoming yetkisini haiz olması” isteklilerden talep edilmiştir.

 

            Kültür ve Turizm Bakanlığının 01.10.2007 tarih ve 166669 sayılı yazısında “incoming acenta” yurtdışından turist getiren acenta olarak tarif edilmiştir.

                                                          

            İhale konusu hizmetin niteliği dikkate alındığında anılan düzenlemede mevzuata aykırılık görülmemiştie.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul