İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3293
  • Toplantı No: 2007/057
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 08.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/057
Gündem No :41
Karar Tarihi:08.10.2007
Karar No :2007/UH.Z-3293
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş. Tem. İlaçlama B. İşlem İns.Kayn. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Vedat Dalokay Caddesi Nu 62/3 G.O.P. ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Melikgazi Belediyesi, Seyitgazi Mah. Nuh Naci Yazgan Cad. Nu:34 Melikgazi/KAYSERİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.09.2007 / 27177
Başvuruya konu ihale:
 2007/100147 İhale Kayıt Numaralı “Cadde Sokak Pazar Yerlerinin Süpürülmesi Konteynırlara Doldurulma, Nakli ve Umumi Wc Lerin Temizliği” ihalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.10.2007 tarih ve 08.17.58.0177/2007-51E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Melikgazi Belediyesi’nce 12.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Cadde Sokak Pazar Yerlerinin Süpürülmesi Konteynırlara Doldurulma, Nakli ve Umumi Wc’lerin Temizliği” ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş. Tem. İlaçlama B. İşlem İns. Kayn. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 11.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 12.09.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  24.09.2007 tarih ve 27177 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

02.10.2007 tarih ve 08.17.58.0177/2007-51E sayılı Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            Kullanılacak araçların isteklilerin kendi malı olma hususunda İdari Şartname, ilan ve teknik Şartname hükümlerinin birbirine uygun olmadığı,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

               

          İhale ilanının “Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 4.3.3. maddesinde “Detayı Teknik Şartnamede belirtilen 5 adet 13+1, 1´er adet 20+1 ve 7+1,5 m3 lük çöp araçları, 3 adet en az 5,5 m3 lük süpürge aracı, 1´er adet kepçe, çift kabinli pikap,20 tonluk su arazözü ve 2 adet binek aracı olduğunu belgelemek zorundadır.”, düzenlemesi,

 

            İdari Şartnamenin 7.3.2. maddesinde “Teknik Şartnameye göre bulundurulması gereken makinelerin (5 yaşından büyük olmaması gerekmektedir.) makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartı yoktur. Ancak isteklinin kendi malı olan makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütnamenin sunulması gerekir.”

 

            Teknik Şartnamenin 4 üncü maddesinde “..Yüklenici firma ise aşağıda çalışma şekli belirtilen şu araçları getirecektir.” düzenlemeleri yer almaktadır.

 

  Hizmet Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Makine, tesis ve diğer ekipmana ait belgeler” başlıklı 44 üncü maddesinde; “İdare, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebilir.

 

Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.

 

Ancak isteklinin kendi malı olan  makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütname sunulması gerekir…..”,

 

Yine Hizmet Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale ve ön yeterlik ilanlarının düzenlenmesi” başlıklı 30 uncu maddesinde; “İhale ilanları, ihale dokümanında yer alan bilgiler esas alınmak suretiyle, ihale usulüne göre oluşturulan standart ihale ve ön yeterlik ilan formlarına uygun olarak hazırlanır.

 

İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.

 

İhale ve ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemez.” hükmü yer almaktadır.

 

            Teknik Şartnamede yer alan düzenleme ihalenin uygulama aşamasına ilişkin olup mevzuata ya da ilan veya idari şartnamedeki düzenlemelere aykırılık taşımamaktadır.

 

            İdari Şartnamenin 7.3.2. maddesinde yapılan düzenleme, ihale konusu araçlara kendi malı olma şartı gerektirmediği için Hizmet Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 44 üncü maddesine uygundur.

 

            İhale İlanında yapılan düzenleme ise ilan metninde kullanılan “…aracı olduğunu belgelemek zorundadır.” ifadesi kendi malı olma şartı anlamına geldiğinden Hizmet Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 44 üncü maddesine aykırılık teşkil etmektedir.

 

Ayrıca ihale ilanında ihale konusu işte kullanılacak araçlarda kendi malı olma şartı aranıp, idari şartnamede aranmaması ihale ilanı ile idari şartname hükümlerinin birbiriyle çeliştiğini göstermekte ve Hizmet Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 30 uncu maddesine aykırılık teşkil etmektedir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul