İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3295
  • Toplantı No: 2007/057
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 08.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/057
Gündem No :43
Karar Tarihi:08.10.2007
Karar No :2007/UH.Z-3295
Şikayetçi:
 Kemal Çağlar İnş. Özel Güv. Sist. Tic. ve San. Ltd. Şti. Cinnah Cad. Gelibolu Sok. No: 3/4 Kavaklıdere /ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Ankara Ulucanlar Göz Hastanesi Baştabipliği Ulucanlar Cad. No:59 06240 Altındağ/ ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 29.08.2007 / 24898
Başvuruya konu ihale:
 2007/69676 İhale Kayıt Numaralı “Hastane Bilgi Yönetim Sistem Kullanım Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.10.2007 tarih ve 08.16.41.G012/2007-57E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ankara Ulucanlar Göz Hastanesi Baştabipliği’nce 03.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hastane Bilgi Yönetim Sistem Kullanım Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Kemal Çağlar İnş. Özel Güv. Sist. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 30.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 14.08.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  29.08.2007 tarih ve 24898 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleye teklif verdikleri, kesinleşen ihale kararında ihalenin Merdan Sağlık Hiz. Bilgi İşlem A.Ş. üzerinde bırakıldığının bildirildiği, tekliflerinin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği, ihale üzerinde bırakılan firmanın asgari işçilik maliyetini karşılamadığı, idareye şikayet başvurusunda bulundukları, idarenin şikayete verdiği cevapta; yaklaşık maliyetin 01.07.2007 tarihinden önceki yürürlükte olan asgari ücret baz alınarak hesaplandığı, idari şartnamede fiyat farkı verileceği belirtildiği için firmaların teklifleri değerlendirilirken bu yaklaşık maliyet baz alınarak değerlendirildiği, asgari işçilik maliyetini karşılamasından dolayı sorunsuz olarak işi yapabileceği kanaati oluştuğundan ihalenin en düşük teklifi veren firma üzerinde bırakıldığının bildirildiği, idarenin cevabının Fiyat Farkı Kararnamesine aykırı olduğu, iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde;   “26.1.Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuatı gereğince ödenecek vergi(kdv hariç), resim, harç ile ulaşım ve her türlü sigorta giderleri teklif fiyata dahildir.

26.2.(26.1)nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.

26.3.Ayrıca, yüklenici tarafından çalıştırılacak personele verilecek yol, giyecek gibi giderler teklif fiyata dahildir. Yüklenici firma istihdam ettiği personelden; uygulama sorumlusu şefe (1kişi) asgari ücretin en az % 50 fazlasını, donanım destek elemanlarına ( 2 kişi) asgari ücretin en az % 35 fazlasını veri hazırlama kontrol işletmeni konumundaki personele (34 kişi) asgari ücretin en az % 10 fazlasını maaş olarak ödeyecektir. İşçilerin yemek ihtiyaçları hastanemiz tarafından karşılanacaktır. İstekliler tekliflerinde işçilerin yemek ihtiyaçları için bir bedel öngörmeyeceklerdir. Giyecek giderleri ayni olarak karşılanacak, yol gideri ise işçilere nakdi olarak ödenecektir. Yol bedelinin aylık brüt tutarı aşağıya çıkartılmıştır.

            Yol gideri     94,38 YTL

26.4.Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak KDV, ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.

26.5.Söz konusu işte çalıştırılacak personel için iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı % 1,5 dir.

26.6.Resmi ve dini tatil günlerinde çalışacak personel ve çalışılacak gün sayısı ise (2 kişix27 gün)54 gündür.” düzenlemesi yer almaktadır. 

 

            İdari şartnamenin “Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanma şartları” başlıklı 48 inci maddesinde; “48.1.Fiyat farkı verilecektir.

            48.2.31.12.2002 tarih ve 24980/3.mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihalesi yapılacak olan hizmet alımlarına ilişkin fiyat farkı hesabında uygulanacak esasların 8. maddesine göre (Değişik R.G. tarih 07.05.2004, R.G. sayı:25455, 2004/7221 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı)

İhale konusu hizmetin gerçekleştirilebilmesi için çalıştırılacak 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi personelin sayı ve günlük çalışma saatinin belirtilmesi kaydıyla;

            a)Asgari ücret tespit komisyonunca ihale (son teklif verme) tarihinde 16 yaşını doldurmuş işçiler için belirlenmiş asgari ücretin değiştirilmesi halinde eski ve yeni asgari arasındaki fark,

            b)İhale (son teklif verme) tarihini itibariyle işveren tarafından karşılanacak olan sosyal sigorta primi ve işsizlik sigortası primine ilişkin toplam tutarda, asgari ücret değişikliği veya sigorta primi alt sınır değişikliği ile prim oranları değişikliği gibi sebeplerle meydana gelecek fark,

            c)506 sayılı Kanunun 77 nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde sözleşmede öngörülen ücret ekleri nedeniyle, işveren tarafından karşılanmakta olan sosyal sigorta primi ve işsizlik sigorta primine ilişkin toplam tutarda meydana gelecek fark,

            toplamı (a), (b), ( c) bentleri toplamı, 506 sayılı Kanun gereğince işveren nam ve hesabına Hazinece yapılacak olan ödemelerde dikkate alınmak suretiyle bu esasların 7 nci maddesi uygulanmaksızın ödenir veya kesilir.

            48.3.Fiyat farkı hesaplanmasında; sadece 31.12.2002 tarih ve 24980(3.mük) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihalesi yapılacak olan hizmet alımlarına ilişkin fiyat farkı hesabında uygulanacak esasların 8. maddesi uygulanacak olup, asgari ücret ve diğer işçilik maliyetlerindeki değişiklikten kaynaklanan fark dışında ayrıca bir fiyat farkı verilmeyecektir.” düzenlemesi ile,

 

            İdari şartnamenin “İşe başlama ve iş bitirme tarihi” başlıklı 49.2. maddesinde; “İşin süresi 534 takvim günüdür. Yapım süresi 15.07.2007-31.12.2008 tarihleri arasındadır.”  düzenlemesi yer almaktadır.          

 

            Teknik şartnamenin ”Çalışanların kıyafetleri” başlıklı 4.4. maddesinde; “İdarece değiştirilmek şartıyla 2 takım elbise (1 takım yazlık 1 takım kışlık), 2 adet gömlek (yazlık ve kışlık), erkek personel için kravat, bayan personel için flar (renk idarece belirlenecektir)” düzenlemesi yer almaktadır.

 

             İşin asgari maliyetinin, işçilik maliyeti (yılbaşı, resmi tatil ve bayram günleri dahil), yol ve sözleşme giderleri ile toplanması suretiyle bulunması, giysi giderinin ise idarece ayrıca değerlendirilmesi gerekmektedir. Yapılan hesaplama sonucu teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti 613.211,21 YTL.’dir.

 

             İhale üzerinde bırakılan firmanın teklifi 613.000,00 YTL olup, asgari işçilik maliyetinin altında kaldığından değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.         

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul